Észak-Magyarország, 1986. július (42. évfolyam, 153-179. szám)

1986-07-01 / 153. szám

A közművelődésről tárgyalt a megyei tanács Az 1985. évi költségvetési és fejlesztési alap gazdálko­dásáról. valamint a lejárt határidejű tanácshaitározatak végrehajtásáról szóló jelen­tés elfogadása mellett a fő figyelmet a Borsod-Abaúj- Zemplén megye közművelő­désének helyzete és VII. öt­éves tervi feladatai címet viselő napirendnek szentelte tegnapi ülésén a megyei ta­nács. A villáiban részt ve­vők (Hegyi Imre, Siska And­rás, Nagy Imréné, Szarka Béláné, Rapajkó Imre, Ker­tész János Ferenc, Szűcs Fe­rencnél dr. Kun László. Brö­sele Gyuláné) több oldalról elemezték a testület elé ter­jesztett írásos összegzést, melyhez Csáki Imre, a vég­rehajtó .bizottság művelődé­si osztályának helyettes ve­zetője fűzött szóbeli kiegé­szítést. A főhb megállapítá­sokat kiemelve kezdjük mindjárt azzal a figyelemre méltó ténnyel, hogy megyénk közművelődésének tárgyi fel­tételei a VI. ötéves tervben a vártnál kedvezőbben ala­kultak. Olyan jelentős beru­házások fejeződtek be. mint a sárospataki Művelődés Háza. a sátoraljaújhelyi Kos­suth Lajos Művelődési Köz­pont, az ózdi Liszt Ferenc Művelődési Központ, Mis­kolcon az Ady Endre Mű­velődési Ház, Tokajban a múzeum. Azt mutatja ez — mint a vita során többen aláhúzták —, hogy megyénkben a szű­külő anyagi lehetőségek el­lenére sem csőikként a köz- művelődést elősegítő, a tár­gyi feltételeket javító mun­ka támogatása. Ugyanakkor a látványos eredmények mel­lett a községek, az aprófal- va'k közművelődési intéz­ményhálózatában, könyvtá­raiban és művelődési házai­ban nem sikerült felszámol­ni a feltételrendszer súlyos hiányosságait. Sok az elöre­gedett, felújításra, korszerű­sítésre váró épület, kevés a szakképzett népművelő, szemléletbeli változtatásra van szükség a helyi taná­csok irányító, szervező mun­kájában is. Ami tehát .a köz- művelődés tárgyi, személyi fettételeit illeti, a megyei helyzet sokszínű, egyszerre van jelen a modern, jól fel­szerelt, minden igényt ki­elégítő .művelődési objek­tum, és .a másik véglet: kü­lönösen az aprófalvakban az elavult, vagy üresen kongó épület, szakember híján eset­leg egy ünkéntés népműve­lő. aki társadalmi munká­ban, vagy igen csekély tisz­teletdíjért végzi nem köny- nyű misszióját. A .művelődé­si otthonok szakember-ellá­tottsága tehát az egyik leg­égetőbb gond, a községek mellett egyes városokban is folyamatos a szakemberhi­ány. Emiatt jelentősen meg­növekedett a képesítés nél­küli alkalmazottak aránya, így a közművelődésben dol­gozókkal szemben megnöve­kedett követelményeknek — melyek nagyfokú szakmai képzettséget, hivatástudatot, korszerű és alkotó gondolko­dást, illetve munkát feltéte­leznék — népművelőink egy része tud csak megfelelni. Márpedig — hangsúlyozta felszólalásában dr. Kun László, a megyei pártbizott­ság titkára —, miként más területeken. így a közműve­lődésben is a követelmé­nyekből nem engedhetünk. Ez többek 'között azt is je­lenti, hogy a tárgyi feltéte­lek javítása együttjárjon a szakképzett és hivatásukat (Folytatás a 2. oldalon) MHSZ-kiildöttség utazott Neubrandenburgba Ma reggel a honvédelmi szövetség megyei vezetőségé­nek képviseletében háromta­gú delegáció utazott Borsod NlDIK-beli testvérmegyéjé­nek székhelyére, Neubran­denburgba. Az ottani hon­védelmi szervezet, a GST és az MHSZ megyei vezetősége a közelmúltban együttműkö­dési megállapodást írt alá, ennek alapján kerül sor a hét végéig tartó látogatásra. A küldöttséget Éles Gábor alezredes, a honvédelmi szö­vetség megyei titkára vezeti, tagjai Bagyal József száza­dos és Karajz József száza­dos, a szövetség kazincbar­cikai, illetve sátoraljaújhelyi városi titkára. Vendéglátóik­kal értékelik az eddigi együttműködésben elért ered­ményeket, s tanulmányozzák a GST-ben végzett honvé­delmi nevelőmunka módsze­reit. Végül meghatározzák a további együttműködés ten­nivalóit. AZ MSZMP BORSOD-ABAÜJ-ZEMPLÉN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA ________________ X LII. évfolyam, 153. szám Ára: 1,80 Ft Kedd, 1986. július 1. Magyar—szovjet kormányközi tárgyalások A Magyar—Szovjet Gaz­dasági és Műszaki-tudomá­nyos Együttműködési Kor­mányközi Bizottság hétfőn, Moszkvában, a KGST székhá­zában megkezdte 35. ülés­szakát. Az ülésszakon részt vevő tárgyalóküldöttségeket Marjai József, a Miniszter- tanács elnökhelyettese és Alekszej Antonov, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnökhelyettese, a bizottság két társelnöke vezeti. Az ülésszak központi feladata konkfét intézkedések kidol­gozása az ez év júniusi bu­dapesti legfelső szintű meg­beszéléseken megfogalma­zott célkitűzések megvalósí­tására. A szovjet irók kongresszusa A soknemzetiségű szovjet irodalom változatlanul a szo­cialista realizmuson alapszik, következetes célja a társada­lomban végbemenő folyama­tok hű tükrözése, elmélyült elemzése. Ez az irodalmi fo­lyamat a hét végén befeje­ződött írókongresszuson új aspektusokkal gazdagodott, hiszen a tanácskozás hasonló változásokat hozott az írók életében, mint a legutóbbi pártkongresszus a szovjet társadalomban — hangsú­lyozták a kongresszust köve­tő sajtókonferencián az Író­szövetség képviselői. A hétfői moszkvai sajtóér­tekezleten az egybarmadában megújult, 324 tagú vezetőség, illetve a 63 tagú titkárság képviselői vettek részt. A kongresszust rendkívül nyílt, őszinte és alkotó légkör jellemezte. Tanácskozik a LEMP X. kongresszusa A szocializmusban eléri előrehaladás visszafordíthatatlan Mihail Gorbacsov felszólalása Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára a LEMP kongresszusán Hétfőn Varsóban a Len­gyel Egyesült Munkáspárt X. kongresszusának második napján folytatódott a vita a Központi Bizottság vasárnap elhangzott beszámolójáról. A délelőtti órákban kilenc küldött szólalt fel. Ezután került sor a nap legnagyobb érdeklődéssel várt eseményére, Mihail Gorba- csovnak, a Szovjetunió Kom­munista Pártja főtitkárának felszólalására. A beszédet, amelyet a lengyel televízió egyenes adásban közvetített, többször szakította meg a kongresszusi küldöttek hosz- szan tartó tapsa. A LEMP kongresszusát egyébként is jellemző szívélyes légkört, a Lengyel Egyesült Munkás­párt és a Szovjetunió Kom­munista Pártja közötti test­véri kapcsolatokat, demonst­rálta a beszéd meleg fo­gadtatása, a véget érni nem akaró taps és Wojciech Ja­ruzelski és Mihail Gorba­csov meleg baráti összeölel- kezése a kongresszusi emel­vényen. A beszéd utáni ked­ves jelenet volt, amikor a lódzi szövőnők egy kis cso­portja Lenint ábrázoló fali­szőnyeget nyújtott át Gorba- csovnak. Az SZKP főtitkára a munkásasszonyokat meg­ölelve köszönte meg a ked­ves ajándékot. Mihail Gorbacsov beszéde után a tanácskozás soros el­nöke mondott köszönetét a kongresszushoz intézett me­leg szavakért és a küldöttek nevében sok sikert kívánt a szovjet népnek az SZKP XXVIII. kongresszusán kitű­zött célok megvalósításához. Ezt követően folytatódott a Központi Bizottság beszá­molójának megvitatása. A Lengyel Egyesült Mun­káspárt X. kongresszusának második napján hétfőn dél­után 6 küldött fejtette ki véleményét a Központi Bi­zottság vasárnap előterjesz­tett beszámolójáról. Az ebéd­szünetet követően elsőként Zbigniew Messner, a Minisz­tertanács elnöke, a LEMP KB PB tagja emelkedett szó­lásra. A Lengyel Egyesült Mun­káspárt X. kongresszusának második munkanapján szó­lalt fel Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, a kong­resszuson részt vevő szovjet pártküldöttség vezetője. Az SZKP KB nevében szívből üdvözölte a lengyel kommunisták tanácskozását, az egész baráti lengyel né­pet. A LEMiP X. kongresszusá­ra az ország történelmének felelősségteljes szakaszában került sor. Ez a tanácskozás összegzi egy olyan periódus­nak a tapasztalatait, amelyet az éles eszmei-politikai ösz- szetűzések, a helyzet norma­lizálásáért folytatott nehéz harc, a kibontakozás pers­pektíváinak feltárása jellem­zett. — hangsúlyozta Mihail Gorbacsov. „A történetek osztálytar­talma közel sem volt min­dig és mindenki számára nyilvánvaló. De ez nem vál­toztat a lényegen. Végső so­ron magáért a szocializmus létezéséért folyt a harc Len­gyelországban. A szocialista Lengyelország kiállta a pró­bát — ez a legfontosabb eredmény, amellyel a kül­döttek erre a kongresszusra érkeztek, s amihez ma tel­jes joggal gratulálhatunk Önöknek” — mondta az SZKP KB főtitkára. Mihail Gorbacsov rámuta­tott, hogy a szovjet kommu­nisták mint elvtársak érde­keltek a LEMP kongresszu­sán megfogalmazódó elkép­zelések és kezdeményezések sikerében, abban, hogy Len­gyelország erős, független szocialista állam, a szocialis­ta közösség aktív tagja, szi­lárd láncszeme legyen. (Folytatás a 2. oldalon) Ha nyár és nyári egye­tem: akkor Miskolc. Ember — munka — társadalom, azaz a szokásos hármas egy­ség a hagyományos rendez­vényen. Az Egyetemváros­ban tegnap nyitották meg a XI. Miskolci Nyári Egye­temet. Porkoláb Albert, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács elnökhe­lyettese köszöntötte a. meg­jelenteket, majd Vörös Ár­pád ipari miniszterhelyettes tartott előadási iparpoliti­kánkról. Ezen az egyetemen, a szó szoros értelmében nem kell vizsgázni, de az ország sok részéből jött szakemberek napi témákat vitatnak meg, s saját munkahelyén min­denki naponta vizsgázik. A vizsgálódások a legkritiku­sabb helyet, a vállalati zálásához, szinte meghatá­rozza a számunkra „drága” importot, azaz a korszerű technika és termék kötele­ző behozatalát is. A magyar gazdaság és a VII. ötéves terv feladata ebből a tény­ből adódik. Piacorientál- tabb termékstruktúrát kell kialakítani, a nagyobb ér­tékesítési lehetőségek re­ményében, de úgy. hogy ne növekedjen túlságosan a minőségi behozatal és a nálunk mindig meghatáro­zónak számító energiafel­használás. A nyári egyetem július 9-ig tart. A mai program­ban szó lesz a pártirányí­tás és a gazdaságpolitika kérdéseiről, valamint a szakszervezetek vállalati feladatairól. gazdálkodást lámpázzák körül. Ha úgy tetszik, ak­kor mikroökonómiai szintű­nek is mondható ez az esz­mecsere. A téma és a cím: „A vállalati megújulás erő­forrásai, a vállalati élet belső környezete”. Az ipari miniszterhelyettes az aktuá­lis tennivalókról szólva nem mulaszthatta el fölemleget­ni a közelmúlt történéseit. Jelesen: exportunkban, kü­lönösen dollárelszámolású kivitelünkben magas, s az utóbbi években növekvő arányú a nagy nyersanyag­igényű s alacsony fokon feldolgozott termékek ará­nya. Ez a nem túlzottan korszerű s nem eléggé jö­vedelmező exportstruktú­ra, amellett, hogy csak mérsékelten járul hozzá az egyensúlyi helyzet stabili-

Next

/
Oldalképek
Tartalom