Észak-Magyarország, 1998. április (54. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-01 / 77. szám

•Magyarország AKTUÁLIS iMi 1998. Április 1., Szirda Gordonkások TALÁLKOZÓJA. Az észak-ma­gyarországi zeneiskolások Gombás Ferencről elne­vezett gordonkás találkozóját rendezték meg tegnap Miskolcon, az Egressy Béni Zeneiskolában. A talál­kozón a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Zeneis­kola, a debreceni Simonfiy Emil Zeneiskola, a gyön­gyösi Pátzay János Zeneiskola, a hatvani Kocsis Al­bert Zeneiskola, a miskolci Egressy Béni, Erkel Fe­renc, és a Fazekas Utcai Általános és Zeneiskola, a salgótarjáni Állami Zeneiskola, az újhelyi Lavotta János Művészeti Iskola, a szerencsi Városi Zeneis­kola és a tiszaújvárosi Vándor Sándor Zeneiskola növendékei vettek részt. A bíráló bizottságban Ked­ves Tamás és Lengyel Endre gordonkaművészek és Bócz Sándor, a miskolci Polgármesteri Hivatal főta­nácsosa értékelték az ifjú zenészeket.’ Fotó: F. M. Nyelv és érettségi Mezőkövesd (ÉM - CSKA) - A 18 éves fiatalok kétharmada fog érettségivel rendelkezni 2002-re - jelentette ki Magyar Bálint tegnap Mezőkövesden, egy közoktatási fórumon. A kultuszminiszter Her- kely György párton kívüli országgyűlési képviselő vendégeként tartózkodott a városban, és közoktatá­si-közművelődési kérdésekről tájékoztatta az érdek­lődőket. Magyar Bálint szerint informatikai forra­dalom zajlik az oktatási intézményekben, hiszen az idén már százszázalékos lesz a középiskolákban a számítógépes ellátottság. Fontos az idegen nyelv, a növekvő esélyegyenlőség az oktatásban, hiszen soha ennyien nem jártak még felsőoktatási intézménybe mint az utóbbi években - hangsúlyozta a miniszter. Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye független napilapja Főszerkesztő: Görömbölyi László Főszerkesztő-helyettes: Filip Gabriella Szerkesztők: Csörnök Mariann, Méhes László Rovatvezetők: Bujdos Attila (társadalompolitika), Marczin Eszter (gazdaság), Filip Gabriella (kultúra). Bánhegyi Gábor (sport), Szabados Tamás (tördelés) Szerkesztőség: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 351. E-mail: eszak@esznw.iscomp.hu Telefonok: Titkárság (fax is): 341-888,341-630 Rovatok: társadalompolitikái: 341-894, gazdasági: 341-601, kulturális: 411-275, sport: 341-700. Hírügynökség: Magyar Távirati Iroda (MTI), Associated Press (AP) Kiadja az Észak-Magyarórszág Lapkiadó Kft. Ügyvezető igazgató: Josef Kogler Felelős kiadó: Görömbölyi László Hirdetési vezető: Oszterman Ferenc Terjesztési és marketingvezető: Szabó Miklós A kiadó címe: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 178. Telefon/fax: 341-817 Hirdetés: (tel/fax): 411-425,412-162 Az áruspéldányokat terjeszti az Észak-Magyarország Lapkiadó Kit. Seszták Ottó Tel: (46) 412-162, (20) 589-923 Központi számaink: 341-866,412-542,412-164,341-600. Lapunk eladott példányszámát rendszeresen vizsgálja és auditálja a Magyar Terjesztés­ellenőrzési Szövetség (MATESZ). Az előfizetők részére terjeszti az Inform Stúdió Kft., 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. (06-52) 413-101. Előfizethető az Inform Stúdió Kft. hírlapkézbesítőinél és a kiadóban, postautalványon vagy átutalással az Inform Stúdió Kft. Postabank Rt.