Észak-Magyarország, 2001. július (57. évfolyam, 152-176. szám)

2001-07-02 / 152. szám

Elnök Ismét Kuncze Gábor vezeti az SZDSZ-t /2 Zászló Mádl Ferenc adta át a millenniumi lobogót /3 Kórház Erzsébet-központ: létre kell hozni - véli az illetékes /5 IDŐJÁRÁS: Változékony idő Nappal 22 - 27 °C Éjszaka 13-18°C ÁRA: 47 Ft, előfizetőknek: 30,70 Ft 2001. július 2., hétfő 57. évfolyam, 152. szám Megléteink: Tortával kedveskedett a négyes ikrek családja Sajóbábony (ÉM - PT) - A már meglévő nyolc gyermeke mellé további négy újszü­löttet világra hozó Oszlányi Zoltánné, aki éppen a 34. születésnapján ajándékozta meg családját három fiúval és egy lánnyal pénteken, egy csokitortát kapott ajándékba a kettős ünnep jegyében. A csemegét az asszony sajóbábonyi otthoná­ban lévő gyermekei, családtagjai küldték édesanyjuknak. A büszke férj, Zoltán vit­te be és adta át az édességet szombaton este lapunk segítségével. Oszlányi Zoltán kérdésünkre elmondta, hogy a MÁV veze­tése sietett a most már 14 főre duzzadt család segítségére, a kétszobás sajóbábo­nyi lakás helyett egy ötszobás családi há­zat kapnak Sajószentpéteren, gyermekeik felnevelése érdekében. /3 HÍRCSOKOR • Megemlékezés a zsidó mártírokról. Gyertyagyújtással egybekötött megemlé­kezést tartott a holokauszt áldozatai, va­lamint a túlélők mentésében résztvevők előtti tisztelgésként a budapesti Wallen- berg-emlékparkban az Emmanuel Alapít­vány, vasárnap. A szervezet minden év­ben július első vasárnapján, az idén im­már tizedik alkalommal emlékezik, illetve emlékezett a vészkorszak mintegy 600 ezer magyar mártírja. • Mozgott a föld Sopronban. Sopronban is érezni lehetett azt a földrengést vasárnap hajnalban, amelynek epicentruma nem messze az osztrák-magyar határtól, Bécsúj­hely környékén volt. A Richter-skála szerin­ti 4,1;es erősségű földmozgás hajnali há­rom óra körül történt. A földmozgás Ma­gyarországon nem okozott károkat. 9 770 33 035064 01151 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG KI 3501 Miskolc, Postafiók 351 ® (46) 502-900 Nyugdíjemelést hozott a július Budapest (MTI) - Júliusban már a 3,5 százalékkal meg­emelt ellátást kapják meg azok, akik öregségi nyugdíj­ban vagy más nyugdíjszerű ellátásban részesülnek. A kormány április elején dön­tött arról, hogy júliustól 3,5 szá­zalékkal emelkednek az említett ellátások, januárig visszamenő­leg. Ennek megfelelően az érin­tettek júniusban kapták meg az első hat hónapra szóló különbö­zeiét, júliustól pedig már a ma­gasabb összeget folyósítják szá­mukra. Az emelés az öregségi nyugdíj mellett érinti a rokkant­sági, az özvegyi, a baleseti-rok­kantsági, a szülői, a baleseti hozzátartozói nyugdíjat, az árva­ellátást, a baleseti járadékot és a politikai rehabilitáció címén já­ró kiegészítést. Az emelés az idén megállapí­tott nyugdíjakra nem vonatkozik. Aki több jogcímen részesül nyug­díjban, azt az emelés mindegyik ellátás esetében megilleti. A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj együttfolyósítási összeghatára 35 ezer 870 forintra emelkedik júliustól. Az egészség­károsodási járadék emelt összege viszont nem haladhatja meg a havi 54 ezer 931 forintot. A vakok személyi járadéka 8 ezer 300 forintra emelkedik, míg a rokkantsági járadék összege 600 forinttal lesz több júliustól. A házastársi pótlék összege 400 forinttal, míg a há­zastárs után járó jövedelempót­lék összege 250 forinttal nő. A rendszeres szociális járadék az 59. életévüket december 31-ig betöltő nők és 62. évüket elérő férfiak estében 600 forinttal emelkedik. Az említett életkor­nál fiatalabbak szociális járadé­ka 500 forinttal növekszik ettől a hónaptól. A nemzeti helytállásért járó pótlék legmagasabb összege 62 ezer 100 forintra változik, míg az özvegyi jogon megállapított pótlék felső határa 31 ezer 50 fo­rintra emelkedik. Tudni való, hogy amennyi­ben az emelésre jogosult meg­halt, az örökös kérelmezheti, hogy az időarányos részt a fo­lyósító szervek egy összegben fizessék ki számára. Együtt lenni, a hagyományokra emlékezni - erről szólt a négynemzetiségű folklórrendezvény Bükkszentkereszten. /3 Fotó: b.t. m----*--------———----r Dixie újra és újra Miskolc (ÉM - CsM) - Hagyo­mányokhoz híven felhős idő, ám ennek ellenére „telt ház” jelle­mezte a 17. miskolci dixieland­fesztivált. Az Ifjúsági és Szabadi­dőház által szervezett fesztivál­nak, amelynek a Benkó Dixie­land Bánd a házigazdája, az idén hat neves együttes volt a vendé­ge. A délután kezdődött ritmus­áradatban a dixieland legkülön­bözőbb műfajait vonultatták fel az együttesek - amelyeket lelke­sen tapsolt vissza újra és újra a közönség, amelynek soraiban két év körüli kisgyerekeket éppúgy megtalálhattunk, mint az idősebb korosztály képvise­lőit. Azt évről évre visszatérő törzsközönség, látnivalóan a di­xielandet most szokó fiatalok egyaránt szívesen fogadták, hogy ezúttal minden együttes egy órán át (plusz a ráadás) szó­rakoztatta őket sajátosba maga arcára formált muzsikájával. Vadak, vadászok Sárospatak (ÉM - BSZA) - A megye vadásztársaságai­nak millenniumi rendezvé­nyeként nyílt meg szombaton Sárospatakon az Árpád Ve­zér Gimnáziumban a vadász­kiállítás. A július 3-áig nyit­va tartó különleges tárlaton a trófeákon és preparált vada­kon túl ősi vadászfegyvere­ket, késeket, szőrmékből ké­szült ruhákat, eszközöket, festett és faragott képeket, valamint fa étkezőbútorokat is láthatnak az érdeklődők. A Szendrei Mihály főrendező felügyelete alatt elkészült kiállítást Bártfai Béla, a Mi­niszterelnöki Hivatal állam­titkára, valamint Székely László, az Észak-magyaror­szági Vadászszövetség elnöke nyitotta meg. Kiállítók és vendégek Szlovákiából is ér­keztek. Teljesítmény szerinti bér Budapest (MTI) - Július else­jével lépett hatályba a köz- tisztviselők jogállásáról szó­ló törvény módosítása, amit május végén fogadott el a parlament. A jogszabály - amelynek célja, hogy megteremtse az egységes és hatékony közszolgálat alap­jait - létrehozza a legfeljebb 300 fős főtisztviselői kart, és beveze­ti a vagyonnyilatkozat-tételt a szférában. A törvény szerint elengedhe­tetlen, hogy a többletkövetel­ményekhez többletjuttatások járuljanak. A kormányzat a jogszabály elfogadásával beve­zeti a teljesítmény szerinti bé­rezést a köztisztviselőknél. Kötelező etikai kódex A jogszabály hatályba lépése után a felsőfokú végzettség mel­lett a köztisztviselők számára kö­telező lesz az etikai kódex betar­tása, az élettársakra is vonatkozó vagyonnyilatkozat és a szigorú vizsgarendszernek történő meg­felelés. A törvény értelmében ki­kerülnek a köztisztviselői kar­ból az ügykezelők és a fizikai al­kalmazottak.Könnyedén Fotó: Bujdos Tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom