Észak-Magyarország, 2009. április (65. évfolyam, 77-101. szám)

2009-04-01 / 77. szám

Válságmenedzsel Barkóczi István sprint a cégek úgy /^el­menekülnek, hogy csökkentik költségeiket, ennek legegyszerűbb módja a leépítés /7. Birkózó Eb Jó sorsolást és dobogós helyezést vár Vilniusban Deák Bárdos Mihály, a Diósgyőri Birkózó Club erőssége 19. mm ntyrifemés 1MNAPIÓ ÉC7 Ali Ed&flli Független napilap LXV. évf., 77. sz. Ára: 100 Ft, előfizetőknek: 68 Ft 2009. április 1. Szerda Ma reggel még felhős lesz az ég, de délután már derült idő várható. Reggel Délben Este Húsz évre átadott ingatlan Miskolc (ÉM) - A március 31-i határidő miatt hívták össze tegnapra a megye közgyű­lésének rendkívüli ülését, hogy döntsenek - többek között a megyei kórház területén lévő kihasználatlan ingatlan (a korábbi koraszülött osztály épületei) és a hozzá tartozó földterület 20 esztendőre való használatba adásáról a Mis­kolci Görög Katolikus Apostoli Exachátus szá­mára. Az egyház egészségügyi oktatási intéz­ményt szeretne ott alapítani. A sürgősség oka az volt, hogy a hatályos jogszabályok szerint a fenntartóknak legkésőbb március végéig jelez­nie kell oktatásiintézmény-alapítási szándékát. Lapunk tegnapi számában tévesen azt irtuk, hogy a közgyűlési ülés egy nappal korábban volt. A tévedésért mindenkitől elnézést kérünk. Új vezér a Tokajnál Miskplc (ÉM) - A Tokaj Kereskedőház vezér- igazgatói pozíciójának betöltésére dr. Kiss Ist­vánt, a borászat terén jártas szakembert válasz­totta a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács. Ügyvezető már van, válaszok még nincsenek Miskolc (ÉM - UM) - Hétfőn kinevezik a DAM 2004 Kft. új ügyvezetőjét - írtuk múlt szombati lapunkban a szakszervezet értesülé­se alapján. Nos, a hírek szerint az illető hét­főn meg is érkezett, ám egyelőre még a gyár­ban sem jelentették, pontosabban mutatták be, így mindössze annyit tudunk, hogy egy fiatal magyar vezetőt állítanak az igen nehéz hely­zetben lévő diósgyőri kohászat élére. Ágotái Józseftől, a Vasasszakszervezet elnökétől úgy tudjuk, még az érdekképvisele­tet sem fogadta az új ügyvezető, így továbbra is számos kérdés vár válaszra. A legfontosabb még mindig az, hogy mit akar a tulajdonos, azaz lesznek-e, s ha igen, mikor és milyen fej­lesztések? Addig pedig konzerválják-e a gyárat, s ha igen, milyen létszám kell az állagmegóvás­hoz és vagyonvédelemhez? Legalább ilyen fon­tos, hogy ha nem akarják tovább működtetni a gyárat, hajlanak-e arra, hogy eladják egy szak­mai befektetőnek? S újfent időszerű a fizetés kérdése, azaz lesz-e pénz a márciusi bérekre? 9 11770 33 11035033 0 9077 ÉSZAKMACYARORSZÁG El 3501 Miskolc, Postafiók 178 © (46) 502-900 Főbb népesedési mutatók Kelet-Közép-Európában 2009. január 1-jén Ha Bajnai ion, 4 miniszter megy? ■ Ot minisztérium élén harangoznak be vál­tozást Bajnai Gordon megválasztása esetén. Budapest (MTI) - A gaz­dasági tárca mellett a pénz­ügyi, az igazságügyi és a szo­ciális tárca, valamint a kan­cellária kaphat új „vezért” ­legalábbis a politikai pletykák szerint. Bajnai Gordon ugyan­is csak parlamenti megválasz­tását követően beszél kormá­nyának tagjairól. A miniszter­elnök-jelölt a Parlamentbe érke­zőben arra a kérdésre, hogy megállapodott-e az MSZP-frak- cióval arról, hogy az öt kulcs­minisztérium élére ő választ­ja ki a vezetőket és nem párt­politikust jelöl, azt mondta: ha megválasztják a parlamentben, s a szavazás megerősíti a pozí­cióját, akkor kell majd az új kormánnyal kapcsolatban beje­lentéseket tennie. Egy másik hírt is hallani a politikus köre­iből, miszerint havi 1 forintért lesz kormányfő. Miközben Fodor Gábor, a sza­bad demokraták elnöke szerint a szakértői kormány adja a leg­több lehetőséget a társadalmi és gazdasági válság kezelésére, az MDF továbbra is az előrehozott választásokban látja a megol­dást. A Fidesz szerint pedig ha országgyűlési választások nél­kül alakul meg egy új kormány, akkor az - a választói felhatal­mazás hiánya miatt - illegitim kormánynak tekinthető. /2. Interaktívnyílt napot szer­vezett a megyében élő, idén érett­ségiző diákok számára a miskol­ci Karrina Szakképző Iskola. Az érdeklődők kipróbálhatták magukat kézműves és jelnyelvi foglalkozáson, és belekóstolhattak az Euro nyelv­vizsgába is. (Fotó: Ádám János) „Nem öltem meg a kollégámat..." ■ írásban tett vallomást a munkatársa meggyil­kolásával vádolt bizton­sági ör. Miskolc (ÉM - PT) - Óriási nézősereg szeretett volna bevo­nulni a megyei bíróság ama tár­gyalótermébe tegnap délután, ahol a két évvel ezelőtt Tokaj külterületén elkövetett kegyet­len rablógyilkosság nyomán indított büntetőeljárás végki­fejletéhez közeledve tárgyalást tartott a dr. Sebe Mária vezet­te bírói tanács. A folyosón és a teremben is jelentős számú fegyveres rendőr és fegyőr fel­ügyelt a per zavartalan lefolyta­tására. A fegyőrök vezetőjének határozott fellépésére volt szük­ség ahhoz, hogy csak annyian menjenek be a terembe, ahány személynek ülőhely jutott oda­bent. A többiek kénytelenek vol­tak a folyosón maradni. Érdemi változást az jelen­tett, hogy a harmadrendű vád­lott (az áldozattá vált biztonsági őr kollégája, aki a vérontás nap­ján a pénzszállító autót vezet­te) megtörte a „csendet” azzal, hogy vallomást tett. Igaz, nem szóban, hanem papírra vetve. A bíróság kérdésre is hajlandó volt válaszolni, de senki más­nak nem. Azt állította, hogy tudott a pénzszerzésről, de csak lopásról és nem gyilkosságról volt szó. Neki nincs köze társa megöléséhez. Ugyanakkor azt is mondta, hogy munkatársát a bűncselekmény napján, út köz­ben, a délutáni-esti órákban vet­te rá arra, hogy vegyen részt a buliban és részesül a zsákmány­ból. Nem kellett sokáig győzköd­ni társát - jelentette ki. Az első­rendű vádlott azonban cáfolta vádlott társa állítását. /8. Tőkevonzás infrastruktúra-fejlesztéssel A gazdasági válság kezelésének lehetősége­iről tárgylat a regionális válságtanács. Miskolc (ÉM —SzB) - Az ipa­ri infrastruktúra fejlesztésében látja a régió válságkezelésének egyik lehetőségét a regionális fejlesztési ügynökség által élet­re hívott munkacsoport. Bakos István, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynök­ség általános igazgatója érdeklő­désünkre elmondta, hogy a régi­óban jelenleg közvetetten tud­nak beavatkozni a válság továb­bi mélyülésének megakadályo­zásában. Mintegy 13 milliárd forint pályázati pénz áll két év alatt rendelkezésre olyanfajta beruházások finanszírozására, amelyek a termelő tőkebefekte­tések idevonzásában nyújthat­nak segítséget. A térség kitöré­si pontjának tartott turisztika fejlesztésére is rendelkezésre áll mintegy 7 milliárd forint. Mint megtudtuk, mindezek állnak annak a Észak-Magyar­országi Regionális Válságke­zelési Tervnek a középpontjá­ban, amelyet a régió meghatá­rozó szervezetei és intézményei bevonásával az Észak-Magyar­országi Regionális Fejlesztési Ügynökség készített el. Bemutató. A dzsungel könyve című zenés darabot mutatták be tegnap este a Diósgyőri Gimnázium diák­színjátszó körének tagjai. (Fotó: Mocsári László)

Next

/
Oldalképek
Tartalom