Észak-Magyarország, 2004. június (60. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-01 / 126. szám

2004. június 1., kedd ÉSZAK-MAfiYARORSZÁS # ORSZÁGBAN-VILÁGBAN / 2 HÍRCSOKOR 0 George Bush amerikai elnök Irakban való helyt­állásra buzdította honfitár­sait szombaton, amikor Washingtonban felavatta a II. világháború harcosai előtt tisztelgő új emlékművet. Az esemé­nyen megjelent demokrata párti kihívó­ja, John Kerry is. 0 Agyonlőtték ismeretlen fegyveresek az ENSZ egy katonai megfigyelőjét szom­baton a Kongói Demokratikus Köztár­saság keleti részén, egy másik ENSZ- alkalmazott pedig eltűnt. napja. Lamperth Mónika bel­ügyminiszter beszél a Hősök terén a hősök napja alkalmából, az I. és II. világháború magyar hőseiről tartott megemlékezésen. Május utolsó vasárnapját a rendszerváltás óta ismét a hősök napjaként ünnepli Ma­gyarország. (Fotó: MTI) Összecsapások Kúfában Kúfa (MTI) - Két amerikai katona meg­halt az iraki Kúfában, ahol a koalíciós erők radikális síita fegyveresekkel csap­tak össze. A Reuters hírügynökség jelen­tése szerint a Mahdi Hadserege nevű szer­vezet gerillái megtámadták a városba be­nyomuló alakulatot. Korábban a szomszé­dos Nedzsefben robbant ki összetűzés az amerikai katonák és a síita fegyveresek között annak ellenére, hogy a múlt hét kö­zepén fegyvernyugvást jelentettek be. A pápa pünkösdi imádsága Vatikánváros (MTI) - A béke ügyéről, a keresztények ezzel kapcsolatos feladatai­ról beszélt pünkösdvasárnap II. János Pál pápa a vatikáni Szent Péter téren. A 84 esztendős katolikus egyházfő viszonylag jó fizikai formában jelent meg a több tíz­ezer hívő és érdeklődő előtt a vatikáni ba­zilika előtti téren, a húsvét utáni idősza­kot lezáró regina coeli imádságát felolvas­va, a húsvéti ünnepeket záró pünkösd je­lentőségét méltatva. A pápa számára a jö­vő hét különben egészen mozgalmas lesz, június 4-én fogadja George Bush amerikai elnököt, majd másnap - kilenc hónapos szünet, szeptemberi szlovákiai látogatása után - kétnapos látogatásra Bernbe indul egy katolikus ifjúsági találkozóra. Ez lesz a 103. külföldi apostoli látogatása, s egy­ben az első ebben az évben. II. János Pál a pünkösd ünnepe alkalmából összesereglett hívekre tekint a Szent Péter téren. (Fotó: EPA) A győzelem V-jelét mutatja egy iraki férfi egy sűrű füsttel égő terepjáró előtt ülve Bagdad külvárosában május 30-án, azt követően, hogy ismeretlen fegyveresek lesből tüzet nyitottak a jár­művekre. A támadásban két ember meghalt, egy várandós asszony megsebesült. (Fotó: mti) Iraki kormánynévsor két napon belül Bagdad, Teherán (MTI) - Bár nincs még egyetértés az ideigle­nes iraki államfő személyéről, az ideiglenes kormány tervezett lis­táját várhatóan a hét elején köz­zéteszik - jelentették be vasár­nap Bagdadban. Az iraki fővárosban Paul Bre- mer, Irak amerikai közigazgatá­sának vezetője, Lahdar Brahimi, az ENSZ-főtitkár különmegbí- zottja és az ideiglenes kormány­zótanács tagjai folytatták a tár­gyalásokat a június 30. után hi­vatalba lépő ideiglenes kormány összetételéről. A névsort várha­tóan 48 órán belül teszik közzé. A kormány élén minden valószí­nűség szerint Ijád al-Allávi áll majd. A síita politikust pénteken jelölte ki a kormányzótanács a kormányfői posztra, és az ENSZ- nek nem volt ellene kifogása. Túszejtő akció, a terroristák elmenekültek Ázsiai, afrikai, európai és amerikai egyaránt van a külföldi áldozatok között Hobar, Rijád (MTI) - Hu- szonketten haltak meg a sza- úd-arábiai Hobarban, ahol előző nap az al-Kaida terror­szervezet feltételezett tagjai többtucatnyi külföldit ejtet­tek túszul. A négy támadó közül három elmenekült. A jelentés szerint nyolc indiai, három-három szaúdi és Fülöp- szigeteki, két Srí Lanka-i, vala­mint egy-egy amerikai, brit, olasz, svéd, dél-afrikai, egyipto­mi állampolgár van a támadás külföldi áldozatai között. A túsz­ejtő akciót négy fegyveres hajtot­ta végre, közülük három elmene­kült a helyszínről.- A negyedik terroristát elfog­ták, ő az al-Kaida terrorszervezet egyik ismert alakja - hangsúlyoz­ta a belügyminisztériumi közle­mény, amely szerint a többi ter­rorista - köztük egy sebesült - a túszokat emberi pajzsként hasz­nálva elhagyta a helyszínt. A gépkocsin menekülő terroristá­kat üldözik. Kállai Miklós rijádi magyar konzul tudomása szerint sem halálos, sem sebesült ma­gyar áldozata nincs a terrortáma­dásnak és a túszdrámának. A négy terrorista akciója szomba­ton kora reggel kezdődött és nem egészen 25 órával később, a sza­údi biztonsági erők támadásával ért véget. A támadás kezdete után egy eddig ismeretlen, „az al- Kaida arab-félszigeti hálózata” el­nevezésű szervezet jelentkezett egy iszlám szélsőséges honlapon azzal, hogy az ő fegyveresei lép­tek akcióba a szaúdi városban. A szaúdi biztonsági erők közbelépé­sét követően a szervezet újabb közleményt hozott nyilvánosság­ra ezen a honlapon, s meglehe­tősen pontos részleteket közölt a támadásról, az akciót végrehaj­tó fegyveresek számáról. Elvágták a torkukat A helyszíni jelentések szerint a fegyveresek előbb két olajcég iro­daépületét támadták meg, majd betörtek az Oasis nevű lakópark­ba, ahol több tucat külföldit, több­ségében nyugati olajcégek alkal­mazásában álló embereket ejtet­tek túszul. A túszejtést megelőző lövöldözésben vesztette életét az áldozatok többsége. A túszok ki­szabadítását követően közülük né- hányan elmondták: kilenc foglyul ejtett társuk szökni próbált, velük a terroristák úgy végeztek, hogy elvágták a torkukat. Nem egészen egy hónapon be­lül ez már a második súlyos ter­rortámadás volt szaúdi olajléte­sítmény ellen. A brit The Observer című lap vasárnapi írása azt hangsúlyozta, hogy év­tizedek óta nem látott olajválság fenyegeti a világot a szaúd-ará- biai olajkitermelő központok el­leni, immár ismétlődő terrortá­madások miatt. Szóljon hozzá! A sárijával fenyegetnek Rijad-(MTI) - Egy, az al-Kaida terrorszervezetnek tulajdonított internetes üzenet azzal fenyegető­zik, hogy megtisztítják az Arab­félszigetet a hitetlenektől. Az írás utal a szaúd-arábiai Hobarban végrehajtott emberrablásra és azt állítja: az akció újabb bizonyíté­ka annak, hogy a szervezet felsza­badítja a muszlim területeket és bevezeti az iszlám törvénykezést, a sáriját. Szakértők vizsgálják az üzenet hitelességét. A szaúd-ará­biai brit nagykövet valószínűnek tartja, hogy újabb támadások lesz­nek a királyság ellen. Euró-éretlenség Brüsszel (MTI) - A Brüsszeli Bizottság szerint a 10 új tagállam­ból 7 - köztük Magyarország - még nem érett meg a csatlakozás­ra az euróövezethez. Ennek az az oka,-hogy ezekben az országokban túl magas a folyó költségvetési, il­letve az államháztartási hiány. Az előző értéknek a nemzeti összter­mék 3 százaléka, az utóbbinak pe­dig a GDP 60 százaléka alatt kel­lene lennie. Az Unió kormányá­nak számító testület június 23-án tesz majd javaslatot arra, hogy az új tagállamok mikorra és mekko­rára szorítsák le a hiányokat. Sharon kisebbségben Tel-A vív (MTI) - Az izraeli mi­niszterelnök kérésére elhalasztot­ták a parlamenti vitát a Gázai övezetből való kivonulási tervről. Az izraeli közszolgálati rádió sze­rint a kormányfő attól tart, hogy tervével kisebbségben marad, csakúgy, mint ahogy ez a tegnapi kabinetülésen történt. A terv ér­telmében az izraeliek megszün­tetnék a zsidó telepeket a Gázai övezetben, azonban egyes ciszjor- dániai területeket bekebeleznének. Világesemények 2004júniusában Június 30., Bagdad: Az Egyesült Államok átadja az irányítást a bagdadi vezetésnek, de 135 000 fős katonai kontingest továbbra is Irakban állomásoztat, hogy biztosítsák a hatalmat az új államappará tusnak, és megakadályozzák a lázadó erők fegyveres táma­dásait. Az USA kormánya azt reméli, hogy 2005 január­jában zökkenőmentesen átadhatja a teljes hatalmat. Június 28-29., Isztambul: Valószínű, hogy a NATO-csűcstalálkozó - mely öt év óta a legnagyobb lesz - témá­ja Is meghatározta a helyszínt - a tagok közül Törökország az egyetlen iszlám állam hiszen a terrorizmus megfékezéséről fognak tanácskozni. Június 12., Lisszabon: Több mint 350 000 focira­jongót várnak Portugáliába, ahol a 2004-es futball Eurőpa-bajnokságot rendezik meg. Június 29., Indonézia: Észak-Korea valószínű­leg megteszi az első lépést, hogy sikerüljön megszüntetnie a teljes elszigeteltségét, ha elküldi államférfiait a Délkelet-ázsiai Szövetség találkozójára. Június 4.: Világszer­te több ezer rajon­gó várja, hogy be­ülhessen végre a roxforti varázslóta- noncokról szóló leg­újabb mozielőadásra, a Harry Potter és az azkabani fogoly című filmre. Mindeközben a milliárdos szerző, .1. K. Rowling már lázasan dolgozik a sorozat hatodik j I kötetén. J m' Június 10-13.: Európai uniós parlamenti válasz­tások. Június 6., Franciaország: Tizenhét ország ál lamfőit várják azok­ra az ünnepségekre, amelyeken a norman­diai partraszállás ~ , D nap - 60. évforduló ' Jára emlékeznek majd. ÉL Június 8.: Ha a Vénuszra tar­tó űrszondának nem sikerül a ____ küldetése, akár 122 évet is várhatunk arra, hogy újra ilyen kedvező felté­telekkel indíthassunk égi vándort a távoli bolygóra. Június 4., Sydney: Útjára indul az olimpiai fáklya, hogy 27 országot érintve, végül augusztus 13-án megérkezzen Athénba, a nyitóünnepségekre. | jfe Kiadóvezető, felelős kiadó: Szabó Miklós fszabo@eszak.boQn.htil. Kiadóvezető helyettes: Farkasné Lovász Zita flovasz@eszak.boon.hu). Értékesítési-vezető: Kurysné Torma Zsuzsa . Főszerkesztő: Kiss László (kiss.laszlo@eszak.boon.hu). Főszerkesztő-helyettes: Szántó István (szanto.istvan@eszak.boon.hu). Terjesztési vezető: Hausel László (laszlo.hausel@eszak.boon.hu). Marketingvezető: Szűcs Edina (edina.szucs@eszak.boon.hu). Előfizetői vonal és kézbesítési észrevételek: a 0640/424-424 helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy e-mailen: eszakteri@eszak.boon.hu Az előfizetés díja: egy hónapra 1190 forint, negyedévre 3490 forint, fél évre 6690 forint, egy évre 12 790 forint. Hlrdetésfeladás - keretes hirdetés: telefon: 0646/502-900, telefax: 0646/501-260, e-mail: ehird@eszak.boon.hu - apróhirdetés feladása telefonon: 06-90/494-949 (a hívás az apróhirdetés árát tartalmazza), személyesen. . Szerkesztőség telefon: 0646/502-900, telefax: 0646/501-262. E-mail: eszeri@eszak.boon.hu Kiadja az Inform Média Kft., 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. Postacím: 3501 Miskolc, Postafiók 178. Hírügynökségek: MTI, EPA. Lapunk eladott példányszámát rendszeresen k vizsgálja és auditálja a MATESZ. Nyomás: Inform Média Kft., Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Felelős vezető: Eiben Tamás. Telefon: 06-52/526-626. ISSN 0133-0357 wtATESZ*

Next

/
Oldalképek
Tartalom