Észak-Magyarország, 2004. június (60. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-23 / 145. szám

2004. június 23., szerda ÉSZAK-MAGYARORSZfiGt AKTUÁLIS / 3 HÍRCSOKOR 0 Beiratkozás. A Földes Ferenc Gimná­zium levelező és a Budakalász Gimnázi­um esti tagozatára a beiratkozást július 1-jén délelőtt 10-12 óráig, délután 14- 16 óráig tartják a Földes Ferenc Gimná­zium épületében. Személyi igazolvány és iskolai bizonyítvány szükséges. Az esti ta­gozatra a beiratkozás dija 5 ezer forint. 0 Turizmusfejlesztés. A Nemzeti Turiz­musfejlesztési Stratégia legfontosabb elemeit ismerteti Soproni Gyula, a Gaz­dasági és Közlekedési Minisztérium mun­katársa az Ökológiai Intézet a Fenntart­ható Fejlődésért Alapítvány fórumán. Az eszmecsere csütörtökön délelőtt 10 óra­kor kezdődik a miskolci Civil Házban. NÉZŐPONT Meg sem merek Balogh Attila E-MAIL! wmitty@eszak.boon.hu Moldovánál szerepel a történet, ami a fagylalt felfedezőjéről szól. Neve­zetesen, hogy a néhai olasz cukrászmes­ter korszakalkotó találmányával sikerrel turnézta végig az egykori Európát, míg­nem rossz sorsa hazánkba vetette, ahol is - a sztori szerint - kinevették, mondván, mi végre ez a butaság. Hát ha édeset akar enni az ember, cukorért nyúl, ha meg hidegre vágyik a nyelve, a jégcsapot nyalogatja. És akkor a jeles itáliai mester hazabujdokolt, hogy belebetegedvén a kudarcba, még a halálos ágyán is azt só- hajtozza: A magyarok, a magyarok... árhogy is, mai magyar édességfo­gyasztóként magam sem tudom, miként álljak ehhez a fagylaltkérdéshez, különö­sen hogy nem akarom sem a kiérdemesült cukrászhéroszt, sem utódait megsérteni. Márpedig a tradicionális fagylaltkészí­tők napjainkban megint csak búnak eresztik fejüket. Nem mintha valaki két­ségbe vonná termékeik elsőrangú mivol­tát, ám hiába is szeretik és értékelik nagy­ra az igényesen elkészített fagyasztott édességet a népek, ha beszerzése végett nemigen mennek cukrászdába, inkább áruházakban, ábécékbe, s szakemberekre nem hallgatva, hűvös ládákból előbányá­szott dobozos-pálcikás árucikkekkel pótol­ják a teraszon történő gombócnyalogatás magasztos élményét. Ugyanakkor egyetlen közvélemény-kutató kérdésére sem hajlan­dók azt válaszolni - bevallani? -, hogy többre tartanák a porból, aromából, E betűkből összetákolt gyári készítményeket a házilag, tojásból főzött fagylaltnál. Jelen sorok szerzője meg sem mer megszólalni a vitában. Az én kedvencem fagyifronton egy gyorsétteremlánc kínála­tában szerepel, és egész biztosan nagy­ipari körülmények között fröccsöntik használt gumiabroncsok desztiIlálása ré­vén. Mit csináljak? Az ízlik... Kevés a nyári gyerekprogram Előző kérdésünk: Könnyű-e elfoglalt­ságot találni a vakációzó gyerekek­nek? Mai kérdésünk: Szívesebben jár-e a strandra, mint a szabad vízpartra? iNIEijBfeZflK-MMiYABBIBHáe # Szavazatát leadhatja: www.boon.hu A kánikulában népszerűek a fürdők A strandüzemeltetők kiadták a jelszót: arccal az összkomfort felé Miskolc (ÉM - KT) - A hőmérő higanyszála ezekben a napokban kora délutánon­ként már a harminc fokhoz közelít. Tombol a szünidő, beköszöntött a strandszezon, a fürdők forgalma merede­ken emelkedik. Tegnap hét ágról sütött a Nap, és kora délután a szélmentes he­lyeken a harminc fokot „verték a hőmérők mutatói”. A miskolci Selyemréti Strandfürdőben a vendégek a szó szoros értelmé­ben egymásnak adták a kilincset. Jöttek idősek és fiatalok, diá­kok és felnőttek. Sokan napoz­tak, még többen köröket róttak a versenymedencében.- A június-július-augusztus a legkiválóbb az úszásra - mond­ta érdeklődésünkre Oláh Gábor, aki már törzsvendég a belváro­st ........................... Hőség még nincs, az idő azonban kellemes, látoga­tottságunk folyam­atosan növekszik. Nagy István ÜZEMVEZETŐ-HELYETTES ................^..................................M si intézményben. - A rendszeres testmozgásról, a napi sportolás­ról nem csupán beszélni kell, jó, ha példát mutat az ember. Álta­lában reggelente érkezem, egy­két óra alatt néhány ezer métert teljesítek, aztán irány a dögönyö- ző, majd a szauna. Virágosítanak A miskolci fürdők üzemeltetői a vendégforgalom folyamatos növekedéséről adtak hírt. A ten­denciát megerősítette Nagy Ist­ván, a selyemréti strandot üze­meltető Penta Miskolc Kft. üzemvezető-helyettese is:- Hőség még nincs, az idő azon­ban kellemes. Naponta egy-két- ezer látogatónk van, és ez a szám a hétvégeken akár meg is duplá­zódhat. A kínálat megfelelő: ven­dégeink fele-fele arányban keresik az úszó- és a meleg vizes meden­cét. Lehet szaunázni és van kon­ditermünk is. A csúszda azonban nem üzemel, elhanyagolt állapot­ban van, felújítása sok pénzébe kerülne az önkormányzatnak. Napjainkban a strandokon is kiadták a jelszót: arccal az össz­komfort felé. Ennek szellemében mindenhol sokat költenek virá- gosításra, fűnyírásra. Szemét- gyűjtőket helyeznek el, rendsze­resen takarítanak, és a vállalko­zókkal egyetemben a vendéglá­tásra is gondot fordítanak. Az orvos tanácsai- A huszonöt-harminc fokos melegben melegen ajánlom a bő folyadékfelvételt, a strando­lok azonban lehetőség szerint kerüljék a szeszes italokat - mondta dr. Molnár Pál, a Me­gyei Testnevelési és Sport­egészségügyi Intézet vezető fő­orvosa. - Az erős fényhatás el­len védekezni kell, az érzékeny bőrűek használjanak megfelelő faktorú védőkrémet. A fürdő- zők a napszúrás elkerülése ér­dekében váltogassák a napos és az árnyékos helyeket, és ne né­hány órán belül akarjanak cso­koládébarnára lesülni. Lénye­ges, hogy könnyű ételeket fo­gyasszanak, és felhevült testtel ne ugráljanak a hideg vízbe. Meddig marad derűs az ég? (Fotó: Ádám János) MEGKÉRDEZTÜK AZ OLVASÓKAT: Gyakran járnak-e strandfürdőbe? S trand mellett lakom, így a fürdő közelsége számomra önmagát kí­nálja. Hetente kétszer jövök, de olykor a hét­végéimet is itt töltöm. A barátaimmal látogatom az intézményt, amely ki­válóan alkalmas arra, hogy kipihenjem a fára­dalmaimat. Kedvelem a selyemré­tit, mert a belváros­ban van, könnyű megkö­zelíteni. Vonzó, mert hi­deg és meleg medencéje is van, továbbá szauna és konditerem áll a láto­gatók rendelkezésére. Az összkomfortos szolgálta­tás megfelel az igénye­imnek. S okat járok strandra, többnyire a selyemré­tit részesítem előnyben. A fürdő tiszta, a szolgál­tatások pedig megfelel­nek az igényeimnek. Az ugyancsak lényeges, hogy barátiak az árak. Amikor az elfoglaltsá­gom, vagy a munkám engedi, már jövök is. S trandra járó ember vagyok, ha egy kis időt sikerült kiszakíta­nom, nyomban szaladok a medence partjára. A fürdő számtalan lehetősé­get kínál a strand ven­dégei számára, nekem pusztán egy kifogásom van. Az ételkínálat lehet­ne gazdagabb is... J elenleg a napi mun­kám köt a selyemréti fürdőhöz, ahol úszónap­közit vezetek. Testnevelő tanár vagyok, így gyak­ran megfordulok az intéz­ményben, és van összeha­sonlítási alapom is. .Alapvetően elégedett va­gyok, de egy kis csinosí­tás azonban nem ártana. Petró Tamás (19) TANULÓ Bűben Csaba (20) TANULÓ Kálna István (24) VÁLLALKOZÓ Pataki Péter (35) VÁLLALKOZÓ Csontos Róbert (30) testnevelő tanár Immár legálisan gyorsulhatnak Miskolc (ÉM - OlKa) - Sokévi tiltás után a hétvé­gén legális gyorsulási ver­senyt rendeznek Miskolcon. A Gyorsulás Kft. közel egy­éves munkájának eredmé­nyeképpen végre szervezett keretek között mérhetik össze az autósok illetve a motorosok saját és gépeik tudását. Schulhof Ernő fő­szervező érdeklődésünkre elmondta, e hét szombaton először, majd októberig min­den hónapban tartanak gyor­sulási versenyeket a Zsig- mondy utca repülőtéri tor­kolatánál, amire - bizonyos feltételek mellett - bárki ne­vezhet a helyszínen. Több ezer néző... Az eseményre több ezer nézőt várnak, ezért az út melletti közel 5 hektáros te­rületet kibérelték, s jelen­leg is folyik a munka „né­zőtér” kialakítására. Mint azt Schulhof Ernő elmondta: rendőri biztosítás mellett zajlik a verseny, a helyszínen mentőautó tar­tózkodik majd, míg a műsza­ki mentést a Spider mentő- csoport végzi. A futamok 13 órakor kezdődnek és estig zajlanak a versenyek hét ka­tegóriában, ahol a legjobbak kupát kapnak, illetve pénz­jutalomban részesülnek. Szombaton a legjobbakkal tornázhat Norbi, Réka és az Észak átmozgatja a versenyre jelentkezőket Miskolc (ÉM) - Már csak a jó időben kell reményked­nünk, mert érdeklődőben nem lesz hiány - szerkesztősé­günknél naponta jelentkeznek a fogyni vágyó olvasók. Mindenkit várunk az Észak- Magyarország és Norbi közös tor­nájára, amelyet két hónapos dié­tás játék követ. Aki megveszi Norbi új köny­vét (címe: A Norbi titok, az update-módszer), nagyobb esély- lyel indul a fogyási versenyben, hiszen ebben rengeteg informá­ciót találhat a diéta során teen­dőkről. De azok is rendszeresen információkhoz jutnak, akik ol­vassák és előfizetik az Északot, ugyanis a játék során lapunkon keresztül kapnak választ a leg­gyakrabban (levélben vagy e-ma- ilen) feltett kérdésekre. Torna a legjobbakkal Két ok is van, amely miatt fel­tétlenül érdemes eljönniük szom­baton délelőtt 10 órára a Hősök terére. Egyrészt úgy indul ez a nyári hétvégéjük, hogy az ország legismertebb fitneszedzőivel, Schobert Norberttel és feleségé­vel, Rubint Rékával tornázhatnak együtt, másrészt pedig itt regiszt­ráltathatják magukat az Észak és Norbi közös programjára. Akik délelőtt 10-re a Hősök te­rére jönnek, azokat a helyszínen felállított sátrakban (diszkréten) megmérjük, hogy kezdő súlyuk pontosan dokumentálja, hány ki­lóról indultak a játékban. Ezt kö­veti az a nem is olyan nehéz két hónap, melynek során Norbi ta­nácsait betartva tekintélyes súly­tól szabadulhat meg. Norbi kéré­se erre a két hónapra: a játéko­sok vegyék komolyan saját magu­kat és őt is. Mindenki a saját kor­látáiért felel, és csak akkor ér el eredményt, ha betartja az egyéb­ként nem vasszigorral megalko­tott szabályokat. Tehát a „félre- evés”, a „titkos” kis nassolás és szabályszegés a diétázó eredmé­nyeit rontja - ezért saját érdeké­ben kerülje minden játékostárs. QNi,n<ri www.boon.hu Korábbi írásaink! A fejlesztést támogatják Miskolci, sátoraljaújhelyi, ózdi, szerencsi, encsi, mezőkövesdi és mezőcsáti szakközépiskolákat támo­gat idén a szakképzési alapból az OTP Bank Rt. Észak-magyarországi Ré­giójának vezetése. Az első félévi támogatásról szóló szerződéseket tegnap ve­hették át Miskolcon az intézmények képviselői. (Fotó: Bujdos Tibor)

Next

/
Oldalképek
Tartalom