Észak-Magyarország, 1990. március (46. évfolyam, 51-76. szám)

1990-03-12 / 61. szám

ESZAK-MAGYARORSZAG 6 1990. március 12. hétfő BORSODUL NS FUMROZ/1SI BETÉTI TÁRSASÁG Mostantól már együtt állunk kedves vásárlóink, építkezőink rendelkezésére GYORSAN. OLCSÓN, JÓ MINŐSÉGET at Észak-magyarországi Tégla- és Cserépipari Vállalat gyáregységeinél, valamint a niályi központban (telefon: 46-41-411) MEGRENDELI az igény szerinti falazóanyag házhoz szállítását, a BORSODTRANS FUVAROZÁSI, BT (3530 Miskolc, Arany János u. 25. Telefon’: 46-87-116) TELJESÍTI MINDEN FELVILÁGOSÍTÁST MEGADUNK MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTÜNK ISMERJÉK MEG KÖZÖS, ŰJ SZOLGÁLTATÁSUNKAT APRÓHIRDETÉSEK GAZTERV Gmk. ke­res kiemelt, kereseti lehetőséggel lakások belső gázszerelésében gyakorlattal rendelke­ző szerelőpárt, gázsze­relőt. Jelentkezni le­het: Miskolc. Klapka Gy. u. 3. sz. V 1. Te­lefon: 64-711. rAGIRT ^REKLÁM stúdió rREKLÁM STÚDIÓ 810-Z.8 :uoja|ai •zs tz n jazsdoj ':>|o>|Sj|^ 0£S£ ’•NOfAJH 'NOfH! opuDßodojd A6da 'ujd|>|sj ilud ')uapu;ui 113A13H NO ■ ■ )|un}S9j '))un)D)uJolu '^unpda *)|unji ')|un)zsaJ|Jazs ‘)|un|aszpauaiu |OAopuaja)az njo>) sapz^ ingatlan Hétvégi kert a Pin- gyomtetön sürgősen eladó, 380 négyszög­ölön termő gyümölcs­fákkal, csemegeszőlő­vel. nyírott gyeppel. A telken alápincézeti, tetőtér-beépítéses, nagyverandás kőház­zal (lakótér 40 m2), kerti kúttal, villany­nyal ellátva. Ara: 500 ezer Ft. Érdeklődni a 68-573-as telefonon le­het esténként. ______ C saládi ház eladó. Megtekinthető: Berek- a-l-ján. Móra F. u. 18. sz. afliaftt. szombat-va­sánmap.______________ B elvárosi, kulturált környezetben, Miskol­con eladó 2,5 szobás öröklakás garázzsal, vagy anélkül. Telefon: 67-154.________________ E ladnánk kp. plusz OTP-átvállalással vagy elcserélnénk kazinc­barcikai, 70 négyzet- méteres, 2,5 szobás la­kásunkat hasonló vagy 1 + 2 fél szobás mis­kolcira. Érdeklődni 17 óra után a 48/12-469-cs telefonon. ___________ V ennék Miskolc kör­nyékén tanyát vagy ' kis házat, nagy telek­kel. ..Gazdálkodás 265470” jeligére a ki­adóba._________________ S ürgősen átadó ta­nácsi bértelek a Lyu- kóvölgyben. Érdeklőd­ni: 11-459. 8—15 óráig. Éladó 800 négyszög­öl. jól termő, kordo- nos. kékfrankos szőlő Érdeklődni: az esti óráikban. 46-76-130. Mezözomboron, a Dózsa u. 8. szám alatt lévő családi ház el­adó. Érdeklődni a helyszínen, egész nap. Hétvégi telek eladó Asítón. Tapolcához közel. Érdeklődni: egész nap, Kertész, Báthory sor 23. ______ A z Otthon Ingatlan­közvetítő segít önnek lakása, ingatlana adás-vételében, cseré­iében, bérlésében, szá­mítógéppel és forgal­mas helyen lévő hir­detőtáblájával. Címe­ket fél évig ajánljuk. Irodánk: Széchenyiül 107. Nyitva: munka- napokon 10—17 óráig. Régi típusú családi h áz el a d'ó. Érd «k 1 ődn i: 15.30—20 óráig, szom­baton- és vasárnap egész map. Sajópetri. Dózsa Gy. 32. szám. Eladók beépíthető házhelyek Miskolc II. kerületben (Szirma). Érdeklődni: dr. Zom- bornénál. a 35-977-cs telefonon, du. 4—5 óra között.________________ E lcserélem a vasi •> szobás, tanácsi, föld­szinti. telefonos laká­somat hasonlóra Diós­győrben. Tel.: 61-158. Haláleset miatt sür­gősen eLad'ó 530 négy­szögöt! szőlő a Farkas- dűlőben. Érd.: 14 és 17 óra között. Hart- martnié. Engels út 12. 11/2.______________ O TP-garzon eladó. Érdeklődni-: pénteken. 15— 117-iig és szomba­tion egész map. Mis­kolc. Jósika u. 17. 1/2. Zelemáik._________ I ngatlanközvetítés (adás-vétel, csere, bérlés). Naprakész információkkal a la­kosság és a közületek szolgálatában. Piramis Ingatlanközvetítő, Ka­zincbarcika, Lenin út 45. Telefon: 06-48­16- 171. _________________ N yéki-hegyen 400 négyszögöl parlag ju­tányosán 5 évre bérbe adó; 1990 500, ’911. ’92. ’93, ’94. december 31- ig, évi 2000 Ft. Érdek­lődni : 88-808, az esti órákban.______________ E ladó liftes, II. eme­leti, másfél szobás OTP-lakás az Avas III. ütemben. 1990. szeptemberi kiköltö­zéssel. 900 000 Ft kész- Pénzért. Tel.: 62-645. Külön bejáratú szo­ba-konyha kiadó. Gö- römböly. Madár út 1.1'. Garázst vennék bér­ház alatt. Érdeklődni a 78-143-as telefonon. délután 2-től.________ B odótetőn 200 négy­szögöl bekerített te­lek. kis házzal eladó. Érdeklődni lehet: Her­man Ottó út 4. IX/2. Tel.: 11-049.___________ Eladó Kisgyőr. Bán­völgy út 4. sz. alatti lakóház, nagy kerttel, kertben lévő pincével, műhelynek alkalmas melléképülettel. Ipari áram van. Irányár: 420 ezer Ft. Érdeklőd­ni Rákóczi út 57. sz. alatt.__________________ T iszadob, Petőfi u. 28. parasztház búto­rozva eladó 190 000 fo­rintért. Érd.: Miskolc. Szentpéteri kapu 6. fszt. 3.. Anga. 600 négyszögöl. Lyu­kó és Kőporos felöl jól megközelíthető gyümölcsös sürgősen eladó. Érdeklődni: Miskolc. Nagy Sándor út 37. sz. ___________ E ladó Miskolc köz­pontjában lévő 3 szo­bás, 73 négyzetméte­res. földszinti, össz­komfortos. tehermen­tes. igényesen kiala­kított. lambériás OTP- öröklakás. Érdeklődni a 18-901-es telefonon, vagy személyesen Mis­kolc. i. kér.. Bulcsú u. 20. fszt. 3. __ E lcserélném 2 4- 1 • szobás, tanácsi laká­somat 2 kisebb taná­csira vagy 1 kisebbre 4- különbözet. Min­den megoldás érdekel. Miskolc, Hajós I. út 29. TX‘2. Már működő vendéglátóipari egységek vagy magánvállalkozók részére II. osztályú színvonalon működtetendő Érdeklődni lehet: a Diósgyőri Vasas Művelődési és Oktatási Központban 3532 Miskolc, Marx K. u. 36. Tel.: 46/52-220/17 László József reklámfőnöknél A Borsod Megyei Tanácsi Építőipari Vállalat Miskolc, József A. út 57. SZABAD KAPACITÁST KÍNÁL festő- és mclcgburkoló munkák elvégzésére. Telefon: 17-611/81-cs mellék, reggel 7—9 óra között. Árufuvarozás, KÖLTÖZTETÉS, TÉG- LASZALLlTAS, nagy árkedvezménnyel. BORSODTRANS FU­VAROZÁSI BT. Tel.: 87-716. 30 százalékos áren­gedménnyel festés, mázolás, tapétázás, parkettcsiszolás ga­ranciával, 35-628. LOTTÓCSODA! 15 szám számítógépes va­riációja 99 szelvényen. 5 kihúzott számra minimum egy négyest. 13 hármast. 34 kettest biztosít. Megrendel­hető rózsaszín postai csekken (380 Ft — gyorsabb) vagy levél­ben (utánvéttel küld­ve 410 Ft). Cím: ..Lot­tócsoda” Budapest 1146. Szitakötő u. 14. APROHIRDETESEK Budapesti munkahelyre vegy­ipari szakmunkásokat keresünk, folyamatos munkarendbe. Bér: 80—90 Ft/óra. Szállás, étkezés biztosított. Érdeklődni minden­nap 16 órától 19 óráig a 48/15- 619-es sz. telefonon. Az Észak-magyarországi Inno­vációs Centrum (Park) Rt. pá­lyázatot hirdet reklámmenedzse­ri munkakörök betöltésére. Al­kalmazási feltétel: szakirányú felsőfokú végzettség és egy vi­lágnyelv középfokú ismerete. Jelentkezés: szakmai önéletrajz benyújtásával dr. Tolnai Lajos- né személyzeti vezetőnél — Mis­kolc, MSZB tér 1. .sz. VI. szint, 608. szoba. Tel.: (46) 87-209/43. A Nyersvas- és Acélgyártó Kft. (Miskolc) pályázatot hir­det pénzügyi osztályvezetői munkaikor betöltésére. A pénz­ügyi osztályvezető alapvető fel­adata: az évi 16 milliárd Ft forgalmat lebonyolító szervezet irányítása, jogszabályokkal ösz- szefüggö pénzügyi feladatainak ellátása. Követelmény: felsőfo­kú szakirányú végzettség, ipar- vállalatnál pénzügyi területen eltöltött többéves vezetői gya­korlat. Kiemelt bérezés: alap­bér -j- prémium megegyezés szerint. Az írásos pályázatot kérjük 1990. III. 25-ig a Nyers- vas- és Acélgyártó Kft.. Mis­kolc, 10. Pf. 583. leadni. Rábai István gazdasági igazgatóhelyet­tes címére, aki bővebb felvilá­gosítást az 52-091-es telefonon ad. A pályázatokat bizalmasan kezeljük. A döntésről tájékoz­tatást adunk. A pályázati anya­gokat visszajuttatjuk. A harsányi Petőfi Mgtsz munkatársakat keres az alábbi munkakörökre: főkönyvelő-he­lyettest számviteli főiskolai, il­letve mérlegképes végzettséggel, legalább 5 éves, hasonló munka­területen eltöltött vezetői gya­korlattal ; vezető üzemgazdászt közgazdasági egyetemi, vagy mezőgazdasági vállalatgazdálko­dási szakmérnöki végzettséggel, legalább 5 éves, hasonló munka­területen eltöltött vezetői gya­korlattal. Jelentkezés: a tsz el­nökénél. Cím: Petőfi Mgtsz Harsány, Kossuth u. 1. Tel.: 46/42-298. A Mezöcsáti Fémipari Kft. fel­vételt hirdet meó-vezetö. norma- technológus, kereskedelmi elő­adó munkakörökben. A sokol­dalú szakmai gyakorlat és a felsőfokú szakirányú végzettség előnynek számít. Bérezés: meg­egyezés szerint. Miskolcról köz­vetlen műszakos buszjárat biz­tosított. Jelentkezés: Mezőcsát, Vörös Hadsereg u. 85. sz. telep­helyen a munkaügyi csoport­nál. MH: 174 122. A Miskolci Lakáskarbantartó és Szolgáltató Ipari Szövetkezet felvesz: kőműveseket, lakatoso­kat, vízvezeték-szerelőket, asz­talost, segédmunkást miskolci változó munkahelyre, valamint villanyszerelőket állandó sajóbá- bonyi munkahelyre. Jelentkezni lehet: a munkaügyi csoportnál, Miskolc, Szputnyik u. 1. sz. alatt. A Gáz- és Olajszállító Válla­lat 15. Sz. Üzeme Miskolc, ke­res 1 fő Novell, dBase környe­zetben, elsősorban ügyviteli fel­adatok megoldására, fiatal prog­ramozót. Lehet pályakezdő is. 1 fő műszer- és irányítástechnikai végzettségű, fiatal üzemmérnö­köt, vagy mérnököt. Számítás- technikai ismeretekkel rendelke­zők előnyben. Fizetés megegye­zés szerint. Jelentkezni lehet a 16-072/125-ös telefonon, munka­időben. MH 158 989. A MÁV Hídépítési Főnökség Szerelő Építésvezetősége változó munkahelyre felvételt hirdet: la­katos, hegesztő, kovács, mázoló, szigetelő munkakörökbe. Jutta­tásaink: ingyenes utazási igazol­vány az ország területére a dol­gozóknak és családtagjaiknak, ingyenes munkásszállás, külön - élésidíj-térítés. Jelentkezés: MÁV Hídépítési Főnökség Szerelő Épí­tésvezetősége, Budapest XIV., Mexikói út 71. sz. Telefon: 184- 0148/154. Lakatos-hegesztő szakmunká­sokat kedvező bérezéssel felve­szünk. Jelentkezni lehet: mun­kaidőben TARSZOLG Üzemigaz­gatóság, Miskolc-Pereces, Bolló- alja út 47. sz. alatt. Sátoraljaújhelyre varrónőt és férfi mun­kaerőt felveszek cipő- javításhoz. Jó kerese- 1i lehetőség. Érdeklőd­ni: Sátoraljaújhely. Rákóczi út 5. Kőművest, ácsát, se­gédmunkást állandó munkára felveszek. Érdeklődni: 16—18 óra között. Miskolc. Mo- solygó A. 26. REDŐNY-RELUXA üzletkötőket keresek! Jó tárgyalókészséggel, nagy szorgalommal rendelkezők jelentke­zését várom, de. 10— 11, du. fél 4—5 óra kö­zött. Maksa. Leszih A. u. 27. 1/2. MINITOKOS REDŐ­NYÉT, RELUXÁJÁT rendelje meg nálam! Garancia, kiváló mi­nőség, díjtalan fel­mérés alapján konk­rét ablakárak. Hív­jon : 46-69-655 (vagy 16-617). HÍVJON BIZALOM­MAL, ha REDŐNYÉT, RELUXÁJÁT nálam óhajtja készíttetni! NEM BANJA MEG! Tel.: 77-761. _______ T ollfclvásárlás, loll- fisztitás. paplankészi- tés. Hívásra házhoz megyek. Tel.: 67-231. Szabadságharc u. 4. S zakács. (516143) _ R ELUXAVASAR a Szabó Lajos úti Ezer­mesterboltban ! 750— 850 Ft/m- 4- 75 Ft/db. Szerelve is kérheti! Szalagfűrész, 400-as. betonkeverő eladó. II. kér., Jcgonycs út 63. Előnevelt csirke F/l- es, Tetra—H és Hyb- ró állandóan kapható. Tiszalúc, Hársfa út 33. Hegedűs. mssm FIGYELEM! Az ORIGÓ Műszaki Kereskedés Miskolc. Szeles u. 49. sz. (Búza tér) alatti boltjában, motoros fűrészek, kerti gépek, láncok, lemezek és alkatrészek NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATOK: Például: 3/8-os 68 szemes lánc: 965 Ft. 325-ös 64 szemes lánc: 960 Ft. 404-es 68 szemes lánc: 980 Ft. 3'8-os 53 szemes lánc: 870 Ft. Husqvarna—61 motoros