-nél vezetett 11993001-02302322-00070003 bankszámlaszámra, valamint megrendelhető a kiadó címén. Az előfizetési díj egy hónapra 599 forint, negyedévre 1697, fél évre 3294, egy évre 6488 forint. A lap példányonkénti ára hétfő és csütörtök között, valamint szombaton 32 forint, a pénteki lapszám a TV Plusszal 42 forint. Index: 25 655. ISSN 0133-0357. Nyomás: Inform Stúdió Kft., 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Telefon: (52) 413-101. Meg nem rendelt kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! Ha nem kapta meg lapunkat, vagy egyéb terjesztési észrevétele van, Hívja a 06-80/305-305ös üzenetrögzítős telefonszámot! Ügyintéző: Fekete Józsefné HÍVÁS A MEGYÉBŐL INGYENES! Április régi és mai bolondjai Szúnyogzsírért, trombitahúrért és tréfáért nem kell a szomszédba menni Miskolc (ÉM - SZK) - Minden­ki tudja: április elseje a bolon­dok, bolondságok napja. És legalább egy története min­denkinek van április elsejéről. Jóllehet Európa-szerte ismert népszokás az emberek április el­sejei megtréfálása, azonban az 1937-es kiadású Néprajzi lexikon még azt írta róla: hazánkban most van elterjedőben - mondja Siska József, a Herman Ottó Mú­zeum muzeológusa. Bohó tavaszköszöntő Hogy e nap bolondos volta össze­függ-e az áprilisi szélsőséges idő­járással, nem tudni, de elképzel­hető. Ami biztos: a kelták e napon bohókás, tavaszköszöntó ünnepet tartottak. E nap történelméhez tartozik Júdás önakasztása, s ha már a bibliai történeteknél tar­tunk, a későbbi népszokásban alighanem szerepet játszott Jé­zusnak egyik főpaptól a másikig (Heródestől Pilátusig) való kül­dözgetése - sorolja a muzeológus. A néprajzi feljegyzések szerint ugyanis régebben a kisgyermeke­ket szúnyogzsírért, trombitahú­rért és más egyéb nem létező dolo­gért volt szokás átszalajtani a szomszédba, a ház gazdái pedig gyengéden megvesszőzték őket, hogy a rossz szellemek ne tapad­janak hozzájuk. Egyes helyeken a játékos ütlegelésen felül lajárt az apróságoknak az aprópénz (a gaz­dagságot jelképezendő) és az alma vagy a dió (az egészség jelképe­ként). A karácsony utáni népszo­kással való párhuzam aligha vé­letlen: 1564-ig ugyanis március 31.-vel zárult az óév, és április el­seje volt az újév kezdete. Idővel a vesszőzés és az ajándékozás elma­radt, ami viszont nem: a tréfás kedvű emberek igyekeznek bo­londdá tenni környezetüket, bo­londját járatni, akivel csak tehe­tik. A legismertebb április elsejei mondóka: ^Április bolond­ja/felnézett a toronyba/ megnéz­ni, hogy hány óra,/ fél tizenket- tő/bolond mind a kettő”. Paszta a kagylón Siska József emlékeiben legin­kább az iskolai, tanteremből való potyán kihívatás maradt meg. Annak ellenére, hogy ő is átverte a pajtásait azzal: „gyere ki, mert vár anyád”, őt is sikerült ugyanez­zel a szöveggel felültetni. A visszatérőt harsányan így üdvö­zölték: „ma van első április, a bo­londját járatik.” Április elsejei tré­fálkozás színhelye volt számára a katonaság is, ahol cipőpasztával bekent kagylójú telefonhoz hívat­ták, de alig sikerült lesuvickolnia a füléről a kencét, már ki is pró­bálta máson a