Észak-Magyarország, 1997. december (53. évfolyam, 280-304. szám)

1997-12-01 / 280. szám

2 Észak-Magyarország ORSZÁGBAN-VILÁGBAN 1997. December 1*. Hétfő Polgári erők Fidesz-összefogással Budapest (MTI) - A Fidesz megvalósította a csaknem három esztendővel ezelőtt kitűzött célt: a polgári erők összefogását. A létrejöttét a mai nap­tól mindenkinek tényként kell kezelnie - jelentette ki Áder János, a Fidesz alelnöke, az Országos Vá­lasztmány vasárnap, Budapesten megtartott ülé­sén, majd hozzátette: a Fidesz és a Magyar Demok­rata Fórum, valamint a Fidesz és a Magyar Ke­reszténydemokrata Szövetség együttműködése olyan polgári erőt alkot, amely képes elvégezni vál­lalt feladatát, a polgári Magyarország felépítését. Horvátok a sokácok, a rácok, a bunyevácok Zágráb (MTI) - A Magyarországon élő horvátok egységének megteremtése nélkül e kisebbségnek sem lesznek látható eredményei és perspektívái - szögezte le Mijo Karagic, a Magyarországi Orszá­gos Horvát Kisebbségi Önkormányzat vezetője azon a zágrábi tanácskozáson, amelyen a kelet-kö- zép-európai térség horvát kisebbségeinek helyzeté­ről tanácskoztak. A horvát tömegtájékoztatás va­sárnapi jelentései szerint Karagic kiejtette: a ma­gyar politikusok lassan, ám biztosan kezdik meg­érteni, hogy a bunyevácok, a sokácok és a katoli­kus rácok is tulajdonképpen horvátok. Zágrábban - tavaly december után - másodszor szerveztek találkozót az Ausztriában, Csehország­ban, Jugoszláviában, Magyarországon, Olaszor­szágban, Romániában és Szlovákiában élő horvá­tok kisebbségi szervezeteinek részvételével. A fó­rumon az asszimilációval, az anyanyelvi oktatás és tömegtájékoztatás kérdéseivel foglalkoztak. Észnk-Magyqrország # Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye független napilapja Főszerkesztő: Görömbölyi László Főszerkesztő-helyettes: Fiíip Gabriella Szerkesztők: Csömök Mariann, Méhes László Rovatvezetők: Bujdos Attila (társadalompolitika), Marczin Eszter (gazdaság), Filip Gabriella (kultúra), Bánhegyi Gábor (sport), Szabados Tamás (tördelés) Szerkesztős te: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 351. E-mail: eszak@esznw.iscomp.hu Telefonok: Titkárság (fax is): 341-888, 341-630 Rovatok: társadalompolitikai: 341-894, gazdasági: 341-601, kulturális: 411 -275, sport: 341 -700. Hírügynökség: Magyar Távirati Iroda (MTI), Associated Press (AP) Kiadja az Észak-Magyarország Lapkiadó Kft. Ügyvezető igazgató: Josef Kogler Felelős kiadó: Görömbölyi László Hirdetési vezető: Oszterman Ferenc Terjesztési és marketingvezető: Szabó Miklós A kiadó címe: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 178. Telefon/fax: 341-817 Hirdetés: (tel/fax): 411 -425,412-162 Az áruspéldányokat terjeszti az Észak-Magyarország Lapkiadó Kft. Tel/fax: (46) 411-104 v Központi számaink: 341-866,412-542,412-164,341-600. Lapunk eladott példányszámát rendszeresen vizsgálja és auditálja a Magyar Terjesztés­ellenőrzési Szövetség (MATESZ). Az előfizetők részére terjeszti az Inform Stúdió Kft., 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. (06-52) 413-101. Előfizethető az Inform Stúdió Kft. hírlapkézbesítőinél és a kiadóban, postautalványon vagy átutalással az Inform Stúdió Kft. Postabank Rt.-nél vezetett 11993001-02302322-00070003 bankszámlaszámra, valamint megrendelhető a kiadó címén. Az előfizetési díj egy hónapra 599 forint, negyedévre 1697, fél évre. 3294, egy évre 6488 forint. A lap példányonkénti ára hétfő és csütörtök között, valamint szombaton 32 forint, a pénteki lapszám a TV Plusszal 42 forint Index: 25 655. ISSN 0133-0357. Nyomás: Inform Stúdió Kft., 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Telefon: (52) 413-101. Meg nem rendelt kéziratokat nem őrzőnk meg és nem küldünk vissza! Terjesztési panaszaival hívja a 06-30/305-305ÖS A hívásokat fogadja: Fekete Józsefre. A HÍVÁS A MEGYÉBŐL INGYENESÉ ha TAXI, akkor CITY AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁG AJÁNDÉKA J 500 Ft feletti viteldíj esetén 100 Ft kedvezmény l ' HA felmutatja ezt a szelvényt! j HÍVJA a 46/ 303-303,311-líl-et, éjjel-nappalJ A cseh államfő elfogadta a kormány lemondását A prágai belpolitikai feszültség miatt veszélybe kerülhet a NATO-csatlakozás Prága (MTI) - Václav Klaus cseh miniszterel­nök vasárnap délután személyesen benyújtot­ta saját maga és az egész kormány lemon­dását Václav Havel ál­lamfőnek. Ezt Havel szóvivője jelentette be, hozzátéve: az államfő kérte a kormányt, hogy az új kabinet létrejötté­ig vigye a folyó ügyeket. A polgári Demokratikus Párt (ODS) vezetőségének döntése, hogy Václav Kla­us lemond miniszterelnöki tisztségéről, teret nyitott az államfőnek, hogy hala­déktalanul megkezdje a tárgyalásokat a feszült belpolitikai helyzet rende­zéséről - nyilatkozott va­sárnap Ladislav Spacek elnöki szóvivő. Ami Václav Klaus párt­tisztségét illeti az államfő úgy véli, hogy ez a Polgári Demokratikus Párt bel- ügye. Az ODS vezetése szombaton úgy döntött, hogy Klaus egyelőre marad a párt élén, s további sorsá­ról a rendkívüli kongresz- szus határoz. Milos Zeman, az ellenzé­ki Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) elnöke újság­íróknak nyilatkozva kije­lentette: meggyőződése, hogy a helyzet megoldásá­nak legjobb módja az idő előtti választások kiírása lenne. „A választások alap­ján, amelyeket természete­sen megfelelően elő kell ké­szíteni, új kormánykoalíció alakulhatna, amely a jelek szerint több választási idő­szakon át kormányozhatná az országot” - mondta Ze­man nem titkolván, hogy pártja, illetve a Keresztény- demokrata Unió - Csehszlo­vák Néppárt (KDU-CSL) >■>*. ~ ti* t ,, Afy-v 'A, Václav Klaus szerint a közvéleménynek tudatosítania keli, hogy tá­vozása a kormányfői székből „kikényszerített lépés, amelyet a jelen­legi helyzetben lehetetlen volt nem megtenni, mert nem volt más le­hetőség". Ugyanakkor a távozó cseh kormányfő vasárnapi sajtóérte­kezletén annak a meggyőződésének is hangot adott: „ez nem olyan lépés, amely hasznára válna az országnak". A személyes hangvételű nyilatkozatában Václav Klaus sértődött hangnemben megjegyezte, hogy eltávolítása „célirányos és tudatos tevékenység" eredménye volt. Bár elismerte, hogy az elmúlt években nem minden sikerült, s ebhez ő is hozzájárult, mégis úgy véli: „a feladatokra én jobban fel voltam készülve, mint mások". A távozó miniszterelnök elismerte, hogy a jelenlegi belpolitikai helyzet megoldására nincsenek konkrét : elképzelései es tervei. „Bizonyára rendelkeznek ilyenekkel azok, akik ezt előidézték'' - jegyezte meg ironikusan. A Polgári Demokratikus Párt székháza előtt szom­baton több száz ember gyűlt össze, a többség kitar­tásra buzdította Klaust (a kis képen). A Klaus-pártiak és az ellenzők között dulakodásra is sor került. koalíciójára gondol. »Ez a modell Ausztriában már nagyon régóta és nagyon si­keresen működik” - állítot­ta a közszolgálati televízió­ban az ellenzéki politikus. A Mladá Fronta Dnes rendkívüli kiadásában úgy látja: az ODS mai vezetése teljes mértékben kompro- mitálódott, a pénzügyi bot­rány súlyos erkölcsi sebe­ket ejtett. Ha a párt meg akarja őrizni az emberek valamiféle bizalmát, akkor a mai pártvezetés egyetlen tagja sem ülhet be a kor­mányfői székbe. ,A koalíci­ós pártok a jelenlegi hely­zetben nem hagyhatják a hatalmat az utcán heverni. Túlságosan sok, elsősorban a NATO-csatlakozás, forog kockán” - szögezi le a lap. A Lidovné Noviny kü­lönkiadásának vezércikke szerint a cseheknek le kell vonniuk a tanulságokat a jelenlegi, a rendszerváltás utáni legkomolyabb társa­dalmi válságból, s mindent el kell követni annak érde­kében, hogy a politika tisz­ta legyen. Csehország jó hírnevét csak így lehet visszaszerezni. Kémkedéssel is vádolják Pándyt Ketten az európai trojkából Kohl és Jelcin a közös nyári víkendről is megegyezett. A tervek szerint a Bajkál-tónál találkoznak. Fotó: AP Moszkva (MTI) - Jeka- tyerinburgban tartják meg az európai „trojka”, az orosz és a francia elnökök, illetve a német kancellár csúcstalálkozóját, 1998 el­ső felében. Erről állapo­dott meg vasárnap a Moszkva melletti Zavido- vóban, a „Ruszj” elnöki re­zidencián megtartott talál­kozóján Borisz Jelcin orosz államfő és Helmut Kohl német kancellár. A hár­mas csúcs pontos időpont­ját és napirendi kérdéseit később határozzák meg. Jelcin és Kohl megegyezett abban is, hogy a tavasszal ismét tárgyalóasztalhoz ülnek, ezúttal Németor­szágban. Változik a talál­kozók formája is, a legfelső szintű megbeszéléseken ezentúl a kulcsminiszterek is részt vesznek. Az 1-2 napos konzultációkra fel­váltva kerül majd sor Né­metországban, illetve Oroszországban. Brüsszel (MTI) - Pándy András a ’60-as és ’70- es években a belga kémelhárítás megfi­gyelése alatt állt - írta szombaton a belga saj­tó. A belga Sureté meg­erősítette az informáci­ót, azt azonban nem közölte, valóban kém­kedett-e Pándy a kom­munista magyar veze­tésnek. A biztonsági szolgálat állítólag érté­kes elemekkel szolgált az ügyben nyomozó vizsgálóbírónak. A De Standaard című fla- mand és a La Demiere He- ure című francia nyelvű lap elevenítette fel szom­baton azt a Belgiumban egyszer már elsütött, de alaptalannak vélt, és Ma­gyarországon is sugalma­zott feltételezést, hogy Pándy a magyar hírszer­zésnek dolgozott. Ez ma- > gyarázatot jelentene arra is, miért gyűlt szaporán a pénz a belgiumi számlá­ján. A kémelhárítás meg­erősítette, hogy dossziéjuk van a letartóztatott, ma­gyar-belga (segéd)lelkész- ről. A szolgálat legélénkeb­ben a ’60-as és ’70-es évek­ben, a hidegháború legcsú­nyább évtizedeiben figyel­te a ma 71 éves Pándyt, és akkori tapasztalatainak egy részét most a döbbene­tes gyilkossági ügyben nyomozók rendelkezésére bocsátotta. Nem hozta azonban nyilvánosságra - miként az ügynek ezt a ré­szét Magyarországon is hallgatás kíséri hogy valóban kémből lett-e a feltételezett sokszoros gyilkos. A brüsszeli sajtó ismét bíráló megjegyzéseket je­lentetett meg a, magyar rendőrségről. Állításuk szerint hátráltatja a nyo­mozást bizonyos ügyek nyilvánosságra hozatala. Továbbá utalnak arra a rendőri mulasztásra, amely miatt a magyar ha­tóságok annak idején nem kezdtek vizsgálatot a Pándy-ügyben, pedig tudo­másuk volt arról, hogy magyarországi útjain a se­gédlelkész gyermekeket bérel sajátjainak helyette­sítésére. * Budapest (MTI) - A pol­gári titkosszolgálatok szóvivője a leghatározot­tabban cáfolja, hogy a Belgiumban emberöléssel gyanúsított Pándy And­rás valaha is a magyar hírszerzés alkalmazásá­ban állt volna. Garamvöl- gyi László szombaton az MTI-nek adott nyilatko­zatában kijelentette: nem felelnek meg a valóság­nak azok a belga lapérte­sülések, miszerint Pándy András a rendszerváltást megelőzően Magyaror­szág számára kémkedett. A szóvivő rámutatott: így tehát ez nem jelenthet magyarázatot arra, hogy miért gyűlt a pénz szapo­rán Pándy András belgiu­mi számláján. Cigarettacsempészek Hegyeshalom, Nickelsdorf (MTI) - A hegyeshalom-nickelsdorfi határállomá­son vasárnap hajnalban az osztrák vá­mosok egy Ausztria felé tartó svéd rend­számú Ford Tranzitban 100 ezer schil­ling értékű cigarettát fedeztek fel. Egy svéd és egy jugoszláv állampolgár azzal próbálta meg elterelni a vámosok figyelmét, hogy 5 karton cigaretta és ti­zenkét kilogramm hús vámkezelését kérték. Valami azonban a hatóságoknak mégis gyanús lett, és átvizsgálták a jár­művet. A két férfit ezután letartóztatták, és a kocsit is lefoglalták. Mint ismeretes, Ausztriába vámmentesen osztrák állam­polgároknak csak 25 szál, nem osztrá- koloiak egy karton cigarettát lehet be­vinni, a többit el kell vámolni, de ez a mennyiség sem lehet kereskedelmi érté­kesítésre alkalmas. Az osztrák hatósá­gok szerint új módszert alkalmaznak a főleg Koszovóból származó cigaretta- csempészek, akik a magyarországi átme­neti raktárakból eddig főleg magyar rendszámú kocsikkal vitték az árut Ausztriába, illetve az ottani titkos raktá­rakba nyugat-európai továbbterítésre. HIRDETÉS JIÜÍED IgyedMlkarrierlehetőség, BIZTOSÍTÓ RT. A társaság A budapesti székhelyű AHICO Biztosító Rt. gyorsan fejlődő élet- és nem életbiztosítási üzletágak­kal rendelkező biztosítótársaság. Az AHICO Biztosító Rt. Magyarország 5 legerősebb életbiztosí­tási cége közé tartozik. Tulajdonosa 100%-ban az Amerikai Egyesült Államokban székelő és a vi­lág legsikeresebb nemzetközi biztosítási szervezetének számító „American International Group" (AIG), Az AIG tagvállalatai 130 országban működnek. A vállalat pénzügyi erősségét jellemzi, hogy évek óta megkapja a pénzügyi világban legmagasabbnak számító „ AAA" minősítést. kiemelkedő jövedelem A munka Az életbiztosítási üzletág ügynökségi szervezetét tovább erősítjük. Ön mint egységvezető, fe­lelős lesz az ügynökségi hálózat továbbfejlesztéséért Borsod megye egy-egy városában és környékén. Beszámolói kötelezettséggel az ügynökségi igazgató felé fog tartozni. Feladata az ügynökök toborzásának, oktatásának és továbbképzésének az irányítása. Azonnal betöl­tendő pozíciókat kínálunk Miskolcon és Borsod megye más városaiban ez a pozíció dinami­kus karrier és kiváló jövedelemszerzési lehetőségeket nyújt Önnek. Az AHICO gondoskodik az Ön megfelelő oktatásáról és továbbképzéséről. A jelölt Jó érzéke van az emberek irányításához, és ezen a területen már szerzett tapasztalatokat. Tud­ja hogyan kell egy értékesítési hálózatot eredményekért küzdő ambiciózus emberekből felépí­teni. Kora 30 és 50 év között van. Előny, de nem előfeltétel a biztosítási üzletágban szerzett ta­pasztalat. Részletes önéletrajzát kísérőlevéllel és fényképpel együtt az alábbi címen várjuk: AHICO Biztosító Rt. Miskolci Ügynöksége Humán Erőforrások Osztály | 3530 Miskolc, Erzsébet tér 2. §

Next

/
Oldalképek
Tartalom