Észak-Magyarország, 2009. szeptember (65. évfolyam, 204-229. szám)

2009-09-01 / 204. szám

Még nem büntetnek Ma lép életbe a szlovák nyelvtörvény, de a nyelvi kommandók még nem működnek. Hogyan tovább? A külügyi szóvivő (is) válaszolt 12. Céljellegű elvonások A hazai forrásokból tervezett beruházások áldozatul eshetnek a forráskivonásnak. Mit szólnak ehhez az önkormányzatok? /3. Generáli üiil: mégstncs gyiitts NAPLÓ M A G Y A R O Független napilap LXV. évf., 204. sz. Ára: 100 Ft, előfizetőknek: 68 Ft 2009. szeptember 1. Kedd Ma napközben derült, száraz, kel­lemesen meleg idő várható. 2 ) % ______, Reggel Délben Este AZ ÉSZAK VIGYÁZ A GYEREKEKBE Ütköztek. Személyi sérüléssel végződött az a baleset, ami a 37-es számú főúton történt Gesztely és Újharangod között hétfőn dél­előtt. Egy furgon haladt Miskolc irányába, amikor egy teherautó előzésébe fogott. Kidug­ta autójának elejét a másik sávba, de eközben szemből érkezett egy Renault Clio Campus. A Clio vezetője megijedt és jobbra elkapta a kormányát, és összeütközött egy szemből sza­bályosan közlekedő Daewoo Lanosszal. Ismét népszavazás lehet Budapest (FH) -Újra lehet népszavazást tar­tani a kettős állampolgárságról - erről döntött az Országos Választási Bizottság. A döntést az Alkotmánybíróság korábbi döntése, illetve egy új jogszabály indokolja, amely három év után ismét lehetővé teszi, hogy egy témában újabb voksolást tartsanak. A kettős állampolgárság­ról öt éve tartottak sikertelen népszavazást. ll I El Ili II III 1 III III II ESZAK-MAGYARORSZAG 1 jmt | | IS 3501 Miskolc, DU III III IIIIIIIII 11 Ilii Ilii Postafiók 178 9 i!77 01 33 11035026 0 9 2 0 4 (g) (46) 502-900 Hitel nélkül elúszhat a pályázat ■ Ha nincs hitel, nincs önrész sem, így könnyen elúszhat az uniós pályá­zat is. Miskolc (ÉM - KHE) - Egy­re gyakrabban fordul elő, hogy a vállalkozások azért nem tud­nak részt venni uniós pályázat­ban, mert a bankok a pénzügyi válság óta nehezen helyeznek ki hitelt, a vállalkozás pedig a sokszor 40-50 százalékos önrészt nem tudja előteremte­ni. Ezt derült ki a közelmúltban készült tanulmányból, melyet az Észak-alföldi Regionális Fej­lesztési Ügynökség készített a helyi vállalkozásokat ért vál­ság okozta határokról. Megyénk vállakózásainak helyzetét a B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vizsgálta tüzete­sen, és az állapítható meg, hogy a helyzet hasonló az észak-alföl­diéhez. Bihall Tamás kamarai elnök lapunknak elmondta: az összkép a válságnak köszönhe­tően kedvezőtlennek mondha­tó, az azonban bizakodásra ad okot, hogy több vállalkozás már fejlesztésben is gondolkodik. Tapasztalatai szerint megyénk­ben is bajok vannak a pályáza­tok esetében az önrész előterem­tésével, de reméli, hogy a ban­kok hamarosan meggondolják magukat, hiszen komoly uniós projektek önrészét a vállalkozá­sok nem tudják egyedül finan­szírozni. Rámutatott: a vállal­kozások először a kiadásaikat csökkentették, a létszámleépí­tésre csak a végső esetben gon­doltak, hiszen a jól képzett szak­embereket nagyon nehéz pótol­ni. /8. Vigyázzunk! az Észak a mostani 1Észak a mostani tanévkez­déskor is felhívja a figyel­met a közlekedési balese­tek megnövekedett veszé­lyeire: már ki is helyez­ték a megyeszékhelyen és több településen a figye­lemfelhívó táblákat. (Fotó: Osztie Tibor) ígyázzunk gyerekekre! Leépítés és megszorítások a megyei kórházban ■ A megváltozott finanszírozása miatt 30 embertől kell megválnia a megyei kórháznak. Miskolc (ÉM) - Az infor­mációt megerősítette dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos. A 30 ember közül csak 1 orvos, neve­zetesen radiológus, ő is nyugdíj mellett állt megbízásos szerző­désben velünk. A többiek műsza­ki dolgozók, előadók, assziszten­sek - részletezte dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos. - Betegágy mellől senkit sem küldtünk el. Nem is nagyon küldhetnénk, hiszen akkor a minimumfelté­telek alá kellene mennünk - tet­te hozzá. Arra kérdésre, továb­bi megszorító intézkedésekre készülnek-e, dr. Csiba Gábor elmondta, hogy bértakarékos­sági intézkedésekre igen. Egy­felől felülvizsgálják a túlórákat, túlműszakokat, s ahol lehet, jobb szerevezéssel, például csúszta­tott munkakezdés bevezetésével kiváltják azokat. Továbbá meg­vonták a mozgóbérkereteket. A bevezetett új finanszíro­zás minden kórházat sújt, töb­bek között az edelényi Városi Koch Róbert Kórházat és Ren­delőintézetet is. /6. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások összege ellátási formák szerint 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Korhatár alatti Hozzátartozói Pótlékok rokkantsági járadékok Grafika: IKN, forrás: KSH 2009. január (forint/ hó) A romák felzárkóztatásáért ■ A nyomortelepek felszámolását tervezi Bajnai Gordon minisz­terelnök. Encs (ÉM - SZB) - Annak, hogy Magyarország hogyan fej­lődik a következő húsz évben, döntő szerepe lesz abban, hogy az ország képes lesz-e integrál­ni a roma kisebbséget - jelentet­te ki Bajnai Gordon a Borsod- Abaúj-Zemplén megyei Encsen, a Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanévnyitó ünnepsé­gén. A miniszterelnök úgy fogal­mazott: lehet beszélni szegregá­cióról, kirekesztésről, kizárás­ról, lehet ingerülten kezelni ezt a kérdést, de Magyarország már megtanulta az elmúlt 150 évben, hogy mindenfajta gyűlölködés­ből és kirekesztésből rossz szár­mazik. Ezzel az országnak csak vesztenivalója van - emelte ki. - Ahhoz, hogy nyerjen a társada­lom, kölcsönösen kell részt vál­lalni a felelősségből. Megtudhat­tuk, hogy a kormány tervezi a hátrányos helyzetű roma fia­talok délutáni foglalkoztatását segítő Tanoda-programot, illet­ve lépéseket tervez a nyomorte­lepek megszüntetésére. /3. Tanévnyitó. tést felavatni ér] Tanévet megnyitni és iskolai fejlesz­érkezett az abaúj-hegyközi Vilmányba Bajnai Gordon, a miniszterelnök. Encsen is járt. /3. (Fotó: Ádám János)

Next

/
Oldalképek
Tartalom