Észak-Magyarország, 1991. szeptember (47. évfolyam, 205-229. szám)

1991-09-02 / 205. szám

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 2 1991. szeptember 2., hétfő Oda a szólásszabadság az MDF-frahciúban? (Folytatás az 1. oldalról) óta is ezt az álláspontot kép­viselem. Három héttel ez­előtt figyelmeztettem Balás Istvánt: rosszat sejtek, nem abból támad majd problé­ma, hogy igazak-e a Sala- minnal szemben felhozott vádak, hanem az ő sajtó- nyilatkozataiból. — Tudta, hogy milyen döntést készítettek elő az elmúlt hét végére? — Nem ismertem a napi­rendet, csak sejtéseim vol­tak, de szándékosan nem vettem részt az értekezle­ten. Az én álláspontom is­mert a frakció előtt, még március 17-én kijelentettem, hogy többé nem veszek részt veszekedésekben. Utólag ta­lán bánhatom, hogy nincs személyes tapasztalatom az ott történtekről. Amit hoz­zám közel álló képviselőtár­saimtól hallottam, nos az igen lehangolt. Tétova han­gulatba kerültem, az is meg­fordult a fejemben, hogy be­jelentem a frakcióból való kiválásomat. — A külső szemlélőnek az a benyomása támadhat, hogy a gyűjtőpártként aposztro­fált MDF egyik szárnya rendszeresen regulázza a másikat, a szabadelvűnek nevezhetőt. — Ez a megfigyelés egy­részt talán túlzóan teoreti­kus, másrészt igaz, hogy vannak, akik regulázni akar­nak másokat. Balás István ügye már nem személyes ügy, itt a frakcióvezetés és a frakció viszonyáról van szó. A frakció mai vezetői tűzzel-vassal védik a pozí­ciókat, áldemokratikus mód­szereket alkalmaznak. Fi­gyelmen kívül hagyják pél­dául, hogy a frakció több, mint egyharmada távolma­radásával tüntetett. Hasonló arányú a távolmaradás a szo­kásos frakcióéntekezletekről is, s ezt is figyelmen kívül hagyja ez a vezetés. Balás István esete azt mutatja, hogy a frakció egy kemény blokkja intoleráns az övé­től eltérő gondolkodásmód­dal szemben. Ennek az íve rossz irányba vezet. Azon a vasárnap este azt a megál­lapítást itettem: ezen a na­pon vége a szólásszabad­ságnak az MDF-ben. — Közben az idei őszön, a gazdasági törvények meg­alkotása során, igazán egy­séges frakcióra lenne szük­ség. — Azt kell mondanom, hogy az MDF parlamenti munkája és a frakció belső ügyei között, nincs feltétle­nül összefüggés. Egy dolog az, hogy a frakción belül egy kör görcsösen ragasz­kodik a pozícióihoz, s más dolog a törvényalkotás szak­mai ügyeiben való állásfog­lalások kialakítása. — Miközben belső konf­liktusokról beszélünk, addig felütöltte a fejét a hír: a na­pokban két szabaddemokra­ta készül „átigazolni” a De­mokrata Fórumba. — Hallottam ezeket a hí­reket. Annyiban nem íté­lem meglepőnek a frakció­váltásokat, hogy a parla­menti viták során kirajzo­lódó pártpolitikai arculatok bizonyos pontokon jelentős eltéréseket mutatnak a más­fél, két évvel ezelőtti ál­láspontokhoz képest, s le­het, hogy valaki most talál­ja meg a helyét. Politikai­lag roppant érdekes, általá­ban nem szokásos, hogy az ellenzék oldaláról érdeklőd­nek a kormánypárthoz való csatlakozásról. Krccz Tibor • A független kisgazdapárt n.yékládházi szervezetének kezdeményezésére augusz­tus 30-ig 144 fő horvátorszá­gi menekült szállását és el­látását sikerült megoldani. Felhívással