tréfát. Puskából lőtték ki A mai tréfálkozás! szokásokról ér­deklődve egy egyetemistától hal­lottam: egyik szobatársukat hiába hívták bulizni, inkább jó korán ágyba bújt. Ók pedig a mulatozás­ból visszatérve kevéssel éjfél után felköltötték: mondván, reggel fél nyolc, mindenki indulásra kész. Körülnézett a felöltözött társasá­gon, s úgy rohant ki a mosdóba, mint ha puskából lőtték volna ki. Barátnőm legemlékezetesebb áp­rilis elsejei tréfaként azt a baráti összejövetelt jegyzi, amikor egyi­kük mindenkivel elhitette: olyan szponzorra akadt, akinek jóvoltából emlékezetes tombolajátékot is ren­dezhetnek. Annak rendje-módja szerint vettek is a tombolából - persze módjával. Kivéve egyiküket, akiről addig is tudták: imádja ki­próbálni a szerencséjét. Szó se róla, a fődíjak csábítók voltak: egy színes tévé és egy mobiltelefon. A színes tévét sikerült is kikapnia: egy hupi­kékre mázolt, kiszuperált fekete-fe­hér készüléket. A mobil már nem is érdekelte, „nem szeretem a hülye tréfát” felkiáltással hazavágtázott Pedig a mobil igazi volt. Igaz, mű­anyagból, de gombnyomásra be­szélt is: „áj láv ju”. A Munkáspárt visszakéri az MSZP-segítséget „Megöregedtek” a fiatal demokraták 10. születésnapját ünnepelte Miskolcon a Fidesz Répássy Róbert megyei elnök és Deutsch Tamás or- szagos alelnök a szülinapi tortával Fotó: Bujdos T. Sajószentpéter (ÉM - SZN) - A jobboldali kor­mányt ’94-ben leváltot­tuk, de vajon kaptunk-e helyette baloldalit? - tette fel a kérdést a Munkáspárt tegnapi kampány-nagygyűlésén Thürmer Gyula. A pártelnök a választási program egyik kulcskérdé­sének tekinti a munkanél­küliség kezelését. Szerinte ugyanis nem csak az a baj, hogy a munkanélküli nem visz haza fizetést, hanem az is, hogy elfelejti gyakor­latát, ismereteit, lemond képességeiről. Ezért az Al­kotmányban rögzítem kell a munkához való jogot - je­lentette ki a szónok, vala­mint törvény által kell biz­tosítani, hogy a pályakez­dők az iskola befejezését követően legkésőbb 6 hóna­pon belül első munkahe­lyükhöz jussanak. Thürmer Gyula ügy véli, konkrét in­tézkedések kellenek, nem szavak és elképzelések. Rosszallását fejezte ki, hogy a közbiztonság ügyét sokan kampánypolitikájuk­ban használták fel, így ma­ga a miniszterelnök is. A Munkáspárt úgy látja, nagy bajok vannak az or­szágban, mert „elkezdődött az osztogatás, korrupció és összefonódás tapasztalható minden területen”. Szerinte a politikai döntéshozás is kapcsolatban van a szerve­zett bűnözéssel, ezért is fontos, hogy ellenőrizhető legyen a parlament, a vá­lasztók visszahívhassák azokat a képviselőket, akik nem dolgoznak megfelelően az érdekükben. Kiemelten szólt a külpo­litikáról is: pártja nem akar kiszolgáltatott lenni. Már­pedig ha idegen katonákat és fegyvereket hoznak ide, az ország könnyen háborús céltáblává válik. Azt is sze­retnék elérni, ne lehessen külföldre magyar katonát vinni. Az elnök beszédét az­zal zárta: ,,’94-ben segítet­tünk a szocialistáknak, s nekünk köszönhettek 3-4 százalékot. Most ezt visz- szakéijük, mert amíg nem kerülünk be a parlament­be, ott nem lesz valódi balol­dali párt.” Sajószentpéter után Thürmer Gyula Ede- lényben tartott nagygyűlést. Miskolc (ÉM-BAL)-Az idén tízéves Fidesz ereje ma már abban van, hogy vidéki szervezetei behá­lózzák az egész országot. Deutsch Tamás alelnök ezt tegnap mondta a miskolci pártszületés­nap vendégeként. Tíz évvel ezelőtt hívták életre - akkor még mint „fiatal demokraták” - a Fi­desz - Magyar Polgári Pártot: a kerek évfordulót komolyzenei koncert kere­tében ünnepelte tegnap a miskolci pártszervezet. A Zenepalota Bartók-termé- ben miskolci művészek játszottak, a hangversenyt követően pedig az országos vezetés nevében idelátoga­tó Deutsch Tamás alelnök mondott pohárköszöntőt.- Sokfajta értékelés hangzott el a Fidesz meg­alakulásának 10. évforduló­ja alkalmából. Egy mondat­ban én magam úgy tudnám ezt az évtizedes párttörté­netet összefoglalni: alterna­tív polgárokból mára polgá­ri alternatívává váltunk - nyilatkozta lapunknak a rendezvényre érkező politi­kus. - Rendkívül sok ta­pasztalatot jelentett szá­munkra a mögöttünk álló időszak, a parlamentben és az önkormányzatokban végzett munka. Ha a vá­lasztók a Fideszt tisztelik meg a bizalmukkal, ezeket a tapasztalatokat kormány­zati pozícióban is hasznosí­tani tudjuk majd... Deutsch Tamás 1988. március 30-ra, a pártszüle­tés napjára visszaemlé­kezve megjegyezte: akkor úgy látták, a párt életben maradhat, amennyiben vi­déken is létrejönnek a he­lyi szervezetei. Ma már úgy fogalmaznak: a Fidesz ereje abban van, hogy ezek a szervezetek léteznek, be­hálózzák az egész országot. A március 30-ig nyilvántartásba vett megyei jelöltek listája te; , ,v... ___ ... • : % A JELÖLT NEVE ■ Jelöltállítók Csóka Emil Munkáspárt Molnár László Független Nagyné dr. Márton Veronika J/:í FKGP M2, s/. vválaszfókerület- Miskolc I Ü3. sz. választókerületi Miskolc*. * 1 Szécsy István, dr. FKGP ÄL sz. választókerület ­Miskolc I Y Boros Bánk Levente FKGP Darab Gábor MIÉP Szabó Gyula MDF H.r>. sz. választókerület ~ PSlSnBHHBM Abu-Kamar Ata, dr. Független Berecz István Együtt Magyar­Ifi országért Unió Filipcsin Károly Munkáspárt Fónagy János, dr. Fidesz Obbágy Csaba KDNP Révay Zoltán FKGP Seffer Ferenc SZDSZ A JELÖLT NEVE Jelöltállítók (>. sz. választókerület ~ Saiószentoéter­7, sz. választókerület-Kazincbarcika Dobóczi Sándor FKGP Fodor György MDNP Gonda Ferencné MDF, Fidesz Kardos Mihály Munkáspárt 8. sz. választókerület - Edéiénv Hatvani Zoltán, dr. SZDSZ Komjáti Miklós, ifj. MIÉP Montág Gábor Munkáspárt Török Pál, dr. FKGP Urbán László, dr. MDF Forrás: BM - Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal .... . . >y. ,/ A JELÖLT NEVE Jelöltállítók |9. sz. választókerület ­- Encs Angyalos László, dr. MIÉP Farkas László SZDSZ Krózser János MDNP Nádler Miklós FKGP Ódor Ferenc, dr. Fidesz MDF 110. sz. v.kerület - Sálöraliaúibelv I Osztroha Bertalan FKGP Rusznák Miklós KDNP Tóth István, dr. SZDSZ 111. sz. választókerület - Szerencs I Kalina Lajos KDNP Kupa Mihály, dr. Független Szabó András, dr. FKGP Sándor Endre MIÉP |12. sz. választókerület - Tiszaúiváros 1 Berzi János FKGP Farkas Zoltán SZDSZ Páti L. Tamásné MIÉP Steinerné Vasvári Éva Fidesz 113. sz. választókerület- Mezó'küVesd I Erős János MIÉP Frankovics Zsolt, dr. FKGP

Next

/
Oldalképek
Tartalom