Észak-Magyarország, 1999. április (55. évfolyam, 76-100. szám)

1999-04-01 / 76. szám

1999. április 1., csütörtök Aktuális 2 Lassul az apadás Miskolc (ÉM, MTI - PTA) - Újabb árhul­lám vonul le a Tiszán, miután a Kár­pátokban is intenzív olvadásnak in­dult a hó. Ez a lassú áradás azonban meg sem közelíti az előző méreteit. Az újabb árhullám miatt lelassult az apa­dás a Tiszán. A mértékadó tokaji vízmércé­nél tegnap késő délutánig 18 centiméteres, Felsőbereckinél 29 centiméteres emelkedést regisztráltak - közölte az Észak-magyaror­szági Vízügyi Igazgatóság (Évizig) ügyelete­se. Az Évizig területén jellemzően még min­dig első fokú készültség van érvényben. Csökkent viszont a belvízzel borított me­zőgazdasági terület nagysága: a két héttel ezelőtti 52 ezer hektárról 22 ezer hektárra. A legnagyobb elöntések még mindig a Bodrog­közt sújtják: e térségben csaknem 15 ezer hektár áll továbbra is víz alatt és még min­dig harmadfokú a belvízvédelmi készültség. Elhunyt Gosztonyi Péter Bécs/Bern (MTI) - Éle­tének 68. évében ked­den Bernben elhunyt Gosztonyi Péter ma­gyar történész. Az 1956 óta Svájcban élt nemzetközi hírű Ke- let-Európa- és Oroszor- szág-szakértő hamvasz- tás előtti búcsúztatását április 6-án a ber­ni Bremgarten temetőben tartják. Hirdetés Állásajánlat B.-A.-Z. megye vezető napilapja, az Észak-Magyarország, szerkesztőségi feladatok ellátására felvételt hirdet gépíró-korrektor állás betöltésére kétműszakos munkarendbe. Elvárásaink:- középfokú végzettség- számítógép felhasználói szintű ismerete- profi gépírástudás- kitűnő helyesírás- gyorsaság, rugalmasság Pályázatát önéletrajzával a következő címre várjuk: Észak-Magyarország Szerkesztősége „Gépíró-korrektor" 3501 Miskolc, Pf.: 351 Jelentkezési határidő: 1999. április 2. A pályázatok személyesen is leadhatók a szerkesztőség címén: Miskolc, Zsolcai kapu 3. III. emelet. Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye független napilapja A kiadó vezetője: Szarka Mária Felelős szerkesztők: Bujdos Attila (aktuális), Csörnök Mariann (kultúra), Méhes László (gazdaság) Rovatok: aktuális: Bujdos Attila (212-es mellék), gazdasági: Méhes László (211-es mellék), Marczin Eszter (230-as mellék), kulturális: Csörnök Mariann (210-es mellék), Filip Gabriella (220-as mellék), sport: Berecz Csaba (241-es mellék), Bánhegyi Gábor (240-es mellék), fotó: Farkas Maya (250-es mellék). Szerkesztőség: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 351. Szerkesztőségi fax: 501-262 Telefon: 414-022 A központ jelentkezése után közvetlenül tárcsázhatok a rovatok mellékei, valamint a titkárság: 201, Hírügynökség: Magyar Távirati Iroda (MTI), Associated Press (AP) Kiadja az Észak-Magyarország Lapkiadó Kft. Ügyvezető igazgató: Josef Kogler Felelős kiadó: Szarka Mária Hirdetési vezető: Oszterman Ferenc Terjesztési vezető: Seszták Ottó (06/20-9589-923) Marketingvezető: Szókéné Kórik Erika (06/20-9775-596) A kiadó címe: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 178. Telefon: 414-022 Hirdetési fax: 501-260 Marketing és terjesztési fax: 501-261 Az áruspéldányokat terjeszti az Észak-Magyarország Lapkiadó Kft. —----------- Gere Sándor (304-es mellék) 'íAatesz Lapunk eladott példányszámát rendszeresen ———— vizsgálja és auditálja _ Magyar Terjesztés-ellenőrzési Szövetség Az előfizetők részére terjeszti az Inform Stúdió Kft., 4031 Debrecen. Balmazújvárosi út 11. (06-52) 413-101. Előfizethető az Inform Stúdió Kft. hírlapkézbesítőinél és a kiadóban, postautalványon vagy átutalással az Inform Stúdió Kft. Postabank Rt.-nél vezetett 11993001-02302322-00070003 bankszámlaszámra, valamint megrendelhető a kiadó címén. Az előfizetési díj egy hónapra 599 forint, negyedévre 1697, fél évre 3294, egy évre 6488 forint. A lap példányonkénti ára hétfő é^ csütörtök között, valamint szombaton 32 forint, a pénteki lapszám a TV Plusszal 42 forint. Az előfizetés lemondása 30 napos határidővel, írásban történhet. Index: 25 655. ISSN 1419-5208 Nyomás: Inform Stúdió Kft., 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Telefon: (52) 413-101. Meg nem rendelt kéziratokat nem őrzőnk meg és nem küldünk vissza! Családi pótlék, visszamenőleg Március 31-ig 4850 új igénybejelentés érkezett a támogatásra a megyében Miskolc (ÉM - NyZ) - A csalá­di pótlék folyamatosan igé­nyelhető, de az igényt csak két hónapra visszamenőleg lehet érvényesíteni. Akik te­hát áprilisban jelentik be igényüket, azok csak február 1-jétől kapják az állam által nyújtott támogatást. A családok támogatásáról szóló, 1998. évi LXXXIV. törvény - töb­bek között - hatályon kívül he­lyezte a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosítá­sokról szóló, 1995. évi XLVIII. tör­vényt. Az új törvény értelmében a családi pótlékra való jogosult­ság feltételei is megváltoztak: a családoknak járó támogatást már nem befolyásolja az egy főre jutó jövedelem. Családi pótlék áz után a saját háztartásban nevelt, gon­dozott gyermekek után jár, aki még nem tanköteles, tartósan be­teg vagy súlyosan fogyatékos, va­lamint az után a gyermek után is - áz iskoláztatási támogatás beve­zetése, 1999. szeptember 1-je előtt aki tanköteles vagy már nem tanköteles, de közoktatási intéz­mény hallgatója és a huszadik életévét még nem töltötte be. Új az is a hatályban lévő tör­vényben, hogy a támogatás csak két hónapra visszamenőleg igé­nyelhető (korábban hat hónapra visszamenőleg lehetett igényel­ni). Ahhoz tehát, hogy valaki 1999. január l-jétől kapja a gyer­meke után járó családtámoga­tást, tegnapig kellett igényét be­jelentenie a munkáltatónál, a TÁKISZ-nál vagy az illetékes Me­gyei Egészségügyi Pénztárnál.- 4850 új bejelentés érkezett - tájékoztatott Inokai Józsefné, a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgató-helyettese. - Március 31-e azonban nem je­lent semmiféle határidőt. Annál is inkább folyamatosan igényel­hető a családi pótlék, mivel a gyerekek is folyamatosan szület­nek. De az igényérvényesítés megváltozott feltételeinek meg­felelően, aki áprilisban, vagyis mától, nyújtja be igényét, már csak februártól kapja meg a csa­ládi pótlékot. Szociális gondoskodás - munkahelyteremtés Szakmai konferenciát rendezett a megyei munkaügyi központ Miskolc (ÉM - ME) - „Új lehe­tőségek a szociális gondos­kodásban - munkaügyi köz­pontok és szociális intézmé­nyek együttműködése" cím­mel szervezett konferenciát tegnap a megyei munkaügyi központ. A konferencián az önkormány­zatok képviselői, a munkaerőpi­ac szereplői és a civil szerveze­tek munkatársai vettek részt.- Komoly műhelymunka folyt a mai programon. A különböző területek szakemberei elmond­ták lehetőségeiket a munkanél­küliség, illetve a munkanélküli­séggel járó szociális problémák kezelése kapcsán - foglalta össze a rendezvény lényegét Lórántné Orosz Edit, a megyei munka­ügyi központ igazgatója. Szó volt többek között arról, milyen személyes és társadalmi problémákhoz vezet a tartós munkanélküliség? Elsősorban az elszegényedéshez, ami kihat a fogyasztásra, a romló élethely­zet pedig a lakáskörülményekre a fiatalok iskoláztatására lesz negatív hatással. Gyakorlatilag tehát nagy az esély arra, hogy ez a réteg újratermelődik. A probléma megoldásában a civil szervezetekre komoly fel­adat hárul - vélekedett Alak- szainé Oláh Annamária Miskolc alpolgármestere. Szerinte ezek a szerveződések sokat segíthetnek abban, hogy a szolgáltatások személyre szabottak legyenek, egyéni gondoskodást kapjon a kiutat kereső állásnélküli. A résztvevők egyetértettek: a leghatékonyabb szociálpolitika a munkahelyteremtés, amit min­denáron erősíteni kell. Szlovák konzulátusok Pozsony (MTI) - A szlovák kisebbség helyzetével ismer­kedett a múlt héten Magyar- országon Ján Figel szlovák külügyi államtitkár. Tapasz­talatairól szólva szerdán örömmel szólt arról, hogy Szlovákia konzulátust fog nyitni Szegeden vagy Békés­csabán, amiről várhatóan még az idén döntés születik. A szlovák kormány kész segíteni a magyarországi szlovákokat, ellenben elvár­ja, hogy pontosan megfogal­mazzák elvárásaikat és konkrét szükségleteiket - mondta az államtitkár. Egyre szaporodó ügyfélszolgálatok Új főigazgató új célokkal, új emberekkel - a „régiek” tapasztalataival Lampé Zsolt és Ráczné Bodnár Lenke Fotó: Végh Csaba Miskolc (ÉM - SzK) - Lampé Zsolt, az Országos Egészség- biztosítási Pénztár (OEP) fő­igazgató-helyettese tegnap miskolci sajtótájékoztató ke­retében bemutatta három megye - köztük Borsod-Aba­új-Zemplén - koordinátorait, valamint az OEP új gyógy­szerügyi főosztályvezetőjét, Körössy Pétert. Az általános koordinátor Füzesi István (eddig az Egészségügyi Minisztérium dolgozója) lett, az orvosi feladatok koordinátora Fazekas Ágnes, az informatiká­val foglalkozó koordinátor Kato­na Zoltán (ők ketten eddig a B.-A.-Z. Megyei Egészségbiztosí­tási Pénztárnál voltak állásban), míg a gazdasági koordinátor Gombosné Vájná Ildikó (aki a területfejlesztési tanácsnál állt alkalmazásban). Lampé Zsolt elmondta: a koordinátorok (miként az or­szág 6 másik pontján társaik - tanulmányozzák az egyes MEP- ek felépítését, működési rend­szerét, hogy aztán a beszerzett információk alapján hozzálássa­nak az országos szervezet átala­kításához. Ennek lényege az lesz, hogy igyekeznek különvá­lasztani azokat a feladatokat, amelyekkel a helyi pénztárakat célszerű megbízni, és azokat, amelyeknek fontos az egy kéz­ben tartása. Példaként hozta fel az ellenőrzést, amely tipikusan helyi feladat, valamint egy köz- jponti adatbázis létrehozását, amely viszont központi. Ez utób­bi természetesen feltételez egy olyan, a legkisebb ügyfélszolgá­latra, egészségügyi szolgáltatóra kiterjedő informatikai hálózatot, amely kiépítéséhez egyelőre nem rendelkeznek pénzügyi fe­dezettel. Világbanki pályázatok révén szeretne az OEP több mil­liárd forinthoz jutni, ezzel már el lehetne kezdeni a rendszer ki­építését. A főigazgató-helyettes hangsú­lyozta, az országban a közelmúlt­ban 70 új ügyfélszolgálatot nyitot­tak, s további 80 létrehozását ter­vezik - egyelőre. Céljuk, hogy minél kevesebb utazgatással, mi­nél gyorsabban intézhessék ügye­iket a biztosítottak. Ennek érde­kében tervezik az igényekhez job­ban igazodó nyitvatartási idő be­vezetését. Az új rendszer kiépíté­se nem jár létszámbővítéssel. A tegnap még eddigi hivatalá­ban lévő, mától felmentett me­gyei MEP-igazgató, Ráczné Bod­nár Lenke tájékoztatásul elmond­ta: Borsod-Abaúj-Zemplénben, en­nek elébe menve, a miskolci köz­ponti ügyélszolgálaton és az ózdi, sátoraljaújhelyi kirendeltségen túl januártól 13 ügyfélszolgálatot nyitottak. További ügyfélszolgá­latok létesítésének is csak pénz­ügyi korlátái voltak. Az újságírók faggatására Lampé Zsolt a személyi változá­sokhoz annyit fűzött hozzá: az új főigazgató elképzelése szerint az új célok könnyebben valósít­hatók meg új emberekkel. Olya­nokkal, akik az eddigiekben nem töltöttek be vezető posztot. A régiek tapasztalatára, segítsé­gére, tanácsaira azonban számí­tanak a koordinátorok. Nehéz helyzetben az abaúji önkormányzatok Encs, Hernádkércs (ÉM - KI) - Tanácskozásra hívta az abaúji önkormányzatok és azok in­tézményeinek vezetőit, vállal­kozókat, civilszervezetek kép­viselőit tegnap az MSZP Aba­úji Szervezete, az Agrárszövet­ség pedig Hernádkércsen tar­tott fórumot. Abaúj egyes településein 40-50 százalékos a munkanélküliség aránya, de szünetelnek a köz­munkaprogramok. A központi költségvetésben országosan er­re előirányzott 2,5 milliárd fo­rintból (ez tavaly 5 milliárd volt) még nem jutottak el a pén­zek az érintett területekre - so­rolta a problémákat Szabó György, az MSZP Borsod-Aba­új-Zemplén megyei elnöke. Mint mondta, a délelőtt Encsen rendezett fórumon az önkor­mányzatok vezetői, vállalkozók és civilszervezetek képviselői - többek közt - arról panaszkod­tak, hogy leálltak az infrastruk­turális fejlesztések, a területfej­lesztési program pedig nem iga­zán működik. A szintén Encsen rendezett délutáni önkormányzati fórum résztvevői elsősorban arról cse­réltek eszmét, miként kellene változtatni az önkormányzati szabályozáson. Szabó György ar­ról beszélt, hogy az abaúji telepü­lések 90 százaléka rendkívüli anyagi helyzetben van, súlyos forráshiánnyal küzd. Az Agrárszövetség szervezte fórumon a szövetség elnöke, Ma- yer Bertalan országgyűlési képvi­selő Hernádkércsen a mezőgazda­ság helyzetéről és a szövetkezeti törvény módosításról beszélt az érdeklődők előtt. Kiemelték a másik holttestet Miskolc (ÉM - PTA) - Mind­két férfi életét vesztette a Bodrogban, amikor egyelő­re tisztázatlan körülmé­nyek között kiestek csó­nakjukból március dere­kán. Az egyik holttestet kedden, a másikat pedig tegnap találták meg a Mis­kolci Speciális Mentők. Matyisák Tibor mozdonyveze­tő és Zempléni Sándor mezőőr vadászni indult március 12-én a kiöntött Bodrogra egy lefűré­szelt orrú csónakban. Vissza azonban nem tértek. Keresőik a ladikra már korábban rá­bukkantak, ám az eltűnt férfi­ak utáni kutatást csak azután lehetett elkezdeni, hogy megin­dult az apadás. Mint arról be­számoltunk, a mezőőr tetemé­re már tegnap rálelt a kutató­csoport. A további kutatást azonban szerdára kellett ha­lasztani, és tegnap meg is ta­lálta a másik férfi tetemét a speciális mentőcsoport, illetve annak felderítőkutyája. Lehóczki László, a csoport vezetője a következőképpen számolt be a keresésről. Mancs, a „csodakutya” nyu­godtan feküdt a keresőcsónak elejében egészen addig, amíg meg nem érezte az élettelen test jelenlétét a víz alatt. Ak­kor azonban nyüszíteni, ugat­ni kezdett. Ha a csónak túlha­ladt a területen, az állat a megfelelő irányba fordította a fejét. így sikerült egy közel 10 négyzetméteres területet kije­lölni bójákkal, ahol megindul­hatott a keresés egyebek mel­lett a helyi révészek segítsé­gével.

Next

/
Oldalképek
Tartalom