Északkelet, 1911. január (3. évfolyam, 1–5. szám)

1911-01-01 / 1. szám

FÜGGETLEN POLITIKAI LAP. A SZATMÁR-NÉMETII FÜGGETLENSÉGI ÉS 48-as PÁRT HIVATALOS KÖZLÖNYE Előfizetési árak: Egész évre 4 korona, i Negyed évre 1 korona. Fel évre . . 2 korona. | Egy szám ára: 10 fillér. Kiadóhivatal: Északkeleti Könyvnyomda, Szatmár- Németi (Zárdával szemben). Telefon-szám: 284. Szerkesztőség: Hám J.-u. 1. sz. Telefon-szám: 173. Felelős szerkesztő: Dr. V RÉCZY ERNŐ. Társszerkc 'j .ők: Dr. BARTHA JÓZSEF. ür. GLATZ JÓZSEF. Laptulajdonos és kiadó: az „ÉSZAKKELETI KÖNYVNYOMDA“. Megjelenik jminden vasárnap. Hirdetések a legmérsékeltebb, árért közöltetnek. Nyilttér sora 20 fillér. Előfizetési és hirdetési díjak e lap kiadóhivatalába (Szatmárnémeti, Kazinczy-utca 18. sz.) küldendők. Előfizetési felhivás. A kultúra fejlődése, mely örven­detes jelenségek tünetei minden irány­ban mutatkoznak, az emberek fokozó­dott igényei a sajtó, kivált a hírlap­irodalom termékei iránt, a társadalmi s egyéb közhasznú eszmék, intézmé­nyek szolgálata, kivált pedig az ön­tudatos politikai élet ápolása, szilár­dítása városunkban is, melyet méltán neveznek az északkelet metropolisá­nak, szükségérzetét keltették fel egy uj napilap megindításának. Más ha­son népességű és környékü város a napisajtó tekintetében túlhaladott ben­nünket. Ma már a vidéki nagyobb városok hírlapirodalma is jelentős és számottevő tényezője a zsurnálisztiká- nak. Mi még ebben az irányban a fejlődésnek csak a küszöbén vagyunk. Ám az itt is, ott is megnyilatkozó szükségérzet bizonyíték arra nézve, hogy nálunk is elkél még egy napilap. Ez a körülmény, különösen pe- ama ténynek a konstatálása, hogy úgy helyben, valamint vármegyénkben és a kiterjedt északkeleten a független­ségi elveknek egyetlen napi orgánuma sincs, mert a városunkbeli egyetlen napilap szépen levetkezte ezt az ere­deti jelleget és uj mundérba bujt, — ezek az indokok késztetnek bennün­ket arra, hogy tisztességes múltú la­punkat napilappá szervezzük, mely a hamisítatlan függetlenségi elveknek lesz megalkuvást nem ism erő, bátor szó­szólója. Éppen azért „ÉSZAKKELET“ című lapunkat, mely eddig is törhetet- lenül harcolt a függetlenségi elv mel­lett február hó S-tő! kezdve napilappá alakítjuk át. >t Az a cólunk, -hogy városunkban, vármegyénkben és az egész északke­leten még fennebb lobogtassuk azt az ősi zászlót, mely alatt a függetlenségi és 48-as eszméknek elvhű katonái diadalmas táborral sorakoznak. Az a célunk, hogy emez öröklött szent esz­méket, melyeknek szolgálatát a helyi napi-sajtó megtagad­ta, ápoljuk, erősítsük, terjesszük, dia­dalra vigyük mindenha! Tudjuk, hogy nemes célra vállalkozunk s bizton re­méljük, hogy polgártársaink és elv­barátaink mellénk állanak előfizetési támogatásukkal. E mellett lapunk megújított alak­jában még fokozottab mértékben kí­vánja kielégíteni a megnövekedett igé­nyeket a szépirodalom, a társa­dalmi, gazdasági kérdések, a tör­vénykezés és hírszolgálat terén is. Szerkesztőségét a legkiválóbb erők alkotják. Előfizetési ára: egész évre hely­ben 12 korona, vidéken 16 korona. Megrendeléseket elfogad a Kiadó­hivatal. (Zárdával szemben.) Lapunk tízezer példányban je­lenik meg. Szatmárnémeti, 1911. január hó. Tisztelettel Az „ÉSZAKKELET“ kiadóhivatala. (Szatmárnémeti, Zárdával szemben) Nyilatkozat*) a „Szatmárnémeti“ t. olvasóihoz. Mint a független Magyarország kiépí­tését célzó politikának hívei, vállalkoztunk a „Szatmárnémeti“ politikai rovatának vezeté­sére a nélkül, hogy akár defenzíve, akár agresszíve felekezeti irányt óhajtottunk volna adni a lap egyéb rovataiban megszólaló szellemnek: ezek tőlünk teljesen függetlenül vezettettek. Az a vallás- és keresztyén ellenes irány azonban, mely a nem politikai rovatokban akaratunk ellénére lábra kapott s csipkedé­seivel labilissá tette a felekezeti békét, sőt nem átallotta teljes tombolására épp kará­csonyi számunkat választani : lehetetlenné teszi, hogy tovább vezessük az ilyen irányt szolgáló lapnak csak a politikai részét is; mert ezzel az iránynyal soha közösséget nem vállalunk, sőt a legteljesebb mértékben elitéljük. Ilyen helyzetben kénytelenek vagyunk a további szerkesztéstől megválni, mert lelki­ismeretűnk tiltakozik a közösségnek még látszata ellen is. Ismételten kijelentjük, hogy csak a lap politikája fedi a mi intencióinkat. Hazafias üdvözlettel: Szatmár, 1910. dec. 27. Thurner Albert. Duszik Lajos. *) E nyilatkozat a „Szatmárnémeti“ f. hó 29-én megjelent számából a kiadó ellen­zése miatt maradt ki. Klánicza László polgári, katona és orthopäd cipész- mester modern cipész-műhelyében Szatmár, Kinizsi-utca 32. a leg­szolidabb árban a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig készülnek úgy francia valamint angol cipők és csizmák, dísz-, lovagló stb. csizmák. (Orthopäd) Fájós lábakra kiváló gondot fordít. Vidéki megrendeléseket és javításokat gyorsan és pontosan eszközöl.

Next

/
Oldalképek
Tartalom