Észak-Magyarország, 1986. szeptember (42. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-27 / 228. szám

1986. szeptember 27., szombat ÉSZAK-MAGYARORSZAG 5 A honvédelmi bizottság ­Beszélgetés Török Mihály altábornaggyal, az Országgyűlés honvédelmi bizottsága titkárával Az elmúlt évben rendezett országgyűlési és tanácsvá­lasztást követően — az Or­szággyűlés többi bizottságai­hoz hasonlóan — a honvé­delmi bizottság is újjáala­kult, s az új képviselők kö­zül többet bevonva tevé­kenykedik. A honvédelmi bizottság választások óta végzett mun­kájáról, s annak főbb ta­pasztalatairól beszélgettünk Török Mihály altábornagy- gyal, a Magyar Néphadsereg seregtestparancsnokával, aki — mint országgyűlési képvi­selő — e bizottság titkára­ként szervezi a honvédelem­mel kapcsolatos képviselői munkát. — Hogy látja, milyen sze­repet tölthet be, vállalhat a Parlament honvédelmi bi­zottsága pártunk, kormány­zatunk honvédelmi politiká­jának megvalósításában? — A honvédelmi bizott­ság — hasonlóan a Parla­ment más munkabizottságai­hoz — arra kapott megbí­zást, hogy a legmagasabb néphatalmi fórum képvise­letében vállaljon részt pár­tunk XIII. kongresszusán megerősített honvédelmi po­litikánk célkitűzéseinek ér­vényesítésében, a végrehaj­tás segítésében, felügyeleté­ben, mindenekelőtt abban, hogy szocialista vívmánya­ink védelme, a béke megőr­zése megvalósulhasson. Ennek érdekében a bizott­ság tevékenységi körébe tartozik a honvédelem kér­déseit, így a fegyveres erő­inket és testületeinket, szö­vetségi politikánk gyakor­lati érvényesítését érintő javaslatok, előterjesztések, döntések véleményezése, va­lamennyi olyan téma átte­kintése, vizsgálata, amely védelmi képességünket, fel- készültségünket érinti, vagy befolyásolja. Szükségszerű­en foglalkozik a bizottság olyan más, például gazda­sági, társadalmi kérdésekkel is, amelyek kihatnak a hon­védelem helyzetére, befolyá­solhatják annak fejlődését. A honvédelmi bizottság tehát az Országgyűlés ülés­tervében szereplő valameny- nyi olyan napirend előké­szítésében aktívan részt vesz, amely honvédelmünket érinti. Így például az Or­szággyűlés nyári üléssza­kán szerepelt a honvédelmi miniszter beszámolója az 1976. évi I. törvény végre­hajtásának helyzetéről, amelyhez a bizottság is hoz­zátette a maga tapasztala­tait. — Milyen rendszerben ta­nácskozik a honvédelmi bi­zottság? — Általában évente 3—4 tanácskozás szerepel a terv­ben, s ezek a tanácskozá­sok megelőzik az Országgyű­lés ülésszakait, ahhoz kap­csolódnak. Különösen, ha honvédelmi téma is napi­rendre kerül. Ezeket a ta­nácskozásokat a Parlament­ben szervezzük, azonban tartunk kihelyezett üléseket is. Az idén a bizottság meg­látogatott egy katonai pa­rancsnokságot, illetve év végéig még tervezünk egy kihelyezett ülést a Belügy­minisztériumban. Ezeken a bizottság tagjai ismerkedhet­nek a fegyveres erők életé­vel, munkájával, technikai eszközeikkel, felkészültsé­gükkel, tehát képviselői munkájukban fontos és szükséges információkhoz jutnak. A bizottság üléséről, azok napirendjeiről a sajtó útján rendszeresen tájékoz­tatjuk a közvéleményt is. — Kik a honvédelmi bi­zottság tagjai és milyen a kapcsolatuk az Országgyűlés más bizottságaival? — A honvédelmi bizott­ság összetétele nagyon vál­tozatos. Mindössze két ka­tona tagja van. Az egyik én vagyok. Ugyanakkor társa­dalmunk szinte valamennyi rétegéhez tartozó képviselő található tagjai között: az MSZMP Központi Bizottsá­gának osztályvezetője, gaz­dasági vezetők, munkás, pe­dagógus stb. Elmondhatom, hogy valamennyien igen fe­lelősségteljesen tevékenyked­nek, aktív részesei a bizott­sági munkának. Az üléseken teljes a részvétel, s a viták­ba a képviselők 60—65 szá­zaléka bekapcsolódik. A Parlament más bizottsá­gaival jó az együttműködés. Rendszeresen látogatjuk más bizottságok üléseit, ugyanis az ott szerzett tapasztalatok a mi munkánkban is kama­toztathatók, továbbá az ott vitatott témák, például a tervezés és költségvetés, a gazdasági feladatok, az ellá­tás, a szolgáltatás, a közle­kedés kihatnak honvédel­münk mindenkori helyzeté­re, így a mi munkánkra is. Az együttműködés kölcsönös, a mi üléseink iránt is érdek­lődnek. Természetesen zárt üléseket is tartunk, tekin­tettel az ott megjelenő in­formációk bizalmas jellegé­re. Szeretnénk, ha partnere­ink bátrabbak, aktívabbak lennének gondjaink megol­dását segítő javaslataik, ész­revételeik megtételében. — Egyéni munkájában, a parancsnoki és képviselői feladat megoldásában tud­ja-e kamatoztatni a honvé­delmi bizottságban szerzett tapasztalatokat? — Igen. Széles körű társa­dalmi kitekintésre van lehe­tőség, amely lényegesen na­gyobb látószöget, magabiz­tosságot ad a mindennapi munkában, mind a választó- polgárok ügyeinek, gondjai­nak képviseletéhez, mind a parancsnoki feladatok meg­oldásához. M. P. Öt község, egy tanács, 0 tizenhat telefon, plusz a segélykérő készülé­kek, 2500 lakos. Füzérkom­lós, Füzér, Nyíri, Pusztafa­lu, Bózsva. Közel az állam­határhoz, s több, mint húsz kilométerre a várostól, Sá­toraljaújhelytől. Kocsma és élelmiszerbolt minden köz­ségben van, de hűtőszekré­nyért, televízióért, vagy épí­tőanyagért utazni kell. Az utazás pedig — amióta nincs kisvonat — sokba kerül. Fél évtizede nem jár erre vo­nat, s fél évtized nem volt arra elég, hogy felejtsen a hegyközi ember. Horváth Tivadar tanács­elnök sem felejt. Két éve igazgatja az öt kis telepü­lést, a közös tanács székhe­lye Füzérkomlós, itt volt a végállomása a vonatnak. — A vonat levitt Sátor­aljaújhelybe, s vissza is ho­zott onnan, nem több, mint 41 forint és 20 fillérért. Járt az télen, nyáron, hóban és jégesőben, és nem késett. A buszra a jegy 34 forint, s vissza is ugyanannyi. A busz késik, előfordul, hogy kimarad a járat, s az új menetrend szerint az újhe­lyi busz nem megy be Nyí­ribe, így aki onnan utazik a városba, annak át is kell szállnia. A Sátoraljaújhely— Miskolc távot a vonat két óra alatt teszi meg. Füzér­komlós és Sátoraljaújhely között is két óra a távol­ság. Busszal, átszállással... No, többek között ezért sem felejtem én, ezért sem fe­lejti az itt élő nép a kis- vonatot... A táj gyönyörű, a táj fö­lött büszke méltósággal a füzéri vár romja őrködik. Híres, neves volt egykor, ez a M. században épült vár. Sokat látott falai között őrizték a XVI. században az ország koronáját. A korona megmaradt, éke, dísze ma a Magyar Nemzeti Múzeum­nak. A vár az enyészeté lett. M Nem lett, s nem is lesz azzá — tiltakozik élén­ken a tanácselnök. — Meg­mentjük, s ezt igen akarják a községek lakói. Igaz, egye­lőre csak az állagmegóvás­ra jut pénz, de hiszem, bí­zom benne, később az újjá­építését is megoldhatjuk. A Borsodi Szénbányák felvo­nót tervez, s állít fel a vár­hegy aljától a falakig, az építőanyagot ennek segítsé­gével lehet majd feljuttat­ni. A vár aljában, bent Fü­zér falu közepén, egy zsúp- fedeles tájházban vendég­könyvet is őriznek. A ház a századelő falusi építésze­tének jelképe. A vendég­könyvben a dicsérő szavak mellett segítséget ígérő mon­datok. Egyetemisták, közép- iskolások ajánlják, ígérik: ha hívják őket, jönnek vá­rat építeni... — Elkél a dolgos kéz, jó lenne építőtábort szervezni, szóval, ha összefogunk, meg­lesz, megmarad a várunk ... A várváltozás eredményei azonban