Észak-Magyarország, 1994. január (50. évfolyam, 1-25. szám)

1994-01-03 / 1. szám

Petrenkói új év A közismert ózdi feltaláló, vállalkozó, or­szággyűlési képviselő, Petrenkó János kö­rül zajlik az élet. Vele mindig történik va­lami. (5. oldal) Tojásárak Beállt ez a tizenegy forint körüli tojásár, és tartja magát. Karácsony elmúltával azon­ban csöppet sem „gurult” lejjebb az ár. (7. oldal) Teljesültek a célok A Magyar Autó és Motorsport Szövetség 9 szakága közül a legeredményesebbet a sa­lakmotorosok mondhatják magukénak. (Sport: 9-11. oldal) A Miniszterelnöki Sajtóiroda közli Budapest (MTI) - Boross Péter mi­niszterelnök - a jó kívánságok jóle- sóen nagy száma miatt - elnézést kérve, hogy személyesen nem tud mindenkinek válaszolni, ezúton kö­szöni meg mindazoknak a testüle­teknek, szervezeteknek, magánsze­mélyeknek a leveleket és a távirato­kat, amelyekben miniszterelnökké választása alkalmából jó kívánsága­ikat fejezték ki. Ami kot ezeket az üdvözleteket viszonozza, a nemzet érdekében elkötelezett cselekvésre, helytállásra buzdít, és áldásos, ered­ményes újesztendót kíván minden magyarnak. Forintleértékelés Budapest (MTI) - A Magyar Nem­zeti Bank 1994. január 3-i hatállyal -saját hatáskörében-1 százalékkal leértékelte a forintot a valutakosár­hoz képest. A leértékelést alapvető­en az amerikai dollár nemzetközi devizapiacokon bekövetkezett erő­södése indokolja. A lépés összhang­ban van az MNB hivatalosan meg­hirdetett árfolyampolitikájával. Szolnoknál tetőzött a Tisza Szolnok (MTI) - Szolnoknál vasár­nap 668 centiméterrel tetőzött a Ti­sza, s ez a szakemberek által prog­nosztizáltnál is alacsonyabb érték. A mostani tetőzés közel két és fél mé­terrel maradt el az 1970-ben mért eddigi legnagyobb, 909 centiméteres vízszinttől. Ennek köszönhetően a szolnoki Tisza-szakasz területén a nyári gát megvédte a város közelé­ben lévő üdülőterület hétvégi háza­it és a tiszapüspöki horgászközpon­tot is az áradástól. Mint Hegedűs Mátyás, a Kötivizig ügyeletese az MTI tudósítójának elmondta: avízu- tánpótlás gyors csökkenése és az ár­hullám vártnál nagyobb ellapulása miatt vasárnap 18 órától a Tisza- bábolna-Kisköre szakaszon meg­szüntetik az első fokú készültséget. Kiskörétől Csongrádig'az igazgató­ság területén továbbra is érvényes az első fokú készültség, ezért száz­harminc ember teljesít figyelőszol­gálatot. Nyelvtanfolyam munkanélkülieknek Tatabánya (MTI)-Ingyenes nyelv- tanfolyamokat szerveznek Tatabá­nyán a munkanélkülieknek abban a reményben, hogy a nyelvvizsgával rendelkezők nagyobb eséllyel pá­lyázhatnak állásra idehaza és kül­földön is. Püspök Zsolt önkormány­zati képviselő és Juhász Etelka pszi­chológus kezdeményezésére a város önkormányzati képviselőinek több­sége tiszteletdíjának jelentős részét ajánlotta fel e célra, majd a városi népjóléti bizottság és a Hajléktala­nok és Munkanélküliek Országos Egyesülete is hozzájárult az oktatás finanszírozásához. Jászsági évkönyv Szolnok (MTI) - A rendszerváltás régiós krónikájával, tudományos ér­dekességekkel és történelmi visz- szapillantóval csaknem félévszázad után ismét megjelent a Jászsági év­könyv. Közreadásával a helyi lokál- patrióta értelmiségiek azt az Í945 előtti gyakorlatot szeretnék folytat­ni, miszerint Jászberényben rend­szeresen napvilágot láttak évösz- szegző kiadványok. Göncz Árpád újévi köszöntője Hon fitársaim, Barátaim,- határainkon innét és túl élő ma­gyarok: közös hazánk magukat más nemzet fiainak valló