Észak-Magyarország, 1994. december (50. évfolyam, 284-309. szám)

1994-12-01 / 284. szám

L. évfolyam, 284. szám 1994. december 1., csütörtök Tanár, költő, játékos, történész A természetem, hogy nem hagytam magam bezárni egy jelenségnek a börtönébe. Ha­nem ami érdekelt, azt fejlesz­tettem magamban - vallja E. Kovács Kálmán. (14. oldal) Nem robbant a barkácsbomba A nejlonszatyorba csomagolt holmi az, aminek látszik: em­beri élet kioltására alkalmas időzítő szerkezettel ellátott bomba. A szakemberek ha­tástalanították. (16. oldal) Minden rendben — hitte a polgármester A Poligonban foglalkoztatott csökkent munkaképességű emberek nehezményezték: a közgyűlés őket érintő kér­désben megkérdezésük nél­kül döntött. (5. oldal) BORSOD - ABAUJ - ZEMPLÉN FÜGGETLEN NAPILAPJA Magyarázatot kér Budapest (MTI) - Az Országgyű­lés Nemzetbiztonsági Bizottságát meglepte az egyes fontos tisztsége­ket betöltő személyek ellenőrzését végző bizottság soros elnökének a Magyar Hírlap szerdai számában Már találtak ügynököt a képviselők között címmel megjelent nyilatko­zata. A grémium nyilatkozatot foga­dott el, amelyben aggályát fejezi ki — az álláspontja szerint - a törvény előírásaival nehezen indokolható nyilatkozattal kapcsolatban, és ar­ra kéri az átvilágítást végző három bírát, hogy a Nemzetbiztonsági Bi­zottság következő heti ülésén a tör­téntekre adjanak magyarázatot. Figyelemelterelés Budapest (MTI) - A kormány ha­talmi szervezetei az utóbbi időben a vállalkozók ellen, célzatosan rossz irányba próbálják befolyásolni a közvéleményt. Mindezt a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége elnökségének közleménye állítja. Az elnökség különösnek tartja, hogy a közélet tisztasága és a törvé­nyesség védelmében tendenciózu­san magánvállalkozások ellen lép­nek fel. Úgy vélik, hogy ezek a meg­nyilvánulások félelmet és bizalmat­lanságot keltenek a vállalkozók tá- gabb körében és így nem szolgálják a gazdasági kibontakozást, a társa­dalom érdekeit. Leszögezik: törté­nelmi példák bizonyítják, hogy ez a fajta hangulatkeltés eltereli a fi­gyelmet a gazdaság valódi problé­máiról és azok valódi okairól. Tiltakozó betegek Budapest (MTI) - A Mátraházi Ál­lami Gyógyintézet 40 ágyas szepti­kus csontsebészeti osztályának já­róképes betegei tegnap a fővárosba utaztak, hogy a Népjóléti Miniszté­riumban tiltakozzanak az osztály bezárása ellen. A betegek petíciót juttattak el Kovács Pál miniszter­hez, amelyben nyomatékosan kérik: a kórházi részleg és vezetője tovább­ra is álljon a rászorulók rendelkezé­sére. A minisztérium illetékesei csak annyit tudtak ígérni: amíg az osztályon levők sorsáról nem sike­rül megnyugtatóan intézkedni, a részleget nem záiják be. Ezt követő­en azonban - a szakmai indokok miatt - ez elkerülhetetlen lesz. Közönségtalálkozó Miskolc (ÉM) - Az Észak-Ma- gyarország Szerkesztősége és az Eszak-Magyarország Lapkiadó Kft. folytatja a lapunk előfizetői és olvasói, illetve a lap iránt ér­deklődők részére különböző tele­püléseken sorra kerülő találko­zókat. December 1-jén, azaz ma 17 órakor Sajókeresztúron, a Polgánnesteri Hivatal házas­ságkötő termében számolnak be a szerkesztőség és a kiadó veze­tői, vezető munkatársai az 50 éves jubileumát ünneplő lap helyzetéről, valamint jövőbeni terveiről. A sajókeresztúriak pe­dig elmondhatják, milyen lap­nak tartják az Észak-Magyaror- szágot, miről szeretnének olvas­ni benne? A találkozón jelen lesznek önkormányzati vezetők is, akiktől szintén kérdezhetnek a résztvevők. Szeretettel várjuk minden kedves előfizetőnket, ol­vasónkat, s mindazokat, akiket érdekel lapunk múltja, jelene és jövője, illetve Sajókeresztúr fejlődése. Százmilliós beruházásból új öntöde í| a v*1 V; ■ ‘ é Az Ózdi Öntöde Kft. a piac meghódítására készül Ózd (ÉM-BAM) - Miközben Ma­gyarországon sorra zárnak be az öntödék, tegnap ünnepélyes keretek között kezdte meg a termelést az Ózdi Öntöde Kft. A huszonnégymillió forintos alap­tőkével létrejött társaságot több mint nyolcvan százalék­ban a FÉG Konvektor Rt. jegyzi, de eredményes munkájában ér­dekelt az Acélművek Kft., illet­ve a Foglalkoztatási Kft. is. Ez utóbbi cég vette meg, újította fel százmillió forintért azt a csarnokot, amelyben az Öntöde Kft. dolgozói különféle öntvényeket, fékbetéte­ket, féktárcsákat gyártanak majd. Mint azt tegnapi sajtótájékoztató­ján Kovács Ágoston ügyvezető igaz­gató elmondta, jelenleg több mint száz embernek biztosítanak mun­kát. A következő évtől azonban - amennyiben sikerül meghódítani a piacokat - folyamatos létszámbőví­tésről is szó lehet. Vér Iván, a FÉG Konvektor Rt. elnök-igazgatója elmondta, cége nagy fantáziát lát az Öntöde Kft.- ben, különben nem injektáltak vol­na tőkét ilyen mértékben. Vélemé­nye szerint az új társaság képes lesz hitel nélkül gazdálkodni. Megítélé­sük szerint az öntöde három hónap alatt forgatja meg a befektetett pénzt, s a működéshez szükséges fe­Fotó: Fojtán László dezet, azaz közel kilencvenmillió fo­rint rendelkezésükre áll. Az első évet a tulajdonosok null­szaldósra, esetleg kis eredmény el­érésére tervezték. Véleményük szerint - ismeivén tevékenységük szakmai, műszaki és technológiai hátterét, valamint termékeik piacát - a döntéselemzésre, működés, működtetés értékelésre reálisan leghamarabb másfél év múlva ke­rülhet sor. Ami ma bizonyos, az Öntöde Kft. megalapítóinak teiveiben szerepel a Suzuki gyár meghódítása, másik oldalról pedig a kályhabetét-öntvé- nyek tekintetében Ózdot jelentős bázissá szeretnék fejleszteni. A vasutasok sztrájkot hirdetnek Budapest (MTI) - A vasutas szakszervezetek december 8-án kétórás figyelmeztető, majd de­cember 12-től 36 órás általános munkabeszüntetést hirdetnek - jelentette be Márkus Imre, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke az érdekképviselet teg­napi választmányi ülése után. A szakszervezetek az eredményte­len béi-tárgyalások után egyeztet­ték álláspontjukat, és közös sztrájk- felhívással fordultak a vasutasok­hoz. Eszerint december 8-án hajna­li 5 és 7 óra között tartják a figyel­meztető sztrájkot, az általános vas­utas munkabeszüntetés pedig de­cember 12-én 22 órakor kezdődik. Azért döntöttek a munkabeszünte­tés mellett, mert elfogadhatatlan­nak tartják a kormányzat 6 százalé­kos béremelési ajánlatát. Vélemé­nyük szerint annak a minimum­nak, amiről tárgyaim érdemes, 10 százalék feletti béremelésre kell vo­natkoznia. A szakszervezetek a mai kormányülést követően újra megbe­szélést folytatnak Lotz Károly köz­lekedési miniszterrel. Amennyiben a tárca vezetője az érdekképvisele­tek számára elfogadható ajánlatot tesz, úgy arra is látnak lehetőséget, hogy elálljanak a sztrájktól. Á munkabeszüntetés ideje alatt egyetlen vonat sem tartózkodik majd nyílt pályán, a szerelvényeket minden esetben a legközelebbi állo­másig közlekedtetik. Az érdekkép­viseletek elképzelése szerint ez idő alatt csupán a segélyvonatok közle­Üresen maradhatnak a sínek... kedhetnének. A vasutasok biztosí­tanák a vagyonvédelmet és az uta­sok tájékoztatását. A sztrájk alatti minimális szolgáltatásról várhatóan hamarosan megkezdődik az egyez­tetés a munkáltatóval. Amennyiben a meghirdetett sztrájk sem hozza meg a kívánt eredményt, úgy a szakszervezetek további munkabe­szüntetést helyeznek kilátásba. A Mozdonyvezetők Szakszerve­zetének küldöttgyűlése egyhangú­lag csatlakozott a Vasutasok Szak- szervezetének sztrájkfelhívásához - jelentette be Borsik János, az ér­dekképviselet ügyvezető alelnöke a tegnapi küldöttgyűlést követően. A szakszervezet nem fogadja el a vas­útvonalak tervezett nagyarányú felszámolását, a tömeges létszámle­építést és a kollektív szerződés vív­mányainak veszélyeztetését. A kor­mányzat 6 százalékos béremelési ajánlatát pedig megalázó mértékű diktátumnak tartja. * A MÁV Rt. vezetősége úgy véli, hogy núnden olyan lépés, amely akadályozza a nemzetközi személy- szállító vonatok forgalmát, ellenté­tes a még elégséges vasúti szolgál­tatások biztosításáról korábban kö­tött megállapodással. A MÁV veze­tői egyúttal felhívják a figyelmet ar­ra, hogy a különböző vasúti társasá­gok között igen éles verseny főijük az utasokért. Ezért a tervezett munkabeszüntetés a magyar vasút hitelét és a megbízhatóságáról kül­földön alkotott képet ronthatja. Rá­adásul a sztrájk olyan gazdálkodási terület forgalmát is akadályozná, amely - ellentétben a belföldi sze­mélyszállítási tevékenységgel — je­lenleg is nyereséges. Borsik János, a Mozdonyvezetők Szakszervezetének ügyvezető alel­nöke elmondta, hogy a még elégsé­ges szolgáltatásokról minden eset­ben a sztrájkot megelőzően kell megállapodniuk az érdekképvisele­teknek a munkáltatóval. Á szak- szervezetek a tervezett munkabe­szüntetésről ma értesítik levélben a MÁV Rt.-t, és ekkor kérik fel a tár­saság vezetését az egyeztető tárgya­lások megkezdésére a még elégsé­ges szolgáltatásokról is. ■KOMMENTÁR Nekrológ Domi Zsuzsa Most már bizonyos, ami évekig kérdéses volt: nem lesz 1996-ban Budapesten vi­lágkiállítás. Meghalt egy álom! És én nem tudom, hogy sajnáljam-e vagy örvendjek. Az expo hí­vei szerint az egész magyar gazdaságot fellendítette volna. Az ellenzői viszont fő­leg a lakosságra nehezedő pluszterheket látták benne. Nem tudom, kinek van iga­za. Mint ahogy azt sem tudom, melyik tá­bor a nagyobb. És most már alighanem ki sem derülhet. A döntés ugyanis vissza­vonhatatlanKa Világkiállítások Nemzetkö­zi Irodája (BIE) törölte Magyarországot a rendezők listájáról. így a népszavazás ki­írása is feleslegessé vált. Mert hiába dön­tene úgy a magyar nép, hogy vállalja a ren­dezéssel járó anyagi terheket és egyéb, például közlekedési, étkezési, vásárlási kellemetlenségeket, a BIE már vissza nem adja az elvett jogot. A kör tehát bezárult. Állítólag a BIE 48 tagországa meg sem le­pődött a magyar kormány döntésén. Töb­ben egyenesen bölcsnek nevezték a le­mondást. Szerintük ugyanis könnyen meg­eshetett volna, hogy a kiállítás következ­tében megnövekedő adósságaink miatt a nemzetközi pénzvilágban kerültünk vol­na nehéz helyzetbe. Még így is kérdéses, hogyan tudja elin­tézni a kormány a belföldön felmerülő problémákat? Például az Universitas köt­vények visszafizetése - igaz, ez csak évek múlva esedékes - súlyos terheket ró az ál­lamkasszára. Vagy a kártérítések várható összege, amely az előzetes becslések sze­rint is 1 milliárd 300 millió forintot tesz ki. Nem beszélve a presztízsveszteségről, amelyet ez az egész ügy okoz hazánknak, s amelyet nem lehet pénzben kifejezni. Bár ezzel kapcsolatban a BIE vezetői siet­tek közölni: a világtörténelemben más or­szág is mondott már vissza expót anélkül, hogy bármiféle negatív következménye lett volna. Véleményük szerint egyébként egy rosszul sikerült kiállításnál még min­dig jobb egy meg sem rendezett. Az viszont mindenképpen kellemetlen, hogy-mivel későn mondtuk le-már más­nak sincs elég ideje felkészülni egy 1996- os világkiállításra. Ezért a legközelebbire csak a következő évezredben, 2005-ben kerülhet sor. Erre 1996-ban lehet majd je­lentkezni. S bár elvileg akár mi is kérhet­nénk a rendezés jogát, ilyen előzmé­nyek után nem valószínű, hogy meg is kapnánk... Rákgyógyászati felfedezés Hatvan (MTI) - A tumorsejtek „falánksá­gára” épít az a felfedezés, amely a kutató re­ményei szerint áttörést jelent majd a rákgj'ó- gyászat területén. Kulcsár Gyula biokémikus tizenkilenc olyan, az emberi testben található természetes tápanyag-molekulát talált, ame­lyek szerinte megfelelően megnövelt mennyi­ségben elpusztítják a daganatsejteket. Bors Mária, a gyógyszerészeti koordinációt végző Immunál Kft. képviselője hangsúlyozta: há­rom-négy év és mintegy 200 millió forint szük­séges ahhoz, hogy a felfedezés gyógyszerré vál­jon. Jelenleg a stabil-steril oldat előállításán dolgoznak. Ezt követi a preklinikai, majd mintegy másfél év múlva a klinikai szakasz. Kulcsár Gyula az elhangzottakhoz csatla­kozva aláhúzta: jelenleg nem tud adni senki­nek a szerből. Alá anyagi segítséget kíván ad­ni a további kutatásokhoz, az az OTP Bank Budapest XII. kerületi fiókjának a 218-98127530-017611-6-os számlájára fizet­heti be adományait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom