Észak-Magyarország, 1995. március (51. évfolyam, 51-77. szám)

1995-03-01 / 51. szám

Egyelőre marad a fűtés ára Gyakorlatlanság miatt nem | szavazták meg a fűtés és a melegvíz-clíj emelését tegna­pi ülésükön a miskolci képvi­selők. Emelték viszont a víz- dyat. (5. oldal) A köztársasági elnök kíséretében A Göncz Árpádot olasz útján kísérő üzletember-delegáció tagja volt a hernádkércsi szö­vetkezet (és immár az Agrár- szövetség megyei) elnöke, Csákány Béla is. (7. oldal) Petrovics csatát nyert Miskolcon is A Szezonbérlet hangverseny- sorozat keretében a Miskolci Szimfonikus Zenekar két külföldi klasszikus mellett Petrovics Emil opuszát. is si­kerre vitte. (8. oldal) Magyar-orosz alapszerződés Budapest (MTI) - Az Ország- gyűlés kedden este 264 szavazattal, kettő ellenében, tartózkodás nélkül 'Megerősítette a magyar-orosz alap- szerződést. Kovács László külügy- Miiniszter a ratifikáció jelentőségét (Méltatva hangsúlyozta, a szerződés jó alapul szolgál a gazdasági és kül­politikai kapcsolatok fejlesztéséhez. Kábítószer a hadseregben Budapest (MTI) - A Magyar Hon­védség nem függetleníthető a társa­dalmi hatásoktól, ezért a seregben is akadnak kábítószer-élvezők. Ezt Ke- leti György jelentette ki kedden az­zal kapcsolatban, hogy a Bolyai Já- Mos Katonai Főiskolán három növen­dék kábítószerügybe keveredett. Az ügy azért is sajnálatos, mert az idén 'üdült az egészséges laktanyákért •Mozgalom. Egyébként, a honvédség- Mél évente 4-5 kábítószerügy fordul aló, igaz, eddig általában gyógyszere­ket használtak a katonák. Európai Ifjúsági Központ Budapesten Budapest (MTI) - Peter Lauritzen, a strasbourgi Európai Ifjúsági Köz- Pont igazgatóhelyettese szerint az Európa Tanács már októberben sze­dné megnyitni a budapesti Euró­pai Ifjúsági Központot. Elkészült az u.l centrum költségvetése és prog- [anija. Az ET egyelőre kísérleti jel­éggel három évre tervezi az intéz­mény működtetését. Végleg bezárt a menekülttábor Hajdúszoboszló (MTI) - Végleg bezárta kapuit kedden Hajdúszo­boszlón a menekülteket befogadó állomás. Az egykori KISZ-iskola he­lyén kialakított menekülttábort 1989. július 16-án nyitották meg az akkor Erdélyből nagy számban ér- kezó menekültek előtt. Az azóta el­tolt 2054 nap alatt csaknem ötezer menekültnek adott otthont rövi- üebb-hosszabb ideig a szoboszlói be- '°gadó állomás. Emelkedett lapunk ára Mától drágábban vásárolha­tók meg az Észak-Magyaror- Szág árus példányai. A kény­szerű lépést azért kellett meg­tennünk, mivel nem tudjuk n^ár tovább magunkra vállal- fj1 a január 1-jétől a tavalyi 10 helyett 12 százalékra nőtt áfa hatását, valamint a papír árá- nak több mint 30 százalékos emelkedését. A hétfői, a ked­ui, a szerdai, a csütörtöki és a Romháti lapért mától 21,90 t'°t, a péntekiért pedig, amelyben a rádió- és tévémű- ^°rt tartalmazó mellékletet alálhatják olvasóink, 24,50 , t‘°t kell fizetni az áruházak- h-:in és az utcai árusoknál, "szintén reméljük, hogy olva- ?0lnk megértik lépésünket, és ovabbra is kitartanak mellet­tünk. Amit a magunk részéről Jóeg színvonalasabb, még tar- aimasabb újság készítésével Veretnénk meghálálni. Észak-Magyarország Lapkiádó Kft. A gépek már bevetésre készek A szikszói mezőgazdasági szövetkezetben február közepén megkezdték a gépek felújítását. Ebben az évben még valamennyit megjavítják, de az alkatrészek is egyre drágábbak... Fotó: Laczó József Szikszó, Mályi (ÉM - BAM) - Ha az időjárás is