a legnagyobb igye­kezet ellenére, a legopti­mistább nyilatkozatok sze­rint is legkevesebb egy év­tized elteltével válhatnak szembetűnővé. Ügy tetszik, könnyebb volt hajdan újat építeni, mint ma, egy régit helyrehozni. Persze ez régi igazság, és sokáig élő igaz­ság. Az öt falu viszont ma is akar egy igazságot. Mert hogy igaztalannak érzik: fent, a zempléni hegyek ölé­Füzér. Várót megmentik. ben nincs egészséges ivóvi­zük. Nyíribe, Füzérkomlós­ra és a Kisbózsvából, illet­ve Nagybózsvából lett Bózs- vára zacskós vizet szállíta­nak a csecsemőknek. A cso­dálatosan szép, hideg vizű hegyi források tőszomszéd­ságában. — Kétségtelen, az ivóvíz­zel van a legnagyobb gon­dunk — magyarázza az el­nök. — Magas a víz nitrát­tartalma, vízmű kellene, de az igen sokba kerül. Füzér­ben például 10—Hl millió forintot vinne el, ha meg­oldódna a falu vezetékes ivóvízellátása. Reméljük — s ehhez az itt élők jócskán hozzájárulnak —, ebben az ötéves tervben megoldódik. Füzérkomlóson, a bányahe­gyi forrásnak igen jó a vi­ze, s igen bőségesen zubog. Kétszáz litert ad percenként, ez a mennyiség pedig lehe­tővé teszi, hogy a vizet, úgynevezett közkifolyókon keresztül fogyaszthassa a la­kosság. Pusztafaluban egy mély fúrt kút biztosítja a jó vizet, de azt mindenki tudja: ez nem lehet a végső megoldás ... A vízgond ellenére az öt község átlaglélekszáma nem csökken, sőt inkább kissé nő. A fiatalok zöme nem vándorol a városba, itt te­lepszik le, itt alapít csalá­dot. Pusztafalu 368, Bózsva 321, Füzérkomlós 389, Nyíri 604, Füzér 824 embernek ad otthont. Házhelyeket alakít ki a közös tanács, többen építkeznek, kevesen vándo­rolnak el. Munkát a közeli Hollóházi Porcelángyár, a perlitbánya, a kaolinbánya és az erdőgazdaság fűrész­üzeme ad. A tanácselnök úgy mondja: — A munkaképes lakos­ság kétharmada az iparban dolgozik... Korábban nem volt ez így. Horváth Tivadar ta­nácselnöksége előtt az öt község közös termelőszövet­kezetének, a Felsőhegyköz Mezőgazdasági Termelőszö­vetkezetnek volt az elnöke. A téesz, akkor, régebben igen sok embert ellátott munkával, kenyérrel. Ma, már kevesebben dolgoznak a földeken. — Jó négyezer hektáron gazdálkodó szövetkezet a miénk, de ennek a földte- rüleitnek harmada, ha szán­tónak használható. Búzát, ipari növényeket, kukoricát vetünk. A termés? Hegyvi­déki földeken gazdálko­dunk ... A négyezer hek­tárnak egyh armada erdő, ez adja a pénzt... Az erdő dollárt, márkát, schillinget is ad. A Borso­di Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság nagyvadban igen gazdag erdei vonzzák a nyu­gatnémet, az osztrák és francia vadászokat, egy agancsos lelövése pedig na­gyon szépen hoz a konyhá­ra. Puskavégre kerül a szarvas mellett őz, muflon és vaddisznó is. Az erdő, az államhatár közelsége csábítja azokat is, akik illegálisan akarják el­hagyni az országot, akik il­legálisan akarnak bejönni az országba. — Húsz kilométeres ha­társzakasz tartozik közigaz­gatási területünkhöz — mondja a tanácselnök, aki önkéntes határőr is. — Az itt élő emberek a hegyek, az erdők lábánál születtek, jól ismerik a területet, és segítik is a határőrség mun­káját. Határszakaszunk na­gyobbik részét a hollóházi határörőrs őrzi, szoros és jó a kapcsolat velük. A füzér- komlósi körzeti általános is­kolában úttörő határőrsza­kasz működik, a kisdobos- és úttörőavatáskor az eskü szövegét a gyerekek a ha­tárőr katona után mondják. Az elmúlt öt évben önkén­tes határőrcsoportjaink ki­lenc határsértőt fogtak el, közösen a hivatásos és sor- állományú határőrökkel. Az országhatár védelme nemcsak a határ közelsége miatt természetes. Laknak itt szép számmal olyan fia­talok, akik a közelmúltban fegyverrel kezükben, a ha­tárőrség kötelékében őrizték a határt, s bár a fegyver­től már megváltak, de a szolgálat ma is szolgálat ma­rad, ha önkéntes alapon is. Az öt település közül Fü­zér nemzetiségi község. A kultúrházra, az orvosi ren­delőre, a tanácsi kirendelt­ségre a mapyar mellett szlo­vák nyelvű táblát is kirak­tak. — A szlovák nyelvet nemcsak az öregek, hanem a fiatalok is jól beszélik, őr­zik, ápolják kultúrájukat — mondja a tanácselnök. — Egyébiránt öregekre, fiata­lokra egyaránt gondunk van. A társközségekbe gép­kocsival hordjuk ki az egyedülálló időseknek az ebédet a füzérkomlósi óvo­dából. Az iskolásoknak jö­vőre tornatermet építünk, mindenki összefogásával. Bár viszonylag távol vagyunk a várostól, s akad gondunk jócskán, de a falvak szépül­ni, gyarapodni akarnak. Dol­gos, szorgalmas nép lakik erre, olyanok, akik tesznek a köz boldogulásáért is . .. * Nyírit. Bózsvát, Füzért, Pusztafalut és Füzérkomlóst a belügyminiszter, a fegy­veres erők napja alkalmá­ból Határőrközség címmel tüntette ki. Az elismerést a holnap délutáni ünnepségen kapják meg. (illésy) mmmsiiimmmmmim ~l ‘‘o’y Beregi István alezredes 0 fiatal műszerészsegéd­ként. nem akart hiva­tásos katona lenni, de 1950- ben elfogadta a párt hívó szavát. A Petőfi politikai lisztképző akadémián avat­ták alhadnaggyá. A fiatal tiszt útja a Bem József lég­védelmi tüzértiszti iskolára vezetett, ahol a hallgatókat nevelte 1956-ig. Tisztesség­gel, esküjéhez híven helyt­állt a nehéz időkben, Buda­pesten a VII. kerületi kar­hatalomban segítette a kon­szolidációt. Ismét a tanulás évei kö­vetkeztek: a fegyvernemi akadémia légvédelmi szaká­nak elvégzése után megyénk egyik vidéki alakulatához került, majd 1966-ban Mis­kolcra. Több mint 35 éves szolgálat után jövő év ja­nuárjától már a pihenés évei következnek. Dióhéjban ennyi egy nyugdíjba készülő honvéd- tiszt útja, akinek életét be­töltő hivatásává vált a haza szolgálata. És a párt szolgá­lata, hiszen megyénkben egység-párt bizottsági titkár­ként dolgozott húsz évig. A felelősségteljes funkció nem volt ismeretlen számára, és a pártmunka sem, hiszen volt községi SZIT-titkúr. Az akadémián osztálypárttitkár, tagja volt az itteni egység pártbizottságának, végrehaj­tó bizottságának, de a Szov­jetunióban végzett tovább­képző tanfolyamon is betöl­tött pártfunkciót. Szereti az embereket, szeretett embe­rekkel foglalkozni. Az egy­ség-pártbizottság titkárának ajtaja mindig nyitva volt. hiszen őt bármilyen kérdés­sel, problémával, a szolgá­lati út betartása nélkül meg lehetett keresni. Sok szép emlék és kisebb- nagyobb sikerek fémjelzik életútját. Beszélgetésünkkor felidézte az 50-es és a ké­sőbbi éveket. Az idő múlik, a politika változik és Beregi alezredes a saját sorsának változásaiban is le tudja mérni a honvédség, a szocia­lizmus fejlődését. Jó katona és jó pártmun­kás volt. Az illetékesek is így gondolták, hiszen tizenkét kitüntetés szalagja díszíti zubbonyát. Megkapta a Mun­kás-Paraszt Hatalomért Em­lékérmet. a Kiváló Szolgá­latért és a Vörös Csillag Érdemrendet. Most készül a nyugdíjas évekre, és szeret­ne olyan dolgokkal foglal­kozni, amire eddig kevesebb ideje jutott. Színház, mozi, könyvek, utazás, a fotózás és a barkácsolás mellett bi­zonyára többet lesz a Nyéki­tó melletti, 100 négyszögöles telkén is. Az önként vállalt, de kötött­ségekkel teli hivatás után szeretne zökkenőmentesen váltani a csendesebb évekre. És készül az egyik területi pártszervezetbe, ahol meg­osztja kommunista társaival tartalmas élete gazdag ta­pasztalatait. (Petra)

Next

/
Oldalképek
Tartalom