Észak-Magyarország, 2001. január (57. évfolyam, 1-26. szám)

2001-01-02 / 1. szám

___— Farsang Szakértőnk a báli szezon kezdetéről /3 Itt járt... | «# Szerkesztőségünk ÉkJM vendégei voltak '■ Üvegtigris forgatókönyvet IDŐJÁRÁS: Felhős idő áM&á Nappal -1 - 4°C P| Éjszaka -4 - -9°C 9w 4 > Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén napilapja Megjelenik: 53 000péMámOan Tűzijáték köszöntötte tegnap este az új évezredet Miskolcon. Fotó: Vajda János Dáridó helyett világra hozta gyermekét Szikszó (ÉM - PT) - Kótai Marianna 2001. január 1-én 1 óra 15 perckor hozta világra negyedik fiát, Eriket. A 2,7 kilo­gramm testsúlyú és 54 centiméter hosszú­ságú kisfiú a harmadik évezredben első­ként született megyénkben. A mérai illetőségű 21 éves anyuka a 6 éves Gábor, a 3 éves Richárd és a 2 éves Nicolas Jeremy boldog szülőjének tudhat­ja magát. Negyedikként ugyan kislányt szeretett volna, de nem bánatos az újabb fiú miatt sem.- Eredetileg január vége felé voltam kiír­va szülésre, így váratlanul ért a szüveszte- ri vajúdás. December 31-én este a televízió előtt ülve a Dáridót akartam megnézni, amikor elkezdődtek a fájások és elment a magzatvíz. Erik csak másnap egy óra után született meg - mesélte néhány órával aze­lőtti élményeit tegnap Marianna. A XX. század utolsó napján egyébként 6 csecsemő született megyénkben. A harma­dik évezred nyitányaként pedig ugyan­csak 6 jövevénnyel gyarapodtunk. "I Anya és gyermeke Fotó: Puskár Tibor ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 69 35C1 'Miskolc, Postafiók 351 "OTÖÖT © (46)414-022 Lakás önkormányzati tulajdonú lakások száma, 2000. január 1-jén Heves megye Mógrád megye A növekedés szemmel látható Hét-nyolc százalékkal emelkednek a szolgáltatási díjak, még jobban a helyi adók Miskolc (ÉM - BAL) - Drá­gul az élet az új évben. A nö­vekvő megélhetési költsé­gek egy része a helyi önkor­mányzat által emelt díjakból és adókból származik: ezek­ről készítettünk vázlatos át­tekintést. A miskolci önkormányzat mint árhatóság által meghatározott (köz)szolgáltatási díjak, mint la­punk már többször is beszámolt róla, átlagosan 7-8 százalékkal emelkedtek 2001. január 1-től. A legkisebb mértékben a bel­városi fizető parkolás díját érin­ti az általános drágulás: a Mipark-árak átlagosan 6,7 száza­lékkal lesznek magasabbak, mint 2000-ben. A kéményseprés díjtételei átlagban 7,8 százalék­kal emelkedik, míg az (önkor- mányzatilag kijelölt közszolgál­tató által végzett) szemétszállí­tás díja 19 százalékkal, a kom­munális háztartási hulladék ke­zelésének (a „szippantásnak”) a díja 8,9 százalékkal. A tömegközlekedésben és a távhőszolgáltatásban mutatkoz­tak volna a legijesztőbb ará­nyok, ha megvalósul az önkor­mányzat eredeti szándéka (9,5 százalék), utóbb mindkét érték alatta maradt a várakozásnak: 7,3 (jegy- és bérletárak átlag­ban),1 illetve 7,5 százalékon ma­radtak. Az ivóvíz- és csatorna­díj nőtt még 9 százalékos mér­tékben. Emelte a helyi képviselő-tes­tület a helyi adók egy részét is, ugyanakkor a feltételek is vál­toztak némiképp. Az iparűzési adót a jövőben csak az évi 5 millió forint feletti nettó árbe­vétel esetén kell fizetnie a vál­lalkozóknak (idén még 4 millió­nál volt a határ). Az adó mérté­ke: 5 és 7 millió között 1,8 szá­zalék, 7 millió felett 1,9 százalék (eddig: 4-6 között 1,7 volt, 6 mil­liótól 1,9). Az építményadó üdülők eseté­ben évi 400 forintról 500-ra válto­zik négyzetméterenként, egyéb adóköteles építmények (üzlet, műhely, raktár) esetén pedig 480- ról 600-ra. Utóbbiakat illetően könnyítésnek számít, hogyha az összevont terület száz négyzetmé­ter alatt marad, akkor a 600 fo­rint 530-ra mérséklődik. A gépjárművek száz kilo­grammonkénti súlyadója 700-ról 800 forintra nő; az idegenforgal­mi adó nem változik. /5 Boldog új év zik. A nemzetközi évezredet kívánhattak egymásnak szilveszter éjjelén a megyénkbeliek is. Az eseménnyel több írásunk foglalko- kitekintőt a 2. oldalon közöljük. A megyénkben óévbúcsúztató eseményekről a 3. oldalon találhatnak beszámolót. Az újévköszöntőről készített fotóriportunk all. oldalon található. Fotó: Vajda János Jó esztendőt ígér Miskolcnak a kártya Miskolc (ÉM - SzK) - Tünde leginkább tarotkártyából mondja a jövendőt kinek-ki- nek, párkapcsolatról, egész­ségről, munkáról. Azt a hoz­zá segítségért fordulók hatá­rozzák meg, mire kíváncsiak leginkább. Mi arra kértük, Miskolc jövőjét vesse ki. Míg keveri a lapokat, elmondja: nagyon szereti Miskolcot. Kár­tya nélkül is egyértelmű fejlő­dést tapasztalt a mögöttünk álló esztendőben, s ennek az év-, szá­zad- és ezredforduló sem igen vet majd gátat. Az első lapokat ő teszi az asz­talkára, a többit nekem kell húznom. Meg is teszem, s a hely szelleméhez igazodva a szeren­csésebbik kezemmel, a ballal. Aztán megtudom: már rögtön az első hónap jót hoz a város polgá­rainak, olyan dolgokban, me­lyek már most is kikövetkeztet­hetők azok számára, akik otthon vannak a város dolgaiban. A február azonban arra int: a dön­téseknél résen kell lenni, mert Mit mond a varázsgömb? Fotó: Végh Csaba az ajánlattevők között nem egé­szen tisztességes szándékúak is akadnak. Március-április a pá­lyázatok ideje, a sikeres szerep­lésnek köszönhetően „szüretelni fog” a megyeszékhely, nem ke­vés pénzhez jutva.- Az említett négy' hónap a fej­lődés szempontjából egyértel­műen meghatározó, s nem tudom azt mondani, hogy a városveze­tők ne tennének meg mindent en­nek érdekében - mondja Tünde. A május némi megtorpanást hoz, ami azért nem azt jelenti, hogy Miskolcot elhagyná a szerencse. Az ekkor felszínre tö­rő gondok már júniusban megol­dódnak. Az ezt követő hónapok­ban pedig beérik több, még 2000- ,ben elplántált kezdeményezés, s mostanhoz egy évi'e sikeres esz­tendőt fog zárni a város. Nekiszegezem a kérdést: - Megbomlik-e a koalíció? De Tünde ilyesfajta törést nem lát a kártyákban. Még arra vagyok kiváncsi: ki­húzza-e a polgármester a követ­kező választásig.- Ki kell neki húznia - kapom a meggyőződéses feleletet. S még annyit hozzátesz: - Én min­denben a jót keresem. /5 Széchenyi Terv: 295,9 milliárd Budapest (MTI) - A Széche­nyi Terv programjaira idén összesen 295,9 milliárd fo­rint, 2002-re pedig 330,8 mil­liárd forint jut a Költségve­tésből - tájékoztatott a Gaz­dasági Minisztérium. Kiürítettek egy avasi épületet, ahol gyújtogatás történt. /5 Fotó: Vgjda János­-­—

Next

/
Oldalképek
Tartalom