Észak-Magyarország, 1998. február (54. évfolyam, 28-50. szám)

1998-02-03 / 28. szám

1 998. PEÜSSláR 3. KEDD 54. évfolyam, 28. szám Kiegészítő fűtés: a nagykabát. Fázhatnak az orvosokra várók. 5. oldal Hamis VOLT A FAX. „Egy kezdő államigazgatási szakember is azonnal látja: hamisítvány”. 5. oldal Észak-borsodi itt­Hon oldalunkon a tér­ség településeinek hírei mellett megismerked­hetnek a varbói faluga­lériával, illetve meg­tudhatják, miért is for­dult 12 gömöri telepü­lés országgyűlési képvi­selőjéhez. 4. oldal A REPÜLÉS MISZTIKUMA. 68 évvel ezelőtt ala­kult meg az első megyei repülőklub. 14. oldal „Erőszakkal” nem lesz égető Égetőmű épülne a miskolci Fonoda utcában - ke­rült nyilvánosságra néhány héttel ezelőtt a korhá­zi veszélyes hulladékok ártalmatlanítására készü­lő Borsodlcomm Kft.-től származó információk alapján. A közel eső települések lakosságát nyug­talanítja a hír: Szirmán máris tiltakozó aláírás- gyűjtés kezdődött. Ugyanakkor kiderült: az egész­ségügyben keletkező veszélyes anyagok megsem­misítésére,ma már nem az elégetés az egyetlen megoldás. írásunk a Soldalm. Képünkön: Égetik a veszélyes hulladékot a me­gyei kórházban Fotó: Bujdos Tibor Magyarország • Figyelik a KÉPERNYŐT. Hétfőn megkezdte tevékenységét a „Gyilkosság nélküli képernyőt” el­nevezésű kampány médiafigyelő bizottsága. Az ön­ként jelentkező szakértőkből álló testület célja, hogy kutatásai révén pontos képet alkosson arról, milyen mértékű brutalitással találkoznak az írott és elekt­ronikus sajtóban a hazai fiatalok. A tervek szerint a bizottság havonta teszi közzé jelentéseit. • Kifogásolt azonosítók. Az unicef Ma­gyar Nemzeti Bizottsága és a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat levélben fordult a pénzügyminisz­terhez és az APEH vezetőjéhez, mivel egy APEH- rendelet alapján az adományozóknak az adóazono­sítási számukat is el kell küldeniük a kedvezménye­zett szervezetnek, s azok beszerzéséhez nem állt elegendő idő rendelkezésükre. Megoldás lenne sze­rintük, ha a befizetési igazolást az adományozók nyújtnák be személyi jövedelemadó-bevallásukkal. • NATO-TÁJÉKOZÓDÁS. Kedden látogatást tesz Magyarországon Wesley Clark, a NATO egye­sített európai erejének főparancsnoka. Az amerikai tábornok először jár Budapesten. Látogatása hozzá­járulhat az ország csatlakozási szerződésének ame­rikai ratifikálásához, mert Clark nem sokkal ké­sőbb megjelenik az amerikai kongresszus előtt is. Javier Solana, a NATO főtitkára febraár 25-én és 26-án látogat Budapestre (az év első hónapjaiban mindhárom újonnan csatlakozó országot felkeresi). Jég van, veszély nincs a folyókon Már több mint egy évtizede nem dolgoztak a Tiszán a jégtörő hajók Miskolc-Tokaj (ÉM - PT)- Az új szakmai elv sze­rint lehetőleg nem avatkozunk be a jégzaj­lás természetes folya­matába. Csak végszük­ség esetén indulnak út­ra a jégtörő hajók - tá­jékoztatott Nagy Fe­renc, az Eszak-magyar- országi Vízügyi Igazga­tóság (EVIZIG) osztály- vezetője annak kap­csán, hogy jegesednek a megyében a folyók. Az ÉVIZIG szakembere szerint utoljára 1985-ben vetették be a jégtörőket a Tiszán, amikor húszmillió köbméternyi jéggel kellett megküzdeni. Alikor három hónapon át (januártól már­cius közepéig) dolgoztak a hajók, amelyeknek a törés végén szinte el kellett me­nekülniük a hatalmas jég­tömeg elől, mert elsodor­hatták volna a járműveket. Nagy Ferenc szerint ma már csak a budapesti víz­ügyi főigazgatóság adhat­na ki jégtörési engedélyt veszélyes jégtoflódás ese­tén. Jelenleg azonban er­ről nem beszélhetünk: a Tiszát Záhonytól a Bod- rog-torkolatig mintegy tíz centiméteres egybefüggő jégtakaró borítja. A Bod­rog már évek óta nem fa­gyott be, mert a szlovák ol­dalon található hőerőmű vizétől hőmérséklete álta­lában magasabb, mint a Tiszáé. A két folyó tokaji összefolyása után azonban ismét jég borítja a Tiszát, de ezen a szakaszon egy­előre csak 2-4 centiméte­res vastagságban. A tisza- löki