Észak-Magyarország, 1995. augusztus (51. évfolyam, 179-205. szám)

1995-08-01 / 179. szám

LI. évfolyam, 179. szám 1995. augusztus I., kedd Ara: 21,90 Ft / BORSOD - ABAUJ - ZEMPLÉN FÜGGETLEN NAPILAPJA Nehezen lefülelhető égetők A tűzoltók néhány éve hely­színi bírságot szabhattak ki a szabálytalankodó tarlóége- tőkre. 1991-től a helyi önkor­mányzatokra tartozik a bír­ságok kiszabása. (5. oldal) Pang a pedagógus- munkaerőpiac A nyári szünetet sok pedagó­gus a munkahelykereséssel tölti. Fokozottan érvényes ez a pályakezdőkre, de az évek óta tanítók helyzete sem a legszívderítőbb. (8. oldal) Aki szeret enni, hamar megbukik A megyei labdarúgó bírák hajdúnánási edzőtáborában részt vett Palotai Károly, az 1964-es, tokiói olimpián aranyérmet szerzett magyar válogatott tagja. (13. oldal) Felújítják a rakamazi vasúti Tisza-hidat Rakamaz (MTI) - A rakamazi vas­úti Tisza-híd felújítása szerdán kez­dődik. A hónap közepéig tartó mun­kálatok idejére a MÁV Rt. debrece­ni üzletigazgatósága vágányzárat rendelt el. Emiatt módosul a Zágráb-Nyíregyháza-Zágráb kö­zött közlekedő nemzetközi gyorsvo­nat útvonala. A Horvátországból in­duló szerelvény csak Szerencsig közlekedik majd, Zágráb felé pedig Tokajból indul. Változik a Miskolc— Brassó, illetve a Kassa-Püspök- ladány között utasokat szállító, a határon belül magyar gyorsvona­tokhoz kapcsolt kocsik útvonala is. Csak Nyíregyháza és Brassó, vala- niint Kassa és Miskolc között vehe­tők majd igénybe az úgynevezett közvetlen kocsik. A Nyíregyháza— Miskolc vasútvonalon - Rakamaz és Tokaj között - vonatpótló autó­buszok viszik majd az utasokat. Ezért kisebb késések előfordulhat­nak. Ezen a szakaszon a poggyász és expresszáruk fuvarozását gépko­csival oldják meg, míg a különféle árukat kerülő úton juttatják el ren­deltetési helyükre. Hozamfizetés a Pillér Alapnál Budapest (MTI) - Hatszázalékos hozamot fizet 1995. első félévére a Pillér Első Ingatlanbefektetési •Map. A kifizetéseket augusztus 15- től kezdik meg. Az alap első félévi főbb mint 199 millió forintos ered­ményének 96 százalékát, összesen J92 millió forintot fizet ki befektető­inek - jelentette be Nagy Elek, az alapkezelő Prudent-Invest vezér­igazgatója hétfőn. A Pillér Ingatlan- befektetési Alapokkal kapcsolatban az utóbbi időben bizonytalanság alakult ki a befektetők körében, mert a tavaly augusztusi hozamfi­zetést az alapkezelő 1995 februárjá­ba halasztotta. Emiatt néhány be­fektető pert indított ellenük. Időközi választások Somogy megyében Kaposvár (MTI) - Időközi válasz­tásokat tartottak vasárnap három Somogy megyei településen; Bar­mon egy képviselőt, Darányban és Riesen pedig polgármestereket vá­lasztottak. Darányban az öt jelölt közül a független jelöltként indult Villányi László nyert. Zicsen Gin- áer József független jelöltet válasz­olták meg polgármesternek az ügyetlen ellenjelölttel szemben, “arcson a 7-es számú választókerü­letben az öt jelölt közül a szabadde­mokraták jelöltje, Fodor Gyula kap- ta a legtöbb voksot. Nemzetközi ökumenikus tábor Tiszadob (MTI) - Hét ország - ^glia, Magyarország, Németor- Szag, Románia, Szerbia, Szlovákia es Ukrajna - százötven fiataljának Részvételével nemzetközi ökumeni­kus tábor nyílt hétfőn Tiszadobon. m táborban a keresztény értékek eknutatásával az európai polgárrá 11 a‘asra szeretnék felkészíteni a kü- I °nböző felekezetekhez tartozó résztvevőket. Az előadásokon lehe- m^áget teremtenek számukra a , lasság megismerésére és elfogadá- |fara> a vallási, nemzeti, valamint fj turális tolerancia tanulására, a einokrácia szabályainak elsaj átl­ósára, illetve a tudás, a kreatív eszség fejlesztésére. M3-as: végre valami konkrétum Az elképzelések szerint 1999-ben Füzesabonyig ér az autópálya Északkelet-Magyarország főútvonal-hálózatának koncepcionális terve autópálya tervezett autópálya főútvonal Forrás: KHVM', Koncessziós Autópálya Iroda] Miskolc (ÉM - ME) - Gyorsított ütemben épül majd az M3-as autópálya, adtuk hírül szomba­ti lapszámunkban. A Közleke­dési, Hírközlési és Vízügyi Mi­nisztérium (KHVM) sajtóirodá­jától kapott tájékoztató szerint a kormány szükségesnek tartja, hogy a KHVM részletes tervet dolgozzon ki a megvalósítás há­rom lehetséges módjára. A rész­letekről Tasi Sándort, az Autó­pálya Igazgatóság Koncessziós Autópálya Irodájának műszaki tanácsadóját kérdeztük.