Észak-Magyarország, 1998. január (54. évfolyam, 1-26. szám)

1998-01-02 / 1. szám

:tft!7w*í =TTmymtnrnCT3n?inTaa nn jj ■; Bizakodást követő bizonyosság. Göncz Árpád újévi köszöntője a 2. oldalon A mai ÉM-böl Miskolci Polgár oldalunkon az egykori Zborovszky-család nyo­mait kutatva megszólal a Miskolci Nemzeti Színház művésznője, Zborovszky Andrea; a nyolcvanadik évébe lé­pett kertbarát-mozga­lom kapcsán pedig bemutatjuk a diósgyőri Kocsis Pál Kertbarát Kört. 4. oldal TŰZBE TESZEK MÁSOK KEZÉT. Ellentmondá­sos a szervmaradványok megsemmisítésének gya­korlata. 5. oldal Listavezető a tűzzománc és a kerá­mia. Magyarországon a műtárgy nem, vagy csak igen szűk keretek között funkcionál ajándéktárgy­ként. Sokkal több pulóver, mint grafika rejtőzött a karácsonyfák alatt, pedig az áruk hasonló. 7. oldal Januártól januárig Mi minden történt a mögöttünk lévő 12 hó­napban? A 6. és 7. oldalon olvasható össze­állítás az óév legfontosabb gazdasági esemé­nyeit eleveníti fel. A megye két vegyipari óriá­sa, a BorsodChem és a TVK Rt. kimaradt az összeállításból. Az ok: ott semmi különös nem történt - „csupán" folytatták az évek óta tartó, sikeres tevékenységüket. Fotó: Vajda János Magyarország • Emelkedik a MINIMÁLBÉR. Januártól át­lagosan 16 százalékkal emelkednek a közalkalma­zotti illetménytáblázat garantált tételei. A vállal­kozási szférában a kormány 13-16 százalékos ke­resetnövekedést ajánl a szociális partnereknek. A havi minimálbér január 1-től 19 500 forint lesz, a jelenlegi 17 000 forint helyett, az Érdekegyeztető Tanács (ÉT) korábbi döntése értelmében. • Megegyeztek a vasutasok, a máv és a vasutas szakszervezetek képviselői szerdán - hosszas tárgyalássorozat után - aláírták azokat a megállapodásokat, amelyek a vasúti dolgozók 1998. évi bér- és foglalkoztatási kérdéseit szabá­lyozzák. Tűziiáték nélkül is vidám szilveszter A sűrű köd miatt elmaradt Miskolcon a beígért óévbúcsúztató tűzijáték, ám ez a Városháztéren várakozók közül senkinek nem vette el a kedvét attól, hogy aki csak tehette, a hagyományok szerint, jókedvűen köszöntse az új esztendőt - családi körben, baráti társaság­ban, vagy éppen valamely szórakozóhely szilveszteri programjának keretében. Ezt tette a képünkön látható Jászfalvi Katalin is, aki ba­rátaival Budapestről érkezett - nemcsak szilveszterezni, de egyben e nevezetes napra eső születésnapját is ünnepelni - a tapolcai Junó szállóba. Szilveszteri beszámolóink a 3. oldalon. Fotó: Végh Csaba Szentév lesz a 2000. esztendő II. János Pál a szerda esti szentmisén Fotó: AP Petőfi születésnapja Másfél éves rendezvénysorozat Róma (MTI) - II. János Pál pápa hagyományos év végi hálaadó miséjé­ben megköszönte az Úrnak az 1997-es esz­tendő jótéteményeit, és felszólította az Örök Várost, készüljön fel a harmadik évezredre. A katolikus egyházfő Ró­ma püspökeként Loyolai Szent Ignác jezsuita temp­lomában szerdán este mi­sét mutatott be. A szent­atya a Te Deum vesperá- son elmondott szentbeszé­dében felszólította Rómát: készüljön fel a város evan- gelizációjára a harmadik évezred közeledtével. A pápa szentévvé nyil­vánította a 2000. eszten­dőt. Ebből az alkalomból a történelem eddigi legna­gyobb zarándoklata várha­tó Rómában, ezért a pápa a minap adakozásra szólí­totta fel híveit újabb temp­lomok építésére. Rómában mintegy ezer római katoli­kus templom működik, ja­varészt a város szívében. Az újabb templomok a külvárosokban épülnének. A 2000. évi szentév a 121. lesz a katolikus egy­ház életében. Az elsőt 1300-ban ünnepelték: ak­kor kétmillió zarándok lá­togatott Rómába, amely­nek ekkor még csak húsz­ezer lakosa volt. 20(0-ben több tízmillió zarándokot várnak. Szentévet 1300 óta minden ötvei edik. 1475 óta minden 25. évben tartanak Jézus Krisztus születésének emlékére, de a pápa rendkívüli szenté­vet is hirdethet. Kiskőrös (MTI) - Szil­veszter éjszakáján nagyszabású rendez­vénysorozat kezdeté­nek lehettek részesei a kiskőrösi polgárok. A város szülötte, a ma­gyar költészet kimagas­ló alakja, Petőfi Sándor születésének 175. évfor­dulóját éjfélkor harang­szóval köszöntötték, majd Praznovszky Mi­hály, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, az Évfordulós Emlékbi­zottság elnöke tartott megemlékezést a költő szülőházánál. Ezzel a magyar millenniu­mi irodalmi évfordulós programsorozat egyik önálló rendezvénysorozata indult útjára szilveszter éjszakán. Oláh Pál, az Országos Petőfi Sándor Társaság el­nöke az MTI-nek elmond­ta: lényegében egy másfél éves programsorozat vette kezdetét a születésnapi ünnepséggel Kiskőrösön, amely a költő halálának 150. évfordulójára való emlékezéssel zárul majd Fejéregyházán. Az 1997. tavaszán megalakult Or­szágos Petőfi Emlékbizott­ság- feladatának tekintet­te, hogy koordinálja vala­mennyi érintett szervezet tevékenységét - fejtette ki a társaság elnöke. Olyan nagyszabású, a kötetek, kiadványok megjelenteté­sét, konferenciák rendezé­sét, színházi, zenei esemé­nyek szervezését is átfogó programsorozatot dolgoz­tak ki,.amellyel méltó mó­don tiszteleghetünk a köl­tő emléke előtt. A bizott­ság munkájában számos intézmény részt vett.. A kiskőrösi Petőfi Sán­dor Művelődési Központ­ban szilveszter este 20 órakor kezdődő és hajnalig tartó program kiemelkedő eseménye az új Petőfi Em­lékmúzeum kulcsátadása és megnyitása volt. A szo­borparkkal szemben épült intézmény Kerényi Ferenc irodalomtörténész és Za- latnay Pál látványtervező munkája. A múzeum ad otthont ezentúl az állandó kiállításnak, s ide került a Petőfi Képtái- anyaga is. A szabadtéri ünnepség a ha­gyományos koszorúzást követően fáklyás felvonu­lással zárult az evangéli­kus templomnál, ahol Pet- rovics Sándort 175 évvel ezelőtt megkeresztelték

Next

/
Oldalképek
Tartalom