Észak-Magyarország, 1993. január (49. évfolyam, 1-25. szám)

1993-01-02 / 1. szám

XLIX. évfolyam, 1. szám 1993. január 2., szombat Ara: 14.80 Ft. / .-MAGYARORSZAG BORSOD - ABAUJ - ZEMPLÉN FÜGGETLEN NAPILAPJA Királyok ajándéka Utazni nehéz Pártok számvetése Ezekben a napokban a Háromkirályok járják Au- gasburgot, ajándékokat gyűjtve. Az ajándékokat pedig eljuttatják a szegényeknek. (2. oldal) Nehéz lenne olyasmit találni, ami az új év érkeztével ne drágulna. Többet kell fizetnünk természetesen a miskolci utakért is. (3. oldal) Milyennek látják a pártok a „valódi világot, habzó éggel a tetején”? Megyénk pártvezetői sommázzák véleményüket a munkáról. (4. oldal) Magasabb járulék Budapest (MTI) - Jövőre a ja­nuári munkabérek után már magasabb munkanélküliségi já­rulékot fizetnek a munkaadók és a munkavállalók. A november 20-21-i ÉT-ülésen kötött meg­állapodás, illetve a foglalkozta­tási törvény módosítása alapján a bruttó keresetek szerint a munkaadók 5 százalék helyett 7, a munkavállalók 1 százalék helyett 2 százalékot kötelesek fi­zetni. Mindez a növekvő munka- nélküli ellátása érdekében szükséges. A bevételnövelő intézkedéseken kívül a kiadásokat is csökken­tik. A munkanélküliek ellátásá­nak maximális ideje másfél év­ről egy évre csökken. Változik e- zen belül az első, illetve a máso­dik szakasz időtartama. Koráb­ban maximálisan egy évig az előző átlagkereset 70 százalé­kát, fél évig 50 százalékát kap­hatta meg a munkanélküli. A változás szerint negyedévig az átlagkereset 75 százalékára, háromnegyed évig 60 százaléká­ra tarthat igényt. Módosul az ellátás összegének alsó és felső határa. Eddig az alsó határ - a- mennyiben az átlagkereset ettől nem volt alacsonyabb - a mi­nimálbér összege volt, a felső határ pedig ennek kétszerese. A törvény módosításával az alsó határ - szintén amennyiben az átlagkereset ennél nem alacsonyabb - 8600 forint, a felső határ pedig a járadékfolyósítás első felében 18 ezer forint, második felében 15 ezer forint. Mint ismeretes, a minimálbér jövőre 9 ezer forint lesz. A Shell is drágább Budapest (MTI) - A Shell- benzinkutatnál is módosulnak az üzemanyag-árak januártól, az áfa bevezetése és a fogyasztá­si adó változásainak következ­tében. Általában literenként 50 fillérrel térnek el üzemanyag- fajtától függően az ÁFOR-kutak- nál megszabott áraktól. A Shell egységesen 5 forinttal növeli a motorbenzin árát, a gázolajét pedig 14 forint 50 fillérrel. Eszerint a 92-es oktánszámú benzin literenként 71 forint 50 fillérbe, a 98-as oktánszámú 74 forint 50 fillérbe, a 95-ös pedig 71 forintba fog kerülni literen­ként. A gázolaj literje a Shell- kutaknál, 59 forint 50 fillér lesz. Ezek az árak az új év első nap­ján reggel 7 órától érvényesek. Új év — új vizsga Budapest (MTI) - Január 1-től megújul a járművezető-képzés és vizsgáztatás rendszere. Az elmúlt időszak romló baleseti statisztikái miatt az oktatásban nagyobb hangsúlyt kap a közle­kedési szabályok ismerete és a gyakorlati tudnivalók. így a vizsgán 25-ról 50 kérdésre emel­kedik a KRESZ- és vezetéselmé­let számonkérése, míg a meg­felelési arány változatlan ma­rad. A műszaki (szerkezeti és üzemeltetési) ismeretek helyett a tantárgyanként eddig is sze­replő, ám elhanyagolt biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tárgy­ból kell majd gyakorlati vizsgát tenni. Uj állam született Pozsony: Péntek hajnalban a szlovák főváros utcáin polgárok ünnepük az új évet és új országukat. Pozsony (MTI) - Szlovákia önállóvá válásakor, éjfélkor Vla­dimír Meciar kormányfő Po­zsony főterén tűzijáték és ha­rangzúgás közepette, csaknem százezres ünneplő tömeg előtt köszöntötte a szlovák főváros lakóit. A jószomszédi viszony, az együttélés és a kölcsönös együttműködés reményében üd­vözölte a szomszédos országok fővárosait, Bécset, Varsót, Ki- jevet és Budapestet is. Előtte Ivan Gasparovic, a szlovák Parlament elnöke mon­dott beszédet a téren. Tör­ténelmi jelentőségű napnak ne­vezte 1993. január elsejét, a- melynek pillanatában az „or­szág méltósággal felvállalja a je­len és a jövő iránt érzett felelős­ségét”. Beszédében a „kétszeres felelősségtudat” fontosságát hangsúlyozta. Arra szólította fel a szlovák népet, hogy az ese­mény komolyságához méltó mó­don, emelt fővel, egy szabad or­szág lakóinak felelősségével kö­szöntse az önállósodás pillana­tát. Reményét és óhaját fejezte ki, hogy Szlovákiában az embe­rek vallási, politikai, nemzeti hovatartozástól függetlenül ott­honra tudnak találni. - Kívá­nom, hogy Szlovákia a szabad emberek méltó otthona legyen - mondta. Vladimír Meciar beszédében kijelentette, hogy „Pozsony nemcsak Európa, de a világ poli­tikailag fontos fővárosainak a sorába lépett e pillanatban”. Egyúttal üdvözölte Szlovákia prágai barátait, és annak a reményének adott hangot, hogy Prágában is hasonlóképpen örülnek a Cseh Köztársaság önállóságának.- Az ember életében számos jelentős mozzanat van, de egy állam létrejötte mindenki szá­mára egyformán jelentős - mondta Vladimír Meciar, aki az ország összes lakójának boldog életet kívánt. A Szlovákia önállóvá válásának tisztelgő ünnepségek pénteken országszerte népünnepélyekkel, istentiszteletekkel és egyéb ren­dezvényekkel folytatódtak. Diana nyaralása Nevis: Diana hercegnő fiaival a Nevis nevű Icarib-lengeri szi­geten vakációzik. A képen egy ismeretlen kislánnyal latható a sziget egyik öblében. Fotók: AP Utat kérnek a franciák A nyomorúság táborai ellen Párizs (MTI) - Miközben Európa nyugati fele az egység felé tart, a kelet a széthullás irányában halad - jelentette ki csütörtökön este, szokásos újévi rádió- és televíziós beszédében Francois Mitterrand francia köztársasági elnök. - Sajnálatos módon újjáéled a faji vagy val­lási eszmékre alapuló naciona­lizmus, feltámad a régi vetélke­dés, nem egyszer a régi gyűlöl­ködés, amelyről azt hittük, hogy már régen elfelejtődött. Az, elnök a boszniai háborút, az etnikai tisztogatást, a „nyomo­rúság és halál táborait” hozta fel például. Kijelentette, hogy az ENSZ a válság megszüntetésére már próbálkozott közvetítéssel, békéltetéssel, párbeszéddel, de eddig mindez nem hozott ered­ményt. Az elnök szeretné, hogy a genfi tárgyalások hozzanak minél előbb eredményt, de ha ez nem következik be, akkor azt várja a Biztonsági Tanácstól, hogy „tisztítsa meg Bosznia lég­terét, és nyissa meg a fogolytá­borokhoz és a mártírvárosokhoz vezető útvonalakat”. Ugyancsak intézkedéseket sürgetett annak megakadályozására, hogy a harcok átteijedjenek Koszovóra, Szandzsákra és Macedóniára. Más kérdésekről szólva Francois Mitterrand bölcs lépésnek nevezte a hadászati fegyverek további korlátozásáról napokon belül aláírásra kerülő amerikai­orosz megállapodást, és mél­tatta a január elsejétől megvaló­suló (nyugat-)európai egységes piacot. Ami a boszniai válságban köz­vetlenül érintetteket illeti, újévi üzenetében Alija Izetbegovic boszniai államfő elég borúlátóan nyilatkozott a válság békés megoldásának lehetőségéről. A politikus szerint nem várható túl sok a hétvégén kezdődő genfi tárgyalásoktól sem. - Nem fo­gunk tárgyalni, ha az agresszor kitart legutóbbi követelései mellett - mondta arra a szerb el­képzelésre utalva, hogy Bosznia szerbek lakta részéJ '1 kell vá­lasztani az ország- *, ' őrüle­té tói. KOMMENTÁR Dobos Klára Végre, megtört a jég! A lassan há­rom évtized alatt, mióta van szeren­csém a Föld bolygó Magyarország nevű területén, ez ország politikai­kulturális meghatározottságában élni, emlékezetem szerint még soha nem fordult elő hogy a szilveszteri műsorban magyar népzenét hall­gathattam... Vagy ha fordítva közelítek, akkor azt mondom, hogy ez idáig a Him­nusz után mindig kénytelen voltam kikapcsolni a televíziót (ha éppen arra figyeltem), mert kezdődött a mondvacsinált magyar népi kultúra közvetítése, kezdődtek a nóták. Nem akarom most bántani a műfajt, hiszen sokan szívesen hallgatják, éneklik, csak engedtessék meg, hogy én ne szeressem. A kellemes, ám feledhető szilveszteri tv-műsor után a „kettesen” gyerme­kek énekelték a Himnuszt, ami ha nem is annyira fennkölt, mint az e- gyesen a szokásos Hősök terei nagy- zenekaros, de - más okból - u- gyanolyan szép volt. S az Újév széki muzsikával kezdődött. A magyar néphagyomány egyik legszebb, legjel­legzetesebb népzene-, néptáncvilágá­val. Ezek a csodálatos dallamsorok, valamint a táncok biztos hogy „mulatós” örömre vagy bánatra hívják a nézőt, hallgatót, legyen az magyar, - vagy nem magyar. („Sír a szemem, kacag a szám”) Könnyű volna most elszállni a poli­tikai irányba... De jobb' szeretném, ha tiszta maradna ez a csodálatos félóra, az első az 1993-as eszten­dőből... S amely biztosan rajtam kí­vül is örömet, vígságot szerzett sok embernek. Felülmúlni még az újévi koncert sem tudta, pedig az évnyitó Bécsben a Straussoknak és kortár­saiknak, no és a Bécsi Filharmoni­kusoknak meg Riccardo Mutinak kö­szönhetően ismét fantasztikus volt. Talán hagyománnyá lesz a népzene is. Jövőre esetleg egy kis somogyival indíthatnánk az évet... Az ENSZ főtitkára Zágrábban Belgrád (MTI) - Butrosz Gáli ENSZ-fótit- kár sikeresnek nevezte csütörtöki szaraje­vói látogatását. A bosnyák fővárosból Genfbe tartó politikus rövid időre Zágráb­ban megszakította útját, és a HINA hor- vát hírügynökség jelentése szerint kijelen­tette: bízik abban, hogy sikerül tárgyalá­sos úton rendezni a boszniai válságot.- Sok emberrel találkoztam, és új javasla­tok is szóba kerültek - közölte, azonban nem árulta el, hogy mit tartalmaznak az újabb rendezési tervek. Cyrus Vance, a genfi Jugoszlávia-konferencia társelnöke, aki Butrosz Gálival együtt látogatott el Szarajevóba, szintén derűlátóan nyilatko­zott. Közölte, hogy a január 2-án sorra ke­rülő genfi csúcstalálkozón szó esik majd az újabb javaslatokról is. Részleteket ő sem mondott. A BBC jelentése szerint Butrosz Gálit nem fogadta egyöntetű rokonszenv Szarajevóban: néhány tucat muzulmán tüntető azzal vádolta az ENSZ-t és főtitkárát, hogy nem tett határozott lépé­seket a boszniai vérontás beszüntetésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom