Észak-Magyarország, 1997. március (53. évfolyam, 51-74. szám)

1997-03-07 / 56. szám

12 ÉSZAKÁMagyarország _A Nap Fotója Hosszú menetelés. Keményvonalas kommu­nista Goriban, a vezér halálának 44. évfordu­lóján. Másnak másképpen ünnep. Lottó: negyvenéves nemzeti játék Miskolc (ÉM) - A lottó az újkor eleji Itáliá­ban született, konkrétan Genovában. Szü­letésének éve 1620. Hazánkban először 1763-ban vezették be ezt a játékot. Az első sorsolásokat Budán és Pozsonyban tartot­ták, majd később Nagyszebenben, Brünn- ben, Kolozsvárott és Temesvárott is. A lottó újjászületésére igen sokáig 1957. már­cius 7-ig kellett várni. Ezen a számsorsoláson a következő számok bizonyultak nyerőnek: 16, 61, 71, 77, 89. minden várakozást felül­múlt a játékba érkezett szelvények száma, több mint másfélmillió 3 forint 30 filléres lot­tószelvényt értékeltek ki. Telitalálatos szel­vény mégsem akadt. Az első öttalálatosra a 6. játékhéten bukkantak. A lottószelvények ára időszakonként válto­zott a kezdeti 3,30-ról 5, majd 10, később 20 Ft-ra... Lottótörténetünk eddig megdönthetet­len rekordjának számít - ami a telitalálato- sok számát illeti - 1990-ben a 21. játékhét. Ekkor 13 darab 5 találatost találtak. Az akkori Sportfogadási és Lottóigazgató­ság sok újítással kísérletezett - még 1957 áp­rilisában forgalomba került a hatos egy hó­nappal később pedig a hármas lottó - (ezek számtábla nélküli szelvények voltak), ezek 1963-ban és ’65-ben szűntek meg. Hasonló sors várt az ikerlottószelvényekre is. 1961 nyarán jelentek meg és több mint 15 évig vol­tak forgalomban. Bevált viszont az előfizeté­ses játékhoz fűzött remény. Az EL (előfizeté­ses) betűjeles szelvények 1958 februárjától szédületes karriert futottak be, és érvényesek voltak a Telelottó húzásaira is. Az OTP keretében működő Sportfogadási és Lottóigazgatóság 1991. január 1-jén alakult át Szerencsejáték Részvénytársasággá. A 10 forintos szelvény árát 20 forintra emelték. A szelvények eladása visszaesett, s ha nincs a Jackpot rendszer, talán válságba is kerülhe­tett volna a magyar lottózás. A Jackpot rend­szer beindította a lottólázt, egyben ez adta meg a végső lökést a szelvények gépi feldolgo­zásának bevezetéséhez, hiszen ekkor - azóta soha meg nem ismétlődő - heti több mint 20 millió feletti lottószelvény érkezett be.-Naptár A Nap kel: 6 óra 13 perckor, nyugszik: 17 óra 38 perckor. A Hold kel: 5 óra 03 perckor, nyugszik: 15 óra 49 perckor. • Névnap: Tamás. Egyéb névnapok: Pál, To- maj, Ubul. Az arameus Teomo névből szár­mazik a Tamás név. Jelentése: iker. Innen a görögök vették át Thomasz formában, mely­nek jelentése: csodálatos. „IDŐJÁRÁS Hajnal felé ködfoltok képződnek, délelőtt azonban kitisztul az idő. Az északkeleti szél olykor megélénkül. Sok napsütés várható. A legalacsonyabb hőmérséklet -1, 2, a legmaga­sabb 10,12 fok körül várható. Napról Napra zzzzzrzu.: .......... 1997» Március 7», Péntek S ssssssss, mondja a vonat... A dyslexia olyan részképesség-za­var, amely akadályozza, vagy ne­hezíti az írás-olvasás információt szerző funkciójának kialakulását. A tévhit ellenére a dyslexiás gyerme­kek nem fogyatékosok, értelmük teljesen ép. A részképesség-zavar kezelésére a megyeszékhelyen a nevelési tanácsadó keretén belül két logopédiai óvodai csoport jött létre. Az Avason az Áfonyás utcai óvodában 9, az Árpád utcai intéz­ményben 11 gyermekkel foglalkoz­nak az óvodapedagógusok, a spe­ciális logopédiai fejlesztést mindkét helyen Szerencsi Zsolt logopédus végzi. Képünk az Árpád utcai dys- lexia-megelőző óvodai csoport be­mutató foglalkozásán készült. Robi és Attila épp hangképző gyakorla­tokat végez. Fotó; Végh Csaba Kenó-számok Budapest (MTI) - A Szerencsejá­ték Rt., tájékoztatása szerint az 1997. március 5-i Kenő számsorso­láson a következő nyerőszámokat sorsolták ki: 3, 6, 8, 9, 15, 17, 26, 32, 35, 36, 40, 41, 45, 52, 54, 55, 58,62,63,66. Hamis bankjegyek Vác (MTI) - Lézernyomtatóval ké­szült hamis ezres és ötezres gyártó­ja után nyomoznak a Váci Rendőr- kapitányság munkatársai. A hamis ezer forintossal az őrbottyáni vasút­állomáson fizettek, míg a másolt ötezer forintostól a váci székhelyű Trans Kereskedelmi KfL-nél szaba­dultak meg. Várható, hogy a hamis pénz máshol is feltűnik, ezért a rend­őrök fokozott óvatosságot kémek. Ijedtükben támadtak a pórul járt fivérek Sajóvelezd (ÉM - FJ) - Bár a K. testvérpár kezdeményezte a ve­rekedést, ők támadtak karóval felfegyverkezve P. Miklósra (43), jelenleg mégis ez utóbbi férfi ellen folytat eljárást a rend­őrség halált okozó testi sértés bűntette miatt. Mint már beszámoltunk róla, pén­teken este halálba torkollott egy csetepaté a sajóvelezdi pincesoron. A részletekről Felkai István őr­nagy, a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-fő­kapitányság vizsgálótisztje tájékoz­tatta lapunkat. A faluban borosgazdaként (is) ismert P. Miklós két cimborájával ment ki pénteken délután a pince­sorra. Békében múlatták az időt mindaddig, míg be nem toppant a pincében K. Attila (26) és K. Zsolt (24). A fivérek hitelbe szerettek vol­na borhoz jutni P. Miklóstól, aki meg is előlegezett néhány liternyi nedűt. Hogy, hogy nem, valamin összeszólalkoztak a gazdával. Ek­kor azonban némi lökdösődésen kí­vül említésre méltó nem történt. K- ék pedig haza indultak. Cirka negyed órával később (es­te 9 tájt) P. Miklósék is hazafelé in­dultak. Alig haladtak azonban 200- 300 métert, a sötétből előugrottak a K. testvérek: Attila karóval, öccse puszta kézzel esett neki P. Miklós­nak. Mivel a megtámadott férfi tár­sai tétlenül szemlélték az esemé­nyeket, a tagbaszakadt P. Miklós egyedül védekezett. A csihi-puhi közben a küzdő felek földre kerül­tek, ahol a megtámadott ember elő­kapta a magánál hordott tőrt, és - saját bevallása szerint - vaktában hadonászni kezdett a pengével. En­nek „eredményeként” azonban a kés K. Attila testébe hatolt, míg a helyszínről időközben kereket oldó K. Zsolt megúszta apróbb sérülé­sekkel. Bár K. Attila is saját lábán távozott, később összeesett. Mire a mentők kiérkeztek, válságos álla­potban volt. Olyannyira, hogy kór­házba szállítás közben, a mentőau­tóban belehalt a máját ért szúrás­ba. S, hogy K. fivérek miért támad­ták meg P. Miklóst? Az életben ma­radt Zsolt előadása szerint miköz­ben hazafelé bandukoltak (bátyja részegsége miatt elég körülménye­sen és lassan), a hátuk mögül meg­hallották P. Miklósék hangját. Állí­tólag valamiféle verekedésről be­széltek, s a testvéreknek szent meggyőződésévé vált, hogy őket akarja elnáspángolni. Ezért aztán - mintegy megelőző jelleggel - in­kább ők támadtak. Vesztükre... „Horoszkóp _ III. 21.-IV. 20. Nincs kapaszkodó, nincs támasz, egy­szerűen kúsznia kell, hogy valamihez közelebb jusson. Önnek ez sem okoz különösebb gondot, eljut a célig. ^ IV. 21.-V. 20. A pénz az a furcsa jószág, amely hol jön, hol megy. De olyan is van, hogy mindkettőt egyszerre csinálja. Akkor fogja meg, amikor éppen jön. M V.21.-VI. 21. Nehéz különbséget tenni a jó és a hasznos között. A jótett helyébe tégy hasznosat elve így nehezen ér­vényesülhet, bár meg kellene pró­bálnia. vi.22.-vn.22. Szorosra fogott az életünk, így nem is érezzük az apró lazításokat. Pedig ma már egy kedvesebb mosoly is lazítás­nak számít. Ha túl komor a hangulat, mosolyogjon rá valakire. a# VII. 23.-vm. 23. Felülkerekedni jó érzés ugyan, de nem mindig éri meg a ráfordított energiát. Aztán meg ne feledje, a piruszi győze­lem fogalma is elég régen ismert. & Vm.24.-IX.23. Ha ön vállalkozásba kezdene, bizto­san nem sikerülne túlságosan jól. A vállalkozással együtt jár a gyanakvás és a céltudatosság. Ön ezekre több­nyire képtelen. WlX.24.-X.23. Nem kellene annyi mindent elvállal­nia, úgyis csak a látszat kedvéért te­szi. Csakhogy manapság már nem ér sokat a jó példa, helyébe a más kárá­ból való tanulás lépett. t»6x.24.-XI. 22. Hét végéhez közeledve tervet készíteni teljesen felesleges. Azt se tudhatja, mit hoz a holnap, nemhogy a jövő hét hoza- dékát ismerhetné. Maradjon veszteg. XI. 23. - XII. 21. Ha az idegesség a gyomrára megy, nem az a megoldás, hogy teletömje. Ennek súlygyarapodás lehet a vége, de a gyomorideg nem fog megszűnni. Annak kívül van a gyógyszere. fi xn. 22.-1.20. Ön a legkényesebb helyzetekből is könnyen kivágja magát. Jól egyensú­lyoz és jól érvel. Ma elsősorban az ér­velő képességére lesz szüksége. 1.21. - II. 20. Legyen nagyon körültekintő, mert megjárhatja. Lehet ez a veszély egy kisebb büntetés, bírság, vagy csak egy apróbb botlás, de mindegyiket el kel­lene kerülni. 35II. 21.-m.20. Ne készüljön nagyon arra, amit nem lát még tisztán. A kapcsolatból bármi lehet, még csalódás is. Ha mégsem, akkor ráér még áldozni rá. Nőnapi virágvásár Nőnapi virágkiállítást, illetve vásár kezdődött tegnap Miskolcon, a Megyei Könyvtárban. A ma és hol­nap is nyitva tartó kedvezményes vásáron a mecseki Marantha Kft. mintegy kétszáz különleges növé­nyéből válogathatnak az érdeklő­dők 8-tól 18 óráig. Fotó: Bujdos T. Önként jelentkezett Bükkaranyos (ÉM) - Egy román állampolgárt fogott el a Miskolci Határőr Igazgatóság március 4-én, kedden Bükkaranyoson. Elfogni nem volt nehéz, a férfi ugyanis ön­szántából jelentkezett. Csak persze nem tudta, hova... D. Géza még 1996 tavaszán döntött úgy, hogy át­szökik Magyarországra. Itt hama­rosan talált munkát - feketét. Azonban Vácon egy gyümölcsfa metszése közben leesett a létráról, és lábát törte. Mivel átmenetileg munkaképtelenné vált, elutazott Bükkaranyosra egy ismerős család­hoz. Segítőkész barátok elhatároz­ták, hogy kei’esnek neki egy helyet, ahol szállást és teljes ellátást kap­hat. Mivel hallottak arról, hogy a határőr igazgatóságon van egy kö­zösségi szállás, ahol gondoskodnak a külföldiekről, ezért odatelefonál­tak. Az igazgatóság el is helyezte a román állampolgárt, és egyben vizs­gálatot kezdeményeztek ellene en­gedély nélküli Magyarországon való tartózkodás és munkavállalás, illet­ve a közbiztonság veszélyeztetése miatt - dérül ki Juhász Frigyes őr­nagy tájékoztatásából. D. Géza elis­merte, a zöld határon érkezett, és itt feketemunkával tartotta el ma­gát, így kiutasították az országból. Népítélet: halál Moszkva (MTI) - A feldühödött tö­meg élve égetett el Dagesztánban egy házaspárt. Azzal gyanúsították őket, hogy több gyermeket megöl­tek és szerveiket eladták. A nópíté- let Buinakszk városának egyik te­rén történt. A házaspárt egy 7 éves meggyilkolt kislány szülei vádolták meg. A rendőrség nem tudta a saj­tónak megerősíteni a vád jogossá­gát, mert a házaspáron kívül má­sokra is ráterelődött a gyanú. ===== --------- äj = iDt otmot Ügyeletes riporter: Brackó István Telefonszámunk: 13.00 órától 18.00 óráig 341-611/230 . ű Ohio-völgy: katasztrófa sújtotta terület Az Egyesült Államok középső és déli vidékein 1800 óta nem tapasztaltak akkora árhullámot, mint az elmúlt na­pokban. A megállás nélkül tartó esőzések következtében számos települést elöntött a medrükből kilépett folyók vize. Különösen súlyos a helyzet az Ohio-völgyében, ahol számos körzetet kellett katasztrófa sújtotta terület­nek nyilvánítani. Az áradás Jacksonban (képünkön) is családokat kényszerített otthonuk elhagyására. Fotók: AP

Next

/
Oldalképek
Tartalom