hajózsilip sem üzemel, mert befagytak a „kapui”. Az osztályvezető el­mondta, a Sajó Sajópüspö- ki térségében beállt, a Hernádon a kesznyéteni erőmű, valamint a bocsi és gibárti duzzasztó felett je- gesedett el a folyó mintegy négy-öt kilométeres távon. A jegesedés miatt egyéb­ként Tiszadob és Tiszalúc között nem jár a komp, Ároktő és Tiszacsege között pedig karbantartás miatt szünetel a kompközleke­dés, ezért az autósoknak a tokaji, illetve a polgári Ti­sza lúd felé kell kerülniük. A Bodrog nem bír befagyni, a Tisza viszont Tokajnál már jeges Fotó: Puskár Tibor Lesz-e postássztrájk? Budapest (MTI) - Sztrájk- bizottságot alakított a Postás Szakszervezet, és amennyiben az érdekkép­viseleti szervezetnek nem sikerül február közepéig megállapodnia a munkál­tatóval, úgy még e hónap­ban általános munkabe­szüntetést szerveznek. A sztrájkbizottságot azután alakították meg, miután a szakszervezet választmá­nyi ülése a munkáltatóval délelőtt folytatott sikerte­len bértárgyalások után erről döntött. Részletek a 2. oldalon . Miskolci kórházak: „nem javasolt” Miskolc, Budapest (ÉM) - A parlamenti képviselők a hétvégén kapták kézhez a kormány javaslatát az 1998. évi új címzett támo­gatásra benyújtott pályá­zatokról, amelyet a parla­ment február 16-i ülésén tárgyalnak. A támogatás­ra ajánlott egészségügyi intézmények között nem szerepel a miskolci kórhá­zak rekonstrukciója. A kormány által támo­gatásra javasolt egészség- ügyi intézmények listá­ján a négy miskolci szék­helyű kórházból egyedül a B.-A.-Z. Megyei Kórház se­bészeti tömbrekonstruk- ció-befejezése szerepel, 1 milliárd 10 millió forint­tal, a következő megbon­tásban: ’98-ban 80 millió, ’99-ben 280 millió, 2000- ben 650 millió forint. Részletek a 3. oldalon. Hó és újabb hó kell a vetésre A Bükk hegység magasabb részeit vastag hótakaró borítja, a megye szántóföldje­ire azonban csak 3-4 centiméternyi jutott. Szükség volna még vastagabb hótaka­róra is, amely az ősszel gyengén kikelt vetéseket megvédene a téliesre fordult időjárástól. Ugyanakkor a térségünkben is igen elszaporodott pockokat a hosszú napokon keresztül tartó, mínusz 15-20 fokos hideg pusztítaná el. De teljesülhet- e egyszerre a két, egyformán indokolt igény? Körképünk a 8. oldalon. Fotó: V. J. Nyomozókat hallgattak ki Budapest (MTI) - A BRFK kábítószer bűnözés elleni alosztályán tartott házkutatás során talált ká- bítószer-jellegú anyagokról három nyomozót hallgatott ki a Fővárosi Ügyészségi Nyomozó Hivatal - tudatta hétfőn Bócz Endre fővárosi főügyész. Beiúa Attila, Bu­dapest rendőrfőkapitánya - ugyancsak hétfőn - an­nak közlését kérte, hogy a rendőrségnél belső vizsgá­latot rendeltek el a lefoglalt kábítószerek kezeléséről. A főügyész tájékoztatá­sa szerint a Fővárosi Ügyészségi Nyomozó Hi­vatal hamis tanúzásra fel­hívás alapos gyanúja cí­mén indított eljárást egy levél nyomán, amelyben egy folyamatban lévő ügy egyik tanúja azt állította: a védő a valóságot tartal­mazó vallomásának visszavonására igyekezett őt rávenni. Amikor e le­véllel kapcsolatban a nyo­mozó hivatal munkatár­sai annak íróját kihallgat­ták, azt vallotta: a levelet a BRFK szervezett bűnö­zés elleni osztálya kábító­szer bűnözés elleni alosz­tályának egyes beosztott­jai írattak vele, fénymáso­latát az osztályon őrzik. Egyébként a levél tartal­ma valótlan, a védő sem­mire se próbálta őt ráven­ni. Az állítások ellenőrzé­se, a fénymásolat meg­szerzése érdekében tar­tott a nyomozó hivatal házkutatást a BRFK épü­letében. Eközben a levél- másolatokon túl olyan anyagokra is bukkantak, amelyek kábítószer be­nyomását keltették és eredetükről, illetve tárolá­suk céljáról nem volt do­kumentáció. További vizs­gálat tárgya, hogy ezek kábítószerek-e, valamint adminisztrációs mulasz­tás vagy visszaélés tör­tént-e. Az eljárást folytat­ják, melyben gyanúsított­ként hallgatták ki a kábí­tószer bűnözés elleni osz­tály nyomozóit.

Next

/
Oldalképek
Tartalom