Észak-Magyarország, 1987. március (43. évfolyam, 51-76. szám)

1987-03-02 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XLIII. évfolyam, 51. szám Ára: 1,80 Ft Hétfő, 1987. március 2. AZ MSZMP BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Vállalati tanácsülés a Szikszói Állami Gazdaságban Moszkvában Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára fo­gadta Amintore Fanfanit, az olasz szenátus elnökét. Pártküldöttség élén Helsinkiben tett látogatást Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese. A képen: a magyar politikus megbeszélést folytatott Kalevi Sorsa finn kor­mányfővel is. Moszkvában XVIII. kongresszusukat tartották a szovjet szak- szervezetek. A képen: az elnökség, a meghivott vendégek egy csoportja. (Tudósítás a 2. oldalon.) A hét elején nyugatnémet parasztok tüntettek az NSZK- holland határon a Közös Piac agrárpolitikája ellen. A ké­pen: csak a magángépkocsik tudták átlépni a határt. A gazdaságok irányításá­ban bevezetett vállalati ta­nács rendszerének még vi­szonylag kevés hagyománya van, életképességüket, szük­ségességüket azonban már eddig is bizonyították. Az eltelt év nehéz körülményei között is többé-kevésbé si­keresen tevékenykedtek. Le­het, és. minden bizonnyal az is igaz, hogy nemcsak po­zitív döntéseket hoztak, de minden időben a legszéle­sebb vélemény ismerete alapján igyekeztek állást- foglalni, feladatokat megha­tározni. Erről és még több, más kedvező véleményről adott számot a múlt hét végén a Szikszói Állami Gazdaság vállalati tanácsának ülése. A gazdaság 1986 évre egyik legfontosabb feladatának az eredményesség helyreállítá­Határidő előtt Ismét olyan nagyjavításról kaptunk hírt az Özdi Kohá­szati Üzemekből, amelyet a megadott határidő előtt fe­jeztek be a szakemberek. A február 16-án leállított rúd- dróthengerműben 12 nap alatt kívánták elvégezni a melegí­tőkemence felújítását, az elő­nyújtósori hengerállványok cseréjét, valamint a henger­sorvonó nagymotorok ellen­őrzését és javítását. A mun­kában részt vevő 650 szak­ember 10 nap alatt fejezte be a 25 millió forint értékű munkát, lehetővé téve ezzel 2500 tonna többlet hengerelt áru gyártását. sát tűzte célul, önmaguk előtt is bizonyítani kellett, hogy az 1982-ben megkez­dődött folyamat, amely az eredményesebb gazdálkodást bizonyította, tartós lesz, még akkor is, ha 1985-ben a gaz­daságot sújtó elemi károk jelentős veszteséget okoztak. Másik alapfeladatként a gaz­daság dolgozói tartós bi­zalmának — úgymond — (Folytatás a 2. oldalon) A labdarúgás első és harmadik vonalában az elmúlt hét végén megkezdődött a tavaszi pont- vadászat. Miskolcon a területi bajnokság megyei rangadóját a H. Papp J. SE nyerte. Képün­kön: a honvédcsatár és az edelényi kapus párviadala. Fotó: Laczó A szokásos karbantartási munkák korábban egy hóna­pot igényeltek ’ a tapolcai barlangfürdőben, amely azt jelentette, hogy erre az idő­szakra szüneteltették a ven­dégforgalmat. Ebben az esz­tendőiben azonban kissé hosz- szaibb ideig, január 1-től feb­ruár 28-ig volt zárva a für­dő ajtaja. Miért volt erre szükség? — erről kérdeztük Kiss Albertet, a tapolcai bar­lang- és strandfürdő üzem­vezetőjét: — Problémáink voltak a vízzel. Természetesen leg­fontosabb az ivóvízszükség- let kielégítése, csak ezután következhet a fürdőzés. Mi azonban olyan megoldást .ke­restünk, amellyel állandósít­ható az ivóvíz és a fürdővíz mennyiségének biztosítása. Ehhez a régi forrás, ami erő­sen kiapadófé'lben volt., már nem felelt meg. Üjat keres­tünk. Saját dolgozóink és a jelenleg itt tartózkodó, kuta­tómunkát végző szakemberek segítségével most már mé­lyebbről nyerjük a vizet. Ez a munka valamivel tovább tartott, mint a hagyományos karbantartás. — Történt-e változás a szolgáltatásban ? — Lényegében nem. Vár­juk vendégeinket a tangen- toros kezelésekre, továbbra (Folytatás a 2. oldalon) Talán a közelgő tavasznak köszönhető, hogy az elmúlt hétvégén minden eddiginél több, összesen 120 ezer ton­na készáru hagyta el a me­gyét vasúton. Különösen szombaton értek el rekord- eredményt a fuvaroztató vállalatok, a tervezett 56 000 tonna helyett 69 000 tonna árut pakoltak vagonokba, s indítottak útnak. A MÁV Miskolci Igazga­tóságán kérdésünkre elmon­dották, hogy a megye leg­nagyobb vállalatai közül a leninvárosi Tiszai Vegyi Kombinátból műanyag- és műtrágya termékeket küld­tek az NSZK-ba, Svájcba és Ausztriába. A Lenin Kohá-' szati Művek Záhonyon ke­resztül a Szovjetunióba ex­portált kohászati késztermé­keket, míg az Ózdi Kohásza­ti Üzemekből a granulált kohósalakkal megrakott vas­úti kocsik az alföldi megyék mezőgazdasági és építőipari üzemeihez indultak. A Mátraaljai Szénbányák bükkábrányi külfejtéses bá­nyája szombaton és vasár­nap 140—140 vagont igé­nyelt a MÁV-tól, innen a lignitet a hőerőművekbe szállították. Egyébiránt a megye vál­lalatai nemcsak a kiszállí­tásban jeleskedtek a hétvé­gén, de jó ütemű volt a te­li vagonok kirakása is. Egye­dül Tiszapalkonyánál volt kisebb-nagyobb fennakadás, ahol az erőművi két bukka- nós ürítő nem győzte fo­gadni a kocsikat. Vasúti szállítás... A hétvégén 120 ezer tonna áru hagyta el a megyét. Megszolgált bizalom Mihail Gorbacsov nyilatkozata (MTI) — A Szovjetunió in­dítványozza, hogy kössenek haladéktalanul egyezményt külön az európai közepes ha­tótávolságú rakétákról — je­lentette be Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára szom­baton este Moszkvában köz­zétett nyilatkozatában. Egy­úttal közölte, hogy az erre vonatkozó javaslatokat elő­terjesztik a genfi szovjet— amerikai tárgyalásokon. Mihail Gorbacsov a szov­jet vezetés nevében kijelen­tette: „A Szovjetunió javasolja, hogy az Európában levő kö­zepes hatótávolságú rakéták problémáját emeljék ki a kérdések összességéből, kös­senek külön megállapodást róla, mégpedig haladéktala­nul. Ilyen lépésnek nem csu­pán alapja van meg, hanem megvan hozzá a gyakorlati­lag kész egyezmény is. Reyk- javíkban megegyezés jött lét­re arról, hogy a Szovjet­unió és az Egyesült Államok a következő Öt éviben fel­számolja Európában állomá­sozó közepes hatótávolságú rakétáit. Ugyanezen idő alatt száz robbanótöltetre csök­kentik a Szovjetunió ázsiai területén az e kategóriába tartozó szovjet rakéták cél­ba juttató kapacitását olyan értelmezéssel, hogy az Egye­sült Államok ugyanennyi kö- zéphatótáyolságú rakéta-roib- banótöltetet hagyhat a ma­ga területén. Amint megtörténik az Európában állomásozó szov­jet és amerikai közepes ha­tótávolságú rakéták felszá­molására vonatkozó egyez­mény aláírása, a Szovjetunió az NiD;K-ból és Csehszlová­kiából — e két ország kor­mányával való egyeztetés alapján — kivonja megnö­velt hatótávolságú harcásza­ti-hadműveleti rakétáit, ame­lyeket a Pershing—2 rakéták és a manőverező robotrepü- lőgépek nyugat-európai tele­pítésére válaszul helyeztek el. Ami az egyéb harcászati­hadműveleti rendeltetésű ra­kétákat illeti, készek va­gyunk azonnal tárgyalásokat kezdeni számuk csökkenté­se és teljes felszámolásuk céljából.” A törzsvendégek már megjelentek Ismét nyitva a tapolcai barlangfürdő 1 végi rakodás a lil-nál I Idénykezdés a labdarúgásban

Next

/
Oldalképek
Tartalom