Észak-Magyarország, 1997. április (53. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-01 / 75. szám

HtMMMMMMMMMttMSMMMMMMMMM m-H<R Cserehátiak az oktatásért Fogadóórák ENCS Gulyás Zoltán, Encs polgármes­tere minden páros héten pénteken de. 8 órától déli 12 óráig tart fo­gadóórát. Menyhért Béla alpolgár­mester és Mészáros Miklós jegy­ző pedig az általános ügyfélfoga­dás napján; hétfőn, szerdám de. fél 8 árától du. fél 5 óráig; pénteken; de. fél 8 órától du. fél 2 óráig. SZENDRO Mester Árpád, Szendrő polgár- mestere az általános ügyfélfoga­dási napokon tart fogadóórát a hi­vatalban. azaz: hétfón du. 1 órá­tól du. 4 óráig, szerdán de. 8 órá­tól du. 4, pénteken pedig de. 8 órá­tól deli 12 óráig. Ugyan keddi és csütörtöki napokon hivatalosan nincs általános ügyfélfogadás, de a gyakorlatban egyetlen ügyfél sem távozik meghallgatás nélkül. SZIKSZÓ Panyik József, Szikszó polgár- mestere minden páratlan hét szerdai napján de. 8 órától du. 4 óráig tart fogadónapot; Farkas József alpolgármester minden pá­ros hét szerdai napján de. 8-tól du. 4 óráig tart fogadónapot, míg Molnár Erzsébet jegyző minden héten szerdán, munkaidőben. HALMAJ Tóth József, Halmaj polgármes- tere minden héten hétfőn de. 8 órától déli 12 óráig tart fogadó­órát á hivatalban. Általános ügy- félfogadás; hétfón de. 8 órától du. 4 óráig, szerdán ugyancsak de. 8 órától du. 4 óráig, pénteken pe­dig de. 8 órától déli 12 óráig. ONGA Madzin Tibor, Onga polgármestere minden héten hétfőn de. 10 órától du. 4 óráig tart fogadóórát a lúvatal- ban. Általános ügyfélfogadás: hétfőn de. 8 órától déli 12 óráig, szerdán de. 8 órától du. 4 óráig, valamint csütör­tökön de. 8 órától déli 12 óláig. Gagyvendégi (ÉM - BGY) - A Cserehátí Településszövetség a kö­zelmúltban munkabizottságot ho­zott létre. Ezek egyike az oktatási munkabizottság, amely a napokban tartotta első foglalkozását. A tér­ségben működő iskolák számára kí­vánt pedagógiai segítséget nyújta­ni azzal az előadással, amelyet Kristóf Lajosné, a Magyar Pedagó­giai Társaság megyei elnöke tartott az oktatási intézmények pedagógiai programjai kialakításának mód­szertani lépéseiről, a helyi tanterv megalkotásáról. Vándor Bélának, az oktatási munkabizottság vezetőjének tájé­koztatása szerint a csereháti cso­port feladatának tartja a térség in­tézményhálózatának feltérképezé­sét, a kritikus oktatási-nevelési pontok felderítését, annak felméré­sét, hogy a csereháti települések pe­dagógusainak milyen elméleti-gya­korlati segítségre van szüksége. A bizottság felkínálja koordináló, szervező munkáját az iskolaigazga­tóknak, a különböző NAT művelt­ségi területeket tanítóknak a tan­tervkészítés vonatkozásában, a tér­ségben idegen nyelvet oktatóknak szakmai, módszertani segítséget ígér, tervezi a 8 osztályt végzettek megkeresését és képzését, hogy a munkaerőpiacon teljes esélytelen­ségüket csökkentve, a szakképzés­re felkészítse őket. A bizottság vezetőjétől megtud­tuk, hogy munka akad bőven, de ez csak a térségben élő és dolgozó pe­dagógusok közreműködésével vál­hat eredményessé. Az első foglalko­zás azt bizonyítja, hogy az itt tevé­kenykedő tanárok felelősen gondol­kodnak a régió oktatásügyéről, tisz­tában vannak a nehézségekkel és készek megoldásokat keresni azok leküzdésére. HÍREKET VÁRUNK! AZ ITT-HONOK VARJAK AZ EGYESÜLETEK HÍREIT! Az egyesületeknek, civil szervezeteknek szeretnénk mel­lékletünk hasábjain bemutatkozási lehetőséget teremteni. Várjuk maximum ötsoros, a nagyközönség érdeklődésére is számot tartó híreket, információikat rendezvényeikről, az egyesület életével kapcsolatos eseményekről. Híreiket térségünk regionális mellékletében jelentetjük meg. Címünk: Itt-Hon Szerkesztőség Szikszó, Kálvin tér 25. Tel.: 46/396-174 SZÜKSÉGES: Az egyesület neve: Címe: Telefonszáma: Hivatalos képviselőjének neve: SimmwiSSíSSSMamíllMtlSSSMmtmtmimMMmMtMmmttUk „Abaúj” Televízió, Szikszó Képújság: minden nap SZÍV-TV: az országos hálóza­ton meghirdetett kezdési idő­pontokban Helyi adás: hétfón du. 7 órá­tól: Magazinműsor kedd du. 5 órától: Magazin- műsor ismétlése vasárnap du. 7 órától: Maga­zinműsor ismétlése Az „Abaúj” Televízió telefon­száma: 396-193 Encs Városi Televízió Képújság: minden nap déli 12 órától este 22 óráig. Helyi műsor: Minden vasárnap du. 18 órától szerkesztett, vá­gott adás (ennek ismétlése keddenként, du. 18 órától.) Egyéb műsor:- Rendezvények, ünnepségek képanyagának vágatlan leadá­sa szombatonként, a képújság­ban előre jelezve.- A képviselő-testületi ülése­ket és egyéb közérdekű fóru­mokat (külön felkérésre) élő­ben közvetítik, ezeket a képúj­ságban előre^ielzik.- Péntekenként du. 18 órától az HBO Szivárvány magazin­ja és a Biztonsági zóna című műsor látható (páratlan héten új, páros héten ismétlés, a so­rozat 14 részes). A Képújság helyi műsorok ide­jén értelemszerűen szünetel. Képviselő a lakosságért Vadász István, a9. számú vá­lasztási körzet országgyűlési képviselője minden héten csü­törtökön, du. 5 órától du. 8 óráig tart fogadóórát Encsen. a Polgármesteri Hivatal fsz. 3. számú szobájában. ORVOSOK SZIKSZÓ: Háziorvosi ügyeleti szolgálat áp­rilis 4-től április 7-ig Szikszón a Rákóczi út 67. szám alatti orvosi rendelőben. Tel.:396- 819. Itt fogadják péntek du. 7 órától hétfő de. 7 óráig a beteg gyermekeket, felnőttekét. ENCS: Háziorvosi ügyeleti szolgálat április 4-tól április 7-ig Encsen a Gagarin út 3. szám alatti orvosi rendelőben. Tel.: 385-055. Itt fo­gadják péntek du, 7 órától hétfő de. 7 óráig a beteg gyermekeket, felnőtteket. SZENDRŐ: Háziorvosi ügyeletet tart ápri­lis 5-től (szombat de. 7 órától) április 7-ig (hétfő de. 7 óráig) Szendrón, a Lenin út 39. szám alatt Delv László ügyeletvezető orvos. GYÓGYSZERTÁRAK SZIKSZÓ: a Malom út 3 szám alatti gyógy­szertár szombaton de. 8 órától dü. 4 óráig tart nyitva, s ezután hétfő de. 8 óráig zárt ajtók mögötti ügyelet működik. Telefon: 396-817 ENCS: két gyógyszertár a hétvégi ügyeletes: páros héten a Gyógyír Kft. Petőfi út l.szám alatt szombaton de. fél 8 órától du. fél 1 órá­ig várja a pácienseket, majd du. 6 órától hét­fő de. fél 8 óráig lesz zárt ajtók mögötti ügye­let. Telefon: 386-672, 386-364; míg páratlan héten a Bem József út 7.szám alatti gyógy­szertár szombaton de. 8 órától déli 12 óráig tart nyitva, s utána hétfő de. 8 óráig zárt aj­tók mögötti ügyeletet lát el. Telefon:385 393. ÁLLATORVOSI ÜGYELET ÁPR.5-6-án I. sz. ügyeleti körzet Ide tartoznak: az Encs I., az Encs II., a sza- laszendi és a garadnai körzetek. Ügyeleti szolgálatot tart: Bárdos Zoltán Sza- laszend, 06-60-480-925 II. sz. ügyeleti körzet Ide tartoznak: az abaújszán- tói, a boldogkőváraljai és a gönci körzetek. Ügyeleti szolgálatot tart: Benedek László Gönc. Tel.: 388-012 III.sz. ügyeleti körzet Ide tartoznak: a baktakéki, a krasznokvaj- dai, a felsóvadászi és a homrogdi körzetek. Ügyeleti szolgálatot tart: Berettyán József Felsővadász, Tel.; 444-109 TV.sz. ügyeleti körzet Ide tartoznak: a szikszói, a halmaji és a fel- sődobszai körzetek. Ügyeleti szolgálatot tart: Fehér András Szik­szó, Tel.: 396-309 SZENDRŐ és körlete: Kovács Tibor Szend­rő, Kossuth út 34/a. Tel.: 06-48-460-106. Az ügyeleti szolgálat az előző munkanap (du. 2 órától) végétől a .munkaszüneti na­pot követő nap de. fél 8 óráig tart. Hívás esetén a költségek (kiszállási, gyógykeze­lési, a gyógyszerek ára) a hivó felet ter­helik. SX % v ' •• V'V v'cJ-ív v J* \ ' ,-j/ 4* WKvKvWK Encs Körzeti I. o. labdarúgó­bajnokság tavaszi menetrendje 17. forduló: április 6., vasár­nap 16 óra: Büttös - Kiski- nizs, Csobád - Rásonysápbe- rencs, Méra - Felsővadász, Vilmány KSE - Vilmány SP, Felsődobsza - Ináncs, Kázs- márk - Novajidrány, Hidas­németi - Abaújkér, Homrogd szabadnapos. 18. forduló: április 13., vasár­nap 16 óra: Novajidrány - Hi­dasnémeti, Ináncs - Kázs- márk, Vilmány SP - Felsődob­sza, Felsővadász - Vilmány KSE, Méra - Rásonysápbe- rencs, Kiskinizs - Csobád, Homrogd - Büttös, Abaújkér szabadnapos. 19. forduló: április 19., szom­bat 16 óra: Abaújkér - Nova­jidrány; április 20., vasárnap 16 óra: Csobád - Homrogd, Méra - Kiskinizs, Vilmány KSE - Rásonysápberencs, Felsődobsza - Felsővadász, Kázsmárk - Vilmány SP, Hi­dasnémeti - Ináncs, Büttös szabadnapos. 20. forduló: áprihs 27., vasár­nap 16 óra: Vilmány SP - Hi­dasnémeti, Kázsmárk - Fel­sővadász, Rásonysápberencs - Felsődobsza, Kiskinizs - Vil­mány KSE, Homrogd - Méra, Büttös - Csobád, Ináncs - Abaújkér, Novajidrány sza­badnapos. 21. forduló: május 3., szombat 17 óra: Abaújkér - Vilmány SP; május 4., vasárnap 17 óra; Méra - Büttös, Vilmány KSE - Homrogd, Felsődobsza - Kiskinizs, Kázsmárk - Rá­sonysápberencs, Hidasnémeti- Felsővadász, Novajidrány - Ináncs, Csobád szabadnapos. 22. forduló: május 11., vasár­nap 17 óra: Rásonysápberencs- Hidasnémeti, Kiskinizs - Kázsmárk, Homrogd - Felső­dobsza, Büttös - Vilmány KSE, Csobád - Méra, Vil­mány SP - Novajidrány, Fel­sővadász - Abaújkér, Ináncs szabadnapos. 23. forduló: május 17., szom­bat 17 óra: Abaújkér - Rá­sonysápberencs; május 18., vasárnap 17 óra: Vilmány KSE - Csobád, Felsődobsza - Büttös, Kázsmárk - Homrogd, Hidasnémeti - Kiskinizs, No­vajidrány - Felsővadász, Ináncs - Vilmány SP, Méra szabadnapos. 24. forduló: május 25., vasárnap 17 óra: Homrogd - Hidasnéme­ti, Büttös - Kázsmárk, Csobád- Felsődobsza, Méra - Vilmány KSE, Felsővadász - Ináncs, Rá­sonysápberencs - Novajidrány, Kiskinizs - Abaújkér, Vilmány SP szabadnapos. 25. forduló: május 31., szom­bat 17 óra: Abaújkér - Hom­rogd; június 1., vasárnap 17 óra: Felsődobsza - Méra, Kázsmárk - Csobád, Hidasné­meti - Büttös, Novajidrány - Kiskinizs, Ináncs - Rásony­sápberencs, Vilmány SP - Felsővadász, Vilmány KSE szabadnapos. 26. forduló: június 8., vasár­nap 17 óra: Csobád - Hidas­németi, Méra - Kázsmárk, Vilmány KSE - Felsődobsza, Rásonysápberencs - Vilmány SP, Homrogd - Novajidrány, Büttös - Abaújkér, Kiskinizs- Ináncs, Felsővadász szabad­napos. 27. forduló: június 14., szom­bat 17 óra: Abaújkér - Cso­bád; június 15., vasárnap 17 óra: Kázsmárk - Vilmány KSE, Hidasnémeti - Méra, Novajidrány - Büttös, Ináncs- Homrogd, Vilmány SP - Kiskinizs, Felsővadász Kiski­nizs, Felsővadász - Rásony­sápberencs, Felsődobsza sza­badnapos. 28. forduló: június 22., vasár­nap 17 óra: Vilmány KSE - Hidasnémeti, Felsődobsza - Kázsmárk, Kiskinizs - Felső­vadász, Homrogd - Vilmány SP, Büttös - Ináncs, Csobád- Novajidrány, Méra - Abaúj­kér, Rásonysápberencs sza­badnapos. 29. forduló: június 29., vasár­nap 17 óra: Hidasnémeti - Felsődobsza, Abaújkér - Vil­mány KSE, Novajidrány - Méra, Ináncs - Csobád, Vil­mány SP - Büttös, Felsőva­dász - Homrogd, Rásonysáp­berencs - Kiskinizs, Kázs­márk szabadnapos. 30. forduló: júhus 6., vasárnap 17 óra: Kázsmárk - Hidasné­meti, Homrogd - Rásonysáp­berencs, Büttös - Felsőva­dász, Csobád - Vilmány SP, Méra - Ináncs, Vilmány KSE- Novajidrány, Felsődobsza - Abaújkér, Kiskinizs szabadna­pos. (Az ifjúságiak a felnőttek előtt két órával kezdik mérkőzéseiket) Bódvai sportvetélkedés Bódvaszilas (ÉM ) - A hét település általános iskoláját magába foglaló Bódvai Pedagógiai Tár­sulás nagyszerű szervezéssel asztahtenisz és sakkversenyt rendezett Bádvaszilason. Eredmények asztahteniszben: 5-6. osztályos lányok: 1. Dienes Zsófia, Szög- bget, 2. Medve Klára, Szöghget. 5-6. osztályos fiúk: 1. Bulinda Tibor, Szög­liget, 2. Duda Vilmos, Perkupa, 3. Szimonidesz István, Szín. 7-8. osztályos lányok: 1. Juhász Tünde, Szög­liget, 2. Izsó Alexa Eszter, Szögliget, 3. Par- kánszki Gabriellea, Bódvaszilas. 7-8. osztályos fiúk: Bene Attila, Szin, 2. Ba­kos István, Perkupa, 3. Rencsi László, Szögli­get. Eredmények sakkban: 5-6. osztályos lányok: 1. Rémiás Judit, Bód­vaszilas, 2. Turáni Melinda, Bódvaszilas, 3. Ku- koró Noémi, Perkupa. 5-6. osztályos fiúk: 1. Klejber Gergő, Bódva­szilas, 2. Páll László, Bódvaszilas, 3. Szontágh István, Perkupa. 7-8. osztályos lányok: 1. Magyar Zsuzsanna, Szöghget, 2. Ördög Nikolett, Bódvaszilas, Tu­ráni Andrea, Bódvaszilas. 7-8. osztályos fiúk: 1. Szabó László, Hid- végardó, 2. Dorcsák Zoltán, Hidvégardó, 3. Sza­bó Péter, Szöghget. Játékvezetői tanfolyam Szendrő (ÉM) - A Bódvavölgye Sporttársulás március 25-évei játékvezetői tanfolyamot indí tott. A résztvevők a szendrői polgármesteri hi­vatal kistanácstermében vesznek részt a foglal kozásokon. A jelentkezők részére egyébként e Bódvavölgye Sporttársulás önköltségi áron biz ­tosította a tananyagot. A labdarúgó játékveze­tői képesítést nyújtó tanfolyam „erényei” közé tartozik az is, hogy a leendő sípmesterek díjta lanul vehetik igénybe a felkészítő tanfolyamot. HÚSVÉT. Molnár Vivien hatéves léhi napközi otthonos óvodás rajza. Rallyecross pályabejárás Szendrőben 5TU-----0=^ S zendrő (ÉM) - A Magyar Nem­zetközi Autószövetség (MNASZ) rallyecross bizottsága áprihs 11-én, pénteken délelőtt 10 órakor Dudás „Koko” Gyula vezetésével előzetes területbejárást és pályainspekciót tart a Szendrő külterületén építen­dő rallyecross pályával kapcsolato­san. Az eseményen a visszajelzé­sek alapján részt vesznek a rallyecross mezőny neves verseny­zői, így Maruzsi László és Kotán Péter, de képviseltetik magukat a másik szakág, a rallye bajnokai is (Feijáncz Attila, Oroszlán Tibor). A szendrői rallyecross pályát csak ezután építik meg, ezért ezen a ta­nácskozáson a befektetők, a támo­gatók és az építők is jelen lesznek - tudtuk meg Szaniszló Attilától a Szendrői Városi Sportegyesül^ rallye szakosztályának vezetőjétől. A Szendrői VSE rallye szakosztá­lya képviseletében részt vesz í megbeszélésen a pályához szüksé­ges területet adó helyi önkormány­zat első számú embere, Mester Ár­pád polgármester is. Á területbe­járás és a pályainspekció után a je­lenlévőket munkaebédre váiják a. szendrői Becsali étterembe, Bog­nár Ferenc, a miskolci BMS Hun­gary Kft. igazgatója támogatásá­nak köszönhetően.

Next

/
Oldalképek
Tartalom