úgy fordul, márci­us első hetében megindulnak a tavaszi munkákkal a szikszói határban. A gépek „bevetésre” várnak. A Mályi Agroker Rt. is felkészült az idényre, a szakem­ber szerint alkatrészhiányról szó sincs. Tirpák Ferenc, a szikszói mezőgaz­dasági szövetkezet elnöke elmond­ta, február közepén megkezdték a kora tavasszal induló gépek, így a kultivátorok, csávázok illetve vető­gépek felújítását. Az elmúlt évben egyébként közel tízmillió forintos beruházást hajtottak végre: két MTZ és egy Fiat 180-as traktort va­lamint egy talajművelő-gépet vásá­roltak. Á közel ezeregyszáz hektá­ron gazdálkodó szövetkezet ve­tésszerkezete egyszerű, csupán őszi búzát, tavaszi árpát, napraforgót il­letve cukorrépát termesztenek. A munkák végzéséhez szükséges tel­jes gépkapacitással rendelkeznek, sőt a magángazdálkodóknak - igény szerint - a talaj munkákra szolgáltatást is vállalnak. Ä legtöbb gondjuk a régi gépek felújításával van. Idén még vala­mennyit megjavítják, de a megnö­vekedett alkatrészárak a gazdaság vezetését arra késztetik, hogy ele­mezzék, újabb meghibásodás esetén megéri-e a javítás, avagy sem.- A korábbi évekkel ellentétben ma már nem beszélhetünk alkat­részhiányról - nyilatkozta Kovács Károly, a Mályi Agroker Rt. igazga­tója. - Raktárunkból szinte minden típusú mezőgazdasági géphez tu­dunk alkatrészt biztosítani, sót - a korábbiakhoz képest - mintegy huszonötmillió forinttal növeltünk készleteink értékét. A térség legnagyobb forgalmazó­ja egyébként nemcsak a felújítások­hoz szükséges alkatrészkínálatát növelte, hanem mezőgazdasági erő- és munkagépeiét- is. Hiszen tény - mondta az igazgató a megyében jelentősen nőtt a gazdálkodó és ter­melő szervezetek száma. Az igazga­tó egyébként egyértelműen cáfolja a nagyüzemek azon vádjait, misze­rint az alkatrészárak számottevően emelkedtek volna. Cégüknél az áremelés csupán nyolcszázalékos volt. Újdonságként említette, hogy a napokban kötik meg az OTP-vel azt a szerződést, amelynek kereté­ben a termelők - új gépvásárlás ese­tén - élvezhetik majd az idei állami támogatás előnyeit. Letették a hivatali esküt A délutáni plenáris munka kezdetén a parlament előtt letette hivatali eskü­jét a Horn-kormány március elsejével hivatalba lépő két új minisztere: Bokros Lajos, a pénzügyi tárca vezetője és Suchman Tamás privatizációs tárca nélküli miniszter. Az Országgyűlés nevében Kóródi Mária alelnök mindkettejüknek eredményes munkát kívánt. Fotó: Nagy Gábor USB) Szerdán tárgyalják a Kapronczi-ügyet Budapest (MTI) - Az Ország- gyűlés mentelmi bizottsága szerdán tárgyalja Kapronczi Mihály kisgaz­da képviselő mandátumáról történő lemondásának körülményeit. Mint ismeretes, hétfőn az Országgyűlés ülésének levezető elnöke bejelentet­te: megkapta a kisgazda-frakció két. helyettes vezetőjének levelét, amelyben megküldték Kapronczi Mihály lemondó nyilatkozatát. (A kisgazdaképviselő ellen pártja ko­rábban vizsgálatot indított, mert ál­lítólag szélsőségesnek minősített szervezetet fogadott be az FKGP Hajdú-Bihar megyei székházába.) A plenáris ülésen azonban a hon­atya közölte: nincs tudomása arról, hogy ehhez hasonló nyilatkozatot aláírt volna. Az ügyet ezért kiadták a mentelmi bizottságnak. Géczi József, a bizottság elnöke ked­den elmondta: az eset példátlan, a szabad választások óta az első ilyen ügy, a bizottság állásfoglalása pre­cedens jellegű lesz. Nincs százszá­zalékos szabályozás erre az esetre; viszont a képviselő mandátuma nem kötött, csak a választó bizal­mához és a választási aktushoz kö­tődik. Lemondatni tehát képviselőt nem lehet. KOMMENTÁR Nemzeti kérdés Görömboi yi LÁSZÍ.Ó Az alapkérdés az, hogy a határon túl élő mag ya rságo t a n emzet részének te ki n tj ü k- e vagy sem - fogalmazott tegnap reggel a parlament külügyi bizottságának elnöké­vel beszélgetve a tévériporter. Mire a „Kinn, pádon" ülő Eörsi Mátyás valahogy így válaszolt: nem hiszem, hogy a bizott­sági elnöknek az lenne a feladata, hogy filozófiai, Ideológiai kérdésekben foglal­jon állást. Bizonyos szempontból értékelendő, ha egy politikus minden helyzetben feltalál­ja magát, ha a legváratlanabb kérdésekre is tud olyan választ adni, ami ha nem is a lényegről szól, azért elfogadható. Nem tu­dom persze, hogy ebben az esetben indo­kolt volt-e a „kitérő". Magam a hatvanas évek végén (tehát a szocializmus legkö- zepén) voltam részese a középiskolai tör­ténelemoktatásnak. Akkor, amikor a „nemzeti kérdések" felvetése ugyancsak nagy óvatosságot követelt mindazoktól, akik egyáltalán bátorkodtak megfogal­mazni efféléket. Nos, emlékeim szerint nem volt kérdés, mit kell értenünk a nem­zet fogalmán: azonos nyelv, azonos kul­túra, azonos történelmi hagyományok - ezek a legfőbb jegyek, amelyek nemzet­ként azonosíthatják az emberek bizonyos csoportjait. Amiből az is világos (volt ed­dig) a számomra, hogy nemcsak a szom­szédban élő magyarok, de Európa távo­labbi országaiban, Észak- és Dél-Ameri- kában vagy Ausztráliában a miénkével azonos anyanyelvűket: kultúrájukat őr­zők, ápolók is részei, tagjai a nemzetnek. Az említett beszélgetés az alapszerződé­sekről szólt, azok szempontjából minősít­tetett alapkérdésnek a nemzet fogalmának értelmezése. Eörsi Mátyás szerint az a leg­fontosabb, hogy olyan megállapodás szü­lessen, ami az ország számára és a kör­nyékbeli magyarság számára is elfogad­ható. Még akkor is, ha e két szféra között olykor mutatkoznak érdekkülönbségek. A megállapítás első részével azt hiszem, mindenki egyetérthet. A második részt azonban nemigen értem. Mert ahogy test­vérek közt alapkérdésekben nem lehet ér­dekellentét, ugyanúgy nem lehet az egy nemzethez tartozók között sem. Alapkér­désekben, hangsúlyozom, s nem rövid tá­vú, politikai taktikázásban - de hát az alapszerződés mégiscsak alapkérdésekről szól. Igaz, hallottunk már testvérek közötti vi­szályról, testvérháborúról is. Az alapkér­dés alighanem ez: mi itt, a határokon be­lül, az anyanemzet képviselőiként vajon jó testvérek vagy rossz testvérek akarunk lenni? A válasz nem lehet kétséges. Ma ismét érkezik olaj az Adrián Budapest (MTI) - Az Adria-vezetéken ismét (1991 óta először) kőolaj érkezik Magyaror­szágra március 1-jén 9 órakor. Az olaj a Mól Rt. csurgói szivattyúállomásán keresztül a százhalombattai finomítóba kerül. Várhatóan 22 ezer tonna olajat kap Százhalombatta. Ez a mennyiség annak az 50 ezer tonna afrikai kő­olajnak a része, amely a jugoszláviai háború miatt még 1991-ben az olajvezetékben rekedt. Csupán technikai oka van annak, hogy nem a teljes 50 ezer tonna kőolaj érkezik meg. A fennmaradó kőolajmennyiséget a horvátorszá­gi szállítások ütemezésétől függően nyomják fel a vezetéken Százhalombattara. A négy éve vásárolt kőolaj minőségi paramétereit közvet­lenül folyamatosan figyelik, és eddig nem ész­lelték a kőolaj minőségének romlását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom