Észak-Magyarország, 1997. december (53. évfolyam, 280-304. szám)

1997-12-01 / 280. szám

1997. Dicrmbir 1Hétfő A MEGYÉBŐL JELENTJÜK Észak-MaoyarorsxAg □ Konténer helyett Szalóczi Katalin />lemrég még a konténer szó hallatán bi­zonnyal a hulladékgyűjtésre, -szállításra való tartályokra gondoltak volna legtöbben. Né­hány nap óta azonban csaknem mindenki­nek a székesfehérvári „pótlakásokat" juttatja az eszébe. Már az is feltűnést keltett, hogy az önkényes lakásfoglaló roma családokat a bontásra ítélt házból konténerekbe akarták költöztetni. Az viszont már egyenesen vihart kavar, hogy a visszautasított konténerek he­lyett mindegyik család akár másfél milliós la­káshoz juthat - ingyen. Az eset azóta is be­szédtéma a villamoson, a sörözőben, a me­gyeháza folyosóján. Biztos voltam benne, hogy a hétvégi miskolci roma fórum sem lesz kivétel. Nem csalódtam. Illetve igen, de másként. először a kisebbség egy tagja hozta fel: la­kásmegoldást szeretnének, de nem mindenki számára. Az önkényes lakásfoglalókat maguk sem veszik szívesen egy kalap alá azokkal, akik önhibájukon kívül, többnyire munkanél­külivé válásuk folytán küszködnek. így került szóba: a kiköltöztetetteknek szükséglakás kellene, de Miskolcon nincs. Marad egyetlen megoldásként az albérlet, amihez a belépőt sem tudják letenni. „Nem másfél milliót kérünk az önkormány­zattól, csak némi segítséget" - hangzott el. S az is: a székesfehérvári példát maguk a fóru­mon megjelent romák is sértőnek, magukra nézve hátrányos megkülönböztetésnek tart­ják. Miért részesítik az önkényes lakásfogla­lókat előnyben azokkal szemben, akik annak idején kivárták a kiutalást, s megfizették a használatbavételi díjat?! Épp ezért utasították el a konténerek gondolatát is. Nem pedig amiatt, hogy azok emberi lakhatásra alkal­matlanok - különösen azután, hogy az alpol­gármester elmesélte, milyen kényelemben élt egy ilyenben, egyik külföldi útja során. -, ha­nem amiatt: az ingyen kapott dolgot senki sem becsüli. Épp ezért tartják jó (ellen)példának a Szondi- telepen felépült, már csak csatornázásra váró lakások építését. Ennek során maguk a ro­mák is keményen megdolgoztak azért, hogy álljon a ház. A sajátjuk. A megoldáshoz első lépésként tehát ilyen, csökkentett értékű épí­tési telkek kellenek, valamint szocpol, egy segíteni akaró vállalkozó, és a romák saját akarata. Es még valami! - minthogy az új lakást is fenn kell tartani valamiből. A fórumon meg­jelent valamennyi roma leginkább munkale­hetőséget szeretne a törekvő embereknek. Mint maguk mondták: nemcsak a romáknak. Kétnapos Seat-parti Kétnapos Seat-partit tartottak a hétvégén Mis­kolcon, az ITC-székházban. Az érdeklődők a rendezvényen megnézhették, kipróbálhatták a cég teljes kínálatát, és a szervezők az autóbe­mutatók mellett versenyekkel, játékokkal, sőt tűzijátékkal kedveskedtek a résztvevőknek. Fotó: Vajda lános ___________________________J______________ Ö nkormányzati remények: 35 pályázó, 350 millió Miskolc (ÉM - SZK) - A napokban dől el, mely te­lepülések önkormányzatai részesülnek, s mennyi­vel a kiegészítő állami támogatásból. A Belügymi­nisztérium B.-A.-Z. Megyei Területi Államháztar­tási és Közigazgatási Információs Szolgálathoz (TÁKISZ) beérkezett 40 pályázatból menet közben ötöt visszavontak, így végül 35 önhibáján kívül ne­héz helyzetbe került település önkormányzatának (ÖNHIKI) 350 milliót remélő pályázatát továbbí­totta a TÁKISZ a minisztériumba - tudtuk meg a TAKISZ-nál. Építkező romák - segítséggel, önerőből A legtöbb probléma okozója nem a cigányság, sokkal inkább a szegénység Horváth Gyula költő a szombati közmeghallgatáson nagyon is prózai témákról: a lakásgondokról, a szegénységről, a munkanélküliségről beszélt Fotó: Farkas Maya Miskolc (ÉM - SZK) - Talán az első olyan roma lakossági fó­rum volt, amelyen nem csupa általánosságról esett szó, de több dologban konkrét és ígé­retes előrelépés született - ál­lapították meg kölcsönösen a roma kisebbségi önkormány­zat miskolci szervezete által rendezett szombati találkozó résztvevői. Az eseményen részt vett Káli Sándor alpol­gármester, Tuza László városi rendőrkapitány, Jirkovszkyné Szép Mária, a szociális és Kor­mos Vilmos, a művelődési osz­tály vezetője is. Mintegy 20 roma ment el a fórum­ra, amit a kisebbségi önkormány­zati vezetők-szervezők kevesell­tek, mondván: ettől sokkal többen szokták őket panaszaikkal felke­resni. Mindenesetre akik ott vol­tak, nem követelni akartak - mint ahogyan azt többük is meg­fogalmazta -, hanem kérni, azt sem „ingyen”.- Sok család nem azért nem fi­zeti az annak idején használati díj ellenében szabályosan kiutalt lakás rezsijét, mert nem akaija, hanem mert a munkanélküliség miatt olyan helyzetbe került, hogy erre képtelen. Az ilyeneket nem lenne szabad egy kalap alá venni azokkal, akik önkényes la­kásfoglalókként jutottak fedélhez, és sok év óta semmi igyekezetei sem mutatnak, hogy változtassa­nak saját sorsukon - vetette fel Horváth Gyula, az ismert cigány költő. Káli Sándor alpolgármester el­mondta: az önkormányzatnak nem áll módjában felmérni, való­jában mi miatt nem fizet egy csa­lád. Azt viszont megígérte - egyéb kérésekre is -, utánanéz, hogy a város milyen közmunkákba tudná bevonni a dolgozni akaró, nehéz sorsra jutott családokat. A tüzelő­gondok megoldására tett felszóla­lásra pedig - nevezetesen: a ro­mák saját maguk kitermelnék a kivágásra kijelölt fákat, illetve en­nek fejében további erdészeti munkák elvégzésére is készek - az alpolgármester ígérete: a közeljö­vőben a kisebbségi önkormányzat elnökével, Csóka Emillel felkeresi az Északerdő Rt. vezetőit. A résztvevők - mindkét „oldalról” hosszasan elemzték, mi­ként lehetne megoldani a lakás­gondokat. Arra jutottak: az önerős építkezés a leginkább üdvözölhe­tő. Ennek jó példája a Szondi-tele- pi 15 új lakás.- Ugyan csepp a tengerben, hi­szen csak a megyében legalább 150 ezerre volna szükség, de ígé­retes példa arra, hogy igenis létre­hozhatók és szaporíthatok az effé­le építőközösségek - fejtette ki az alpolgármester. Hozzátette: min­den lehetőséget megvizsgál az ön- kormányzat olcsóbb építési terüle­tek kialakítására, amelyeken szocpol-támogatással, közös vál­lalkozásban, ki-ki saját munka­erejét is bevetve, családját otthon­hoz juttathatja. Többen nehezményezték, hogy néhány ezer forintos szabálysérté­sekért leültetik a többgyerekes ci­gányokat, s hogy a rendőrök sok­szor minden ok nélkül, megalázó módon lépnek fel velük szemben. A rendőrkapitány, Tuza László elmondta, jó ha tudják, mindenki számára adott a lehetőség, hogy jogorvoslatot kérjen, ha méltány­talannak tartja az elzárást. O maga - mint az elsőfokú szabály­sértési hatóság vezetője - jó né­hány esetben változtatta meg az elzárást figyelmeztetésre. Ilyen­kor mérlegeli az illető életmódját, családi helyzetét, s nem utolsó sorban azt, hányadik jogellenes cselekedetről van szó.- Azt viszont nem ígérhetem - bórmenyire is túlzsúfoltak a fog­dák -, hogy aki sorozatban sérti meg a jogszabályokat, az megúsz­hatja figyelmeztetéssel - mondta. - Meg kell tanulnunk egymás mellett tisztességben élni. Hogy szavainak nyomatékot ad­jon, megjelölt egy konkrét időpon­tot: csütörtök reggel 8 és 9 között ajtaja mindig nyitva áll a kisebb­ségi önkormányzat, illetve a ro­mák előtt ilyen ügyekben. Általános jókedvvel fogadta mindenki Tuza László következő mondatait:- Sajnos, vannak még az állo­mányban goromba rendőrök, fő­ként az idősebbek között. Szá­mukra igyekszünk olyan feladatot találni, amely során nem találkoz­nak emberrel. Hozzátette, az igazsághoz az is hozzátartozik: olykor a rendőrök­nek is sok mindent el kell tűrni­ük. Épp ezért örömmel üdvözölte a romák által felvetett, saját lak­helyeiken működtetendő polgárőr­ség gondolatát. A háromórás fórum során egye­bek mellett megállapodás szüle­tett a vasgyári „számozott utcák” gyerekeinek létesítendő játszótér­ről; elhatározták, sportolási lehe­tőséget keresnek a József Attila Általános Iskola tanulóinak; meg­vizsgálják, s lehetőség szerint or­vosolják az Álmos utcabeli lakó­udvaron élők panaszait; újra óvo­dát, illetve munkaközvetítő iro­dát nyitnak a Mész-telepi volt óvodában; hogy a kisebbségi ön- kormányzat - egy cigány közössé­gi ház létrehozása céljából - jelzi helyigényét a jegyzőnek. Fiatal egyháztörténészek Miskolc (ÉM) - A szak­emberek véleménye sze­rint egyre több fiatal tör­ténész, doktorandusz vesz részt az egyháztörté­neti kutatásokban. Ők ta­lálkoznak azon a holnapi rendezvényen melynek a Herman Ottó Múzeum (Miskolc, Papszer 1.) ad otthont. Á konferencia le­hetőséget ad arra, hogy a fiatal kutatók megismer­hessék egymás kutatási területeit, módszereit és eredményeit. Ez a talál­kozó egyben felhívás is, hiszen a rendezők keresik az egyháztörténeti témá­ban kutató, vagy kutatni szándékozó történésze­ket. A fiatal egyháztörté­nészek első találkozóját holnap délelőtt fél 10-kor Kabdebó Lóránt, a Mis­kolci Egyetem Bölcsészet­tudományi Karának dé­kánja nyitja meg. Milliók a műemlékekért Kány, Sajószentpéter (ÉM) - A Központi Kör­nyezetvédelmi Alap no­vemberi jelentése szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből 3 millió forinttal támogatja a kányi görög katolikus műemlék temp­lom felújítását, 2 millió fo­rinttal pedig a sajószent- péteri középkori reformá­tus templom védőkerítésé­nek helyreállítását. Az énekművészre emlékezve énekeltek Budapest (ÉM) - Béres Ferencre, a 75 évvel ezelőtt - de­cember 3-án - Gagy- bátorban született, tavaly elhunyt énekművészre nagy­szabású ünnepség­gel emlékezett szom­baton a Borsod-Aba­új-Zemplén Megyei­ek Budapesti Baráti Köre és a Művészet- barátok Egyesülete. A Gutenberg Mű­velődési Otthon színháztermében mintegy félezer Bé­res-rajongó (zöm­mel egykori miskol­ci, sárospataki, me­zőkövesdi lakos) gyűlt össze. Lengyelfi Miklós, a Magyar Televízió Erkel-díjas szerkesztője méltatta a dalművészt, majd a képernyőről ismert Hortobágyi Judit egymás után konferálta a szereplő művé­szeket: Barabás Sándort, Borsodi Oláh Gyulát, Csáki And­rást, Gaál Gabriel­lát, Hegedűs Va­lért, Herencsár Viktóriát, Kiss Gy. Lászlót, Lukács Mónikát, Lipcsey Editet, Póka Esz­tert, Sellei Zoltánt. A szombati ün­nepségen első íz­ben osztották ki a Cséri Lajos szob­rászművész által készített Béres Fe- renc-emlékplaket- tet, melyet Czine Mihály irodalom- történész, Hege­dűs Valér zongora- művész (Béres ál­landó kísérője volt), és Béres Ferenc öz­vegye kapott meg. Megyénkből is sokan részt vettek a rendezvényen, ott voltak többek között a művész nevét tavasszal felvevő krasznok- víydai általános iskola vezetői is. A Béres Ferenc-emlékplakett Cséri La jós szobrászművész alkotása Új adók a kábelen Miskolc (ÉM) - Minden kábelhálózatán nézhetővé teszi december első napjai­tól az októberben indult két magyar nyelvű keres­kedelmi csatorna műsorát a Miskolci Kábel-TV Kft, de ezen kívül is több változás várható. Az RTL Klub és az MTM-SBS-féle „zöld” tv2 adása mindeddig a szolgál­tatóhoz tartozó miskolci városrészek közül csak ott volt fogható, ahol már kié­pült a csillagpontos rend­szer. A héten a régebbi, úgynevezett soros kábel- rendszereken is megjelen­nek (ilyen működik egye­lőre a Győri kapuban, a Kiliánban, a belvárosban, Martintelep-Szirmán). Ezen felül a Kilián-lakó- telepi rendszerben a VIVA II., a Eurosport, a Duna TV és a TV3 „helye” meg­változik, míg a Martintele­pen és Szirmán a Cartoon Network, a IVE és a váro­si tévé cserél helyet a frek­venciaskálán. A már kor­szerűsített (csillagpontos) hálózatokon - az avasi, il­letve a Győri kapui lakóte­lep egy részén - is lesz vál­tozás: várhatóan december végére „eltűnik” az ATV nevű csatorna, de cserébe megjelenik a képernyőkön a spanyol TVE és az angol BBC World. Adventi muzsika Miskolc (ÉM) - Jótékony célú adventi hangver­senysorozatot rendez a miskolci Ifjúsági és Sza­badidő Ház és a Miskolci Bartók Kórus. A kórus 1965-ben alakult Kardos Pál karnagy vezetésével a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola kihelye­zett tagozatán. Később Reményi János főiskolai tanár vette át az énekkar vezetését. Ebben az időszakban több külföldi és hazai versenyen nyert díjat az együttes. 1989-től Papp Edit és Sándor Zoltán karnagyok irányítják a munkát. A kórus gyakran szerepel Miskolcon és az ország más városaiban is. Adventi koncertsorozatuk első rendezvényét tegnap este a Tiszáninnenni Refor­mátus Egyházkerület székházában tartották. De­cember 7-én, vasárnap délután 4-től a Szent An- na-templomban, december 14-én, vasárnap este 6-tól pedig az avasi jezsuita templomban hallhat­ja műsorukat a közönség. A koncertekré a belé­pés díjtalan.

Next

/
Oldalképek
Tartalom