Észak-Magyarország, 1997. december (53. évfolyam, 280-304. szám)

1997-12-01 / 280. szám

MISKOLC ÉS BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN FÜGGETLEN NAPILAPJA A mai ÉM-ből AbAÚJI ItT-HON ol­dalunkon a térség tele­püléseinek hírei, infor­mációi mellett olvashat­nak arról, hogy a szik­szói szociális misszió- társulat segítségével - a tervek szerint - ’99-ben idősek otthonát avat­hatnak. 5. oldal A PIACOZÁSTÓL... Amikor a fiatal gépészmér­nök elhatározta: ő bizony „belevág”, maga sem hit­te volna, hogy 6-7 év leforgása alatt egy több me­gyét ellátó háztartási műanyag árut forgalmazó raktáráruház-láncot hoz majd létre. Kalmár Ist­ván, a kezdetben Zsarnain piacozó - egykori mű­szaki vezető - egyike azoknak, akik számára való­ban az újrakezdést jelentette a ’90-es évek elején rendkívül „népszerű” újrakezdési kölcsön. 7. oldal Minden szerep egy életrajz, a színész­nőnek nem volt könnyű dolga. Hiszen annak elle­nére, hogy a plakátokon kezdettől fogva az ő neve is szerepelt, csak most ősszel vette át a szerepet. 8. oldal Schengeni határunk Bécs (MTI) - ,.December elsejétől a magyar-oszt­rák határ a schengeni megállapodásba tömörült államok külső határa lesz. A schengeni külső ha­tár azt is jelenti, hogy (a határszervek) fokozottan odafigyelnek a különböző okmányokra. Tehát az is késedelmet okozhat, ha valaki a határon kezdi el előszedegetni az okmányait, ott keresi az útlevelét, a jogosítványát, a kocsipapírokat. Ezeket mind el­lenőrizhetik. Még a schengen-országokon belül is az a rendelkezés érvényes, hogy bár nincs útlevél­ellenőrzés, de útlevél-kötelezettség, vagy személy­azonossági kötelezettség van, azaz papírok nélkül senki nem járkálhat. A repülőtéren sem jelenti azt az útlevél-ellenőrzés megszűnte, hogy elma­rad a biztonsági ellenőrzés” - hívta fel az Ausztri­ába és onnan esetleg továbbutazó magyar állam­polgárok figyelmét Sáringer László bécsi magyar főkonzul a hét végén az MTI-nek adott nyilatko­zatában. HSSSS22BS3S3Í • Hitelt kap az esztergomi kórház. Egyszeri, 80 millió forintos támogatást kap a Ko- márom-Esztergom Megyei Önkormányzat, amely­ből ki tudja fizetni az esztergomi Vaszary Kolos Kórház dolgozóinak bíróság által megítélt több év óta hátralékban lévő ügyeleti díjait. Az összeg már hétfőn a testület rendelkezésére áll. Kökény Mi­hály népjóléti miniszter az MTI-nek adott nyilat­kozatában nyomatékosan hangsúlyozta: egyedi, ki­vételes és megismételhetetlen esetről van szó. A támogatást huszonnégy hónap alatt, egyenlő rész­letekben kell visszatéríteni. • SZERETET POSTA. Advent első vasárnapján ismét megnyílt a Szeretet Posta Nagykarácsonyban. A Magyar Posta különleges szolgáltatásaként a sze­retet ünnepéig minden héten más-más bélyegzővel látják el az országban bárhol „Nagykarácsonyon ke­resztül” jelzéssel feladott üdvözleteket, küldemé­nyenként mindössze 10 forintos felárért. Az öt éve megszervezett szolgáltatásnak nagy sikere van: ta­valy kétszázezernél több küldeményt továbbítottak a szeretet postaállomásán keresztül. • PyRKER ÉRSEKRE EMLÉKEZTEK. Pyrker János László egri érsekre, az egri bazilika építtető- jére, az ország első magyar nyelvű tanítóképzőjé­nek alapítójára, a Szépművészeti Múzeum kép­anyagának megalapozójára emlékeztek szomba­ton, a főpap halálának 150. évfordulója alkalmából Heves megye székhelyén. Az emlékünnepségen Seregély István a Magyar Püspöki Konferencia el­nöke, egri érsek idézte fel elődje'munkásságát. Versenyben szépítkeznek Rátka adott otthont szombaton a „Három szombat" díjkiosztó ünnepségének Rátka (ÉM) - Az ország­ból 62 település neve­zett be az idén második alkalommal meghirde­tett „Három szombat” elnevezésű közterület- szépítési versenyre. A hat kategória helyezett­jei szombaton Rátkán vehették át dijaikat. Az országos közterület-szé- pítési mozgalomhoz az idén 62 település kívánt csatla­kozni, közülük 40 tevé­kenysége volt értékelhető. A részvételi arány duplája a tavalyinak, ez a szervező­ket - a meghirdető telepü­léseket és a Magyar Tele­pülésfejlesztők és Felújítók Szövetségét - arra ösztönzi, hogy tovább népszerűsítsék a mozgalmat.- Rátka lakói megtisz­teltetésnek tartják, hogy egy országos rendezvény­nek adhat otthont a köz­ség - mondotta köszöntő­jében Héring Istvánná pol­gármester. A versenybizottság ne­vében Németh István, Túrkeve polgármestere ér­tékelt. A tapasztalatok alapján úgy ítélte meg, ér­Rátka a versenyben elért második helyezés mellett a Belügyminisztérium különdíját is megkapta Fotó: Vajda demes volt elindítani a mozgalmat, amely remé­nyeik szerint ahhoz vezet, hogy mind több település polgárai érzik majd fontos­nak egyénenként is lakó­helyük szépítését. Ä verseny hat kategóri­ájában (a besorolás a tele­pülések lélekszámúnak függvénye) összesen 18 díj talált gazdára. Megyénk­ből Rátka az első kategó­ria második díját, Szomo- lya a második kategória ugyancsak második díját kapta. Ózd pedig a - váro­sokat magába foglaló - ha­todik kategóriában nyert második helyezést. Az önkormányzatok is szövetkeznének Sárospatak (ÉM - PT) ­Az aktív szolgálatot befe­jező köztisztviselők szá­mára anyagi biztonságot garantál a Magyar Váro­sok Nyugdíjpénztára. Az önkormányzatok dolgozói az ország valamennyi ré­giójában élnek ezzel az előtakarékossági lehető­séggel - hangzott el a Kis­városi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsé­ge Sárospatakon megren­dezett hétvégi közgyűlé­sén. A településeket kép­viselő szakemberek elő­adásokat hallgattak meg arról, hogy milyen cél- és címzett támogatási fel­adatokra nyújthatnak be pályázatot a helyhatósá­gok 1998-ban. A pataki közgyűlés résztvevői meg­ismerhették a területfej­lesztés várható, jövő évi koncepcióit. A tanácsko­záson felvetődött az a gondolat is, hogy a külön­böző szintű - falusi, váro­si, megyeközponti - tele­pülések közös szövetséget hozzanak létre a még ha­tékonyabb önkormányzati érdekképviselet megvaló­sítása érdekében. Portrébiennálé Hatvan (MTI) - Nyolc­vanhat alkotó 104 szobra, festménye, kisplasztikája és érméje látható az Arcok és sorsok címmel, immár 11. alkalommal megnyílt Országos Portré Bienná- lén. Az eseménynek ha­gyományosan a Hatvani Galéria ad otthont, amely a tárlat szombati megnyi­tásával egy időben felvette alapítója, Moldvay Győző nevét. A portrébiennálé arany diplomáját, egyben a Ma­gyar Alkotóművészek Or­szágos Egyesülete és Hat­van város díját Nagy Attila szobrászűvésznek ítélte oda a bírálóbizottság. Vérüket adják mások életéért A véradók napja alkal­mából szombaton este a Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szer­vezete a Miskolci Nem­zeti Színházban kö­szöntötte a megyeszék­hely többszörös vér­adóit. Beteg embertár­saink gyógyulása érde­kében végzett önzetlen tevékenységükért töb­ben vehettek át emlék­lapot, százhússzoros véradásért Lénárt Jó­zsef és Karlecz Zoltán, kilencvenszeresért pe­dig Tóth Imre kapott kitüntetést. Fotó: Vajda János Megverve és kifosztva Sajnos, nem sokáig búslakodhattak a Debrecen NB l-es női röplabdázói a Miskolci VSC-tól el­szenvedett villámgyors 3:0 arányú vereség után, hiszen az öltözőbe érve a hajdúsági lá­nyok megdöbbenve tapasztalták, hogy az ajtót bezúzták, és szinte minden értéktárgyuknak nyoma veszett. A meglehetős helyismerettel rendelkező tolvajok alapos munkát végeztek, hiszen volt olyan debreceni játékos, akinek az igazolványa is eltűnt. További részletek a 12. oldalon. Fotó: Vajda János

Next

/
Oldalképek
Tartalom