Észak-Magyarország, 1989. november (45. évfolyam, 259-284. szám)

1989-11-01 / 259. szám

A szeneiről takarékszövetkezeti üzletház, amelyet a takarékossági világnapon adtak át Takarékosak ünnepén Tegnap délelőtt, a takaré­kossági világnap alkalmából az OTP Borsod Megyei Igaz­gatóságán rövid ünnepségen fogadták az intézmény ve­zetői a munkájukat segítő borsodi pedagógusokat és új­ságírókat. Siska András, me­gyei igazgató szólt a takaré­kossági világnap jelentőségé­ről, amely most egybeesett a Fáv András alapította El­ső Hazai Takarékpénztár létrejöttének 150. és az Or­szágos Takarékpénztár meg­alakulásának 40. .évforduló* .iával. A megyei igazgató beszélt a takarékosság fontosságáról inai világunkban, hazánk je­lenlegi nehéz, helyzetében, megemlítve a pedagógusok szerepét ebben. A borsodi általános iskolások a helyes nevelőmunka eredménye­képpen, évente mintegy 211 millió forintért vásárolnak takarékbélyegeket, míg a nagyobbak, a családalapítás előtt állóknak szóló ifjúsági betételhelyezési formák 45 ezer borsodi számlatulajdo­nosa évente 1 milliárd 134 millió forintot helyez el az OTP-nél, leginkább a lakás­hoz jutást segítő ifjúsági ta­karékbetét formájában. Most a két korcsoportot összeköti majd az. úgynevezett TTT, vagyis a Tizen Túliak Taka­rékbetétje. Siska András beszélt az intézmény gondjairól is. Ezek között elsőként emlí­tette 65 millió forintot kite­vő ,,kintlévőségüket", ami nagyrészt behajthatatlan kö­vetelést. jelent az OTP szá­mára. Az. ünnepség keretében az OTP megyei vezetői jutal­makat. adtak át meghívott társadalmi aktíváiknak. * Megyénk takarékszövetke­zeteinek dolgozói ezúttal Szendrőben ünnepelték teg­nap n takarékossági világ­napol. Azért itt, mert ezen a napon vehette birtokába a (Folytatás a 2. oldalon) Bemutató előtt Vitézek, bohocok, mesefigurák és mindenféle vásári népek bont­ják ki Weöres Sándor költői mondanivalóját az emberi vágyak beteljesületlenségét, elérhetetlenségét megtestesítő Holdbéli cső bakosában. Galgóczi Judit rendező, élő bábjait kormányozza. Ismét bemutató előtt áll a Miskolci Nemzeti Színház, 'ársulata. Az évad második premierjeként, a nemrég el­hunyt, kitűnő költő, Weöres Sándor: Holdbéli csónakos című költői mesejátékát 1 űz­ték műsorra, amelynek kü­lönböző okok miatt, mintegy harminc esztendőt kellett várnia, amíg színpadra ke­rülhetett. A darab — egyike Weöres igen ritka kísérleteinek, a színpad meghódítására. Ere­detileg bábszínházban kép­zelte el bemutatását — sze­replői, Pávaszem királylány. Vitéz. László, Bolond Istók, Paprika Jancsi és a többi­ek — olyan figurák, akik a magyar mű- és népköltészet­ből kerültek Weöres képze­letbeli színpadára, s akik al­kalmasak arra, hogy Weöres gunyoros, ironikus humorát, őszinte — emberi, nemzeti tulajdonságainkat sem kí­mélő — meseszerű költészet­be öltöztetett mondanivaló­ját hordozzák, illetve fogal­mazzák meg. A népi ihletésű, költői me­sejáték -— a magyar drá­mák sorsához, hasonlóan — természetesen egészen más karriert, futott be, mint ami­lyet írója szánt neki. 1971- ben tűzték műsorra — színé­szekkel és nem báboktcal, Budapesten és nem vidéki bábszínházakban, ahova Weöres eredetileg szánta. (Folytatás a 4. oldalon) Hz Országgyűlés elfogadta a kormány beszámolóját a nagymarosi iminkálaínk II parlament felhatalmazta a Minisztertanácsot a szerződés módosításának kezdeményezésére Az előzetes várakozástól eltérően, interpellációk tárgyalá­sával folytatta munkáját kedden az. Országgyűlés októberi ülésszaka. A napirend megváltoztatására azért volt szük­ség, mert a plenáris ülés megkezdése előtt — reggel 9 óra­kor — a terv- és költségvetési, valamint a jogi, igazgatási és igazságügyi bizottság még nem tudta befejezni az előző napon elhangzott, a népszavazás elrendeléséhez kapcsolódé módosító indítványok megvitatását. Fehérné Eke Katalin és Simon Péter, borsodi képvi­selők, a petrolkémiai benzin- ellátásról szóló jogszabály érvényesítését szolgáló intéz­kedésekről kért tájékozta­tási interpellációjában a miniszterelnöktől. Az interpellációra a kor­mány megbízásából Beck Tamás válaszolt. Mint mon­dotta, a külkereskedelem a hiányzó vegyipari benzin- mennyiséget — miután a kormány döntése alapján a lakossági benzinfogyasztás elsőbbséget élvez — csak tő­kés importból ludta és tud­ja pótolni. A külkereskedel­mi szervezetek felajánlották a dollárelszámolású ipari benzin irpporíját, s erre most is lehetőség van. igaz, a hazainál jóval magasabb áron. Emelőre más megoldá­si lehetőség nincs. A miniszteri válasszal az interpelláló képviselők egyet­értettek, és az Országgyűlés is elfogadta. Ezután Fehérné Eke Kata­lin a terv- és költségvetési bizottság tájékoztatóját is­mertette. Mint mondottá, a bizottság az Állami Számve­vőszék elnökének Hagclma- yer Istvánt, elnökhelyettese­inek pedig Kupa Mihályt és Sándor Istvánt javasolta. A Ház megbízott elnöke külön-külön szavazásra tet­te fel. hogy az említett ne­vek felkerüljenek-e a sza­vazólapokra. Hagelmayer István és Sándor István je­lölésével az Országgyűlés egyetértett, ugyanakkor azonban Kupa Mihály neve nem került fel a szavazó­lapra, mivel ehhez nem kap- la meg a képviselők többsé­gének jóváhagyását. A jelölések befejeztével folytatódott a népszavazások elrendeléséről, illetve a köz­November 26-án A parlament úgy döntött, hogy az állampolgári kez­deményezésű népszavazást november 26-án. a címer ki­választására vonatkozó nép­szavazást és a köztársasági- elnök-válusztást 1990. janu­ár 7-én kell megtartani. A köztár sasági el nők-választ as esetleges második fordulójá­nak időpontjáról időpontként január 14-éi jelölte meg. A szociális cs i*gcs/.sé.q;üR,vi bi­zottság, fov.ihl).i .1 tórv- i s költ­ségvetési bizottsau együttes ja­vaslat;« nyomán — a tarsacla- lombi/.tosítasi «Halasok 1389. övi egyszeri kiegészítéséről hoztak határozatot a képviselők. A ja­vaslat egyébként azt tartalmaz­za. hogy a i* ezer lórint alatti nyugdijakat. járulékokat és nyugdijs/erü ellátásokat 2000 forinttal, a <•' es T ezer forint ko/otti nyugdijakat, járuléko­kat es nyugdíjszerű ellátásokat fejenként ezer forinttal, az el­ső-második fokozatba tartozó 6000 forint feletti rokkantsági nyugdijakul ezer forinttal egé­szítsek* ki ebben az évben. To­vábbá kapjanak fejenként 2—2 ezer forintot a házastársi pót­lékban részesülők, a 7 ezer fo­rint alatti jövedelempótlékban ’társaságielnök-választás ki­írásáról hétfő délután meg­szakadt plenáris vita. A bizottsági tájékoztatót követően Kürti László, bor­sodi képviselő, református püspök fenntartotta azt a ja­vaslatát, amely szerint a kérdést úgy kell feltenni: a köztársasági elnököt népsza­vazással kell megválasztani, illetve a köztársasági elnö­köt a következő Országgyű­lés válassza meg. Véleménye ugyanis az, hogy bonyolul­tan feltett kérdéssel a meg­kérdezettet, szándékával el­lentétes válasz megadására lehet késztetni. népszavazás lesz részesülök, valamint a gyesre jogosultak. A családi pótlékban részesülök számára a javaslat gyermekénkem ezerforintos ki­egészítést tart indokoltnak. A bc-s—nagymarosi víz­lépcsőrendszer sorsának ala­kulásáról. a nagyberuházás nemzetközi jogi. ökológiai, műszaki hatásait feltáró vizsga 1 a t ok ered ménvei röL szóló beszámolót Németh Miklós miniszterelnök ter­jesztette a parlament elé. A vízlépcsőrendszer prob­lémait komplex módon elemző'" írásos előterjesztés főbb megállapításait ismer­tetve a Minisztertanács el­nöke elmondta: a kormány álláspontjának megfogalma­zásánál abból indult ki. hogy a vízlépcsőrendszer eredeti terveknek megfelelő üzem­be helyezésével mindkét or­szág érintett területei öko­lógiai szükséghelyzetbe ke­rülnének. A képviselők nagy több­séggel elfogadták a nagyma­rosi munkálatok felfüggesz­tése alatt végzett hazai és nemzetközi jogi, gazdasági, ökológiai, műszaki következ­ményeket feltáró vizsgála­tokról szóló minisztertaná­csi beszámolót. Az Országgyűlés arra hív­ta fel a kormányt, hogy te­vékenységét a jövőben is az ökológiai szemlélet, a tudo­mányos megalapozottság és a nemzeti érdek képvisele­tének elsődlegessége hassa át. Az Országgyűlés felha­talmazta a Minisztertaná­csot az 1977-es államközi szerződés módosításának kezdeményezésére. (Ez a szerződés a nagymarosi víz­lépcsőrendszer megvalósítá­sáról és üzemeltetéséről szól.) Az Országgyűlés egyetér- tőleg tudomásul vette, hogy a kormány a .Duna ország­határtól Nagymarosig terje­dő szakaszára komplex re­gionális fejlesztési koncepci­ót és rendezési tervet dol­goz ki. Ezzel a parlament októbe­ri ülésszaka befejezte mun­káját. (MTIJ MSZP-felhívás November 4-én megyei értekezlet A Magyar Szocialista Párt Borsod-Abaúj-Zemplén Me­gyei Ügyvezetősége november 4-én (szombaton) 9 árakor, megyei értekezletet tart az MSZP megyei székházában. (Miskolc, MSZB tér 1.) javasoljuk, hogy az MSZP tagságának lehető legtelje­sebb részvételével és a legnagyobb nyilvánosság előtt fo­lyó tanácskozáson vitassuk meg, hogyan alakult megyénk politikai helyzete pártunk kongresszusa után, vegyük szám­ba a pártszervezö munka eredményeit, problémáit és c további feladatokat, válasszunk — a végleges szervezeti felépítés kialakulásáig — egy megyei pártszervező irodát. Tanácskozásunkra tisztelettel hívjuk a Magyar Szocialis­ta Párt valamennyi tagját a megye minden településéről. Várjuk azokat, akik tagsági viszonyukat már megerősítet­ték, várjuk az újonnan belépetteket és várjuk pártoló tag­jainkat. Hívjuk az MSZMP volt tagjai közül azokat is, akik átigazolásuktól még nem döntöttek. Hívunk mindenkit, aki célkitűzésünkkel - a demokratikus szocializmussal — azonosulni tud, aki programunkat é> alapszabályunkat elfogadhatónak tartja. Szeretettel várunk mindenkit, akit törekvéseink érdekelnek, aki szándékaink­kal szimpatizál. A Magyar Szocialista Párt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvezetösége I. ü. , t s s~ •• ' ' :w: mm i

Next

/
Oldalképek
Tartalom