- A szaktárcának szeptember 30-ig kell kidolgoznia azt a három terve­zetet, amelyek közül az első a kon­cessziós építés, a második az állami beruházás, a harmadik pedig a ve­gyes finanszírozás lehetőségét fi­gyelembe véve készülne el - mon­dotta Tasi Sándor. A koncessziós megoldásról szól­va a műszaki tanácsos kifejtette: az M3-as autópályára vonatkozó elő­minősítési felhívást még 1992 októ­berében tette közzé az Autópálya Igazgatóság. Ez alapján a követke­ző év májusában öt pályázót válasz­tottak ki, közülük két francia kon­zorcium adott konkrét ajánlatot 1994 januárjában. A múlt év végén a GTMI cég vezette befektetőcso­port ajánlatát minősítették kedve­zőbbnek. A csoport tagjai között van a Betonútépítő Rt., a Hídépítő Rt., a COGEI olasz építő cég, az idén ta­vasszal pedig a Kereskedelmi és Hi­telbank Rt. is csatlakozott. A konzorciumnak érvényes aján­lata van a Gyöngyös-Füzesabony közötti 43 kilométeres szakasz meg­építésére. A továbbépítésre csak bi­zonyos feltételek teljesítése mellett - így például jelentős állami támo­gatás esetén - vállalkoznának a be­fektetők. Információink szerint a konzorciális szerződés megkötését és a finanszírozás megszervezését követően, 1997 tavaszán kezdené meg az építkezést a szóban forgó csoport, és 1999-ben fejeznék be a Füzesabonyig terjedő szakaszt. A második lehetséges módozat a tiszta állami beruházás. Ebben a változatban az első szakasz megépí­téséhez az állam adná a pénzt, rész­ben saját forrásból, részben hitelga­ranciák felhasználásával. Ezek után - többek között - a befolyó díj­bevételek tennék lehetővé a további szakaszok megépítését. A harmadik, vagyis a vegyes fi­nanszírozás esetén a meglévő pá­lyázó mellé beszállna az állam a maga tőkéjével. Ez, a vegyes válla­lat létrehozását célzó elképzelés még vázlatos, de egyes remények szerint azt jelentené, hogy nagyobb tőkével mdulhatna a projekt. Évszázados korszak zárult a telefóniában Múzeumba viszik az utolsó kézi kapcsolású központot Karcsa (ÉM - U.J.) - Történelmi pillanatnak lehettünk tanúi tegnap a zempléni falu telefon- központjában. A központkezelő kisasszony az utolsó kézi kap­csolást bonyolította le. Munká­ját egy korszerű automata, digi­tális elven működő Siemens központ vette át. Tegnaptól Borsod-Abaúj-Zemplén vala­mennyi települése bekapcsolódott az országos távhívó hálózatba. Sztahura László, a Magyar Távköz­lési Rt. Miskolci Igazgatóságának vezetője érdeklődésünkre elmond­ta: a regionális telefonhálózat gyors ütemű fejlesztése 1990-ben indult meg. A munka utolsó állomása a karcsai központ üzembe helyezése volt. Az új berendezés — amely Európában is élenjáró technológiát képvisel - a karcsaiakon kívül Pá­cin és Karos telefonelőfizetőit is be­kapcsolja a hírközlés országos és nemzetközi hálózatába. A három zempléni faluban jelenleg 73 előfi­zetőt tartanak nyilván, akiknek számát rövidesen 480-ra növelhe­tik, de a további bővítés előtt sincse­nek technikai akadályok.- Az első kézi kapcsolású, manu­ális központot - mondotta Sztahura László - a Miskolci Távközlési Igaz­gatóság területén több mint száz esztendővel ezelőtt, 1888. december Az utolsó kézi kapcsolás Karosán. Az ósdi központ azonban nem semmi­sül meg, múzeumba viszik. Fotó: Fojtán László 15-én adták át. Kezdetben 23 előfi­zetője és két nyilvános állomása volt. Az új karcsai központ üzembe helyezésével lezárult a távbeszélő­hálózat fejlesztésének egy évszáza­dos korszaka. Az igazgatóság terü­letén 1990 és 1995 között meghá­romszorozódott a távbeszélőközpon­tok kapacitása és a hálózatba kap­csolt előfizetők száma. A mennyi­ségi fejlesztésen kívül különösen fi­gyelemre méltó a technikai színvo­nal emelkedése. A mai üzembe he­lyezést követően már csak automa­ta központok üzemelnek a terüle­ten, és ezeknek közel fele digitális rendszerű. A karcsai átadás a sze­rencsi körzet beruházási program­jában is fontos állomás, mivel része annak. A terület távbeszélő-hálóza­tának fejlesztése 1994-ben kezdő­dött. Azóta megépült a szerencsi di­gitális anyaközpont, amelyhez 44 helyi központ kapcsolódik. ■KOMMENTÁR Gyorsítás Csörnök Mariann A hírek jöttek egymás után. Nem olyan gyorsan, mint ahogy szerettük volna, hi­szen az „egymásutánok" között hosszú hónapok teltek el. És nem is mindig arról szóltak, mint amiről szerettük volna. Mert azt hamar megtudhattuk: azzal mindenki egyetért, hogy az ország északkeleti régi­ója (és ebbe nagyon is beletartozik Bor­sod-Abaúj-Zemplén megye) leszakadását csak erősíti és gyorsítja az infrastruktúra megannyi hiányossága. Számtalanszor el­hangzott konkrétan is: többek között azért nem jön a tőke, mert aki hozná, az el sem jut idáig. Tehát kell az út, az M3-as. És ugyanilyen gyakran elhangzott az is: fon­tos lenne, persze hogy fontos, de a költ­ségvetésben nincs rá pénz. Es azután jött az a hír, amire régóta vár­tunk: nemcsak hogy lesz, de gyorsított ütemben épül majd meg. Igaz, ezzel a gyorsított ütemmel csínján kell bánni, és nem csak azért, mert leghamarabb 9 év múlva, 2005-re épül meg a mintegy 150 kilométeres szakasz. Azért is, mert gyor­sítani jelenleg csak az előkészítést lehet. Magának az építésnek a meggyorsításá­hoz viszont rengeteg pénz kellene - ami még mindig nincs. És azért az előkészítés is felvet még né­hány kérdést. Például, hogy valóban erre a hírre vártunk-e? Hiszen a három lehet­séges variáció kidolgozása még nem út. És az évtizedes várakozás, a többszöri ne­kilendülés (például az új nyomvonalter­vek 1992-es elkészítése) után talán nem egészen természetellenes, ha eszünkbe jut: ezek elkészülte után jön a döntés, ami lehet újabb, részletesebb tervek készítése is. De a döntési el lehet napolni, már csak azért is, mert annyi fontos tárgyalnivaló van ebben az országban. És persze az is lehet: a kormány önmagára is vonatkoz­tatja majd a gyorsítást, és ha nincs más megoldás, akkor nemcsak elvi síkon, de a gyakorlatban, akár pénzzel is kiáll az M3- as építésének azonnali (értsd 1996-os) el­kezdése mellett. Bizonytalanság tehát még van épp' elég. Csak az a bizonyos minimum kilenc év. Ami az út megépítésére reális. De a továb­bi leszakadáshoz is éppen elég... Az M3- as nagyon kell. Olyan régóta várjuk, hogy lassan már csak akkor hisszük el, hogy va­lóban megmozdult az ügyében valami, ha látjuk az útépítőket, vagy ha már egészen Miskolcig hajthatunk rajta. Az M3-as ne­vét a hosszú várakozás alatt errefelé olyan áhítattal ejtettük ki, mint a szentekét. De azt azért kár lenne elhinni, hogy csodára is képes. Orosz törlesztés hadi felszerelésekkel Budapest (MTI) - Még az idén mintegy 150 millió amerikai dollár értékű orosz fegyverzet­hez jut a honvédség és a határőrség a koráb­ban Magyarországgal szemben felhalmozódott orosz adósság törlesztéseként. Háber Péter, a Honvédelmi Minisztérium katonai főosztályá­nak vezetője hétfőn elmondta: a már létrejött konkrét egyezség 132 millió dollár értékű hadi felszerelés ez évi szállítására vonatkozik, de még az ősszel további 18 millió dollár értékben várható egyezmenykötés. A honvédség így eb­ben az esztendőben többek között 97 darab BTR-80 típusú páncélozott szálhtó harcjár­műhöz, 20 darab rakéta páncéltörő indítóáll­ványhoz jut rakétákkal együtt. Oroszország a fennálló 900 millió dolláros adósságából 320 millió dollárt törleszt hadi felszerelések szállí­tásával. Ebből 240 millió dollárnyi eszköz jut a honvédségnek és 80 millió a határőrségnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom