Északkelet, 1910. június (2. évfolyam, 23–26. szám)

1910-06-05 / 23. szám

• 7 ' n '<Z+—. II. évfolyam. f ’ 23-ik szám. Szatmárnémeti, 1910. FÜGGETLEN POLITIKAI LAP. A SZATMÁR-NÉMETII FÜGGETLENSÉGI ÉS 48-as PÁRT HIVATALOS KÖZLÖNYE. Előfizetési árak: Egész évre 4 korona. ] Negyed évre 1 korona. Fél évre . . 2 korona. | Egy szám ára: 10 fillér. Szerkesztőség: Petöfi-u. 1. sz. Telefon-szám: 173. Kiaddhivatal: Kazinczy-utca 18. (Zárdával szemben) Felelős szerkesztő: Dr. VERÉCZY ERNŐ. Társszerktsztők: Dr. BARTHA JÓZSEF. Dr. GLATZ JÓZSEF. Laptulajdonos és kiadó : az „ÉSZAKKELETI KÖNYVNYOMDA“. Megjelenik minden vasárnap. Hirdetések a legmérsékeltebb árért közöltetnek. Nyilttér sora 20 fillér. Előfizetési és hirdetési díjak e lap kiadóhivatalába (Szatmárnémeti, Kazinczy-utca 18. sz.) küldehdők. Képviselő választás. Di*. Veréczy Ernő. Puska ropogás, katonaság fel­vonulása, csendőr szurony vesztege­tés, lélekvásárlás, hivatalos hatalom­mal való visszaélés, szóval ég szaka­dás, föld indulás! S mindez miért? Talán lázadás, forradalom van Ma­gyarországon? Dehogy! Talán a tu­lajdon intézménye van megtámadva? Vallási villongás van? Dehogy! Egy­szerűen nyilatkozik a Magyar nemzet, azaz képviselőt választ. Nyilatkozik a nemzet, hogy kinek a politikáját he­lyesli, vájjon a függetlenségi pártét, amelyik hazánk szabadságáért, füg­getlenségéért küzd, amely a népjogok kiterjesztését tűzte ki feladatául, ame­lyiknek végcélja egy független Magyar- ország létesítése, vagy azon párt mel­lé áll, amelyiknek programmja a fel­tétlen behódolás, a császárral való feltétlen kibékülés, a nép jogok el­kobzása, hazánk szolgasága és füg­getlenségünk látszólagos jeleinek is el­tüntetése ! S vájjon a magyar nemzet me­lyik párt mellé áll? Vajon a hazáért mindent felál­dozó függetlenségi párt mellé, vagy a maga céljaiért még a hazát is felál­dozó munkapárt mellé? Ugy-e, hogy mindenki azt hinné, hogy a függet­lenségi párt mellé? Dehogy! A mun­kapárt mellé! S miért? Azért, mert Magyaror­szágon most puskaropogás, katonaság ! felvonulása, csendőrszurony, lélek- j vásárlás, hivatalos hatalommal való visszaélés, fenyegetés, szóval égszaka­dás, föld indulás van! Más nemzet, amidőn képviselőt választ, csak az elveket nézi s arra szavaz, aki elveit képviseli! Nekünk az elv mellékes, nálunk a hazánk ja­va, függetlenség, szabadság másod­rendű kérdés, fő az egyéni érdek, fő a pénz! Nálunk mint a barmot lehet haj­tani a választót oda, ahová akaija az, aki kormányon van. Nálunk a pénz­csörgéstől elfeled mindenki mindent, j hazáját, családját, egyéni tisztességét, mindent, mindent! Nekünk nem kell függetlenség, szabadság, nem kell egyéni becsület', tisztesség, jutnk az a fő, hogy vala­kinek alkalma legyen a húsos fazék- j hoz hozzá férkőzni! Lényegtelen az, hogy ebbe a fazékba már száz más ember beleköpött! Az a fő, hogy drótozva is van a húsos fazék, hogy mentül többen elférjenek körülötte! Nem kell nekünk önállóság, csak egy báb, aki előtt hasra lehessen vágódni! Nem kell nekünk más, csak mézes madzag, nem kell nekünk más csak járom, amelybe befoghassanak s hajt­hassanak! Kocsis van elég! Ütni is tudnak, de mi azt tartjuk, hogy „nem az a legény, aki üt, hanem aki bírja!“ Hát mi bírjuk! Sőt mi odaállunk s mi kérjük, hogy üssenek! S vájjon az ilyen nemzet, aki ma igy, holnap úgy gondolkozik, megér- demli-e a nemzet nevet. Megérdemli-e azt, hogy a nemzetek sorában helyet Mindennemű nyomtatványokat nagy gonddal, Ízléses kivitelben, legjutányosabb árért készít az „ÉSZAKKELETI KÖNYVNYOMDiT Szatmárnémeti, Kazinczy-utca (Zárdával szemben). HIRDETÉSEKET legolcsóbb árért közöl az „ÉSZAKKELET“.

Next

/
Oldalképek
Tartalom