Észak-Magyarország, 2004. június (60. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-01 / 126. szám

2004. június 1„ kedd fóZAK-MAGYARQRSZÁG é AKTUÁLIS / HIRDETÉS / 3 HÍRCSOKOR 0 Hosszú betegség után. Vasárnap dél­előtt elhunyt Végvári Lajos művészettör­ténész: a köztiszteletben álló professzort, Miskolc díszpolgárát hosszú, súlyos be­tegség végén érte a halál. 0 Szép László is elment. Hétfőn reggel el­hunyt Szép László, a Pécsi Sándor Guruló Színház művészeti vezetője. A Déryné- és életműdQas művészember 83 évet élt. NÉZŐPONT Kisbetű, nagybetű Balogh Attila E-MAIL: wmitty@eszak.boon.hu A minap egy gyermeknapi cikkben azon demagógizáltam, mennyivel jobb lenne, ha az év minden napja a gyere­kek napja volna, kisbetűvel, mint hogy egyetlen egyet kinevezünk Gyermeknap­nak, nagybetűvel. Talán így is van. De demagógia esetén érdemes rögtön meg­nézni a kérdés másik oldalát is. Mert­hogy mégiscsak annak van az ünnepek sorában „napja", amit társadalmilag fon­tosnak tartunk. Ami ünnepet kap a nap­tárban, arra mégiscsak jobban odafigye­lünk. Egy-egy fogalom, téma, csoport ügyében azért élnek néhányan kezdemé­nyezéssel, mert jelzik, ez a dolog kiemelt figyelmet érdemel. Ha azon az egy napon kiemelten odafigyelünk rá, a figyelem talán kisugár­zik az esztendő többi napjára is. így lehet a nagybetűből kisbetű. És akikről szó van, valamiért jobban is szeretik a kisbetűs odafigyelést, mint a nagybetűsét. Huszonöt éve Nemzetközi Gyermekév volt; gyerekként éltem meg. És bár nem tudtam, milyen eredményeket értek el ak­kor az ifjúságvédelem ügyében, arra em­lékszem, hogy gyerekként tudtuk, most a „mi évünk" van, fokozott figyelem irányul ránk. És jólesett. Olvasni, hallani róla. Lám, a kicsik is számítanak, nemcsak a felnőttek - valami ilyesmi csapódhatott le az egészből a 8-14 évesek gondolkodásá­ban. Már megérte. Ahogy az esztendő egyetlen napján is, már az elnevezéssel, éreztetni a gyere­kekkel: van, amikor ti vagytok előtérben. IHLLÁMVOKS Nem indokolt a demonstráció Előző kérdésünk: Indokolt-e, hogy béremelésért demonstrálnak a pedagógusok? nem: 56% w w w 1. igen: 44% Mai kérdésünk: Elégedett volt-e a gyermeknapi program kínálattal? HH ESZAK'MAGYARORSZAG # Szavazatát leadhatja: WfflALköfiOJlu Amiért érdemes élni Megnyílt a 22. Grafikai Biennálé Miskolcon Miskolc (ÉM - BAL) - Áll­dogálni a biennálé képei előtt, nekem egyet jelent: hogy érdemes élni. Ezek Jancsó Miklós szavai, aki meghívott vendégként az im­már 22. alkalommal megrende­zett képzőművészeti esemény nyitó beszédét mondta. A bien­nálé gazdája és fő helyszíne ter­mészetesen a Miskolci Galéria, ám hagyomány szerint a Miskol­ci Nemzeti Színház adott otthont az ünnepélyes megnyitónak (a Kovács László vezényelte Miskol­ci Szimfonikusok fellépésével). Jancsó Miklós, a világhírű film­A dijaiottak a miskolci önkormányzat nagydlja: Nagy Gábor György ________________ életmű-díj: Baranyay András a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának díja: Madácsy István a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Kovács Tamás-dija: Rác­molnár Sándor _______ _______________j______________ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzata dija: Kéri Ádám Eger önkormányzatának díja: Födő Gábor _________________ a Magyar Grafikusművészek Szövetsége dija: Sóváradi Valéria a Magyar Grafikáért Alapítvány díja: Nagy Csaba a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete dija: Olajos György a Magyar Illusztrátorok Társasága dija: Gaál József a Magyar Művészkönyvalkotők Társasága díja: Részegé Botond a Magyar Elektrográfiai Társaság az Árnyékkötők Csoport a Rékassy Csaba Baráti Kör dija: Almásy Aladár a Fiatal Képzőművészek Stúdiója dija: Berentz Péter a Gödöt Galéria díja: Nagy Csaba ___________________:____ a MissionArt Galéria dija: Csontó Lajos a miskoícijjnkormányzat kulturális bizottságának dija: Banga Ferenc^ a Miskolci Galéria kondor Béla-dija: Martus Éva a Miskolci Operafesztivál dija: Györffy Sándor Bőven akad látnivaló (Fotó: Bujdos Tibor) rendező mellett ugyancsak kö­szöntötte a több mint két évtize­des rendezvényt Feledy Gyula grafikusművész és Káli Sándor polgármester. Utóbbi nyújtotta át a fesztivál - és egyben a borsodi megyeszékhely önkormányzatá­nak - fődíját is, ezúttal Nagy Gá­bor György grafikusnak. Tizennyolc elismerés A tucatnyi különböző dij kö­zül a másik legpatinásabbat je­lentő életműdíjat ebben az esz­tendőben Baranyay Andrásnak ítélte a szakmai zsűri. Összesen tizennyolc elismerés átadása zaj­lott le a megnyitón (majd mindegyikük személyesen át is vehette a díjat). A biennálé má­jus 29-től szeptember 11-ig tart. A két éve nemzetközivé bővült rendezvény elsősorban tovább­ra is hazai anyag bemutatására törekszik, de programját nemzet­közi valamint tematikus kiállí­tások is gazdagítják. további információk, program az alábbi internetes címeken: t •" ría.pJb.Jiu, WWW. Korta rsgr afika, hy Az ötszázötven nevelőszülő napja Negyedszer szervezték meg a találkozót Miskolc (ÉM - BAL) - Több mint 1400 gyermek él me­gyénkben nevelőszülőknél; utóbbiak száma mintegy 550. A gyermekvédelem önmaga érdekeit legkevésbé képvisel­ni képes résztvevőinek tar­tott nevelőszülők tiszteletére 2001 óta tartanak ünnepet tavasz végén. A nevelőszülők napját immár negyedszer rendezte meg idén az ágazat megyei szerve, a Terüle­ti Gyermekvédelmi Szakszolgá­lat. A Majális-parkban szomba­ton sok százan gyűltek össze, a , megyei számos pontjáról, neve­lőszülők és gyerekek, de jelen volt jó néhány meghívott vendég is, köztük a romániai Kovászna megye tanácsának képviselői, to­vábbá a szakminisztérium, a fenntartó megyei önkormányzat, az egészségügyi szakszervezet, gyámhatóságok, ifjúságvédelmi szervezetek és intézmények ille­tékesei. Díjátadás Az esemény díjak átadására is alkalmat adott. Mint Kádas Ist­vántól, a gyermekvédelmi szak- szolgálat igazgatóhelyettesétől megtudtuk, a Borsod-Abaúj- Zemplénben állami gondozásba vett gyerekek mintegy hatvan százaléka él nevelőszülőknél (a többiek lakásotthonokban, neve­lőotthonokban). A jelzett arány és az intézeti körülmények el­múlt időszakbeli átformálása mind a ma érvényes elv érvény­re juttatását illusztrálja, misze­rint „minden gyerek számára biztosítani kell a családot”. Együtt a család (Fotó: Bujdos Tibor) EU-választások Reformgazdák: MNSZ Miskolc (ÉM) - Zászlót bontott Miskolcon is a Ma­gyar Nemzeti Szövetség (MNSZ). Az európai parla­menti választásra képvise- lő-jelölti listát állító politi­kai szerveződés bemutatko­zásához a Reform Kisgazda- párt sajtótájékoztatója nyúj­tott apropót, amelyen beje­lentették: a párt csatlakozik a szövetséghez. Ellentmondásos Ellentmondásos témák kö­rül folyt a beszélgetés a re­formkisgazdák miskolci iro­dájában: Técsy István me­gyei elnök felidézte, hogy