Északkelet, 1910. szeptember (2. évfolyam, 36–39. szám)

1910-09-04 / 36. szám

2. oldal. ÉSZAKKELET Szatmárnémeti, 1910. Kávét legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk : Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár, Kazinczy-u. 16. sz. „Mokka keverék“ cégem különlegessége 1 kg. 4*40 korona, ::: villany erővel pörkölve. ::: egy pár orosz nagyherceg; és ahol ezek megjelennek, azt az alkalmat bizony nem lehet egyszerűen lemoso­lyogni. Nem lehet főleg akkor, ha az orosz cár képviselője olyan értékes ajándékokat visz magával, mint aminő az uj királynak orosz tábornagyi rang­gal való megajándékozása s az a táv­irat, melyben Montenegró Oroszország „örök barátja és szövetségese“ gya­nánt van kitüntetve. A fényes ünnepségből talán ez a fénysugár legszemszúróbb, mert arra mutat rá, milyen mélyen nyúlik bele Oroszország keze a balkán-politikába, ahonnan pedig az európai egyensúly érdekében épen visszaszorítani szeret­nék. És ámbár igen valószínű, hogy az olasz király látogatásának nincsen a közeli rokoni kapcsolaton túlmenő jelentősége, mindamellett e találkozás újabb kombinációra ad tápot azoknak, akik Olaszországban mindenáron a hármas-szövetség Judását látják. Így van aztán az, hogy egy, alap­jában véve tényleg súlytalan, monte­negrói történelmi tény nagyobb hul- lámgyűrüket képes verni a nemzetközi életnek hatalmi kérdések iránt rend­beszédbe egyeledni a magyar ugar ez alak­jával, melynek becsületes és eredeti eszejá- rásáról népies novellákban annyit olvasott. Megtörölte tehát izzadt homlokát s a lankán lefelé lassan megindult a pásztor felé, aki egykedvűen pöfékelve nézte a tá­voli templomtorony gombját s dehogy árulta volna el egyetlen szemhunyoritással, hogy közeledő lépteket hall. Mellette heverésző komondora már sokkal figyelmesebb volt, mert Gyömbér közeledtére felütötte bozon­tos, rut fejét, melyből világos, okos tekin­tetű szempár ragyogott elő s bosszúsan vakkantott kettőt-hármat. — Csiba te, beste állatja 1 — szólt a pásztor anélkül, hogy megfordult volna, mire a komondor elhallgatott. Dr. Gyömbér Dezső most már egészen köze! volt a pásztorhoz, de ennek ünnepies kívül érzékeny tengerén, mint bármi­lyen fontos magyar kérdés. Egyházmegyei közgyűlés. A szatmári református egyház­megye aug. 30.-án Fehérgyarmaton tartotta meg őszi rendes közgyűlését Biki Károly esperes és Luby Géza gondnok elnöklete alatt. Biki Károly esperes megnyitó be­szédében erélyes állásfoglalásra hívta fel a közgyűlést azon zavarokkal szem­ben, melyeket némely egyházközségek a lelkészi díjlevelek megváltoztatása által akarnak okozni. — Majd beszá­molt az egyházmegye valláserkölcsi és anyagi állapotáról és kegyeletes sza­vakban emlékezett meg Rácz István volt szatmári lelkész váratlan elhuny- táról. A jelentés tudomásul vétele után a közgyűlés megerősítette állomásaik­ban Kovács Lajos újonnan választott németii, Somody József tatárfalui, Szarka Boldizsár panyolai és H. Nagy Sándor cs.-újfalui lelkészeket, vala­mint megerősítette és megeskette Dézsi Gyula tisza-csécsei, Jeney Ferenc ga­mozdulatlanságát látva, egészen elfogódott. Összeszedte mégis a bátorságát s megszó­lította a hallgatag embert, szóról szóra úgy, ahogy a novellákban olvasta: — Adjon Isten jó napot, bátyám ! — Adjon Isten, ifiur — szólt a pász­tor és lassan megfordult, miközben görcsös botja végével megbökte süvege szélét. Rut, félszemü vén ember volt s ősz, rövidre nyírt tüskés bajusza alól rövid- szárú piros cseréppipa lógott ki, melyet ak­kor se vett ki, mikor beszélt. A vállán szűr lógott, de szőrmés bélésével kifelé fordítva. Jó hűvöset tart az ilyenkor nyáron. — Hát csak jó dolga van itt, bátyám! — szólt a tanár, hogy szóra nógassa az öreget. — Vóna hely, ahol jobb vóna — szólt ez. csályi, Kiss István matolcsi és Bányay Kornélia puszta-daróczi uj tanitókat. Majd elfogadva Bélteky Albert ta- nácsbirónak állásáról egészségi okok miatt való lemondását, a választást október 5-iki határidőül kitűzi. Ezt követőleg elfogadta a köz­gyűlés a szatmári egyetemes lelkészi értekezleten hozott határozatokat és a konvent utján kéri kifejezni tiltakozá­sát a ref. egyház alkotmányát és szel­lemét sértő pápai rendeletek, encikli- kák kihirdetése ellen. Ezután következett a számvevő- szék jelentése s illetve a sorsjáték rendező-bizottság javaslata, mely sze­rint annak 3473 kor. jövedelméből 2000 kor. iskolaalapra, 1473 kor. pe­dig a rendezés körül felmerült kiadá­sok fedezésére fordittassék. — E ja­vaslat s utána a tanügyi bizottság je­lentése minden vita nélkül elfogadtatott. Több kisebb jelentőségű ügy el­intézése után a Kaszinóban közebéd fejezte be a közgyűlést, melyen váro­sunkból Uray Géza, dr. Farkas Antal, dr. Böszörményi Emil tanácsbirák és Bakcsy Gergely, dr. Hantz Jenő vet­tek részt. — Ugyan hol ? — Hát a börtönben vagy a pincében. — Hm ! — csodálkozott Gyömbér. — Aztán miért? — Hát mer mind a kettőben hűvö­sebb van. Dr. Gyömbér Dezső arca felderült. A szittya-turáni természetes észjárásról szóló hiedelem tehát csakugyan nem mese! íme, milyen talpraesett választ tud adni a nép egyszerű fia! — Aztán hogy hívják magát, bácsi! — kérdezte. — Engem? — szólt az öreg s hegye­set köpött a kutya felé, úgy, hogy ez ijed­ten félrekapta a fejét — hát Borvendég Gergelynek. — Ejnye, de szép neve van! — Hm. V;*n annak, aki el nem issza.. Aki Jól és olcsón akarja beszerezni mindennemű lábbeli szükségletét, az csakis firiinfald Taelirórolr cipőkereskedésehez forduljon. Ul llUlvlU 1 vSlVvI vK Szatmár Kazinczy-u. Wallon-ház. Bevásárlási utamból hazaérkezve, dús raktárt rendeztem be legújabb divatu cipők­meiy®?e!*mák^a- legmérsékeltebb árakon árusítok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom