Észak-Magyarország, 1984. február (40. évfolyam, 26-50. szám)

1984-02-01 / 26. szám

ESZAK-MAGYARORSZAG 8 1984. február 1., szerda I \ Panoráma A jobb ellátásért Gazdag termést hozott a banán a Hoai Thina mezőgazdasági termelőszövetkezetben A Vietnami Kommunista J Párt 1982 márciusában meg. » tartott V. kongresszusa a ! 80-as évek legfőbb felada­ti tául a mezőgazdaság erő­* teljes fejlesztését tűzte ki i célul. A mezőgazdaságnak jj valóban alapvető a jelentő- ' sége a lakossági igények ki­tt eiégítésében, az életsziwvo. J nal fokozatos emelésében. » Az V. pártkongresszus a cél * elérésére három fő követel­■ ményt jelölt meg. A leg- J főbb: a lakosság ellátása az i alapvető élelmiszerekből. Ez * a fontos eél minden más , gazdasági feladatot megelőz. » A második: a könnyűipar J egyre növekvő ellátása p alapanyaggal. A harmadik: * az export gyors növelése, i Az első helyen a fő táplá­* lék, a rizstermelés fokozása U áll. * Mindenekelőtt a Vörös J folyó és a Mekong-elértei ■ mezőgazdasági termelését kívánják fokozni az észa­kon meglevő és a délen lé­tesülő termelőszövetkezetek megszilárdítása révén. 1985- ig lényegében be akarják fejezni a mezőgazdaság szo­cialista átszervezését. Űj ösztönzőrendszerek segíte­nek abban, hogy a jelenleg egy-kétszeri helyett három­szor arathassanak évente. A tervekben szerepel az úgynevezett „gyorsrizs” be. vezetése, amely a hagyomá­nyos hat hónap helyett há­rom hónap alatt hoz új ter­mést. A testvérországok se­gítségével bővíteni kívánják a korszerű technikát, fokoz­ni a műtrágya és a növény­védő szerek használatát. E célokat szolgálja néhány nagy létesítmény, mint pél­dául Hoa Binhnél, a Fekete folyón létesülő víztározó, amely 1,5 millió hektár te­rület vízellátását biztosítja majd, továbbá a háborúban elpusztult Cam Duong-i szuperfoszi'átgyár újjáépíté­se és továbbfejlesztése, va­lamint számtalan kis léte­sítmény, amelyet a helyi szervek és szövetkezetek saját erőből építenek. A mezőgazdaság fejlesz­tésére mintegy egymillió hektár földet fogtak műve­lés alá, főleg a ' ritkábban lakott északi hegyvidéken, a közép-vietnami fennsíkon és a Mekong-deita egyes vi­dékein. Az elmúlt alig egy évtizedben másfél millióan telepedtek ide a városokból. Egy sor intézkedést hoztak a tartalékok feltárására, a termelőszövetkezeti tagok és az egyénileg gazdálkodó parasztok anyagi érdekelt­ségének növelésére. Persze a rizstermelés nö­velése önmagában nem old­ja meg az élelmezési prob­lémákat. Ezért szélesítik az úgynevezett szárazkultúrák — a kukorica, a manióka. a batate és a burgonya stb. — vetésterületét. Rizsegy­ségben számolva, 11,6 millió tonnáról 17 millió tonná­ra emelkedett a termés 1976 óta. Ez majdnem ele­gendő a lakosság ellátásá­nak biztosítására. A gyor­san növekvő népesség igé­nyének teljes kielégítésére 1985-re 19—20 millió tonna termést kívánnak betakarí­tani. Ugyanezen cél érdekében az állattenyésztésben 1985-ig el akarják érni a 13—14 milliós sertés-, a 4,7—5 mil­liós bivaly-, szarvasmarha- és a 100 milliós baromfi- állományt. Jelentősen nö­velni akarják a kaucsuk, a tea és a kávé termelését is, A vietnami mezőgazdaság sokrétűségére jellemző, hogy mindezeken felül még számos zöldségfélét, gyógy­növényt termelnek, továbbá gyapotot, jutát, kendert, cu­kornádat, földimogyorót, banánt, narancsot, manda­rint, kókuszt és más déli- gyümöicsöket. G. L / A Magyar Nemzeti Bank elnökének sajióiájékoztatóia Tímár Mátyás, a Magyar fjemzeti Bank elnöke tegnap sajtótájékoztatót tartott a bank múlt évi munkájáról és idei feladatairól. Elmondta, hogy a csere­arányok romlása és az aszály­kár ellenére tavaly jelentős eredményeket ért el a ma­gyar népgazdaság, s ennek •köszönhető, hogy nemzetközi fizetési pozícióink javultak. A konvertibilis elszámolású áruforgalomban az előző évi­nél lényegesen nagyobb ki­viteli többletet sikerült elér­ni, s jóllehet ez az aktívum a tervezettet nem érte el, a nettó adósság^ mérséklődött. Az ország nemzetközi hitel­kapcsolatait is a javulás jel­lemezte. Gazdaságpolitikai erőfeszítéseink sikerei alapot teremtettek arra, hogy az ENSZ két nemzetközi pénz­ügyi intézményétől, a Nem­zetközi Valutaalaptól (1MF- től) és a Nemzetközi Újjá­építési és Fejlesztési Bank­tól (Világbanktól) hiteleket kérjünk és kapjunk. Az 1982. decemberi hitelmegállapodás alapján 1983-ban a Nemzet­közi Valutaalaptól lehívtunk mintegy 360 millió dollárt. 1983 első felében 200 millió doliár középlejáratú hitelt vettünk fel egy bankkonzor­ciumtól. Világbanki tagsá­gunk révqn a második fél évben — úgynevezett társ­finanszírozás formájában — 270 millió dollár hosszú lejá­ratú hitelt tudtunk felvenni két nemzetközi bankkonzor­ciumtól. Különös jelentősége van annak, hogy ebben az ügyletben — hitelnyújtóként — maga a Világbank is részt vett. így 1983-ban — fizeté­si kötelezettségeink teljesíté­se mellett — likviditási hely­zetünket is javítani tudtuk, hitelképességünk nemzetközi megítélése javult. Tervezzük, hogy az idén is felveszünk kölcsönt a Világ­banktól, ezúttal ez a kölcsön a konvertibilis export-áru­alapokat bővítő célokhoz és a szénhidrogén-programhoz kapcsolódna. Ezután arról szólt, hogy a kormány hitelpolitikájában az idén lényeges változások nem lesznek, a hitelezést változatlanul szigorú feltéte­lekhez kell kötni. A beruhá­zási hitelek elsősorban az export növelését, az import gazdaságos helyettesítését, valamint a népgazdaság anyag- és energiafelhaszná­lásának csökkentését segítik elő. Tímár Mátyás részletesen foglalkozott a különféle cí­meken nyújtott hitelek fel- használásának tapasztalatai­val. Elmondta például, hogy 1983-ban az exportfejlesztő beruházások eredményeként mintegy l,j milliárd dollár értékű árut exportáltak, va­lamivel kevesebbet a hitel- kérelmekben ígértnél. Eb­ben közrejátszottak a világ­piaci árcsökkenések is (a konvertibilis elszámolású ki­vitelünk árai 1983-ban kö­rülbelül 10 százalékkal vol­tak alacsonyabbak, mint egy évvel korábban). ölési larlott a Miskolc városi Pártbizottság A Magyar Szocialista Mun­káspárt Miskolc városi Bi­zottsága tegnap délelőtt ülést tartott Dudlci József első tit­kár elnökletével. Elsőnek a vállalatok, szö­vetkezetek és a városi ta­nács múlt évi gazdálkodásá­nak tapasztalatairól tartott tájékoztatót Tímár Vilmos, a városi pártbizottság titkára Az előterjesztéssel egybe­hangzóan a gazdasági fejlő­dés fő irányainak és a mun­ka eredményességének fon­tosságát hangsúlyozta az elő­adó. A továbbiakban arról szólt, hogy a termelés bővü­lésének üteme a miskolci üzemekben az első fél év után mérséklődött, de ösz- szességében így is elérte a tervezett 1,5—2 százalékot. Összetétele több gazdálkodó szervezetnél kisebb-nagyobb mértékben eltért az eredeti szándékoktól. A kohászat gondjai változatlanul meg­maradtak, a gépipari válla­latok fejlődésének dinamiká­ja kissé lefékeződött, a ke­reslet szerkezete pedig mó­dosult. A termelőüzemek az igények változását úgy kö­vették, hogy közben a gaz­dálkodás eredményessége ja­vult. A könnyűipari vállala­tok termelését elsősorban anyagellátási gondok zavar­Tegnap a károk és kárté­rítések múlt évi mérlegéről és az idei újdonságokról adott tájékoztatót Tar Jenő, az Állami Biztosító ügyve­zető igazgatója. Tavaly két és fél millió alkalommal fi­zettek kártérítést, összese« 10 milliárd forint értékben. A vállalatoknak sok esetben nyújtott több tízmillió fo­rintos kártérítést a biztosító, főként tűz okozta károkra. Méltányossági alapon tavaly több mint 250 millió forin­tot fizettek ki az aszálykárt szenvedett gazdaságoknak. Aszálykár-biztosítás nincs hazánkban, de tervezik be­vezetni a terméshozam-biz­tosítást, ha az aszály követ­kezménye. Több mint 4 mffRő sze­mélybiztosítást tartanak nyil­ván. A lakáskárok: listaveze­tője továbbra is a tű*. II isiéi tócs-ili oapireeiiea (Folytatás az 1. oldalról) milliós költséggel, 1327 hek­tárt adnak vissza a szántó­földi művelésnek. Dr. Ladányi József, a me­gyei tanács elnöke a jelen­tés feletti vitát összegezve rámutatott, hogy jelentős e téren a javulás, a megye me­zőgazdasága törekszik a föld­védelmi törvény maradékta­lan betartására, de még így is számos a tennivaló. Ezek köze tartozik a zártkertek fo­kozottabb hasznosítása, az elhagyott területek tartós használatbavételének meg­gyorsítása, a rét- és legelő- gazdálkodás színvonalának jelentős javítása, a földcse­rékben, földrendezésekben rejlő lehetőségek széleskö- rűbb kihasználása. ták. A termelés a korábbi lendületes fejlődéshez képest az előző évit alig haladta meg. Ezzel szemben az épí­tőipari, az élelmiszeripari és építőanyag-ipari vállalatok általában megoldották fel­adataikat. Az előterjesztésből az is kitűnt, hogy az értéke­sítési célkitűzések igazodtak a népgazdaság igényeihez, ugyanakkor tükrözték a tel­jesítés helyi korlátáit is. A minőséggel és a szállítási t)a- táridŐkkel kapcsolatos igé­nyek nehéz feladatok elé ál­lították a termelőüzemeket, így a kiszállítás növelése sem volt akadálymentes, mi­közben az árak általában to­vább csökkentek. Az import- gazdálkodás takarékosabb magatartásra, és importhe­lyettesítő lehetőségek felku­tatására ösztönözte az üze­meket. Végül a beruházási tevékenységről, a munkaerő­gazdálkodásról, valamint a városi tanács fejlesztési te­vékenységéről esett szó az első napirendi pont kapcsán. A városi pártbizottság idei munkatervét Kalóczkai Ist­vánná, a pártbizottság titká­ra, a végrehajtó bizottság november Í5-e óta kifejtett tevékenységét pedig dr. Ko­vács László titkár ism értét­Az idei újdonságok közül figyelemre méltó, hogy az autóstopos igazolvány egy­ben biztosítási kötvény is, baleset- és poggyászkártérí­tést nyújt. Új taggal bővül a CSEB biztosítás köre: a 150 forintos havi díjú új módozat a hagyományos té­rítéseket nyújtja a díjjal arányosan megemelt összeg­gel. Ami a Casco biztosítást illeti, mivel ennek díját a gépkocsi újkori árának függ­vényében állapítják meg, a január 23. után vásárolt autókra már a nagyobb ösz- szeget kell fizetni. Tizenhatodszor rendezik meg a magyar játékfilmek szemléjét. Az évenkénti vál­tásnak megfelelően az idén Pécsnek kellett volna vál­lalnia a házigazda szerepét, azonban erre — különböző okok miatt — nem volt mód, így Budapesten rende­zik meg a Vörös Csillag és a Horizont moziban 1984. február 10-től 15-ig. A szemle előkészületeiről a Filmföigazgatóság és a Magyar Film- és Tévéművé­szek Szövetségének vezetői tegnap délelőtt Budapesten, a Fészek Klubban adtak tá­jékoztatást. E szemlén — alapszabályainak megfelelő­en — az előző szemle óta elkészült új filmek kerülnek bemutatásra és mérlegelésre, függetlenül attól, hogy a kö­zönség láthatta-e már azo­kat, vagy sem. Üj vonás, hogy a szemlén nem köte­lező a filmek részvétele, ha a rendező nem kívánja mű­vöt szerepeltetni. így nem lesz ott most például a Hosz- szú vágta című film. A XVI. magyar játékfilm­Andropov levele az UNESCO Igazgatójához A nemzetközi helyzetről, az UNESCO feladatairól szólt Jurij Andropov, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Elnökségé­nek elnöke levelében, ame­lyet Amadou-Mahtar M’Bow- hoz, az UNESCO főigazga­tójához intézett. A főigazga­tó megküldte Andropovnak „A jövő forrásainál” című könyvét, amely az emberiség sorsáról alkotott elképzelé­seit tartalmazza és levelet intézeti az SZKP KB főtit­kárához. Jurij Andropov válaszában köszönetét mond a könyvért, majd így folytatja: „Osztanom kell azt az ag­godalmát, amelyet Ön a fegyverkezési hajszával és a nukleáris háború veszélyével kapcsolatban juttat kifeje­zésre. Valóban, ez a veszély növekedőben van, de — mint ismeretes — nem a mi hi­bánkból. Milliók számára vá­lik egyre világosabbá, hogy a feszültség forrása az Egye­sült Államok jelenlegi kor­mányzatának világuralmi tö­rekvése. Az UNESCO tagállamai túlnyomó többségével együtt mi támogatjuk az ön által vezetett szervezetnek a bé­ke és a nemzetközi együtt­működés érdekében kifejtett tevékenységét. Az ilye» együttműködés erősítései fejlesztése különösen jelen­tős akkor, amikor növekszik a feszültség. Az UNESCO sor kát tehet a szilárd béke biz­tosításáért folytatott harc-j ban. Bízom abban, hogy a Szov-i jetunió s az UNESCO kö-i zötti együttműködés tovább^ fejlesztése megfelel a népek létérdekeinek, a béke és a haladás ügyének” — írja Ju­rij Andropov levelében. A levelet kedden hozta nyilvánosságra a TASZS2 szovjet hírügynökség, s egy­úttal ismertette M'Bow And-j ropovhoz intézett írásét is. szemle versenymezőnyébeflf huszonkét mű szerepel, kö­zülük tizenhármat a szemle előtt nem láthatott a nagy- közönség. Ezeken kívül in­formációs jelleggel bemutat­nak több tévéfilmet, és a főiskolások néhány munká­ját, valamint a Balázs Béla Stúdió több összeállítása lát­ható. A művek fölött egy társadalmi és egy szakmai zsűri ítél. Előbbinek Mihály András zeneszerző, a Ma­gyar Állatni Operaház igaz­gatója, az utóbbinak Kezdi Kovács Zsolt filmrendező az elnöke, de a döntés előtt — az újabb hagyományok sze­rint — kritikusok, filmalko­tók és mások bevonásával nyilvános vitát is rendeznek a látott művekről február 15-én. A szemlére mintegy száz­ötven külföldi vendéget vár­nak baráti és nyugati orszá­gokból. Érdemes megemlíte­ni, hogy Pécsett — a szem­léhez tartozás dokumentálá­sára — Budapesttel egy idő­ben ugyancsak bemutatják az új műveket. te. Az Altai Biztosító idei újdonságai Pécs helyett Budapesten XVL magyar játékfitmszemle ÁRENGEDMÉNYES VÁSÁR 1984. január 30-tól február 11-ig szilárdtüzclésü kazán 16 300 Ft szilárdtüzclésü kazán 27 200 Ft 107 Ft AMÍG A KÉSZLET TART! helyett 13 000 helyett 20 000 helyett 70

Next

/
Oldalképek
Tartalom