több más párt is megkeres­te őket választási együttmű­ködés ügyében, ám mint mondta: „nem adtuk el ma­gunkat” - majd bejelentette csatlakozásukat az MNSZ- hez. Utóbbi országos elnöke kifejtette, hogy a média és a tőke összefogása arra irá­nyul, „hogyan tudnak ki­fosztani minket”, majd leszö­gezte: „az országot bevitték az elmegyógyintézetbe, s a médián keresztül addig in­jekciózzák, míg teljesen meghülyül”. Minden katonára Miskolc (ÉM) - A megemléke­zésnek ki kell terjednie minden katonára, bármely korban har­colt is - fogalmazott beszédében Ravasz István, a honvédelmi mi­nisztérium Hadisírgondozó Iro­dájának vezetője a hősök napján tartott rendezvényen. Koszorúzások A Hősök terén, majd ezt köve­tően a Hősök temetőjében lezaj­lott koszorúzás keretében a részt­vevők felavatták a 2001-ben in­dult program révén felújított el­ső világháborús síremlékek közül a legújabb nyolcat - ezek történe­tét Klibán András, a Politikai Foglyok Szövetségének megyei el­nöke idézte fel. Az emlékezés vi­rágait egyébként az 1913-15-ből származó, mára gránitra cserélt, a frontról a miskolci kórházak­ba hozott és itt elhunyt katonák nevét tartalmazó tábláknál több civil szervezet, továbbá három párt, az önkormányzat és a hon­védség képviselői helyezték el, köztük a város nevében Káli Sán­dor polgármester. Az illetékes irodavezető által a honvédelmi tárca, annak Hadtörténeti Intéze­tének és Múzeumának vezetése is képviseltette magát. www.boon.hu Fotók a koszorúzásról Egy vidám nap az Északkal Encsen Pünkösdi gyermeknap és családi programok immár másodszor A szerencsekerék Encsen is for­gott (Fotó: Liszkay László) Encs (ÉM - LL) - „Töltsön egy vidám napot kedvenc na­pilapjával!” címmel hétfőn rendezte meg gyermek- és családi napját az Észak-Ma- gyarország Encsen a Millen­niumi Parkban. Kézműves-foglalkozások, ezen belül pedig az úgynevezett bőrö- zés, kosárfonás, asztali díszek készítése, gyöngyfűzés kulissza- titkaiba nyerhettek betekintést az érdeklődők délelőtt, eközben a Deák Ferenc úton lovagolta­tás pónilovon, bébipóni-simoga­tás, sétakocsizás a városban az Encsi VSC lovas szakosztályá­nak közreműködésével aktív program részesei lehettek az en- csiek, illetve a résztvevők. ÉM-érdekességek, íjászat Reggeltől késő estig az Inform Média sátrakban zajlott az ÉM- nyereményjáték, s óránként for­gott az ÉM-szerencsekerék, mi­közben az ÉM előfizetői játékszel­vények leadása is e sátrakban történt. Nyereményjáték, előfize­tés, információ szintén e helyen volt, kürtös kalácsot, vattacuk­rot, valamint sok egyéb csecse­becsét vásárolhattak az Észak rendezvényeinek vendégei. Móka-Duo elnevezéssel arcfes­tés, portrékészítés helyszínévé vált a Millenniumi Park, ugyan­akkor egész nap működött a gye­rekek kedvence, a légvár és csúszda is. A délutáni programok során lapunk főszerkesztője, Kiss László is köszöntötte az aba- újikat és örömének adott han­got annak kapcsán, hogy az Észak rendezvényére megtelt a Millenniumi Park. rrAz MSZP dolgozik! politikai • 50%-os béremelés a pedagógusoknak, ápolónőknek, szociális munkásoknak, orvosoknak • Adómentes minimálbér • 53. és 54. heti Wn W nyugdíj • 30%-os családi pótlék emelés • 3,2 millió lakástámogatás a háromgyermekeseknek • 220 milliárd Ft hitel a gazdák uniós Wfelkészülésére • 2006-ig 420 kilométer új autópálya • /a SIKERES EURÓPAI MAGYARORSZÁGÉRT hirdette

Next

/
Oldalképek
Tartalom