Észak-Magyarország, 1999. február (55. évfolyam, 26-49. szám)

1999-02-09 / 33. szám

1999. február 9., kedd i 11 íiSűSi »)aíia«ii£áa Megyei körkép / Hirdetés 4 HÍRCSOKOR • Ingyenes jogi tanácsok. Ingyenes jogi tanácsadást tart ma délután 3-tól 6 óráig a Keresztény Szakszervezetek Borsod- Abaúj-Zemplén megyei Szövetsége Mis­kolcon, a Szakszervezetek Házában (Mindszent tér 3.). Sorszámot délután 2 órától lehet kérni a helyszínen. • Lakossági fórum. Veczán Pál, a 25. szá­mú miskolci választókerület önkormány­zati képviselője február 11-én, csütörtö­kön délután 5 órára lakossági fórumra várja az érdeklődőket az Ady Endre Mű­velődési Házban. • Fogadóóra. Faragó Péter, a 6. számú választókerület országgyűlési képviselője február 15-én, hétfőn délután 4 órától tart fogadóórát Sajószentpéteren, a pol­gármesteri hivatal alpolgármesteri irodá­jában. Hiányzik a pénz a beruházáshoz Hernádnémeti (ÉM - SzK) - Készek se­gíteni a közös szenyvízberuházás be­fejezéséhez hiányzó pénz előterem­tésében Hernádnémeti térségének országgyűlési képviselői. Tíz település polgármestere négy or­szággyűlési képviselőt hívott megbeszélés­re a hernádnémeti polgármesteri hivatal­ba a napokban. Közülük Lenártek András és Steinerné Vasvári Éva tudta elfogadni a meghívást. A tíz település (Onga, Gesz- tely, Hernádkak, Hernádnémeti, Berzék, Sajóhídvég, Köröm, Sajólád, Sajópetri és Ónod) vezetői azt remélik, hogy az átlago­san 75-80 százalékos műszaki készültség­ben lévő 2 milliárd 852 millió forintos kö­zös szennyvízberuházásuk befejezéséhez hiányzó körülbelül 200 millió forint előte­remtésében számíthatnak az országgyű­lési képviselőkre. Távol a megvalósítástól A „vendéglátó”, hernádnémeti polgármes­tere, Orosz Zsolt elmondta: vannak tele­pülések (Berzék, Sajóhídvég és Köröm), ahol csaknem teljesen elkészültek a mű­szaki munkálatokkal, így e falvakat való­színűleg hamarosan rákapcsolják a körö­mi tisztítótelep rendszerére. Vannak azonban olyan települések is, ahol még tá­vol állnak a megvalósulástól. A lakosság és az önkormányzat már megtette a ma­gáét, további terheket nem tudnak vállal­ni. A családok leágazásonként 50 ezer fo­rint fizetnek. Egyes helyeken az önkor­mányzat ebből több-kevesebb részt kész kifizetni: Hernádnémetiben például leága­zásonként 14 ezer forintot, de Ongán a tel­jes összeget. A képviselők közül Lenártek András érdeklődésünkre elmondta: ígéretet tettek arra, hogy igyekeznek a beruházás befeje­zését segíteni. Egyrészt a Területi Ki­egyenlítő Alap jöhet szóba a hiányzó pénz előteremtésére, másrészt pedig a költsé­gek esetleges csökkentése. Ez utóbbit a fő­beruházóval történő egyeztetés útján sze­retnék elérni. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta: tisztában vannak azzal, hogy nem „csak” a tíz település érdekét képviselik, hiszen a szennyvíz korszerű elvezetése Miskolc ivóvízbázisának védel­mét is szolgálja. Civilismeretek másfél év munkaviszonyban Miskolc (ÉM - NyZ) - A Mis­kolci Humán Szolgálat Ala­pítvány nonprofit ügyinté­zők képzéséhez nyert támo­gatást az Országos Foglal­koztatási Közalapítványtól. Az iskolarendszeren kívüli oktatás májusban indul be. Megyénkben a többezer bejelen­tett szervezetből, egyesületből, alapítványból alig néhány száz működik ténylegesen. A nem működést részben a hozzáértő szakemberek hiányával magya­rázzák a „szektor” ismerői. A hiány megoldódni látszik, hiszen az Észak-Magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központban az elmúlt év novemberében már beindult a nonprofit ügyintézők képzése, a Miskolci Humán Szolgálat Ala­pítvány pedig remélhetőleg má­jusban fog hozzá a titkárok kép­zéséhez. A beindításhoz - többek között - közel huszonnyolc millió forintot az Országos Foglalkozta­tási Közalapítványtól nyertek el.- Az az egyedülálló a mi prog­ramunkban, hogy foglalkoztatás­sal egybekötött képzést indítunk. Benne élve nemcsak gyakorlatot, hanem bért is kapnak majd a ta­Szőke László (balra) és Jakab Zsolt nulóink - mondja Jakab Zsolt programvezető és Szőke László, a Regionális Civil Információs Köz­pont irodavezetője. Az Országos Képzési Jegyzék követelményeinek megfelelően, általuk kialakított képzési prog­ramból megismerhetjük, mit kell tudnia a nonprofit ügyintézőnek. Szektorismeret, szervezetalapí­tás, -építés, -működtetés, szerve­zés, a nonprofit ügyintéző kap­csolatrendszere, PR, marketing, nyilvánosság, forrásfelhasználás, döntéshozó testületek munkájá­nak szervezése, érdekképviselet, -érvényesítés, forrásteremtés - szerepel a tananyagban. A számí­tástechnikai ismeretek és az an­gol nyelv pedig ráadás. Jelentkezhet, aki: • 16 éves elmúlt, de még nem töltötte be a 25. életévét • harmadik vagy negyedik osztályos gimnazista levele­ző tagozaton • pályakezdő regisztrált munkanélküli • miskolci Bővebb információ kérhető: • telefonon a Regionális Ci­vil Információs Központban (46/414-052), vagy személye­sen ugyanott (Miskolc, Szé­chenyi út 14.1. emelet).- Miskolcon körülbelül 20 szervezet képes fogadni a kép­zetteket, de garancia nincs - válaszol arra a kérdésre Jakab Zsolt, hogy a képzett ügyinté­zők elhelyezéséről tudnak-e majd gondoskodni a másfél éves képzés után. - De előny, hogy ezek a fiatalok rendelkez­nek majd általános ügyintézői, számítástechnikai ismeretek­kel, alapfokon beszélnek ango­lul és másfél éves munkaviszo­nyuk is van. Újraéleszti az önkormányzat a Sárospatak újságot? Sárospatak (ÉM - BSZA) - A Sárospatak újság újraéleszté­séről hozott elvi döntést a sá­rospataki képviselő-testület. A több mint két éve szünetelő önkormányzati lapot azért sze­retnék ismét elindítani, mert a képviselő-testület tervbe vette, hogy a polgármesteri hivatal­ban kialakítanak egy sajtórefe­rensi, pr-munkatársi státuszt. Az ezt betöltő sz7emélynek töb­bek között feladata lenne majdan a lap szerkesztése is. Mivel azonban a városatyák elé került előterjesztés egyelőre nem tartalmazta a feladattal já­ró költségeket, a képviselők sza­vazatukkal csupán azon szándé­kukat nyilvánították ki, hogy a testület az újságot fel kívánja éleszteni. A részletek kidolgozásával a referensi tisztség várományosát, Kubus Máriát bízták meg, aki jelenleg a Zemplén Televízió munkatársa. / Nyertek lapunkkal az Eszak-Magyarország előfizetői Miskolc (ÉM) - Nyertek az új és hűséges előfizetőink a de­cemberben meghirdetett ak­ciónkban. Mint megígértük: 101 nyere­ményt sorsoltunk ki azok kö­zött, akik idén januárban még és már előfizetői voltak az Észak-Magyarországnak. A sze­rencsések névsorát az alábbiak­ban közöljük. Ezer forintos vásárlási utalványt nyert: id. Péter István (Alsószuha, Táncsics Mi­hály u. 2.), Villám János (Miskolc, Szilvás u: 24. 6/1.), Zugrovics Miklós (Arnót, Mikszáth Kálmán u. 18.), Bárányi István­ná (Miskolc, Szentgyörgy u. 33. 7/3.), Já­nosi Gyuláné (Boldva, Mátyás király u. 30.), Juhász András (Miskolc, Szeder u. 52.), Pipicz Imre (Bekecs, Igazság u. 124.), id. Berecz Sándor (Sajószentpéter, Május 1. u. 31.), Józsa Mihály (Szikszó, Balog Antal u. 2.), Fejes Lászlóné (Mis­kolc, Tóth Pál u. 5.), Bajzáth Istvánné (Miskolc, Bercsényi Miklós u. 15.), Fe- renczi Tibor (Miskolc, Szentpéteri kapu 24. Fsz/1.), Tóth Kálmán (Abaújvár, Pető­fi Sándor u. 20.), Nagy András (Mezőkö­vesd, Barack u. 5.), özv. Szepesi Jánosné (Taktaszada, Táncsics Mihály u. 19.), Ko­csi Tamás (Sárospatak, Ady Endre tér 2.), Kárpáti Ernő (Miskolc, Gálffy Ignácz u. 10.), Barsi Zoltánná (Miskolc, Corvin u. 5. 3/4.), Szűcs Ernő (Pálháza, Vásártéri u. 5.), Leskó Istvánné (Miskolc, Bornemi­ssza Gergely u. 79.), Tóth Bertalan (Ernőd, Pincesor 1.), Báthory Gáborné (Miskolc, Bolyai Farkas u. 2.), Mihály Já­nos (Miskolc, Eper u. 55.), Hajdú György (Miskolc, Ferenc u. 24.), Hajnyák Zoltán (Miskolc, Gesztenyés u. 23.), Balogh Gé­za (Miskolc, Rácz Ádám u. 34.), Magyar István (Felsődobsza, Deák Ferenc u. 39.), Kasza József (Sajószentpéter, Bem Jó­zsef u. 14.), Varga György (Miskolc, Gyár u. 68.), Polák Dezsőné (Miskolc, Gőz u. 23.), Varga László (Bogács, Aray János u. 10.), Soós István (Bükkaranyos, Dózsa György u. 15.), Orosz János (Mezőnyá- rád, József Attila u. 6.), Pocsai Sándor (Prügy, Csokonai Vitéz Mihály u. 28.), Bóczér József (Mád, Koroknay u. 10.), Drízner István (Rátka, Iskola tér 4.), Tóth Vince (Semjén, Ady Endre u. 15.), Csáki Gáborné (Szerencs, Alkotmány u. 23.), Szabó Béla (Szemere, Fő u. 45.), Illési Sándor (Szentistvánbaksa, Petőfi Sándor u. 52.), Tóth Lajos (Telkibánya, Szabad­ság u. 25.), Madák Zoltán (Füzér, Árpád u. 16.), Kiss Lajos (Golop, Kossuth Lajos tér 2.), Belluska Sándorné (Miskolc, Szendrei János u. 6.), Iglói Gyula (Mis­kolc, Bajcsy-Zs. Endre u. 16.), Csuhaj Jó­zsef (Borsodnádasd, Karácsonyhava 29.), Bárdos Zsolt (Ózd-Center, Centeri u. 6.), Kormos Lajos (Dédestapolcsány, Szabad­ság u. 4.), Kardos András (Szalaszend, Béke u. 26.), Derekas Ernő (Szikszó, Cso­konai Vitéz Mihály u. 3.). Észak-Magyarország ajándékot nyert: Nagy Béla (Edelény, Menner Adolf u. 39.), Becsei Károly (Hódoscsépány, Deák Ferenc u. 16.), Nagy Józsefné (Kazinc­barcika, Alsóvárosi krt. 153.), Musa Gusztáv (Ormosbánya, Józserencsét u. 26.), Lőkös Leventéné (Parasznya, Rá­kóczi Ferenc u. 34.), Tóth József (Put- nok, Vásártéri u. 11.), Goron Árpád (Ru- dabánya, Kossuth Lajos u. 20.), Kuhár Jánosné (Encs, Dobó István u. 16.), Si­mon József (Abaújszántó, Aranyosi u. 10.), Gyuricza Imre (Baktakék, Rákóczi Ferenc u. 18.), Hegedűs Pál (Boldogkő­váralja, Kossuth Lajos u. 16.), Balatoni Ferenc (Encs, Radnóti Miklós u. 31.), Timkó József (Szászfa, Kút u. 18.), Dávid Miklós (Tornyosnémeti, Petőfi Sándor u. 72.), Makkai János (Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 171.), Hideg Dániel (Bocs, József Attila u. 19.), id. Dózsa Gyula (Egerlövő, Dózsa György u. 65.), Áfra Zoltán (Felső- zsolca, Eperjesi u. 14.), Demeter István (Hejőbába, Széchenyi István u. 66.), Var­ga István (Mezőkövesd, Sándor u. 28.), Kovács Sándor (Mályi, Munkás u. 90.), Túróczi Ernőné (Nyékládháza, Balassi Bálint u. 27.), Álbert Mihály (Onga, Arany János u. 19.), Makszim László (Sa- jószöged, Bábái sor 24.), Mező Lászlóné (Bodrogkeresztúr, Kossuth Lajos u. 109.), Perjés János (Bodrogszegi, Vörös­hadsereg u 2.), Bajusz Ernő (Széphalom, Kazinczy Ferenc u. 262.), Rácz Jánosné (Sátoraljaújhely, Boronkai u. 3.), Simkó imréné (Miskolc, Vörösmarty Mihály u. 41.), Soltész József (Miskolc, Szent István u. 21. Fsz/4.), Makiári Ferenc (Miskolc, Bottyán János u. 24.), Hamzó Gyula (Miskolc, Zombori u. 3.), Poczok Gábor (Miskolc, Vologda u. 8. 4/2.), Boldizsár László (Miskolc, Uitz Béla u. 1. 3/3.), Ba- bik Lajosné (Miskolc, Széchenyi István u. 15-17. 4/2.), Solymosi Jánosné (Miskolc, Szentpéteri kapu 93.), Dr. Bozóki József (Miskolc, Szent László u. 18.), Mándy András (Miskolc, Bartók Béla u. 64.), Czi- ne Ferenc (Miskolc, Bölcs u. 6.), Bencsik Gáspár (Miskolc, Bársony János u. 19.)f Hős Márton (Miskolc, Csajkovszkij u. 75.), Nemesánszky László (Miskolc, Csortos Gyula u. 2. 2/6.), Alberty László (Miskolc, Dessewffy Arisztid u. 7.), Dr. Fekete Zol­tán (Miskolc, Dália u. 58.), Varga István (Miskolc, Haladás u. 17.), Jánosi Sándor (Miskolc, Hegyalja u. 131.), Kolyan- kovszky István (Miskolc, Hengerész u. 28.), Papp Gyula (Miskolc, Hermán Ottó u. 6.), Dabóczy Gyuláné (Miskolc, Ifjúság u. 8.), Deli Pálné (Miskolc, Mária u. 64.) A fődíjat, egy parabolaantenna-szetet1 nyerte: Makranczi László, Miskolc Szent István u. 9. 4/1. Szerencsés előfizetőink a nye­reményüket február 17-én, szer­dán délután 3 órakor vehetik át szerekesztőségünkben (Miskolc, Zsolcai kapu 3.). Aki nem tud eljönni rendezvényünkre, az Észak-Magyarország kézbesítő­jétől kapja majd meg a nyere­ményét. Hirdetés■ Tiszta haszon - biztos háttér! Pannon GSM előfizetés nettó 4800 Ft, bruttó 6000 Ft Most nettó 7800 Ft, bruttó 9750 Ft beszélgetéssel! Mindehhez Panasonic 6450 már nettó 4800 Ft, bruttó 6000 Ft. Ezen felül további,, rendkívüli készülékajánlatokkal is uárjuk Ont, amíg a készlet tart! Területi képviseletünk címe: Miskolc, Uárosház tér 9. Az ajánlatban szereplő készülékek csak Pannon GSM előfizetéssel együtt vásárolhatók meg. A fenti készülék ára Pannon GSM előfizetés nélkül értendő. További részletek az üzletekben. PANNON ttttt Az élvonal. GSM

Next

/
Oldalképek
Tartalom