Északkelet, 1910. július (2. évfolyam, 27–31. szám)

1910-07-03 / 27. szám

27-ik szám. 9 Szatmárnémeti, 1910. julius 3. FÜGGETLEN POLITIKAI LAP. A SZATMÁR-NÉMETII FÜGGETLENSÉGI ÉS 48-as PÁRT HIVATALOS KÖZLÖNYE. Előfizetési árak: Egész évre 4 korona. Negyed évre 1 korona. Fél évre . . 2 korona. , Egy szám ára: 10 fillér. Kiadó-hivatal: Északkeleti Könyvnyomda, Szatmár- Németi (Zárdával szemben). Telefon-szám: 284. Szerkesztőség: Hám J.-u. 1. sz. Telefon-szám: 173. Felelős szerkesztő: Dr. VERÉCZY ERNŐ. Társszerkesztők: Dr. BARTHA JÓZSEF. Dr. GLATZ JÓZSEF. Laptulajdonos és kiadó: az „ÉSZAKKELETI KÖNYVNYOMDA“. Megjelenik minden vasárnap, fürdetések a legmérsékeltebb árért közöltetnek. Nyilttér sora 20 fillér. Előfizetési és hirdetési dijak e lap kiadóhivatalába (Szatmárnémeti, Kazinczy-utca 18. sz.) küldendők. 3 parlament a munka kezdetén. — Dr. Veréczy Ernő. — Hosszas vajúdás és még nehe­zebb szülés után együtt a t. Ház. Előtte a nehéz feladatok egész soro­zata. A feladatok, melyeket e ciklus alatt kell megoldani, nehezek, a meg­oldandó kérdések mind olyanok, ame­lyeket a legnagyobb körültekintéssel kell megoldani. S épen azért, mert olyan fontos kérdések kerülnek napi­rendre, ezen ciklus munkája lesz az, amely Magyarország jövőjét mélyen érinti, majdnem a jövő Magyarország alapjának lerakásáról van szó. Úgy kel! tehát a munkálatokat végrehaj­tani, hogy az utókor ne vethesse sze­münkre azt, hogy Magyarország pan­gásának, hanyatlásának, önállósága, függetlensége aláesásének oka az, hogy a mai parlament a nagy felada­tokat nem megfelelően, nem tisztán az ország érdekében hajtotta végre. E nehéz feladatok megoldásánál félre kell tehát tenni minden mellék tekin­tetet s csak egy célnak, vezérfonalnak kell és szabad a tárgyalások irányí­tójának lenni s ez a „Haza mindenek előtt.“ Talán a legfontosabb és legége­tőbb kérdés, ami megoldásra vár, a választójog kérdésének megoldása. Ez a kérdés ma már annyira bele van dobva a közvéleménybe, hogy ezzel most már le kell számolni mentői hamarább. S ha van valami feladat ami fontos a jövőre nézve, ha van kér­dés, mely annyira érinti ^a jövő Ma­gyarországot, talán a választójog kér­désének megoldása az. Ha a nemrég lezajlott választásokat szem előtt tart­juk s figyelmet fordítunk arra a na­gyúri szúrnom körülményre, hogy ma már a választópolgárok lelkülete any- nyira meg van mételyezve, hogy a pártállást tisztán csak a pénz hatá­rozza meg, önkénytelenül az a kérdés A szatmárnémeti református főgimnázium múltja és jelene. A szatmárnémeti református főgimnázium 300 éves jubileuma alkalmából irta és az 1910. május 18-iki ünnepélyen a szatmári ref. templomban felolvasta : Bakcsy Gergely igazgató. Mélyen Tisztelt Ünneplő Közönség! Emlékezzünk! Emlékezzünk a főgimnázium múltjáról, annak elhunyt nagyjairól hálás kegyelettel, mert a kegyelet és hála szi­vünk legszebb virágai. A lelkűnkben élő eme virágokból fonjunk ma koszorút mindazoknak, akik ez intézetet alapították, fentartot- ták és a mi számunkra megtartották. Idézzük őket lélekben eme felszentelt falak közé, hadd lássák, hogy féltő gonddal táplált in­tézetünk ma is áll, fejlődik és virágzik s a mely irányt ők meg­jelöltek, a hazafias, protestáns nevelés és oktatás irányát a mai nemzedék is — Istentől nyert tehetségei szerint — buzgó törek­véssel követi. Alighogy elhintegette e tájon Dévai Biró Mátyás reformáto­runk az uj vallásnak áldásthozó magvait, itt Szatmár-Németiben az új hitvallás híveiből álló kicsiny egyháznak kebelében keletkezett a mi iskolánk s miként a mustármagból hozzáértő kezek rövid ! idő alatt terebélyes fát neveltek, úgy az új vallás buzgó követői­nek áldozatkészségéből alig egy pár tized alatt a kicsiny iskola főiskolává fejlődött. Megállapítható, hogy Dévai Biró Mátyás működése hozta létre ezen iskolát. Természetes is, hogy a hitélet változása nemcsak az egy­házak életét, működését és irányát, hanem a velük szoros kap­csolatban álló iskoláknak életét és irányát is megváltoztatta. Mig a XVI-ik század elejéig, vagyis a reformatio elterjedé­séig, Szatmáron és Németiben csak katholikus hitfelekezetü isko­lák állottak fenn, az egyház reformálása után már csak református iskolát találunk sok időn át. Ez a körülmény azt mutatja, hogy Dévai Biró Mátyásnak és társainak működése itt oly eredményes volt, hogy majdnem az egész város lakossága az uj hitvallás elveit fogadta el s igy ön­ként átváltozott az iskola is s az egyház reformálásával egy idő­ben lett reformátussá. Az iskola keletkezési idejét csak visszafelé következtetve ál­lapíthatom meg, mert a hiteles adatokat, melyekből az alapítási évet teljes határozottsággal megjelölni lehetne, az 1703-ban dü­höngő nagy tűzvész elhamvasztotta. Azonban három adatból arra következtethetek, hogy Szat­FISCHER ANTAL női divatáruházában, Szatmár, a „PANNÓNIA“ mellett hatóságilag engedélyezett végeladás. az összes raktáron levő divatáruk id^T mélyen leszállított árban árusíttatnab el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom