Északkelet, 1910. november (2. évfolyam, 45–48. szám)

1910-11-06 / 45. szám

vfi r ■ v r | r polgári, katona és orthopäd cipész­Klanicza László szolidabb árban a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig készülnek ugy»francia valamint angol cipők és csizmák, dísz-, lovagló stb. csizmák. (Orthopäd) Fájós lábakra kiváló gondot fordít. Vidéki megrendeléseket és javításokat gyorsan és pontosan eszközöl. Előfizetési árak: Egész évre 4 korona, i Negyed évre 1 korona. Fél évre . . 2 korona. | Egy szám ára: 10 fillér. Kiadóhivatal: Északkeleti Könyvnyomda, Szatmár­Németi (Zárdával szemben). Telefon-szám: 284. Szerkesztőség : Hám J.-u. 1. sz. Telefon-szám: 173. Választások előtt. Dr. Veréczy Ernő. Szatmárnémeti szab. kir. város közönsége bizottsági tagok választása előtt áll. Mint ilyen alkalommal már általánosan szokás, foglalkoznunk kell az egyes kerületek sérelmeivel, ügyes­bajos dolgaival, hogy bár lakónikus rövidséggel, de mégis kimutathassuk azt a kört, azt a teret, amelyen a megválasztandó bizottsági tagoknak működni kell akkor, ha megbízóik ér­dekeit igazán képviselni akarják. Ez alkalommal a II. kerület sé­relmeit és jogos kívánságait soroljuk fel azért, mert a Il-ik kerülethez tar­Felelös szerkesztő : Dr. V E R E C Z Y ERNŐ. Társszerkesztők: Dr. BARTHA JÓZSEF. Dr. GLATZ JÓZSEF. Laptulajdonos és kiadó: az „ÉSZAKKELETI KÖNYVNYOMDA“. tozók a Szatmárhegy és külterület, az anyavárosnak igazán indokolatlanul el­hanyagolt két mostoha gyermeke. Ha igaz az, hogy akik egyenlő kötelezette .igét viselnek, azokat egyenlő jog is illnti meg, akkor ezen általá-; nos szabály aló! erkölcsi testületnél kivételnek nem lenne szabad lenni. Tekintettel azonban azon szintén ál­talános szabályra, hogy a városok élete épen olyan fejlődésen megy ke­resztül, mint az emberi élet, termé­szetes dolog az, hogy a külső részek, mint későbben keletkezett s a civiíis- tába bevont területek nem lehetnek a fejlődés ama fokán, mint a már ko­rábban is meglevő részek, viszont ..................................................................................................................M ■ ....................................Ili ■IHM« I IIIBI ■IUlflé Me gjelenik minden vasárnap, j Hirdetések a legmérsékeltebb árért közöltetnek. Nyilttér sora 20 fillér. j Előfizetési és hirdetési díjak e lap kiadóhivatalába j (Szatmárnémeti, Kazinczy-utca 18. sz.) küldendők. azonban nem szabad elvonni ezen ké­sőbben keletkezett és városhoz csatolt területtől ama eszközöket, amelyek egyenesen alapját képezik a fejlődés­nek. Hogy állunk már most a Szat- márhegynéi? Évek óta nem kérnek egyebet, mint azt, hogy köveztessék ki a templomukhoz vezető ut, hogy rossz időben is elmehessenek az Isten házába. E kívánság olyan csekély és olyan méltányos, hogy akkor, amidőn épen olyan terheket viselnek, mint mi, ez a kérelem azonnal teljesítendő lenne. Minden sürgetés dacára ez a kérelem még ma is csak az Ígéret­nél áll. A tanár ur. Irta: BERKI GÉZA. A fiatal ambiciózus tanár unottan ült katedrájánál. Kelletlenül babrált irónjával s ideges nyugtalansággal nézett körül. Kiné­zett a hatalmas épület szárnyas ablakán. Tekintete elkalandozott a kis város nyüzsgő forgatagában. Vasárnap volt s ilyenkor min­den olyan mozgékony, olyan eleven. A nap átszüré sugarait a tanterem ablakain. A le­vegőben szállingózó porszemek milliárdjai pedig vígan úszkáltak a napsugarakban. De a tanár ur mindezt nem vette észre. Ma nem érdekelte a vásár zaja, ma nem vizsgálta búvárkodó szemmel a vásári sáfárok életét. Ma nem ejtette lelkét kelle­mes zsibongásba a napsugarak kacér hul­lámzása, a porszemek ártatlan játéka. Ma határozottan ideges volt és türelmetlen. Fiatalon került e meglehetősen szép és kényelmet nyújtó állásba. Nem a pro­tekció juttatta a tanári székbe, hanem az esze, az ambíciója. Nem volt mulatni, élv- hajászni vágyó, sőt inkább komoly s ma­gába zárkózott természetű. Akik az utcáról ismerték, talán ellenszenvesnek találták, bár beszéde, modora megnyerő volt. Dacára harminc évének, még eddig nem volt szerelmes. El volt foglalva hiva­tásával s eddig nem jutott eszébe a szere­lem. Már, már azt hitte, hogy őt el fogja kerülni ez a betegség. A katedrán ülve, idegesen dobol uj­jaival az asztalon. Nem érdekli, ami körötte történik. Nem veszi észre a növendékek hangos viselkedését, a pajkosabbak hancú­rozásait. Őt most egészen más foglalkoztatja. Egy szőke fej, egy bóbitás kalap, no meg egy könnyen suhogó lenge ruhadarab. Igen, őt a komoly, törekvő tanárt most nem érdeklik a nyelvragozások, meg a kü­lönböző igenevek. Őt most jobban érdekli két szem kacér villanása, egy piros ajak be­szédes hahotája. Ő most arra a kis rövidszoknyás, hal- ványarcu leányra gondol, akit naponként nyomon követett a sötét sikátorokban. Aki előle mindig menekült. De akivel Ö mégis megismerkedett. Mikor a leány az üzletből jött haza felé, Ö, mint rendesen, ott várta egy sarkon. Oda támaszkodott egy villanylámpához s türelmesen várta a leány bóbitás kalapját, lenge ruháját, szive hevesebben dobogott. Mindig elhatározta magában, hogy most

Next

/
Oldalképek
Tartalom