fordulnak a kis­gazdák valamennyi párthoz, kövessék példájukat: a sza­bad hazájukért véráldozatot hozó horvát és magyar test­véreink családtagjairól le­hetőségeik szerint gondos­kodjanak. Mindazoknak pe­dig, akik eddig felajánlották segítségüket, ezúton is kö­szönetét mondanak a kis­gazdák. Mit ígérnek a csillagok a 36. hétre? KOS Márc. 21- ápr. 20. Személyes ügyek: Megbizonyo­sodhat afelől, hogy mind a munkahelyén, mind a család­ban derűs légkör veszi körül. A munkatársaival való kapcsolat kedvezően alakul. Érzelmek: Egy, a hét közepén várható ta­lálkozás mély nyomokat hagy. Egészség: Megszokottan jó. Sze­rencsés napja: szerda. BIKA Apr. 21 — máj. 20. Személyes ügyek: Számos vo­natkozásban reménykeltő hét. Az a ritka időszak következik, amikor bármihez fog, a siker jegyében teheti. Éljen tehát a lehetőséggel. Ha eddig bizony­talan, bátortalan volt, most megszabadulhat a gátlásoktól. Érzelmek: Ha komolyan gondol­ja, amit ez ideig képzelt a sze­relemről, csalódni fog. Ne ámít­sa önmagát. Egészség: Óvato­sabb életmódot. Szerencsés nap­ja: csütörtök. IKREK Máj. 21— jún. 21. Személyes ügyek: Az önmagá­ról kialakított elképzelés és a valóság nem egyezik. És ez az­zal a veszéllyel járhat, hogy el­szalasztja a reális lehetőséget is. Érzelmek: Sajnos, sem a szere­tett lénytől, sem a családtól nem kapja meg azt a támoga­tást, amire vágyik. Próbálja csökkenteni belső feszültségét. Egészség: Levertség. Szerencsés napja: vasárnap. RAK .Tún. 22— júl. 22. Személyes ügyek; Jó diplomá­ciai érzékkel sikerül elkerülni a csapdát, melyet önnek állí­tottak. Járjon nyitott szemmel és főleg ne teregesse ki a ter­veit. Érzelmek: Mostanában kü­lönösen ügyeljen a szavaira. Félreértés nyomán kellemetlen vitába keveredik, súlyosabb kö­vetkezmények nélkül. Egészség: Időjárásváltozással kapcsolatos­romlás. Szerencsés tek. OROSZLÁN Júl. 23— aug. 23. napja: pén­Személyes ügyek: Rövid időn belül őszinte és bátorító taná­csokat kap az élet és a munka­hely számos problémájához. Bízhat bennük. Érzelmek: Az önhöz közelálló személyt idege­síti, hogy rendszeresen ellent­mond. Ne feszítse feleslegesen a húrt. Egészség: Megfelelő. Fá­radtság forrása, hogy idejét nem képes beosztani. Szeren­csés napja: kedd. SZŰZ Aug. 24— szept. 22. Személyes ügyek: A Szűz je­gyében születették az egész hét során élvezhetik a csillagok tá­mogatását, minden tevékenysé­güket biztonság kíséri. Érzel­mek : Meglehetősen - nyugodt időszak jellemzi a kapcsolatát, de hogy így történik, ez nem az ön érdeme. Amit viszont meg kell tennie: több türelmet és kevesebb fecsegést. Egészségi A rosszul töltött vakáció fizi­kailag is érezhető következmé­nyei jelentkeznek. Szerencsés napja: hétfő. MÉRLEG Szept. 23— okt. 22. Személyes ügyek: Munkahelyi feszültség, melynek nehezen ta­lálja meg a forrását. Vélhetően van valaki, akinek érdekében áll, hogy rombolja az ön te­kintélyét. Óvatosságot és fi­gyelmet. Érzelmek: Egy ren­dezvényen, vagy baráti össze­jövetelen nehéz perceket él át. Hallgasson tehát a partnerére és ne hagyja magát provokálni Egészség: Jó, de ha diétázna jobb lenne a közérzete. Sze­rencsés napja; csütörtök. SKORPIÓ Okt. 23— nov. 22. Személyes ügyek: Javaslatát kedvezően fogadják. Felesleges tehát csökönyösködni bizonyos II kormányülésről tanácskoztak Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye kormánypárti országgyűlési képviselőivel találkozott, szombat délután, a megyeházán dr. Gyulai Gábor, címzetes államtitkár, köz- társasági megbízott. A várhatóan októberben sorra kerülő, kihelyezett kormányülésről volt szó a megbeszélésen. Mint ismeretes, a köztársasági megbízott és a koalíciós pártok­hoz tartozó képviselők közösen kezdeményezték, hogy a ré­gió gondjaival Miskolcon foglalkozzon a kabinet. Dr. Gyu­lai Gábor biztosította a honatyákat, hogy az előkészítés jó kezekben van. Iskolaavatás névadással Mályi a lövőiét építi (Folytatás az 1. oldalról) terveikben szereplő további létesítmények (például sport­pályák) kialakításával a kör­nyék oktatási, kulturális, sportcentrumának is szán­ják. A jelen számvető szép ün­nepén, ahol már a jövőt is tervezték, a múltról sem fe­ledkeztek meg. Mintegy igazságát hirdetve a múl.t- jelen-jövő egymásba épülé­sének, egymástól el nem szakíthiaitóságának. A múlt pozitív értékei ápolásának, a lokálpatriotiz­mus nemes érzése erősítésé­nek szép példája, hogy az iskola felvette a község egy­kori szülötte, Szederkényi Anna írónő nevét. Az írónő 1882. november 26-án szüle­tett Mezőnyárádon, s író­ként, újságíróként — mint azt megemlékezésében dr. Püski Sándor hangsúlyozta — a modem nő lelki válsá­gainak felszabadulásáért és az egyenjogúságáért vívott küzdelmeinek Kaffka Mar­git mellett, a legkitartóbb ábrázolója volt. Szederkényi Anna emlé­két szombattól egy szép bronzrelief (Szanyi Péter szobrászművész alkotása) is őrzi, valamint az iskola ve­zetése által alapított Szeder­kényi Anna-díj, amelyet minden tanév végén adnak át az arra leginkább érde­mes tanulóknak. A tudósítás végén még egy esemény megnyitásáról kell beszámolnunk, arról a tárlatról, amely a nyárádiak emlékezetes ünnepének szó szerint színt adott. Az egy­kor Mezőnyárádon tanító, ma Arnóton élő Nagy Jó­zsef tanár, festőművész táj­képeiből, csendéleteiből nyílt kiállítást a helybeliek nagy tetszéssel fogadták. Ennek legékesebb bizonyítékai ta­lán azok a kis cédulák vol­tak, amelyek több festmény alján ott díszelegtek, a kö­vetkező felirattal: „Megvá­sárolva”. Nemcsak >az új is­kola, lám ez is annak bi­zonysága : Mezőnyárád, a nyárádi ember ma is áldoz azért, ami a lelket, a szel­lemet nemesíti. (Folytatás az 1. oldalról) Hogy Mályiban miért más a helyzet? Itt az elmúlt években nagyon sokan, fő­leg Miskolcról kiköltözött fiatalok építkeztek, szóval az óvodáskorú gyermekek aránya ebben a községben jóval meghaladja a megyei átlagot. Mint azt a helyszí­nen megtudtuk, erre a tan­évre 238 gyermeket vettek fel a település már koráb­ban is működtetett Móra Ferenc utcai, illetve a most hétvégén avatott Botond ut­cai óvodájába, s jövőre még ettől is többet, körülbelül 300 gyermeket várnak! Ezt tudva, most már érthető a helyi önkormányzat rendkí­vüli erőfeszítése, amellyel az új óvoda építését támo­gatta. A 21,5 millió forintba került épület költségeiből a megyei közgyűlés idén sem­mit nem tudott magára vál­lalni, így a helyi önkor­mányzatnak saját erőből 10 millió forintot kellett az építés befejezésére fordítani. (Folytatás az 1. oldalról) veitségi szervek összes hor­vát tagját, beleértve a dip­lomáciai testület horvát tag­jait is, hogy álljanak a Hor­vát Köztársaság rendelkezé­sére. A szerb válasz az utolsó pil­lanatban hangzott el, a belg­rádi tv késő esti híradójá­ban. Vlagyimir Jovanovics szerb külügyminiszter nyi­latkozatában leszögezte, hogy Szerbiának semmilyen elvi fenntartása sincs a brüsszeli béketervvel kapcsolatban, leszámítva azt, hogy a meg­figyelő missziónak polgári­Mályi méretekben óriási összeg ez! S hogy megérte-e? Azok a szülők, akik cseme­téikkel ott voltak a szép óvoda-avatón, minden bi­zonnyal igennel voksolnak- Miként az új létesítmény la­kói is, a gyerekek. S ez a ■legdöntőbb érv, minden más vélemény másodlagos, ha egyáltalán akad más véle­mény. A krónikás — mert látta — feljegyezte, hogy itt-ott a könny is bújkált egyik­másik óvónő szemében azon a Mályi ünnepen. Az öröm könnyei! S hallotta hitval­lásukat is, versben elbeszél­ve: „Osztani magad; hogy így sokasodjál; / kicsikhez hajolni — hogy magasodjál: / hallgatni őket, hogy tudd a világot, / róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.” A krónikás talán nem té­ved, amikor végezetül azt állítja: jó dolog lehet ma Mályiban óvodásnak lenni. (ha) nak kell lennie. Az alapvető elemek a dokumentumban Szerbia számára elfogadha­tóak — tette hozzá —, amennyiben elvonatkoztat­nak attól, hogy a brüsszeli álláspont a horvátországi szerb népet vádolja, s fel­menti a felelősség alól a horvát fegyveres erőket. A dokumentumnak ez a része teljesen valótlan és elfogad­hatatlan — hangsúlyozta Jo­vanovics. A szerb külügy­miniszter a javaslat kulcs­elemének nevezte a döntő- bizottságot, amelynek szak­értőkből kell állnia. (hajdú i.) Fotó: Fojtán László A Doni Bajtársi Kör felhívása Fotó: F. L. Szerbia elfogadta az EK béketervét A Miskolci Galéria, a had­itörténeti múzeum a Mis­kolci Doni Bajtársi Kör köz­reműködésével vidéken, első ízben, 1991. szeptember' 23- án vándorkiállítás nyílik a II. világháború emléktár­gyaiból. A vándorkiállítás anyagát részletek ügyében. Hatásosabb, ha taktikai érzékét érvényesíti. Érzelmek: Valaki, aki közel áll a szívéhez, bizalmatlan és ezl érezteti is. Ne tulajdonítson a dolognak jelentőséget. Egészség: Változatlan. Szerencsés napja: kedd. NYILAS NOV. 23— dec. 21. Személyes ügyek: Gondolja ál higgadtan az utóbbi hetek tör­ténéseit, csak ezt követően ha­tározzon tervezett lépést illető­en. Érzelmek: Üj ismeretségek­re számíthat és ezek átrendez­hetik a szívügyeit. Ám tartsa szem előtt, hogy kalandokkal nem oldhatja meg érzelmi vál­ságát. Egészség: Migrénes fejfá­jás, frontátvonulásból. Szeren­csés napja: szombal. BAK Dec. 22— jan. 20. □ Személyes ügyek: Csillagjegye szerint kedvező fordulat várha­tó zavaros munkahelyi ügyében. Éppen ezért kezelje higgadtan a sérelmeket, bármennyire is ide- gesítőek. Most sokat ronthat. Érzelmek: Hallgasson partnere tanácsaira. Bizonyos összefüg­géseket tisztábban láthat. Egész­ség: Enyhe kimerültség. Szeren­csés napja: vasárnap. VÍZÖNTŐ Jan. 21— febr. 19. Személyes ügyek: A Vízöntő jegyében született kereskedők, üzletemberek nehéz napokra számítsanak. Érzelmek: Több őszinteséget a szeretett sze­méllyel tartott kapcsolatban. Kerülje az utólagos mágyaftóz- kodást. Egészség: Nem várható állapotváltozás. Szerencsés nap­ja: vasárnap. HALAK Febr. 20— márc. 20. Személyes ügyek: Kemény har­cot kell vívnia — önmagával. Mind a családi, mind a munka­helyi környezet ezt követelné. És gondolkodjon, mielőtt véle­ményt nyilvánít. Érzelmek: Partnerével kapcsolatos problé­mái kihatnak az egyéb tevé­kenységére is, ezért célszerű, ha veszekedésre nem ad alkal­mat és nem is provokál vitá­kat. Egészség: Nagyon jó. Sze­rencsés napja: szerda. a hadtörténeti múzeum állította össze. Szeretnénk, ha a kiállításnak miskoloi és megyei vonatkozása is len­ne. Ezért felhívunk és meg­kérünk mindenkit, akinek ilyen emléktárgya, fényképe van — visszaszolgáltatási kötelezettség mellett —, köl­csönözze a kiállítás időtar­tamára. A fényképekről 18X13 centiméteres, vagy ennél nagyobb eredeti, vagy másolati példányt kérünk. A fényképek hátlapjára kér­jük, tüntessék fel a tulaj­donos nevét, címét és azt, hogy a kép mit ábrázol. Az emléktárgyakat ugyancsak fenti adatok közlésével vesz- szük át. Az átvétel helye: Miskolc, Baross Gábor út 18. (FgKP miskolci pártirodája) 1991. szeptember 4-én (szerda), 14 —16 óráig. A kiállítás különleges ér­tékét szeretnénk a helyi ki­állítási anyagok, emléktár­gyak bemutatásával is szín­vonalasabbá tenni. Nagy Béla, a Miskolci Doni Bajtársi Kör megbízásából FELHÍVÁS! A Szerencsi Állami Gazdaság újvilági baromfitelepén szeptember 2-től szeptember 8-ig folyamatosan, 8 órától 16 óráig BARNA SZÍNŰ TOJÓTYÚKOT ÉRTÉKESÍT Ár: 95 Ft/db Fizetés a helyszínen A telep megtalálható a 37-es föútról Megyaszó irányába haladva kb. 14 km-re. A HERNÄDVÖLGYE mgtsz iiernAdnémeti gesztelyi baromfitelepén gecsenyecsirke-eladást szervez, amíg a készlet tart, 1991. szeptember 5-, 6-, 7-én', 8—14 óráig! Értékesítési súly: 1,40—1,60 kg. Értékesítési ár: 75 Ft/kg. 5C7 MISKOLCI • VASUDYAR• KFT. Minden héten valamit olcsóbban KÉSZPÉNZES VÁSÁRLÁS ESETÉN NAGYKERESKEDELMI ÁRON KAPHATOK: — szilárd- és gáztüzelésű kazánok, — gázkészülékek és gáztűzhelyek, — öntvény- és lemezradiátorok, — villanybojlerek 5—200 1-ig, — fekete és horganyzott csövek, — normál és kombinált hűtőszekrények, — alumínium lemezek rendkívüli Árengedménnyel KAPHATÓK: — színes fürdőszoba fajansz-garnitúrák 7 190 Ft-tól — padló- és falburkoló csempék 320 Ft/m'2-től — 2 ágú, 190 cm magas, festő alulétrák 2 195 Ft — 4 + 1 háztartási alulétrák 1 448 Ft — 1050X4540 mm alu trapézlemezek 3 700 Fit — 1050X2400 mm % PVC-hullámlemezek 1 290 Ft — hideg- és melegvizes vízórák, csatlakozóval 2 250 Ft-tól — 110 literes, horganyzott kukák 2 350 Ft 10—30%-OS KEDVEZMÉNNYEL KAPHATÓK: — csaptelepek, mosdó- és WC-kagylók, — PVC nyomó- és padlófűtés-csövek, — alumínium minicsatornák, — horganyzott 10—12—15 literes vödrök, — szögek, kötőelemek, zárak. 8.00—12.00-ig szombaton is várjuk kedves vásár lóinkat a Vágóhíd u. 3. és a Zsolcai kapu 12. szám alatt levő üzleteinkbe, ahová bejárat a Bigatton cukrászda felől is van.

Next

/
Oldalképek
Tartalom