fűrész: 29 810 Ft. Husqvarna—281 motoros fűrész: 33 850 Ft. RK—02 rotációs kapa: 27 500 Ft. Stihl motoros permetező 28 700 Ft. Telefon: 16-443. Eladó 10 éves, jó ál­lapotú, rövidplatós IFA tgk., hároméves 126- os Polski FIAT, 80 q morzsolt kukorica. Át­adom Wartburg Spec, tolótetős kiutalásom (62 gk. van előtte). Ér­deklődni egész nap a 76-883-as telefonon, 46- os körzetszám. Ne vegyen addig au­tót. amíg nem látta választékunkat! AU- TŐTÉKA Gm„ Ka­zincbarcika. Felszaba­dítók útja 6. Eladó betegség mi­att 12 ezer csirke ne­velésére alkalmas te­lep. fele részben 2 hold téeszterületen. Miskolchoz 20 km-re. Érdeklődni: Miskolc III. kér.. Hegyalja út 32., csak este 7—8 óra között. Előnevelt csirke kap­ható és előjegyezhető. Felsőzsolca. Gőzön Lajos 18. Keveset használt 8 tégelyes fagylaltgép és nagyméretű. rozsda- mentes mosogató el­adó. Érdeklődni: (46) 37-978. Vásárolok! Otthoná­ban mindenféle ágy- tollat magas áron! Címfelvétel: 38-859. Tapétát most vásá­roljon! 100-féle vá­lasztékból. Egyes ta­péták 10—30 százalé­kos árengedménnyel, a Bartók tapétabolt­ban. Miskolc. Vándor S. u. 9. sz. Autó adás-vétel, vo­nóhorog-felszerelés, gumiszerelés. centíro- zás, -eladás. Autó­bontó. autóalkatrész­bolt, autó- és után­futó-kölcsönzés. Ez mind egy helyen, a Négykerék Autócent­rum GMK-ban. Tel.: 51-010. Eladó Moszkvics 1500-as. 9000 !km-irel, vonóhorogga!. Érdek­lődni egész nap. Mis­kolc-Sai ima Lukács U. 7. ingatlan Kiadó Szőnyi Már­ton u. 101. sz. alatti 200 m2-es családi ház. alatta raktárnak vagy műhelynek alkalmas 100 m2-es szuterénnal, elsősorban vállalat ré­szére, havi 30 ezer Pú­ért. Telefon van. Ér- deklődnl a 68-636-os telefonon. Eladó Leninvárosban 2 szoba, összkomfor­tos. tehermentes, szö­vetkezeti lakás olcsó áron. Érd.: Leninvá- ros. Lékai J. utca 26. IV/2. Tel.: 14-914. Mályiban, a 3-as fő­úttól 500 m-rc 1400 négyszögöl müveit zártkert eladó. Tele­fon: 31-625 (20 óra után). Eladom vagy bérbe adom kertes családi házrészem Miskolc környékén, a horgász­tóhoz és buszmegálló­hoz pár percre. Cse­rélhető tanácsi gar­zonra vagy házrészre. ..Kedvező ár 264948” jeligére a kiadóba. Eladó Miskolctapol­cán 520 négyszögöl szőlő, gyümölcsössel, megosztva is. Érdek­lödni: 63-791. __________ K étszobás. kertes ház, melléképülettel, 100 kvadrát. azonnali beköltözéssel eladó. Nyékládháza. Dózsa Gy. u. 27. Miskolctapolcán, az Éden kemping fölött 300 négyszögöl, pano­rámás, gyümölcsfák­kal, szőlővel telepített zártkerti ingatlan el­adó. Villany van, viz megoldható. Érdeklőd­ni : 18-901. vagy sze­mélyesen Miskolc, t. kér., Bulcsú utca 20. fszt. 3. _________________ I idelény, Ady E. u. 1. sz. alatt kétszobás családi ház eladó. Ér­deklődni: Debreczeni Bálint. Sajóbábony. Erkel F. 3.___________ E lcserélem 1 4- 2XV2 szobás szövetkezeti la­kásomat mályi vagy nyékládházi családi házra. ..Engels utca 264953” jeligére a ki­a dóba._______________ 400 négyszögöl tüs­kementes szeder el­adó a harsányi szak- szövetkezetben. Érd.: 60-176, az esti órák­ban.___________________ K iadó egyszobás, te­lefonos lakás a Kili- án-északon. Érdeklőd­ni : a 83-648-as telefo­non, 17—20 óráig. ___ E ladó Sajószentpé- teren 65 négyzetméte­res társasház, kerttel, garázzsal, tetőtér­beépítési lehetőséggel, kp.-fizetés után be­költözhető. Eladó to­vábbá 3 szobás OTP- lakás Kazincbarcikán, telefonnal. tárolóho- lyiséggel, garázzsal. Érdeklődni: MIK. TN- KOZ Iroda. vegyes VÉNUSZ Házasság- közvetítő Iroda. Dip­lomás pedagógus-pszi­chológus segítségével megtalálja társát. Kül­földi kapcsolatfelvétel is választható. Iroda: Miskolc III., Barbai F. út 11. Levélcím: Mis­kolc 10. Pf.: 558. 3510. Tel.: (46) 51-340. Hét- tő 14—19-ig. ___ Ü VEGEZÉS HELY. SZÍNEN! Hívja a 16- 380-at!______________ K özületek, figyelem! Ha ebben a hónap­ban megrendelik lép- csőházak festését, má­zolását vagy egyéb festési munkákat, 20— 30 százalékos árenged­ményt biztosítunk. Üz­letszerzőknek üzletkö­tési jutalékot fizetünk. 35-628. __________________ S zobafestést, mázo­lást vállalok, közület- nck is. Tel.: 75-010. este. Kavics, homok, be­ton és egyéb ömlesz­tett áru szállítását vállalom billenős te­herautóval. közület- nek és magánszemé­lyeknek, Telefon: 46­60-270. Vízvezeték szerelé­sét, javítását, bojler, mosógép bekötését vállalom. Tel.: 65-402. Alap-, árokásás, gé­pi földmunka és föld- szállítás megrendel­hető. Érd.: 31-311. Bőrkabátok festése, béléscseréjc. Miskolc. Papszer u. 3. sz., az- MSZB térnél. A Miskolci Húsipari Vállalat rendkívüli sonkavásárlási akciót hirdet 1990. március 5-től április 30-ig Régi ár: Új ár: Csemege sonka 300,— 290,— Ft Miskolci sonka 360,— 290,— Ft Szendvics sonka 360,— 290,— Ft fogyasztói áron ajánljuk kedves vásárlóinknak KERESSE TERMÉKEINKET! A megye összes élelmiszerüzletében megtalálhatók! A Miskolci Közterület-fenntar­tó Vállalat felvételre keres gya­korlattal rendelkező mélyépítő művezetőket, hegesztő vizsgává 1 rendelkező lakatosokat, cs szer­vizes dolgozókat. Jelentkezni le­het: Miskolc, József Attila út 65. szám alatt. A Miskolci Hú tőház azonnali belépéssel alkalmaz: hűtőházi ra­kodókat, gyakorlattal rendelkező elektroműszerészt élelmiszer- ipari csomagológépek javításá­hoz, gyakorlattal rendelkező villamostargonea-szerelőt, gépla­katost, clektrikusi vizsgával ren­delkező villanyszerelőt, valamint hű tőgépészt, kompresszorszerelöt és fagyasztóberendezés-kezelőket. Bérezés megegyezés szerint. Je­lentkezés a htitőliáz munkaügyi osztályán. Gyászhírek HALÁLOZÁS Fájó szívvel, tudatjuk, hogy OLÁH SANDORNÉ. sz. Bálint Irén 1990. március 7-én. életének 72. évében- elhunyt. Hamvasz- tás utáni búcsúztatására ké­sőbbi időpontban kerül sor. A gyászoló Kernóczi család. Fájó szívvel tudatjuk miríd- azokkal. akik ismenték és sze­relték. hogy hosszas szenvedés után', márditís 8-án — életének 72. évében — csendesen el­hunyt RÁBÁI SÁNDOR, Digép -ny u gd fjas. Szerqtett halottunk végakara­ta szerint, hamvasztás után e rovatban fogunk visszatérni a temetés időpontjára' és helyé­re. A gyászoló család. Fájó szívvel, utótag tudatjuk mindazokkal., akik szerették és ismerték, hogy OKOS GYÖRGYNÉ, ,sz. Molnár Máriát. 1990. március U-én szűk csa­ládi körben eltemettük. Gyá­szolják: imádott gyermekei, szerető férje, édesanyja, test­vére, anyósa. Fájó szívvel tudatjuk, hogy özv. KERESZTÉNY JÖZSEFNÉ, sz. Poczik Julianna, életének 88. évében elhunyt. Temetése március 14-én. rég­gel 9 órakor lesz a Mindszenti temető •ravatalozójából. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, feleség, TERNYIK GABORNÉ, ,sz. Sim'kó Gizella, a MAV^igazgatóság dolgozója, 1990. február 21-én — életének 38. évében — tragUkius hirte­lenséggel elihunyii. Hiamva:9ztás utáni búcsúztatása 1990. már­cius 14-én. Ii3 órakor Lesz a diósgyőri római katolikus te­mető ravatailiozój ában. Em lé­két örökre őrzi a gyászoló család. Fáj dia Lom tál megtört szívvel tudatjuk mindazokkal1. alkik ismerték és szerették, hogy a szeretett feteség. édesanya, nagymama, testvér és rokon. VARGA BARNABASNÉ, sz. Frigyik Erzsébet. 67 éves kobráiban, türelemmel viselt, hosszú betegség után. 1990. március iO-én elhunyt. Temetése i9í>0. március 14-én Oszerdán) 9 órakor lesz a diós­győri1 római katöldlkus teme­tőben. A gyászoló család. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szivvel mondunk kö­szönetét mindazoknak a1 roko­noknak. barátoknak, szomszé­doknak. .ismerősöknek, akik f el ej thetetl en halottunk. PALOTÁS JÖZSEFNÉ sz. Német Ilona temetésén megjelenítek, sírjára virágot helyezték, mérhetetlen fájdalmunkat részvétnyllván í - tásukkal enyhíteni igyekezték. A .gyászoló család. Köszönetét mondunk minden kedves rokonnak, ismerősnek, szomszéd oknak, akik felejthe­tetlen' férjem. MOTIL SÁNDOR LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára koszorút virágét helyeztek. gyászunkban1 osztoztak. és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló család. Hálás szivveL mondunk kö­szönetét rokonainknak. a szomszédoknak. j smerősökn ek. akik drága édesanyánkat. özv. PRIBÉLI JÁNOSNÉT, a tíbolíddaróci temetőben1 utol­só útjára elkísérték, ravatalá­ra koszorút, virágot hoztak, vagy együttérzésüket bármi­lyen formában kifejezték. A gyászoló család. Hálásan köszönjük rokonaink­nak ismoröseriinknek. hogy KOVÁCS JÁNOS temetésén részt vették. őt utolsó útjára elkísérték, rész­vétükkel enyhíteni igyekeztek gyászoló családja1 fájdalmát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom