Észak-Magyarország, 1995. november (51. évfolyam, 257-282. szám)

1995-11-01 / 257. szám

2 ÉSZAKtMagyarország Világpolitika 1995. November 1., Szerda Leváltás a vasműben Kassa (MTI) - Leváltották a kassai vasmű Keramika nevű társvállalatának termelési igazgatóját és több műszaki vezetőjét. A pénte­ki robbanás nyomán bekövetkezett - tizenegy emberéletet követelő - súlyos baleset ügyében az ügyészség, a belügyi szervek és a vasmű szakemberei párhuzamosan folytatják a vizs­gálatot. Az ügyben egyelőre csak feltételezé­sek vannak. A vizsgálat arra is keresi a vá­laszt, vajon a történtek hátterében nem áll-e bűncselekmény. A tragédia áldozatainak első csoportját kedden temették el. Québec nem válik Kanada-szerte magasra csaptak az érzelem hullámai kedd hajnalban, miután kihirdették a québeci referendum eredményét: a csaknem ötmillió szavazat közül 53 ezerrel az elszaka­dást ellenzők kerültek többségbe. Fotó: AP Főszerkesztő: Görömbölyi László Főszerkesztő-helyettesek: Hajdú Imre, Priska Tibor Szerkesztők: Bánhegyi Gábor, Csömök Mariann Rovatvezetők: Bujdos Attila (társadalompolitika), Marczin Eszter (gazdaság), Filip Gabriella (kultúra), Doros László (sport), Laczó József (fotó) Szerkesztőség: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Postacím: 3501 Miskolc Pf.: 351. Telefonok: központ: 341-611, titkárság: (fax is) 341-888, 341-630. Rovatok: társadalompolitikai: 341-894, gazdasági: 341-601, kulturális: 411-275, sport: 341-700, fotó: 341-611/207, levelezési: 341-866. Regionális szerkesztőségek: Tiszaújváros, Bartók Béla u. 7., tel/fax: (49) 343-316. Szikszó, Kálvin tér 25., tel/fax: (46) 396-174. Sátoraljaújhely, Dózsa György út 12., tel/fax: (47) 321-926. Budapesti szerkesztőség: Inform Stúdió Budapest (ISB), 1054 Budapest V., Báthory u. 7. III. em. 8. Telefon: 111-4475,269-5706 Szerkesztőségvezető: Dombrovszky Ádám Hírügynökségek: Magyar Távirati Iroda (MTI) Associated Press (AP) Kiadja az Észak-Magyarország Lapkiadó Kft. 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Felelős kiadó: Thomas Koch és Nagy József Ügyvezető igazgatók: Bényeiné Kiss Éva, Boros Sándor, Fábryné Mészáros Katalin, Thomas Koch Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 178. Telefon: 341 -817,411 -276. Telefax: 341 -817. Reklám és hirdetés: Toka Zoltán Telefon, telefax: (46)411-425 Hirdetésfelvétel: 3532 Miskolc, Széchenyi u. 15-17. Telefon: 341-893. Az áruspéldányokat terjeszti az Észak-Magyarország Lapkiadó Kft. Felelős: Polgár Miklós Telefon: (46) 412-162 Az előfizetők részére terjeszti az Inform Stúdió Kft., 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. (06-52) 413-101. Felelős vezető: Drágossy Richárd ügyvezető igazgató Előfizethető az Inform Stúdió Kft. hírlapkézbesítőinél, a ki­adóban és a regionális szerkesztőségekben, postautalványon vagy átutalással az Inform Stúdió Kft. Postabank Rt.-nél vezetett 349-98911 023-02322/7007 pénzforgalmi jelzőszámá­ra, valamint megrendelhető a kiadó címén. Az előfizetés díja egy hónapra 465 forint, negyedévre 1370 forint, fél évre 2700 forint, egy évre 5100 forint. A lap példá­nyonkénti ára hétfő és csütörtök között, valamint szombaton 21,90 forint, a pénteki lapszám 24,50 forint. Index: 25 655. ISSN 0133-0357. Nyomás: Inform Stúdió Kft., 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Telefon: (52) 413-101. Felelős vezető: Szabó Tamás ügyvezető igazgató Meg nem rendelt kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! Ügyfélszolgálati telefonszámunk , üzenetrögzítővel: 46/411 -276 ') A HÍVÁS INGYENES! j----------------------------------------------­Terjesztési panaszaival hívja az alábbi telefonszámokat: Miskolc (46)412-542 Kaz.incbarcika (48) 317-157 Szikszó (46)396-174 Sárospatak (47) 311-340 Tiszaújváros (49) 349-025 Ezeken a számokon szombaton is tartunk ügyeletét! NATO és EU - párhuzamos csatlakozás Horn Gyula előadása a londoni Királyi Külügyi Intézetben London (MTI) - Gazdasági, poli­tikai és biztonsági megfontolá­sokból egyaránt alapvető fon­tosságú Magyarország számára a csatlakozás az euroatlanti szervezetekhez - mondotta Horn Gyula Londonban. John Major brit kormányfő meghí­vásának eleget téve kedd este Lon­donba érkezett Horn Gyula. A ter­vek szerint tárgyal vendéglátójával, ellátogat az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) központ­jába, ahol Jacques de Larosiére el­nökkel tart megbeszélést, s fogadja őt Kenneth Clarke pénzügyminisz­ter, valamint lan Lang kereskedel­mi és ipari miniszter is. A látogatás elsődleges témái gazdasági jellegű­ek, különös tekintettel arra, hogy a brit nagybefektetők meglehetős ér­deklődést mutatnak a magyaror­szági energiaipari és távközlési pri­vatizáció iránt. A magyar kormányfő, aki ked­den egynapos hivatalos látogatásra Hirdetés--------r = é rkezett a brit fővárosba, a Királyi Külügyi Intézet tekintélyes fóruma előtt tartott esti előadásában kije­lentette: Magyarország az EU- és a NATO-felvótelt egymással párhu­zamosan, egyeztetett módon készíti elő, jóllehet tudatában van annak, hogy nem feltétlenül azonos idő­pontban nyer majd teljes jogú tag­ságot a két európai szervezetben. Londoni vélemények szerint is csak a „Maastricht-2” konferencia után mutatkozik esély a valós csat­lakozási megbeszéléssorozat elindí­tására. Egyes vélekedések szerint a tárgyalások csak akkor kezdődhet­nek, amikor valamennyi EU-tag ra­tifikálta is a konferencia döntéseit. Horn kijelentette: a NATO-tag- ság iránti vágy nem azt tükrözi, hogy Magyarország fenyegetve érezné magát; a csatlakozási szán­dék alapja az euroatlanti értékek­hez, az európai stabilitáshoz és biz­tonsághoz fűződő közös érdek, Meg­állapította: a hidegháború múltával új veszélyek jelentek meg, elsősor­ban is Kelet- és Közép-Európában. Bosznia példája is mutatja, hogy a legriasztóbb folyamat a kisebbségi jogokat legázoló, agresszív naciona­lizmus. Horn Gyula szerint Európa egyes térségeit nem lehet - és nem is szabad - különálló szigeteknek tekintem, s ugyanígy oszthatatlan a földrész biztonsága is. Szerinte a jö­vendő összeurópai biztonsági rend­szer öt pillérre támaszkodhat majd: a kibővített euroatlanti szerveze­tekre, a megelőző diplomácia kere­teit jelentő EBESZ-re, a NATO és az azon kívül maradó országok in­tézményesített párbeszédére, a re­gionális és szubregionális együtt­működés eszközeire és végül azokra a kétoldalú szerződésekre, amelyek a közép-európai országok határai­nak sérthetetlenségét, a kisebbségi jogok tiszteletben tartását garan­tálják. Magyarország ez utóbbi fo­lyamat kiemelkedő elemének tartja a Szlovákiával kötött alapszerző­dést, s várja annak pozsonyi ratifi­kálását - mondta Horn Gyula. Zágrábi választás: kifogás, eredmény Zágráb, Bécs (MTI) - Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek (EBESZ) a horvátor­szági választásokra kiküldött meg­figyelői kedden Bécsben nyilvános­ságra hozott előzetes jelentésükben különböző szabálytalanságokra hív­ták fel a figyelmet. A választási szak­értők szerint a hatóságok nem min­den esetben biztosították a titkos szavazás feltételeit, sok szavazócé­dulát mások szeme előtt töltöttek ki a választópolgárok. Kétségeket fo­galmaztak meg az EBESZ megfi­gyelői a 300 000 külföldön élő hor- vát szavazásának jogszerűségét il­letően is. Egyes esetekben megsér­tették a szerbek kisebbségi jogait. A horvát ellenzék jelentős győzel­met aratott a zágrábi városi és me­gyei önkormányzati választáson - ez nem hivatalos, de immár megkö­zelítőleg véglegesnek tekinthető vá­lasztási eredmény. NINCS SEMMI, «amin elcsúszhatna Aki járatlan a pénzügyek területén, még az is tudja, milyen kellemetlen meglepetésekkel szolgálhat egy rosszul megválasztott befektetés Kellő körültekintés nélkül könnyen elcsúszhat egy-egy pénzügyi banánhéjon. A Magyar Hitel Bank Márvány és Alabástrom Betétjegyeivel megkímélheti magát a rossz befek­tetés kellemetlen következményeitől. A Márvány és Alabástrom Betétjegy ugyanis az Országos Betétbiztosítási Alap által* biztosított befektetési lehetőség. így történjen bármi, az Ön pénzét semmi sem veszélyezteti. A Márvány Betétjegy névre szól, fix kamatozású, és 180 vagy 365 napra is leköthető. Az Alabástrom változó kamatot, 365 vagy 540 napos lekötési lehetőséget kínál. Az október 24-e után vásárolt betétjegyek még több előnyt nyújtanak Önnek. A futamidő lejártával a fel nem vett betétjegyekre az ismételt lekötést automatikusan biztosítjuk, na­gyobb címletű papírjainkra pedig kamatprémiumot kínálunk Fektesse pénzét Márvány vagy Alabástrom Betétjegybe, és biztos lehet benne, hogy pénze nem (cs)úszik el Keresse a Magyar Hitel Bank fiók­jaiban. Márvány és Alabástrom betétjegy MAGYAR HITEL BANK RT Miskolc, Hősök tere 3. Telefon: 46/411-611 Kazincbarcika, Egressy B. u. 46/a. Telefon. 48/312-666 Sárospatak, Hild tér 3. Telefon: 47/313-319 * az I <m évi XXIV törvény szerin! Szerencs, Rákóczi u. 109 Telefon: 47/362-404 Ózd, 48-as U. 1. Telefon: 48/471-211 x

Next

/
Oldalképek
Tartalom