polgárai; s mindazok, akiket háború vihara ve­tett ki otthonukból, s most nálunk találtak menedéket - engedjék meg, hogy meleg szeretettel köszöntsem Önöket az új esztendő küszöbén. Egy nehéz esztendő végeztével, és - bár cáfolna rám az idő! - egy nehéz­nek ígérkező év első perceiben. Ami­kor négy értized múltán felborult a félelem egyensúlya, s a világ a közö­sen elveszített hidegháború keser­ves árát fizeti; amikor nagy, közös pátriánk - Európa — szorongató gondjai közt a politikai-gazdasági egységéhez vezető keskeny ösvényt keresi; amikor szúkebb térségünk, Kelet-Közép-Európa újonnan visz- szanyert szabadsága birtokában elavult gazdasága, elgyötört társa­dalma megújításának emberfölötti feladatával birkózik. Sokan köszöntjük ma és sokfélekép­pen köszöntjük az új esztendőt: né- hányan dúsgazdagon, sokan szeré­nyen vagy épp szorongató szegény­ségben. De egy biztos: valamennyi­en békességre kiéhezve. Békességre: a bennünket környező tágabb és szúkebb világgal, de min­denekelőtt önmagunkkal, mert csak ha a magunk belső békéjét vissza­nyertük, vagyunk képesek a világ­gal is megbékélni. A társadalom élő emlékezete két nemzedéknyire nyúlik vissza. Az idő óta ezrével vándoroltak ki innét ma­gyarok. S ezrével menekültek a szü­lőföldjükről ide be is. Az idő óta gyil­kos kézre adtak itt zsidót, cigányt, mert zsidónak, cigánynak született. S kikergettek innét németet, mert német, s az otthonából kiűztek délszlávot, mert délszláv. Ezerszám üldöztek munkást, parasztot, urat, arisztokratát, mert másként szem­Gönc Árpád: „Voltak és vannak köztünk csillagszemű nők..." Fotó: Nagy Gábor lélte a világot, mert munkás volt, pa­raszt, úr, vagy arisztokrata. Az idő óta üldöztek itt volt üldözőket, s ül­dözték egymást új üldözők. S ezer­szám kívánták meg, s vették el a más házát és mezejét. Ezrek hittek, s tették, amit a hitük diktál, ha rossz is; százezrek tettek úgy, mintha hittek volna, s tették, amit elvártak tőlük. Mert féltek. S rrúndeközben éltek és túléltek: elte­mették a szüleiket, elvesztettek egy világháborút, gyermekeket nemzet­tek és szültek, fölnevelték őket, harckocsik széttaposták a forradal­mukat, ők végezték a dolgukat, föl­húzták a házat, fát ültettek, építet- ték-szépítették a közös hazát, bete­gek voltak és gyógyítottak, tanultak és tanítottak, s mikor nagysokára megnyílt a nagyvilág, kimentek és nyitott szemmel körülnéztek. Ok, a mindenkori „ügyeletes” többség. Mindeközben észben tartották a maguk sebeit, de alig gondoltak a másokéval, amit talán épp ők ütöt­tek, ha mással nem, hát részvétlen­séggel vagy kárörömmel. Igen: voltaic és vannak köztünk - mi közöttünk! - csillagszemú nők, akik ha telefüstölt szobába lépnek, magá­tól kinyílik az ablak, s beárad rajta a tiszta levegő. És vannak sugárzó­an igazmondó, igazságtudó férfiak. A mindennapok hősei és szentjei, akiket arról lehet fölismerni, hogy tartósan békében élnek önmaguk­kal. Róluk senki nem vezet listát, nem tömörülnek szövetségbe, nem iga­zolják egymás múltbeli tetteit, nincs mit titkolniuk, feledtetniük vagy túlteljesíteniük. Mert tudják - ők tudják! -, amit mindenkinek tudnia kéne: hogy minden társadalomban állandó a jó és a rossz egyensúlya. Ha megbillen a kettő mérlege, az idő helyrebillen­ti. Törvényszerűen. Bosszúval, ami bosszút szül, kár az idő dolgát kés­leltetni. Meg azt, hogy az embernek egyetlen java van, amit ha két kézzel szór szét, magának lesz annál többje be­lőle: a szeretet. Ma éjjel - egy - vagy több? - nehéz év küszöbén mindannyiunknak azt javaslom: béküljünk ki önmagunk­kal, fogadjuk el, hogy magunk is, mint bárki más, esendő emberek va­gyunk. Sem jobbak, sem rosszabbak, sem többek, sem kevesebbek. Ha püspö­kök, ha kéményseprők. Ebben a ne­künk rendelt kis hazánkban magun­kért, egymásért - egymás sebeiért és azok gyógyultáért! - egyetemlege­sen felelősek. Kössünk hát ma éjjel békét - ki tud­ja, hátha tartósnak bizonyul? Mindannyiunknak boldog új évet kí­vánok! Százezerrel és anélkül Tóth Lajosné Petivel Miskolc, Szikszó (ÉM — DK) — Az év első napjának első órájában tizen­két újszülött látta meg a napvilágot (de legalábbis a szülőszoba lámpáit), közti lük hárman Budapesten, kilen­cen vidéken. Az ÁB-AEGON Általá­nos Biztosító Rt. központjában köz­jegyzőjelenlétében sorsolták ki azo­kat a babákat, akiket ezután ÁB-bé- biknek tekintenek. Többek között ez a szerencse érte a szikszói Broda La­ura Tamarát, aki szüleinek első gyermeke. A húszéves édesanya, Brodáné Vigh Mónika egészségügyi dolgozó, a szikszói kórházban dolgo­zik. Január elsejére volt kiírva, úgy­hogy titkon reménykedett a száz­ezer forintos ajándékban. Hiszen a babák ennyi pénzt kapnak a biztosí­tótól, ami azt jelenti, hogy nagyko­Fotó: Dobos Klóra rúságuk - 18 éves koruk - elérése pillanatában .338 ezer forintot, ve­hetnek majd fel. Nem is csoda, hogy Tamara állandóan mosolyog... A mosolygással pontosan így van Pé­ter is, aki a szerencsi Tóth Lajosné- nak már a harmadik fia. Egyáltalán nem zavaija, hogy ő is benne volt a tizenkettőben, mégsincs százezer fo­rintja. S természetesen nem nagyon keseredtek el a szülők sem. Az édesanyát Szerencsről az elmúlt év utolsó napján, negyed tizenegy­kor hozta be a mentő Szerencsről a miskolci Szeritpéteri kapui kórház szülészeti osztályára. Péter egy óra előtt öt perccel jutott ki mamája vé­delméből erre a kevésbé biztonsá­gos, de remélhetőleg neki majd na­gyon szép világra. Izraeli-vatikáni alapszerződés Hilton Head, Damaszkusz (MTI)- A nyugat-európai országok, vala­mint az Amerikai Egyesült Államok üdvözlik, míg az arab államok hatá­rozottan elutasítják a diplomáciai kapcsolatok felvételéről csütörtökön kötött izraeli-vatikáni alapszerző­dést. Bili Clinton, az Amerikai Egyesült Államok elnök mindkét félnek gra­tulált „ehhez a történelmi megbéké­léshez”. - Reméljük, hogy ezek a kapcsolatok mindenekelőtt a közel- keleti békefolyamatban vezetnek majd előrelépéshez - tolmácsolta az elnök szavait Dee Dee Myers, a washigtoni Fehér Ház szóvivője. Nyugat-Európában például Fran­ciaország vezetői ugyancsak örven­detesnek minősítette a megállapo­dást. A Tisrin című Szíriában megjelenő kormánylap vasárnapi vezércikké­ben viszont élesen bírálta a zsidó ál­lam és a Vatikán közötti szerződést.- A Vatikán a szerződés aláírásával feladta Jeruzsálemet és csapást mért az arabok - legyenek akár mu­zulmánok, akár keresztények - re­ményeire és jogaira-állítja azújság. A Tisrin szerint a megállapodás semmibe veszi a Szentföldet és a pa­lesztin nép sorsát. A mohamedán vallás- és jogtudósok libanoni gyűlése szerint a szerződés létrejötte „fenyegetést jelent a világ- békére” -jelentette Bejrútból az irá­ni hű-ügynökség.- A megállapodás nyíltan sérti a szent Korán és a Biblia elveit, ame­lyek az igazságosságra, valamint a korrupció és mások jogainak bitorlá­sa elleni harcra helyezik a hangsúlyt- úja az ÍRNA.------KOMMENTÁR-------­C sőrepedés Dobos Klára / En már teljesen nyugodt vagyok. Nem­csak hiszem ugyanis, hanem tudom hogy szép jövő vár hazánkra. Legalábbis ha az a párt lesz a kormánynak az ő élén... Ha az a párt, amelyik megkereste a Magyar Boszorkányszövetséget, s kérte, jósolja meg, mi várható a majd százezer négyzet- kilométeres „nagyvilágban”. A szövetség alelnöke egy miskolci szereplésén mondta el, hogy csupa jót jósoltak. A gömb, a kár­tyavetés mind azt jelezte, ha az a párt nyer, nyertünk... Már csak az istenadta népen múlik... A nép. Nemrégiben csőrepedés volt az ut­cánkban. Lajtkocsival hozták a vizet, s kit hogyan talált a viszonylag hajnal, az em­berek pizsamában, melegítőben járultak a vödrökkel, kancsókkal a tartály vizet- adó csapjához. S a sorbanálló népek (már amennyire sorbanállás volt) „tanulságos” dolgokat mondtak. Olyanokat halUiat- tunk, hogy „Boszniában vagyunk”, meg hogy „hát igen, tanuljuk a jövőnket”... Mert a nép még ha lelke mélyén optimis­ta is, ki tudja miért, mindenképp’ pesz- szimistának akar látszani. No persze van oka az elkeseredésre. Épp’ezért Göncz Ár­pád sem volt (lehetett) túl vidám szilvesz­ter éjfélkor, mikor köszöntötte a hazai és külhoni magyarokat. Nem hazudhatott szépet és jót, hisz azon csak könnyeset ka­caghattunk volna, s bár öt perccel azelőtt még igen, mindenáron akartunk nevetni, ez már nem a szórakozás ideje volt. Be­szélt az elavult gazdaság, az elgyötört tár­sadalom megújításának szükségességé­ről, mindannyiunk békességre kiéhezett- ségről, az embertpróbáló, de biztató jövő­ről... Ajövő. Az emberek tartanak a jövőtől. Pe­dig a jövőbe vetett hit nélkül szürke a ma. S ha szürke a ma, az egyetlen (állandó) remény a jövő. (Micsoda biztató közhely!) Előttünk van még 364 nap. (Mert - mi­lyen furcsa a szokás-új évvel mindig „új” jövő kezdődik.) De ha a boszorkány úrnak igaza van, és egy jó boszorkánynak miért ne lenne igaza, csak jól kell választa­nunk! S ha ez nem sikerül, akkor sem kell kétségbe esni, csak követni a még mindig boszorkányos gondolatot: „Tégy azt, amit akarsz, csak ne árts senkinek!” Petőfí-dombormű Budapest (MTI) - Ismét eredeti helyére került vissza vasárnap az a Petőfi-dombormű, amelyet nagy nemzeti költőnk születésének centenáriu­mán 1923-ban helyeztek el először a főváros­ban. A domborművet a székesfőváros polgárai akkor az egykori Horváth-házra tették, oda, ahol 1848-ban a Nemzeti dalt és a 12 pontot cen­zúra nélkül nyomtatták ki. Ez a ház jelenleg a Kossuth Lajos utca és a Szép utca sarkán áll. A domborművet, amelyet több évtizedig múze­umban őriztek, a Pest-Budai Petőfi Egyesület kezdeményezésére a Fővárosi Önkormányzat és több intézmény támogatásával helyezték vissza eredeti helyére. Az újraavatási ünnepség kapcsolódik Petőfi Sándor születésének 171. év­fordulójához. A bronz dombormúvet Búza Bar­na szobrászművész restaurálta. Az emlékmű újbóli elhelyezésének alkalmából az ünnepségen megjelentek előtt Wéber Antal, a Pest-Budai Petőfi Egyesület elnöke rámuta­tott: „Erről a sarokról indult el a magyar szelle­mi élet egyik fontos intézménye a sajtószabad­ság a maga göröngyös útján”. Marschall Miklós Budapest főpolgármester-helyettese pedig Adyt idézve azt emelte ki: „Petőfi nem alku­szik”, ezt a nagy költő szellemi, politikai hagya­tékának legfontosabb, s egyben legnyugtalaní­tóbb elemének nevezte, amellyel ma is szembe­sülnünk kell. Mint mondta, a sajtószabadság nélkül elképzelhetetlen maga a szabadság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom