Észak-Magyarország, 1997. március (53. évfolyam, 51-74. szám)

1997-03-08 / 57. szám

Lip. évfolyam, 57. szám 1997. március 8., szombat Ára: 26,00 Ft BORSOD - ABAÚJ - ZEMPLÉN FÜGGETLEN NAPILAPJA n T u 1 HÉTVÉGE ÉM-hétvége Heti mellékletünkben ri­port, interjú, tudósítás, rejtvény, hétvégi program- ajánló, irodalmi melléklet és színes összeállítás olvas­ható. (9-16. oldal) Vereséggel búcsúzott a KVSE A férfi röplabda extraliga alapszakaszában a kazinc­barcikai VSE a Kaposvár gárdáját fogadta. Ám a leg­jobb hatossal sem tudták legyőzni őket. (7. oldal) A vizet ne lehetne elzárni? Tévhit... A lillafüredi ÉM-fórumon felvetették azt is: egy tár­sasházban élő, rendesen fi­zető lakástulajdonos nem tehet arról, tartoznak-e a szomszédai? (5. oldal) □ Nem jutalmaz a Postabank Budapest (MTI) - A Postabank vezetése úgy döntött, nem részesül­nek különleges elbírálásban azok, akik a pánik elcsitulta után visszaviszik pénzüket a bankba. Nem kapnak jutalmat azok sem, akik folyamatosan a pénzintézetnél tartották betéteiket - jelentette ki Princz Gábor elnök-vezérigazgató pénteken. Elmondta: az előzetes összesítés alapján 24-25 milliárd forintnyi különböző betétet, így ér­tékpapírt, folyószámlabetétet vet­tek ki a pénzintézettől. Azóta azon­ban 1870 új lakossági számlát és 160 vállalati számlát nyitottak. Az üzletmenet visszaállt a normális ütemre, naponta 200-250 millió új forrás jelenik meg a banknál. La­katos János, a Postabank brókercé­gének vezetője bejelentette: megál­lapodást írtak alá arról, hogy a Swiss Bank Co. tanácsadó cég stra­tégiai befektetőt keres a pénzinté­zet tervezett alaptőkeemeléséhez. Sztrájkbizottságot alakított a VDSZSZ Budapest (MTI) - Sztrájkbizottsá­got alakított pénteken a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezeté­nek Üzemviteli Szervezete. A VDSZSZ Üzemviteli Szervezete szerint a MÁV Rt. vezetése olyan szervezeti struktúrát kíván létre­hozni, amely a kialakítás módsze­rét illetően súlyosan veszélyezteti 32 üzemviteli szakszolgálatban dol­gozó vasutasok foglalkoztatási biz­tonságát. Amennyiben a MÁV nem kezd azonnali tárgyalásokat e kér­désben a VDSZSZ Üzemviteli Szer­vezetével, és nem függeszti fel a szervezeti csomópontok létrehozá­sára vonatkozó intézkedését márci­us 14-ig, úgy a sztrájkbizottság ki­bocsátja sztrájkfelhívását - közölte a VDSZSZ Üzemviteli Szervezete. Folytatódnak az MS-ös tárgyalások Budapest (MTI) - Nem született •üogállapodás a közlekedési tárca, sz Alföld Koncessziós Autópálya uí-’„valamint az EBRD képviselői között pénteken az M5-ös autópá- ya ügyében - közölte Szalai Béla, a *árca miniszteri biztosa a tárgyalá­sokat követően. Elmondta: a meg­beszélések legnagyobb eredményé­bek számít, hogy egy hét múlva is- btet összeülnek. Addig is folynak a pénzügyi szakértői elemzések. Sza- ,ai kifejtette: hosszan tartó megbe- zélés-sorozatra kell felkészülnie a özlekedési tárcának az ügyben. Suchman Tamásé a Justiz-mord díj Budapest (MTI) - A Független Jo- g^sz Fórum választmánya a Justiz- jüord díjat Suchman Tamásnak élték: „a privatizációt felügyelő j^rca nélküli miniszter tevékenysé- ge negatív elismeréséül”. Az okle- eiet pénteken szerették volna adni, ám a díjazott az ünnepsé­ge nem jelent meg. Horváth Sán- or, a Független Jogász Fórum él­őké megjegyezte, tavalyi tevé- . fnVs®gük alapján többen is számí- sba jöttek a jogi „citrom”-díjra. iiív"? i a azt'is, a tavalyi díjazott­Stad°£on.LaJ0S S6m jelent m6g 3 Változások a családi pótlék körül Az új jogszabály szerint két sáv lesz a pótlék összegében Megérkeztek a jövedelemigazoláshoz szükséges nyomtatványok a B.-A.-Z. Megyei Egészségbiztosítási Pénztár­hoz (MEP). A családi pótlékra vonatkozó jogszabályi változásokról Inokai Józsefnétől, a MEP általános igazga­tóhelyettesétől kaptunk tájékoztatást, amit a 3. oldalon közlünk. Fotó: Végh Csaba Hatmilliárd forintnyi segítség Miskolc (ÉM - SZK) - Az idén 5 milliárd forint jut a költségve­tésből az önhibájukon kívül ne­héz helyzetben lévő önkor­mányzatok (ÖNHIKI) pályázat útján történő támogatására, to­vábbi 500 milliót különítettek el vis maior (például elemi kár) esetére, s szintén 500 milliót a tartósan fizetésképtelen önkor­mányzatok megsegítésére. Újdonság, hogy az idén mindazon önkormányzatok, amelyek tavaly részesültek ÖNHIKI-támogatás- ban, az akkori összeg felét előleg­ként megigényelhették, ha az idei forráshiányuk meghaladta az előző évit. Megyénkből tavaly 189 telepü­lési önkormányzat részesült ÖNHIKI-pályázatos pénzben. Elő­leget azon önkormányzatok, ame­lyek január 31-ig elfogadott költ­ségvetéssel rendelkeztek, február 6-ig, amelyek képviselő-testülete ez után, de február 28-a előtt hagyta jóvá az idei költségvetést, március 6-ig kérhettek — saját nyilatkoza­tuk alapján. Előbbiek az első rész­letként az összeg 3/7-ét, utóbbiak a 4/7-ét kapják meg, majd júniusig havonta 1/7 résznyit utalnak ré­szükre. A Belügyminisztérium B.-A.-Z. Megyei Területi Államháztartási és Közigazgatási Szolgálatának (TÁKISZ) eddigi adatai szerint (még nem minden település jelen­tése érkezett meg hozzájuk) 40 ön- kormányzat élt ezzel a lehetőséggel a megyéből februárban, míg márci­usban 132. Az ÖNHIKI-s pályázatokat az idén is a TÁKISZ-okon keresztül juttatják el a minisztériumhoz. A két forduló beadási határidői: ápri­lis 30., illetve szeptember 30. Gyermekgyilkosságok a Csarnokban Ma este: Médeia-variációk a Miskolci Nemzeti Színházban Médeia, a gyermekeit is megölő féltékeny asszony története eleve­nedik meg a Miskolci Nemzeti Színház Csarnok Kultusz Motel­ként ismert játszóhelyén a ma esti premieren. A rendező, Kamondi Zoltán Euripidész, Grillparzer, Anouilh műveit felhasználva állí­totta össze a Médeia-variációk cí­mű előadás szövegkönyvét. „Az emberiséget több ezer éve izgatja a Médeia-ügy, vagyis a gyermekeit féltékenységében megölő feleség ügye. Előadásunk a napjaink ma­gyar valóságában sajnálatos mó­don elszaporodó 'Médeia-esetek' dokumentumfelvételeit állítja szembe letűnt korok irodalmi adaptációival" - írta a rendező a készülő előadásról. Az előadás szereplői: Margitai Ági, Vallai Péter (m.v.), Mucsi Zoltán (m.v.) Pásztor Edina, Major Melin­da, Kardos Róbert, Puskás Tivadar (m.v.), Kovács Vanda, Hevér Gá­bor, Suta György, Kmecz György, Máhr Ági, Horváth Zsuzsa. Fotó: Dobos Klára _ Kommentár Kiegyenlítés Méhes László Clara Zetkin már a múlt században tud­ta, hogy nők nélkül újkori politikai hatal­mat építeni nem lehet. Az amerikai min­tára (hiszen ott 1908-ra datálódik a nő­nap-mozgalom) a nők jogaiért a vén kom tinensen is síkra szálló kommunista tanár­nő - akit végül a demokratikusan válasz­tott német birodalmi tanács, a Reichstag korelnökévé is megtettek - végül elérte, amit akart: 1911 -ben nemzetközi nőna­pot ültek Európa-szerte. Az erősebb nem képviselői is ott meneteltek az első tünte­téseken és felvonulásokon körbehordo- zott táblák alatt, amelyek fennen hirdet­ték, hogy a nők megelégelték az azonos kötelezettségek melletti jogi hátrányokat. Történt mindez március 19-én. Hogy vé­gül miként is került a nők napja március 8-ra, talán nem is annyira érdekes... A keleti blokk országaiban mindeneset­re a nőnapot évtizedekig a „szocialista nő társadalmi felszabadításának" ünne­peként emlegették, miközben Nyugaton ugyanezen nap arra adott évről évre visszatérő alkalmat, hogy az egyenjogú­ság soha nem múló hiányosságaira rend­szeresen felhívják az úgymond túlságo­san férfiközpontú társadalom figyelmét. Ma már egyik állítás sem állja meg iga­zán a helyét. Tudnivaló, hogy „szocia­lista nő"-típus nem létezik, felszabadítá­sára így aligha van (volt) szükség. Férfi­uralomra pedig aligha Nyugaton, mint inkább a nem európai rend szerint mű­ködő társadalmakban panaszkodhatnak. A vallási köntösbe öltöztetett elveket azonban - szólaljon fel ellene mégannyira vérmes világi nőmozgalom - megváltoz­tatni aligha lehetséges. Együttérezni per­sze lehet azokkal az arab asszonyokkal, akiket állatokért adnak-vesznek, akik nem flangálhatnak miniszoknyában az utcá­kon, nem vállalhatnak munkát, így a vég­letekig kiszolgáltatottak. A vitathatatlan társadalmi egyenlőtlen­séget alighanem a család hivatott ki­egyenlíteni. De nem csak az arab orszá­gokban, és nem csak napjainkban... Albán patthelyzet A zendülők pénteken nagygyűlést tartottak, s elutasították a tiranai ajánlatot, mely szerint pénteken reggeltől kétnapos tűzszünet lépett (volna) életbe, s amnesztiában részesül(ne) mindenki, aki ebben az időszakban beszol­gáltatja a hatóságoknak a zsákmányolt fegy­vereket. Az albán zendülők mindaddig nem teszik le a fegyvert, amíg le nem mond Sáli Berisha elnök és ki nem írják az új választá­sokat. De Sáli Berisha albán államfő az Euró­pa Tanács képviselőivel folytatott pénteki megbeszélésén kizárta, hogy előrehozott vá­lasztásokat tartsanak és koalíciós kormányt hozzanak létre a szocialistákkal. Fotó: AP

Next

/
Oldalképek
Tartalom