Észak-Magyarország, 1990. március (46. évfolyam, 51-76. szám)

1990-03-12 / 61. szám

1990. március 12. hétfő ÉSZAK-MAGYARORSZAG 7 Hagynia amerikai bajnok Üjábtb nagy sportsikert ért el a tengerentúlon tanuló Bagyula István, a rúdugrás országos csúcstartója (570). A csepeli atléta 565 cm-es eredménnyel megnyerte az Egyesült Államok fedettpá­lyás főiskolai bajnokságát, amelyet Indianapolisban, az 1987-es vb-csarnokban ren­deztek, Egy nemhivatalos vi­lágcsúcs is született a verse­nyen: a Texas egyetem női 4x400-as váltója állította fel, 3:32,01 perccel. A rekord azonban nem hitelesíthető, mert a staféta negyedik tag­ja, Sandle Richards — a há­rom másik váltótaggal ellen­tétben — nem amerikai, ha­nem jamaicai állampolgár. Megyei úszókörkép Pezsdü/és a medencében Hosszú-hosszú stagnálás után az elmúlt esztendő je­lentős előrelépést hozott a megye úszósportjában. Hogy mire alapozható ez a minő­sítés milyen eredmények tá­masztják alá, arról az egyik legilletékesébbél. Hölcz Pé­terrel, a megyei szövetség főtitkárával beszélgettünk: — Való igaz, hogy borso­di fiatalok régen produkál­tak országos erőpróbákon olyan eredményeket, mint az elmúlt esztendőben. Az ered­ményességi listát feltétlenül a Miskolci Vízmüvek SC fiataljai vezetik, de ott van­nak mögöttük az ózdi fiúk és lányok, s a írnegye többi szakosztályánál, Kazincbar­cikán. Leninvárosban. Sáros­patakon és Encsen egyaránt biztató jelek villantak fel tavaly. — Konkrétan hallhatnánk ezekről? — A Vízművek SC legfia- talabbjai közül Rittenbacher Éva és Kerékgyártó Tamás pillangón és gyorson az or­szágos delfin-bajnokságon III.. V. és VI. helyezéseket értek el. A gyermek korcso­portban a pillangózó Kun Éva, a gyorsúszó Tamás Andrea és Szendrei Eszter, valamint Györgyik Róbert több, dobogós, és pontot érő helyezést szereztek. Az OB-n aranyérmes lett a gyermek Sándor Brigitta 200 vegye­sen, s még két számiban ezüstérmet is nyert. így if­júsági kerettag lett. s elju­tott a lipcsei IBV-re, ahol a 4X200-as gyorsvál'tó tagja­ként II., míg a 4XlúO-as gyorsváltóval IV. lett. Egyé­ni VIII. helyezése a 200 m- es vegyesúszásban az erős nemzetközi mezőnyben, szin­tén dicséretes. Általa egye­sületünk kilépett a nemzet­közi porondra. Az ózdiak közü'l a hazai országos erő­próbán Szép Mariann és Schifter Tamás hátúszásban lett V., az úttörő Nagymen- di Ferenc pedig 100 háton nyert aranyérmet. Biztató, hogy Mariann nagyon közel került a serdülő aranyjelvé­nyes szinthez. — Miben látja az ered­ményesség alapfeltételét? — Számunkra meghatáro­zó volt. hogy a múlt év ja­nuárjában újra megnyílt a diósgyőri uszoda, s ez lehe­tővé tette, hogy a hét min­den napján, reggel 6-tól 10- ig, és délután 3—8-ig cso­portosan megosztva dolgoz­hattunk. Az idősebbek edzé­seit Fázold Henrik, a f.iata- lalb'balkét jómagam irányítot­tam. Mindketten főállásban tevékenykedünk, igyekszünk lépést tartani a világ úszó­sportjának fejlődésével, fo­lyamatosan képezzük ma­gunkat, s az átvett tapaszta­latokat igyekszünk mun­kánkban is kamatoztatni. Persze, ehhez a lehetőséget a Vízművektől kapjuk, tá­mogatásuk nélkül ez lehetet­len volna. Özdon tavaly fel­újították a 25 m-es meden­cét, ezért a strandon készül­tek az OB-re. Ha nincs ez a kényszerhelyzet, az emlí­tetteknél még több jó ered­ményt produkáltak volna. Sajnos, náluk nincs főállású edző, ami nagyobb távon szerintem kritériuma az eredményességnek. — Mi o helyzet a megye többi szakosztályánál? — Leninvárosban egy test­nevelő irányításával. 25 mé­teres uszodában dolgoznak a fiatalok, s várják az 50 mé­teres medence befedését. Sá­rospatakon az anyagiak mi­atti egyéves kihagyás után, talán végleges megoldást je­lenthet, hogy a Tanárképző­től az STC vette át a szak­osztályt. Kazincbarcikán egyelőre csak időszakos a szakosztály működése, a nyári hónapokra szorítkozva. Encsen másodállású edző működik, az isikölai úszás- oktatásból válogat, s heten­te három alkalommal edze­nek. — A jövő kilátásai? — Kazincbarcikán már megtörtént az 50 méteres medence alapkövének letéte­le. s elkészülte jelentős im­pulzust adhat a barcikai úszóéletnek. Mezőkövesden befedtek egy 33 m~es me­dencét. remélhetőleg ez is elősegíti a sportág meghono­sodását a matyó fővárosban. Természetesen jó volna Mis­kolcon is egy 50-es uszoda, mert akkor a nagyszerű ne­velő egyesületnek számító Postással kooperálva váro­sunkét a sportág egyik bázi­sává fejleszthetnénk. Mis­kolcon valamelyik általános iskolában, az elsősöknél sze­retnénk indítani egy „úszós” osztályt, utánpótlási bázist teremtve ezzel. A tárgyalá­sok előrehaladott állapotban vannak. Arra törekszünk, hogv valamennyi szakosz­tálynál előtérbe kerülhessen a minőségi eredményeket hozó szakmai munka. Kossárik Nándor T anfolyamok lemesváriék nem kerültek döntőbe Valószínűleg, nem túlzott Bud Collins, az egyik leghí­resebb amerikai teniszkom­mentátor. amikor szombaton kijelentette: „Jennifer Cap­riati a legszenzációsabb be­mutatkozást vitte véghez a sportág történetében.” A 13 éves iskoláslány — még csak nyolcadik osztályba jár — 'a 350 ezer dolláros Boca Raton-i viadal elődöntőjében 7:6. 7:6 arányban győzött a 10. helyen kiemelt perui Laura Gildemeister ellen. Capriati a legfiatalabb te- niszezőnő. akii Grand Prix- verseny döntőjébe került, s ha a fináléban legyőzi az argentin Gabriela Sabatinit, akkor természetesen ő lesz a történelem legifjabb torna­győztese is. A „Capriati-show” mögött persze háttérbe szorult a páros. A történeti hűség kedvéért azonban meg kell emlékezni arról, hogy Te­mesvári Andrea és a hol­land Brenda Schultz az elc'- döintőben 6:4, 4:6. 6:4 ará­nyú vereséget szenvedett az Elise Bürgin, Wendy Turn- bull összetételű amerikai, ausztrál kettőstől. Középfokú sportszervező­képző tanfolyamot indít az 1990—92-es tanévekben a Magyar Testnevelési Egye­tem Továbbképző Központ­ja. A jelentkezési feltételek: büntetlen előélet; betöltött 18. életév; középisikolai vég­bizonyítvány; megyei sport­ági szakszövetségi vélemény A jelentkezési lapokat a Borsod Megyei Sportszövet­ségi és Rendezvényirodában (Miskolc, Széchenyi u. 103.) Szilágyi Dezső főmunkatárs­nál kaphatnak az érdeklő­dők. A tanfolyam 2 éves, a tandíj évenként 2000 fontat. Jelentkezési határidő: ápri­lis ,10. A Magyar Testnevelési Egyetem Továbbképző Köz­pontja (TiFTK) az 1990—92- es tanévekben is beindítja edzőképző tanfolyamait. A képzés — legalább 8 fő rész­vétele esetén — 32 sportág­ban indul. A jelentkezési feltételek: legalább középis­kolái végzettség; betöltött 20. életév; versenyzői múlt, A jelentkezési lapokat és a fel­vételi tájékoztatót a Borsod Megyei Sportszövetségi és Rendezvényirodában (Mis­kolc, Széchenyi út 103.) Szi­lágyi Dezső főmunkatárstól kaphatják meg az érdeklő­dőik. A tanfolyam 2 éves, a tandíj évenként 4000 forint. Jelentkezési határidő; ápri­lis 10. A TOTÓ 10. heti eredménye 1. MANNHEIM—LEVERKUSEN 2. HAMBURG—BAYERN MÜNCHEN 3. BOCHUM—UERDINGEN 4. SCHALKE 04—HERTHA BSC 5. UNTERHACHING—WATTENSCHEID 6. OSNABRÜCK—BRAUNSCHWEIG 7. ESSEN—KASSEL 8. GENOA—BARI 9. JUVENTUS—MILAN 10. »WVRLETTA—PARMA 11. COSENZA—ANCONA 12. PADOVA—TORINO 13. REGGIANA—CAGLIARI +1: LECCE—NAPOLI 1- 1 X 0- 3 2 2- 1 4-1 1- 2 1-2 1-0 0- 0 X 3-0 1 1- 0 1 2-0 1 1- 1 X 2- 0 1 M X Amikor a gyúróé a főszerep A hét végén kezdődik Mozdul a megye Amint arról már többszöri beszámoltunk, március 17— 18-án kezdődik a Mozdul a megye sportakció, melyen a városok. nagyközségek és községek lakói, korra és nemre való tekintet nélkül részt vehetnek. A sportága­kat a helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően, a sportszakigazgatási szer­vek választják ki. és a ren­dezésbe besegíthetnek az egyesületek, valamint a társ­szervek is. A négyfordulós versenyso­rozat további időpontjai: április 28—29., szeptember 22—23., november 24—25. A kiíró Borsod Megyei Sportszövetségi és Rendezi vény Iroda a kategóriánként legsikeresebben mozgósító településeket 10-töl 100 ezer forintig terjedő pénzjuta­lomban részesíti. ASZTALITENISZ. Borsodi Kinizsi—Postás II. 19-6. Bocs, NB I. B-csoport, női. Gy.: Kriston (5), Molnár A. (5), Széles (5), Badarász (2), Kosárkó (2). Magabiztos győzelem, a frissen igazolt Badarász jól mutatkozott be. Borsodi Kinizsi—Maikéi Spar­tacus 12-4. Mákó, NB II., férfi. Gy.: Géczi (4), Rózsa­hegyi (4), Temesvári (3), Marczi (1). Nem volt egy súlycsoportban a két csapat. Orosháza—Hejőcsábai Ce­ment SC II. 1.1-5. Orosháza, •NIB II., női. Gy.; Horváth Zs. (3), Kondás (2). A mis­kolci fiatalok nem tudták kétségessé tenni a találkozó kimenetelét. LABDARÜGÁS. Gönci VM —Sárospatak 1-0 (1-0). Gönc, 400 néző. Vezette: Petus. Megyei I. osztályú, előre ho­zott bajnoki mérkőzés. A küzdelmes összecsapáson lel. késén és nagy akarással fut­balloztak a hazaiak, jól mu­tatkozott be Képes János le­génysége. GL: Czakó. Ifi: 0-0. SAKK. Üjszász—Miskolci Közúti Igazgatóság 9,5-4,5. Üjszász, OB II. A hazaiak sikere egy pillanatig sem forgott veszélyben. Gy.: Re- bó, Raranyi. D.: Tóth, Pász­tor, Szabó, dr. Varga, Rezső. A megyei A-csoportos csa­patbajnokság 3. fordulójá- 'v nák eredményei: Ózdi Ko­hász—Mezőkövesdi Munkás 6-6 (ifi: 0-2). Miskolci Spar­tacus—Szuhavölgyi Bányász 8-4 (1,5-0,5). Gyár. és Gép­szerelő Vállalat—Sátoraljaúj­hely 8.5-3,5 (ifi: 1-1). Bor­sod Távhő SC II.—Edelény 5-7 (ifi: 0-2). Az élcsoport állása: 1. Gyár- és Gépsze­relő Vállalat 25; 2. Miskol­ci Spartacus 23,5; 3. Mező­kövesd 21,5. B-csoport, 2. forduló: Me­zőkövesd II.—Mezőcsát 3,5­6.5. M. Közúti Igazgatóság II.—Sárospatak 6,5-3,5. Ede­lény II.—M. Spartacus II.— KIOSZ 4-6. Gyár- és Gép­szerelő Vállalat II.—Putnok •6,5-3.5. Az élcsoport állása: 1. M. Spartacus II.—KIOSZ 13,5; 2. Gyér- és Gépszerelő Vállalat II. 12,5; 3. Putnok 10.5. Vereséget szenvedett a Borsod Távthő SC OB I-es csapata. A miskolciak a fő­városban, a Budapesti Spar­tacus vendégei voltak, és 8:5 arányú vereséget szenvedtek, egy parti függőben maradt. Győztek: Halász T., Somlai. Döntetlen: Lukács, dr. Hazai, Vanczák, Bokor, Kovács L., Varga P. Ádők partija függő. Kézilabda Kedden: B. Bányász-Lvov Holnap nemzetközi női kézilabda-mérkőzést rendeznek Miskolcon, a városi sportcsarnokban. A Borsodi Bányász vendége a szovjet Lvov gárdája lesz. A nagy érdeklődéssel várt összecsapás 16 óra 30-kor kezdődik. A belépődíj egy­ségesen 20 forint. Kosárlabda A Szekszárd ellen... Labdarúgás, NB III. Nyitány ■I..ni ii csütörtökön, folytatás vasárnap A munkarend módosításá­val megváltoztatták az NB IlI-as labdarúgó-bajnokság Tisza csoportjának program­ját is. Az első forduló mér­kőzéséit március 15-én, csü­törtökön, a második forduló találkozóit pedig március 18- án, vasárnap rendezik meg. A párosítás, március 15.: Szeghalom—Hajdúszoboszló. Mádi {Bányász—Sajóbábonyi Vegyész, Hajdúböszörmény— Borsodi Építők Volán, Ka- ba—Mátészalka, * Rakamaz— Tiszavasvári, Balmazújváros —Edelényi iBányász, Olefin SC—Hajdúnánás, Ózdi Ko­hász—Kisvárda. Kezdés va­lamennyi pályán. 14 óra 30- kor. Március 18.: Borsodi Épí­tők Volán—Olefin SC. Sajó- bábonyi Vegyész—Balmazúj­város, Hajdúnánás—Szegha­lom, i Hajdúszoboszló—Ózdi Kohász. Edelényi Bányász— Hajdúböszörmény, Tiszavas­vári—Módi Bányász, Máté­szalka—Rakamaz. Kisvárda —Korba. Kezdés valamennyi pályán, 15 órakor. Szokásos beharangozónka t csütörtöki lapunkban közöl­jük.. ... győzelmi eséllyel indul csatába a DVTK NB I-es női k osá rlabda csap ata a szerdán folytatódó rájátszás során. A két együttes már­cius 14-én Miskolcon, a Nagyváthy utcai általános iskolában 16 óra 30-tól mé­A Magyar Olimpiai Aka­démia (MOA) kezdeménye­zésére, a MOA és az Osztrák Olimpiai Akadémia (OOA) közös kiadványaként 1990 júniusában várható — a Me­dicina Kiadó gondozásában — a könyv megjelenése. A könyv szerzői: az OOA elnöke (prof. dr. Erwin Nie. dermann) és munkatársa (dr. Heléne Tollisch), valamint a MOA főtitkára (dr. Kutassi László egyetemi tanár). A szerzők a saját ‘ nemzeti olimpiai mozgalmuk történe­tét kutatták ki 1918-ig. de mondanivalójukat egyeztet­ték. Szembenéztek országaik­nak az Osztrák—Magyar Monarchia idejére vonatko­zó olimpiai múltjával, ennek tanulságaival. A nemzeti olimpiai akadémiák tevé­kenységében eddig páratlan, úttörő kezdeményezés segí­tette a két onszág olimpiai akadémiája mai, mintacrié­ri össze tudását. A piros­fehéreik idegenben is nyer­ni tudtak, tehát valószínűleg ismét diadalmaskodnak. Ha így lesz, versenyben marad­nak az első tíz közé kerülé­sért. kü együttműködésének ki­alakítását is. A mintegy 9 ív terjedelmű könyv német és magyar nyelvéken fog megjelenni. A magyar nyelvű példányt könyvárusi -forgalomban nem lehet majd megkapni, ezért a MOA előrendelést szervez azok számára, akik éhhez hozzá kívánnak jutni. Az előrendeléseket a könyv árának előzetes befizetése alapján lehet bejelenteni, áp­rilis l-:ig. Eddig az időpontig könyvenként 200 forintot kell befizetni a következő számlára (postai utalvá­nyon): „MNB 232-90 140-1008 Magyar Testnevelési Főisko­la.” Az utalvány hátoldalán feltétlenül kérjük feltüntet­ni: „MOA-könyv”. További felvilágosítást a MOA telefonszámán (1751- 530) lehet kapni, munkana­pokon, 9—11 óra között. A MOA titkársága iilllil ' \ Előrendeiési lehetőség

Next

/
Oldalképek
Tartalom