Észak-Magyarország, 1999. április (55. évfolyam, 76-100. szám)

1999-04-01 / 76. szám

1999. április 1., csütörtök ÍSIAK-HU6VAR0RSIÁ6# Aktuális 3 HÍRCSOKOR • Nyári nyitvatartás. Mától a nyári nyitva- tartás szerint várja látogatóit a Miskolci Vadaspark. Hétfőtől péntekig délelőtt 9- től este 7-ig, szombaton, vasárnap, vala­mint ünnepnap délelőtt 9-től este 6-ig tart nyitva a pénztár. A parkot a pénztár zárá­sát követő egy órán belül kell elhagyni. • Megemlékezés. Koszorúzással egybe­kötött megemlékezést tart a fasiszta csa­patok kiűzése, a felszabadulás 54. évfor­dulója alkalmából a Munkáspárt Miskol­con, a Hősök temetőjében április 2-án, pénteken délután 3 órától. • Sámánok. A sámánizmus és üzenete a mai kor emberének címmel Sólyomfi Nagy Zoltán tart előadást ma, csütörtökön dél­után 5 órától - a Mandorla Közművelődési Egyesület rendezvényén, az Ezredvégi es­ték-sorozat keretében - Miskolcon a Palóczy utcai leánykollégium 5. emeleti termében. • Nyit a vár. Újra megnyitja kapuit ma a boldogkői vár. A nyitvatartás a korábbiak szerint alakul, tehát nem tartanak szün­napot. Hétfőnként délelőtt 10-től, más napokon már délelőtt 9 órától este 6-ig várják a vendégeket. / Erte-e sérelem a kisebbséget Kövesden? Mezőkövesd (ÉM - CSKA) - Órákon át vitatkozott tegnap a kövesdi képvise­lő-testület egy tervezett roma kultu­rális rendezvény kapcsán arról, elha­tárolja-e magát egy - sokak szerint - kisebbségellenes megnyilvánulástól. Az előzmények: a kövesdi cigány kisebb­ség a városban kíván nyáron országos rendezvényt szervezni. Erről a kulturális bizottsági ülésen beszámoltak. Ott, az egyik társadalmi szervezetet képviselő, tanácskozási joggal részt vevő személy - többek szerint - kisebbségellenes kijelen­téseket tett. A roma önkormányzat ezt kö­vető rendkívüli ülésén - amin a város polgármestere, Halmai Gyula, és a kultu­rális bizottság vezetője is részt vett - egyezség született, hogy a települési kép- viselő-festület elhatárolja magát az ilyen megnyilvánulásoktól. A tegnapi vita során szó szerint felol­vasták az ominózus bizottsági ülés jegyző­könyvét, minthogy sok képviselő azt kifo­gásolta: addig nem tudja elhatárolni ma­gát semmitől, amíg nem tudja mi hang­zott el. (Egyebek között arról volt szó, hogy a város idegenforgalma látná kárát, ha a cigányság országos rendezvényt tar­tana Mezőkövesden.) Ezután volt, aki úgy vélte, mesterségesen gerjesztett álvitáról van szó. Olyan is akadt, aki felvetette: ne­hogy már a kisebbségnek kelljen bocsána­tot kérnie az őket ért sérelem miatt. A kövesdi városatyák végül nem hoz­tak határozatot arról, hogy elhatárolják magukat az ilyen jellegű kijelentésektől, hanem úgy döntöttek, az ügyet „visszaadják” a kulturális bizottságnak, de hogy milyen célzattal, azt nem sikerült kiderítenünk. Sátoraljaújhely nem ad le intézményt Sátoraljaújhely (ÉM - BSZA) - Egyetlen megyei feladatot ellátó intézményét sem adja át a megyének a sátoraljaújhelyi ön- kormányzat. Erről a helyi képviselő-testü­let tegnapi ülésén név szerinti szavazás­sal döntöttek a városatyák. A voksolást megelőzően parázs vita ala­kult ki a képviselők között. Az érvek és ellenérvek főleg az Erzsébet Kórház át­adása körül csaptak össze. Azok, akik az átadást szorgalmazták, főleg arra támasz­kodtak, hogy a döntés négy évre szól. A következő esztendők gazdasági kondíciói azonban nem láthatók előre, így azt sem tudni, a város forráshiányos költségveté­séből mennyivel kell majd támogatni az intézményt. Szamosvölgyi Péter polgár- mester elmondta: információi szerint a kórházfinanszírozási összegek hamarosan emelkedni fognak, így attól nem kell fél­ni, hogy az önkormányzatnak egyre több pénzzel kellene hozzájárulni az intézmény működéséhez. A polgármester arra is rá­mutatott: külön biztosítékként szolgál, hogy a testület korábbi döntése értelmé­ben a kórház vezetésének negyedévente gazdasági beszámolót kell tartania a gré­mium előtt. A testület arról is döntött, hogy a me­gyének négy éve átadott intézmények kö­zül nem vesznek vissza egyet sem. Költözik, de megmarad a bölcsőde Csak a szerencsiek használhatják majd az „új” intézményt A szülők jelenlétükkel és petíciójukkal is a bölcsőde mellé álltak Szerencs (ÉM - PT) - A bölcsö­dét pénzügyi szempontból át­világító tiszaújvárosi cég ta­nácsa ellenére nem szünteti meg ezt az ellátási formát az önkormányzat Szerencsen. Szerencs kisgyermekes családai- nak életét keserítette meg az a napokban kiszivárgott hír, hogy a település költségvetésének to­vábbi stabilizálása érdekében az önkormányzat bezárja Szerencs egyetlen bölcsődéjét. A várható döntést gazdasági okokra hivat­kozva készülnek meghozni - hal­lottuk. Az oktatási és kulturális bizottság nem értett egyet a ja­vaslattal - számoltunk be róla. Érvelésük szerint mással nem pótolható gyermekellátó szolgál­tatás szűnt volna meg a város­ban. Az anyák pedig elveszíthe­tik munkahelyüket, ha nem tud­ják hol elhelyezni apróságaikat.- Az anyuka nem azért viszi gyermekét bölcsődébe, mert nem szereti. Csupán dolgozni akar a családfenntartás és szak­mai előmenetel érdekében. Ettől pedig nem lehet megfosztani a gyengébb nem képviselőit - fo­galmazott Koncz Ferenc, a bi­zottság képviseletében a képvi­selőtestület tegnapi ülésén. Mások arra emlékeztették a polgármestert: korábban euró­pai város létrehozásáról, mun­kahelyteremtésről és nem meg­szüntetésekről beszélt. Bobkó Géza - „civilben” gyer­mekorvos - kifejtette: sok gyerek­nek egyetlen lehetősége a tisztes­séges ellátásra, ha legalább a böl­csődében gondoskodnak róla. A bölcsőde megtartása mellett kiálló szülők és szimpatizánsok a több órás várakoztatás ellené­re - reggeltől délután két óráig - kitartottak, hogy jelenlétükkel nyomatékot adjanak követelé­süknek: maradjon meg a bölcső­de. Mivel Magda Gábor polgár- mester a napirendi pont meg­kezdésekor kijelentette: ezen az ülésen a testületi tagokon kívül - az ÁNTSZ főorvosát kivéve - senkinek nem adnak megnyilvá­nulási lehetőséget, Koncz Fe­renc képviselőnek kellett felol­vasni a szülők petícióját, amely a bölcsőde megtartása érdeké­ben született. Végül hosszas vita eredmé­nyeként azt a többször átdolgo­zott határozati javaslatot fogad­ták el, ami szerint a jelenlegi bölcsődét bezárják, de a Gyári óvodában biztosítják a bölcsődei szolgáltatást. Ide azonban csak a városban élő gyerekeket veszik fel, a vidékieket nem. Tájékoztatóból „politikai vitanap” Jövő év július 1-jétől nem lesz városi fenntartású kazincbarcikai középiskola Kazincbarcika (ÉM - SZN) - Az öt barcikai középiskola közül jnég városi fenntartásban lé­vő három intézményt is átad­ja megyei működtetésbe az önkormányzat. A megállapo­dás megkötésére tegnap ha­talmazta fel a polgármestert a képviselő-testület. „Politikai vitanappá vált egy szakmai megbeszélés és ez egyál­talán nem szolgálja a város érde­keit. Felesleges nem létező bűn­bakot keresni” - fogalmazott Ka­zincbarcika tegnapi rendkívüli képviselő-testületi ülésén egy vá­rosatya. A polgármester Berente településrész leválásával kapcso­latos tájékoztatóját közel két és fél órás vita követte. Elhangzott: a berentei előkészítő bizottságot azért nem tudták meghívni, mert annak elnöke elhalálozott és a városvezetés nem tud he­lyette kijelölt kapcsolattartó sze­mélyről, annak elérhetőségéről. A fideszes és a kisgazdapárti képviselők erőteljesen kifogásol­ták, hogy nem alakult ki kon­szenzus a népszavazás óta eltelt években, a tárgyaló felek között egyre inkább elmérgesedett a helyzet, s feltették a kérdést: mi­lyen tárgyalási esélyei maradtak a jelenlegi testületnek a felálló berentei önkormányzattal? Király Bálint polgármester sze­rint az egyezségre attól kezdve nem volt esély, hogy a berentei bizottság jelezte: egy talpalatnyit sem hajlandó átengedni a község eredeti közigazgatási területéből. Tanka Zsigmond jegyző ügy vélte, ez egyfajta diktátum volt, hiszen ha nincs megegyezés, akkor ma­rad az eredeti terület az iparűzési adóbevételekkel együtt. A város- vezetés hosszú, esetleg peres útra terelődő tárgyalásra számít. Minden szakbizottságban fel­merült a Ságvári Endre Gimnázi­um városi fenntartásban maradá­sának igénye, s ez a tegnapi ülé­sen is határozottan megfogalma­zódott. A grémium végül 16 igen szavazattal - 4 nem és 2 tartózko­dás mellett - mégis elfogadta a ha­tározatot, hogy mindhárom helyi működtetésű középiskolát - a Ság- várit, az Irinyi János és a Jókai Mór Középiskolát - megyei fenn- tai'tásra ajánlja, a tulajdonjogok megtartása mellett. A polgármes­ter és a megyei közgyűlés elnöke eddigi megbeszélései szerint az in­tézményeket leghamarabb 2000. július 1-jétől veszi át a megye. Az „apró-cseprő” dolgokban segítenek Megyénk 113 falugondnoka és a települések vezetői találkoztak és tanácskoztak Miskolc (ÉM - NyZ) - Találko­zót tartott tegnap a közel­múltban alakult B.-A.-Z. Me­gyei Falugondnokok Egyesü­lete a megyeháza dísztermé­ben. A hálózat kiépülésének folyamata után a jövő kérdé­sei vetődtek fel. Pár hónap múlva lesz tíz éve, hogy gyökeret vert megyénkben a falugondnoki rendszer. Aztán rohamosan fejlődésnek indult. Míg az első évben 14 településen volt, addig ma már 113 község­ben dolgozik falugondnok. Hoz- za-viszi az iskolásokat, óvodáso­kat, időseket - idézte fel az előz­ményeket Szabó György ország- gyűlési képviselő, a falugondno­ki rendszer kiépítésének elindí­tója. Mint mondta: a hálózat azért szükséges, mert segít a kis­településeken élőknek „apró- cseprő” dolgaik elintézésében. Az egyesület megalakulását pe­dig az anyagi, erkölcsi befolyás és az érdekérvényesítés miatt tartotta fontosnak Szabó György. Ahogy fogalmazott: „Ha száz egy­néhány ember mond valamit, ar­ra nem lehet nem odafigyelni.” Szanyi Éva, a Szociális és Csa­ládügyi Minisztérium főosztályve­zető-helyettese a hálózat törvényi hátterét mutatta be az egybegyűl­teknek. Az országos méretűvé ki­épült hálózat - összesen 15 megyé­ben 400 településen van falugond­nok, a legérintettebb 113 községgel megyénk, utána 53 településsel Baranya megye következik - mű­ködését javítja a működési enge­dély bevezetése. Terveik szerint Ebédet visznek, bevásárolnak Fotó: Vajda János még az év második felében úgy bővítik ki a 161/1996.(XI.7.) sz. kor­mányrendeletet, hogy a falugond­noki rendszer működését is műkö­dési engedélyhez kötik, a működé­si engedélynek pedig feltétele lesz - és ez is új a követelmények kö­zött - a képzettségi tanúsítvány is. Szanyi Éva arról is beszélt, hogy a szociális törvényt is módosítani kívánják: azokat az önkormányza­tokat, amelyek működtetnek falu­gondnokot, helyi rendeletalkotás­ra kötelezik, de többször is hang­súlyozta, hogy a helyben keletke­ző, változó szükségleteket kielégí­tő rugalmas rendszer lényegét nem fogják szabályozni. A találkozón Kemény Berta­lan, a Falufejlesztési Társaság elnöke is szólt néhány szót, ki­emelve: az egyesület megalaku­lása a tapasztalatcserék, kirán­dulások, oldottabb összejövetel­ek miatt is nélkülözhetetlen. Menjünk világgá! - három napon át Miskolc (ÉM - ME) - Hatodik alkalommal rendezi meg Miskolcon a Szerviz Iroda Utazásszervező Kft. a „Menjünk világgá..." Utazási Kiállítást. Az április 8-án kez­dődő rendezvénynek a Nem­zetközi Kereskedelmi Köz­pont ad otthont. A program főszponzora az Észak-Ma- gyarország.- Ha nem is az hivatalosan, de az utazási szakma idénynyitójá­nak számít már a Menjünk vi­lággá! kiállítás - mondta a ren­dezvény tegnapi sajtótájékozta­tóján Bárdos István, a Szerviz Iroda tulajdonos ügyvezetője. A Nemzetközi Kereskedelmi Köz­pontban április 8-tól 10-ig tartó rendezvényre ezúttal 66 kiállító jelezte részvételét. Ez azt jelenti, hogy az eddigi legnagyobb kiál­lítás elé nézünk. A szervezők 10 ezer látogatóra számítanak, ami megközelítőleg azonos a tavalyi létszámmal.- Örömünkre szolgál, hogy 41 megyei kiállító mutatja be kíná­latát, és az országból hét tourin- form iroda árualapjából válogat­hatnak az utazni vágyók. Az iro­dák tulajdonosai a jelek szerint felismerték: nem elég a partne­reket otthon várni, elébük kell menni, és erre jó alkalom ez az utazási kiállítás. A külföldi uta­zási kínálat mellett a belföldi ajánlatok is szép számmal meg­jelennek az árualapokban - hal­lottuk Bárdos Istvántól. A rendezvény főszponzora la­punk, az Észak-Magyarország, Menjünk itthon világgá amely az idei vásárújság kiadá­Fotó: Bujdos Tibor sát is vállalta. Oszterman Fe­renc, a lapkiadó értékesítési ve­zetője többek között arról be­szélt, hogy a kiadványban, amely az ÉM mellékleteként je­lenik meg a nyitás napján, szá­mos hasznos tudnivalót, érde­kességet találhatnak az olvasók. Lapunk standjánál pedig - a népszerű szerencsekerék mellett - most is meglepetések várják az érdeklődőket. Médiatámogatónak a Non Stop Rádiót nyerték meg a szer­vezők. Elhangzott az is, hogy a Bor- sod-Abaúj-Zemplén megyei Ke­reskedelmi és Iparkamara az el­vi támogatáson túl a megyében bejegyzett utazási irodák számá­ra pályázat útján adott támoga­tást a kiállításon való részvétel­hez. Ez azt jelenti, hogy7 a költsé­geinek 50 százalékát megtérítik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom