Észak-Magyarország, 1985. december (41. évfolyam, 282-306. szám)

1985-12-21 / 299. szám

1985. december 21., szombat ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 3 A Bodrogközért Faragó Károly: - A gazdasági szá­mítások szerint a legjobb beruhá­zásnak ma a melioráciá számit. Mégis nap mint nap felvetődik: kell-e. Stéfán Márton: — Az elmúlt évszá­zad vége óta, nem fordítottunk annyi pénzt a térségre, mint ameny- nyit az utóbbi években ... Dr. Szigeti Antal: - Az állami tá­mogatási konstrukció nem veszi fi­gyelembe a terület beruházási igé­nyét ... Kopasz Béla: — Meggyőződésem, a munkák ütemén lassítani nem sza­bad ... Szoniszló Sándor: — A meliorációs hitel pillanatnyilag a legmagasabb kamattal terhelődött meg ... a drénfektetésben. Am to­vábbra is kérdés például, hogy miként történjen a drénszűrés. A tervező egyébként kigondol, és a legjobb tudása szerint al­kot. Vizsgázni azonban jó­val később vizsgázik. A beüzemeléskor, s az azt kö­vető években. Ahhoz pe­dig, hogy ezen a vizsgán ne bukjon meg, a tervező­nek előrelátásra van szük­sége. Ez az előrelátás mon­datja velem, a bodrogközi melioráció még nagyon so­káig meg fogja állni a he­lyét. Faragó Károly: — Ide­kapcsolódik az a kérdés is, hogy a melioráció hatása mennyi idő után jelentke­zik. Megcsináljuk a melio­rációt a 15—20 év alatt el- levegőtlenedett talajban, s azt hisszük, a következő évben már rekordtermése­ket arathatunk. Nos, erről szó sincs. Tudomásul kell venni: a talaj élő szerve­zet. Mindazt, amit a jobbí­tása érdekében elkövet­tünk: tehát a vízgazdálko­dásnak, a tápanyag feltöl- tődésének idő kell, a leve­gőviszonyoknak is rendbe kell jönnie, és ebben az esetben, valamint ha a meliorált. területet rend­szeresen műveljük, úgy a beüzemelés után három­négy évvel várhatók az első eredmények. — Az elmúlt években a termelőszövetkezeteink az ipari ágazataikból biztosí­tották azokat a milliókat, amelyeket a meliorációra fordíthattak. Sajnos, több nagyüzemben ez a nyere­ség jelentősen csökkent. Ugyanakkor már „ketyeg­nek” a meliorációra felvett hitelek kamatai. A támo­gatás mértéke ugyanakkor nem nőtt. Az üzemek fej­lesztési alapját ez a meli­oráció teljesen leköti. Ezért több, Bodrogközben gazdál­kodó megkérdőjelezi, sza­bad-e a VII. ötéves terv­ben a jelenlegi ütemet tartani, illetve felgyorsí­tani? Faragó Károly: — Abból kell kiindulni, hogy az or­szág mezőgazdasági terüle­te nem nő, hanem csökken. Itt van a Bodrogköz föld­je, amelynek jelenlegi ho­zamait megkétszerezhet­jük, sőt megháromszoroz­hatjuk olyan áron, hogy a meliorációt megvalósítjuk. A Csereháton, avagy a Bükk, a Zemplén erodált hegy- és domboldalain erre nincs lehetőség. Kétségte­len, a jelenlegi szabályozó- rendszer nem kedvez en­nek a nagyarányú munká­nak. De mégis vállalni kell, és áldozni kell érte, mert a jövőt, a biztonságot csak a komplex melioráció je­lentheti. Kopasz Béla: — Ha to­vább húzzuk-halasszuk a dolgot, akkor a beruházás még többe kerülhet. Mon­dom ezt annak ellenére, hogy eddig a tanulmány- tervben meghatározott költségeken belül vagyunk. Ezért meggyőződésem, a munkák ütemén lassítani nem szabad. Tudjuk, hogy a bodrogközi szövetkezeti vezetők milyen nehéz hely­zetben vannak. A tanács a lehetőségeihez mérten ma­ximális segítséget, támoga­tást ad. Sokszor szóba ke­rül, kényszer-e a meliorá­ció? Véleményem szerint nem az, hanem objektív szükségszerűség, amelyeket az érintett üzemek maguk élik át. Faragó Károly: — A gazdasági számítások sze­rint a legjobb beruházás­nak ma a melioráció szá­mit. Mégis nap mint nap felvetődik: kell-e. Ma már az üzemek is úgy válaszol­nak' rá, feltétlenül. Persze ehhez rögtön kapcsolódik a másik kérdés: ilyen gaz­dasági helyzetben meg­éri-e? Mi tudjuk, hogy igen. De hogyan lehet meggyőzni az üzemeket?... Dr. Szigeti Antal: — Saj­nos a jelenleg érvényben lévő állami támogatási konstrukció feltétlenül sújt­ja a Bodrogközt, az itt gazdálkodó mezőgazdasági üzemeket. Miért? Mert az ártámogatás nagyságát az egy főre jutó bruttó jöve­delem átlaga határozza meg. Abszolút nem veszik figyelembe a terület beru­házási igényét. Pontosab­ban azt, hogy mennyire el­maradott a terület. Ugyan­annyit ad tulajdonképpen a Hajdúságra, mint ameny- nyit ide a Bodrogközbe. Pontos adataim is vannak. A Hajdúságban egy hektár meliorált terület, mint be­ruházás tízezer forintba kerül, itt átlagosan 37 ezer­be. Ha ebből levonjuk az állami támogatást, akkor is lényeges különbség ma­rad a két tájvidék között. A Bodrogközben azoknak az üzemeknek, amelyeknek az egyszerű újratermelés is gond, erőn felüli „saját erőt” kell biztosítania ah­hoz. hogy ez a melioráció megvalósuljon. Az állami támogatás rendszerét sze­rintem felül kellene vizs­gálni és bele kellene épí­teni a beruházás igényes­ségét is. Szaniszló Sándor: — A mi termelőszövetkezetünk esetében a melioráció meg­valósulása 25 millió forint saját erőt kíván. Ez lekö­ti a szövetkezet teljes fej­lesztési alapját. A melio­rációs hitel pillanatnyilag a legmagasabb kamattal terhelődött meg, amelyet már most fizetünk, pedig hol van még a beüzemelés ideje! Felvetődik a kérdés, hogy ha olyan egyszerű nö­vényeknél, mint például a szőlő, elismerik a termőre fordulás várakozási idejét, akkor a meliorációnál a kamatok törlesztésénél mi­ért nem? Tudjuk, hogy öt év múlva — hiszen az alapcsövezett táblák egy részén már most megmu­tatkozik a melioráció ha­tása — biztosan termő tábláink lesznek. Akkor már nemcsak vetni fogunk, hanem aratni is. Ezért és azért is, mert vétek lenne nem élni a kiemelt térsé­gi meliorációval járó álla­mi támogatással, összeka­parjuk a szükséges pénzt mi is, de azért azt hisszük, illetve érezzük is, a teher a vállunkon óriási. Talán lehetne könnyíteni rajtunk. Balogh Andrea— Kármán István Fotó: Laczó József A Tisza és a Bodrog közel 52 ezer hektárt ölel körül, amelyen 17 mezőgazdasági nagyüzem gazdálkodik. Az év­ről évre visszajáró belvíz ennek a területnek 30 százalékát „menetrendszerűen" károsította, átlagoson évi 100 milliós kárt okozva. A tócsák uralta szántóföldek megbénították a gépek munkáját, a föld nagy része parlagon, vetetlen ma­radt. Ezek olyan károk, amelyek egyetlen statisztikában sem találhatók, hiszen kártérítést a meg nem termett gabonáért senki nem fizet. Ügy tűnt, az emberek feladták a harcot, a szántóterület rohamosan csökkent, a növények termés­átlaga nem egy esetben felére, harmadára esett vissza. Ezzel egy időben az üzemek gazdálkodási helyzete is fo­kozatosan romlott, hiszen amíg 1975-ben még 17,4 millió forintos nyereséggel zárták az évet, rá öt évre már 63 mil­liós veszteséget könyvelhettek el. Úgy tűnt, a víz úrrá lesz a gazdálkodáson, amikor kormányszinten megszületett a program a bodrogközi meliorációért. Földet kell építeni, termő földet. A munka megkezdődött. Szükségét pedig leg­jobban a megyei pártbizottság akkori első titkára határoz­ta meg: mindannyian a politikai vezetés, a gazdálkodó üzemek, s az itt élő lakosság egyet akarunk. A Bodrog­köz megújulását. Azt, hogy ez a vidék is együtt fejlőd­jön az egész országgal. Harmincezer ember jövőjéről van szó. Mindenekelőtt ez érdekel bennünket. . . öt éve tervezéssel kezdődött az a program, amelynek megvalósulását, tapasztalatait, s a továbbvezető utat egy szerkesztőségi beszélgetés — sajnos meglehetősen szűk — keretein belül próbáljuk visszaadni. Meghívott vendégeink: Faragó Károly, a megyei tanács elnökhelyettese, Kopasz Béla, a megyei tanács mezőgazdasági osztályának veze­tője, Stéfán Márton, az Évízig igazgatóhelyettese, dr. Szi­geti Antal, az Agrober igazgatója, Szaniszló Sándor, a Te- szöv elnöke, a Sárospataki Kossuth Termelőszövetkezet el­nöke. — Mi valósult meg eb­ből a nagyszabású meliorá­ciós programból, hiszen szakemberek körében gyak­ran felmerül: kezdetben gondok jelentkeztek a ter­vekben, a kivitelezésben, sőt a tőkehiány, s az álla­mi támogatás csökkenése miatt nem tudták tartani az előírt ütemet, csiísztak a munkákkal. Stéfán Márton: — A fő- müvekben nincs lemaradás, 200 millió forint előirány­zat helyeit 215 milliót hasz­náltunk fel. Elkészült a ricsei szivattyútelep, amely 450 ezer köbméter belvíz levezetését oldja meg, vagyis 400 hektárról távo­líthatja el naponta a vi­zet. Lassan befejeződnek a ricseinél is nagyobb állo­más, a tiszakarádi szivaty- tyútelep mélyépítési mun­kái. Negyven kilométer hosszan iszaptalanítottuk a főcsatornákat is. Gyakor­latilag. ha a rendszer tel­jesen kiépül, a vetett terü­letről három nap alatt, a szántott táblákról egy hét alatt, s az egész határból pedig tíz nap alatt leszi­vattyúzhatjuk így a tócsá­kat. Vagyis, a jelenlegi harminc nap helyett a bel- víztelenítés harmadnyi idő alatt befejeződik, s ez nagy eredmény a gyakorló gaz- dászok körében. Sajnos a társulati, az üzemközi csa­tornák építésénél nagyobb a lemaradás, s hogy ezt behozzuk, az elkövetkezen­dő években az itt elvég­zendő munkák értékét évi 50 millió forintra kell emelni. Dr. Szigeti Antal: — A térség meliorációs mun­kái közül vállalatunk csak az üzemi tervek készítésé­re és a megvalósítás lebo­nyolítására kapott megbí­zatást. A tervek elkészülte óta 74 kilométer csatornát, 03 kilométer utat, 1141 ki­lométer talajcsövezést, va­lamint 2500 hektár talajja­vítást, mélylazítást végez­tünk el. Sajnos kevesebb a tervezettnél, megközelítő­leg 30 százalékkal marad­tunk el a kívánt mérték­től, s igy természetesen elmaradtunk az eredeti ütemtől. Ennek okai első­sorban a kisebb ártámoga­tási öszegek voltak. S még néhány szót a tapasztala­tokról. Sajnos a társulati és üzemi művek kiépítése úgyszólván teljesen egy idő­ben kezdődött. Ez hiba volt. Szakmailag egyértel­mű, hogy a befogadóknak, azaz a társulati műveknek előbb kellett volna elké­szülniük, mert csak igy biztosítható a termelőszö­kezdödtek, s várhatóan az ezredfordulóig tartanak. Feltételezzük, a kigondo­lás idejekor a tervezők, a kivitelezők a legkorsze­rűbb megoldásokat válasz­tották. Ám éppen a hosszú megvalósítási idő kérdez- teti, mi a biztosíték arra, hogy ezen munkák befeje­zésekor is korszerű lesz még a melioráció? Stéfán Márton: — A je­lenlegi belvízlevezető-rend- szer még a századfordulón épült, és természetesen magán viseli az akkori gazdálkodási viszonyok je­gyeit. A most megtervezett és kivitelezés alatt lévő belvízrendszer-korszerűsí­tésnek is ki kell majd áll­nia egy negyven-ötven éves időszak próbáját. Mi ezt tudjuk. Ezért úgy kell megépítenünk, hogy a fo­lyamatos karbantartás és a majdani kisebb rekonstruk­ciók mellett 2000 után is megoldja a feladatokat. Közös célunk, hogy az ez­redfordulóra — ekkorra készül el ugyanis a teljes és komplex melioráció a Bodrogközben — olyan korszerű belvízrendszert építsünk, ahol a legjobb műszaki megoldások biz­tosítják a gazdálkodást és kielégítik az igényeket. Manapság sokszor szóba kerül, hogy ami korszerű, az drága, illetve ennek fordítottja is, miszerint, ha valahol költséget takarí­tunk meg, akkor az biztos nem a legkorszerűbb. Most én erre csak azt tudom mondani, a korszerű nem feltétlenül jelenti azt, hogy drága. Sőt, meggyőződé­sem, hogy a korszerű egy­ben hatékony megoldást is jelent. A hatékony pedig minden esetben azt is su­gallja, hogy mértéktartóan költséges ... Dr. Szigeti Antal: — Me­liorációt nemcsak ma vé­geztünk, hanem korábban is. Csakhogy nagy különb­ség van a kettő között. Időközben ugyanis a me­lioráció, mint fogalom, mint munka átértékelődött. Régebben csak felszíni vízelvezetést jelentett. Ma pedig már táblavíztelení­tést, talajjavítást is. Több kollégánk tanulmányozta és ennek megfelelően jól ismeri a fejlett országok meliorációs munkáját. Vall­juk, a bodrogközi melio­rációs munka színvonala tükrözi a legkorszerűbb is­mereteket és megoldáso­kat. S hogy ez a meliorá­ció mennyire lesz korszerű az ezredfordulón? Nos, a rendszer végül is nyitott, és mindig alkalmas a leg­újabb ismeretek befogadá­sára. Már a munkák során is alkalmaztunk új és újabb eljárásokat. Például, vetkezeti táblák zavartalan vízmentesítése. Szerintem a kivitelezők nem készül­tek fel ekkora munka el­végzésére. Az első két év­ben éppen ezért mennyi­ségi lemaradások és súlyos minőségi problémák voltak. A tervezéssel kapcsolat­ban el kell mondanunk, mi sohasem hangoztatjuk, hogy az első koncepció egyenértékű a szentírással, s attól eltérni nem szabad. A tanulmánytervek viták révén alakultak ki, mindig megkérdeztük a termelők véleményét is. Természe­tes tehát, hogy kompro­misszumokkal dolgoztunk és dolgozunk, amelynek lényege, hogy a lehető leg­jobb, a legkorszerűbb és a legolcsóbb módszert válasz- szűk. Szaniszló Sándor: — Ta­lán a legnagyobb terület­tel mi rendelkezünk, a Bodrogközben. Szövetkeze­tünket érintően, mintegy 4000 hektár talaj javításá­ra és vízrendezésére ké­szült terv. Mi ezt sokall­tuk. Tapasztalatainkra ala­pozva úgy érezzük, hogy ebből 500 hektárnyi terüle­ten nincs értelme a költsé­ges meliorációnak. Erről meggyőztük a tervezőket, akik módosítottók is elkép­zeléseiket. — A meliorációs mun­kák a 80-as évek elején Ahol még a belvíz az úr...

Next

/
Oldalképek
Tartalom