Északkelet, 1910. november (2. évfolyam, 45–48. szám)

1910-11-06 / 45. szám

2. oldal. Szatmárnémeti, 1910. ÉSZAKKELET A külterület mit kér? Utat, vilá­gítást, de csak néhány lámpát és egy csendőrőrszemet. Hogy áll ez a do­log? Az Ígéretnél. Már pedig ha azt akarjuk, hogy az a hatalmas terület valamikor csakugyan kiegészítő részét képezze az anyavárosnak, meg kell adni a módot, nyújtani kell azokat az eszközöket, amelyek alapját képezik a fejlődésnek. Ezek pedig az ut, a vi­lágítás és a kellő közbiztonság. Eszerint tehát ezek a fejlődéshez feltétlen szükséges eszközök, jogos kí­vánságok, olyan téren mozognak, hogy azok kielégítése most már halasztást nem tűr. Ki kell azokat feltétlenül elégíteni. Minden e kerületben már megválasztott és még megválasztandó bizottsági tag tartsa kötelességének, hogy ezek a munkálatok mielőbb a megvalósulás stádiumába jussanak. A választópolgárok pedig azokra adják szavazatukat, kik a bizottsági tagsá­got nem önző érdek kielégítése, az egyéni hiúság legyezgetéseért keresik, hanem azokra szavazzanak, akik a ke­rület, csakis a kerület érdekeit tartják szem előtt, összhangba hozván ter­mészetesen a város érdekével. Tekintettel pedig arra, hogy senki sem ismeri a bajt annyira, mint aki­nek épen baja van, méltányos az óhaja a Szatmárhegynek és a kül­területnek, hogy legyen egy-egy szó­szólójuk a bizottsági közgyűlésen. — megszólítja. De nem volt hozzá bátorsága. Félt, hogy vissza fogja utasítani. így isme­retlenül esetleg érez iránta bizonyos szim­pátiát, de ki tudja, hogy akkor nem gyü- lölné-e meg, nem értené e félre viselkedé­sét. Pedig ezt nem akarná. Inkább követi tovább is ismeretlenül. A szerencse végre kedvezett neki. Senki sem járt az utcákon s Ő bátorságot vett magának a bemutatkozásra. A leány hamis szeme mintha biztatta volna. Bátortalanul, félszegen csatlakozott a leányhoz. — Megengedi, hogy utitársul sze­gődjem ?. ! ... A leány már ismerte. Rég észre­vette a tanár viselkedéséből, hogy érdeklő­dik iránta. Szinte várta már a férfi bemu­tatkozását. De azért kicsinylőleg szólt. Úgy, mint azok a nők szoktak, akik érzik, hogy uralkodnak az érzékeken. — Mi célja van vele? Majd hozzá tette: Méltányos ez az óhaj azért is, mert hiszen úgy a hegyen, mint külterüle­ten 3000—3000 lélek lakik s igy illő az, hogy ők maguk közül is küldhes- senek képviselőt. Miután pedig a mi közönségünk minden méltányos és jo­gos kívánságot támogatni szokott, biz­ton számítunk arra, hogy ezen jogos kérelem teljesítése elől sem fog elzár­kózni. A politikai hét. Ismét a készfizetésről van szó, a melynek kérdése a múlt hó végén olyan kátyúba Lerült, hogy a szak­előadók megszakították tárgyalásaikat. Erre a kormányelnök nagy garral fel­szaladt az elmúlt szombaton Bécsbe, hogy vagy a Felség befolyását állítja az akadékoskodó osztrák miniszterek elébe, vagy beadja a kormány lemon­dását. — Ez az ut azonban nem járt valami nagy eredménnyel. Az osztrák szakminiszter tovább is csak akadé­koskodott s erre a magyar kormány beadta a — derekát. Ismét felvették a tárgyalásokat, miután a Felség jóté­kony befolyása következtében az elvi alapra sikerült megegyezniük. Most aztán újra a szakelőadókon van a sor, akik a részletek felől igyekeznek egyértelmű megállapodásra jutni. Ezt a megállapodást sehogy se — Különben nem bánom. Úgy is na­gyon sötét van ezéken az utcákon. Útközben a fiatal tanár beszélni kez­dett. Hangjában annyi melegség, őszinteség rezgeti. Beszélt a múltjáról, a jelenről. No meg arról, hogy ő már régóta érdeklődik iránta. Majd szemrehányást tett a leánynak, amiért mindig szökött, bujdosott tőle. A leány meghallgatta. Könnyedén, gon­datlanul. De azért érdekelte a férfi. Egy saroknál megállóit a leány. Reá vetette tekintetét a tanár férfiasán komoly arcára s komolyan szólt hozzá. — Látja, milyen érdekes ember maga. Aki csupán látásból, felületesen ismeri ma­gát, az ellenszenvesnek találja. De ha egy­szer beszél magával, akkor. .. A férfi közbevágott: — Akkor.. ? ... Akkor eloszik az a furcsa benyo­mása, amelyet a maga komoly ábrázata az emberben ébreszt. Mert maga úgy néz ki, mint valami tudós. tudjuk másmilyennek elképzelni, mint az egyszeri jegyestársak megállapo­dását atekintetben, hogy alapítandó háztartásukban kinek az akarata érvé­nyesüljön. Nem kis szóvitára adott ez alkalmat a leendő férj és feleség kö­zött, mígnem a bájos ara ezzel a for­mulával vetett véget a nehéz helyzet- zek: „No hát nem bánom; valahány­szor egy véleményen vagyunk, min­dig a te akaratod teljesüljön. Csak ak­kor legyen az én akaratom, amikor a nézeteink eltérnek egymástól“... Bizony, igen ilyen ez a mi Ausz­triával való közös háztartásunk is. Érdekeink összhangja esetén még csak áltathatnánk magunkat azzal, hogy a mi akaratunk irányítja a dolgok fo­lyását. De próbáljunk csak ellentétes kívánságokat hangoztatni. Azonnal be kell látnunk, hogy perpatvarainkban bizony Ausztria asszonyságot illeti az utolsó és döntő szó. Nekünk tehát már ebből a ta­pasztalatból kifolyólag meg van az előzmények után a határozott vélemé­nyünk az elvi alap és a megállapí­tandó részletkérdések értékéről. Ka­punk egy „tudományos“ formulát; a „tudomány“ szempontjából állapítják meg azon feltételeket, melyek bekö­vetkezte esetén a bank a készfizetést megkezdheti. El tudjuk képzelni, milyen szép kis „tudományos“ formula lehet az, melyet a nagyfejüeknek akarva, A fiatalt tanárnak jól esett az a szo­katlan bók. Egy fillért kotorászott elő a zse­béből s a leánynak adta. Jutalmul a bókért. A leány könnyen öltözködött s meg­hűlt. Ingerelte a köhögés. A fiatal tanár féltő gondal tanácsolta: — Vigyázzon magára. Fordítson több gondot az egészségére. Meghűl megbeteg­szik s úgy jár... — Mint az a másik — vágott közbe a leány. A férfi kérdőleg nézett reá. — Hát tudja? Kitől? Ne kérdezze... Elég, ha tudom azt, hogy maga már egyszer volt vőlegény, s hogy a menyasszonya fiatalon elhalt. Egy gyilkos kór sirba döntötte. Érdeklődve nézett a férfiúra. — Sajnálja?.... Na mondja!.... Igen ? . . . A férfi nem akart válaszolni. De a leány nógatta. Végre reá szánta magát, hogy fe­leljen. Kávét legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk : Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár, Kazinczy-u. 16. sz. „Mokka keverék“ cégem különlegessége 1 kg. 4*40 korona, ::: villany erővel pörkölve. :::

Next

/
Oldalképek
Tartalom