Észak-Magyarország, 1983. augusztus (39. évfolyam, 181-205. szám)

1983-08-02 / 181. szám

I ESZAK-MAGYARORSZAG 2 1983. augusztus 2., kedd A szovjet físdíffoüa napja VilÉpkoníereocia a euldeiris fegyverek elten Dmitrij Usztyinov, a Szov­jetunió marsallja, honvédel­mi miniszter napiparancsot adott ki a szovjet hadiflotta napja alkalmából, amelyet vasárnap ünnepeltek a Szov­jetunióban. A napiparancs egyebek kö­zölt megállapítja: a szovjet haditengerészek a többi had­erőnem r katonáival együtt megbízhatóan ' védelmezik a szovjet nép alkotó munkáját, a szocializmus történelmi vív­mányait, és mindig készen állnak, hogy eleget tegyenek hazafias és internacionalista kötelességüknek, megsemmi­sítő választ adjanak az ag- resszomak. Szergej Gorskov, a Szov­jetunió flottatengernágya, a szovjet hadiflotta főparancs­noka az ünnep alkalmából a Pravdának adott interjújá­ban a jelenlegi nemzetközi helyzetet jellemezve rámuta­tott: az Egyesült Államok és a NATO a „szovjet katonai fenyegetés” koholmányának ürügyén a Szovjetunió és a Varsói Szerződés feletti ka­tonai erőfölény megszerzésé­re törekszik. A világ nagy óceánjain kialakult katonai hadászati helyzetét az Egye­sült Államok haditengerésze­ti erőinek tömeges jelenléte jellemzi. Az amerikai repülőgép- an.yahajók, fedélzetükön a nukleáris fegyvert hordozó gépekkel, az atommeghajtó- sú tengeralattjárók, a felszí­ni hadihajók csoportjai Euró­pa, a Közel- és a Távol-Ke­let partjainál, az Indiai-óceá­non cirkálnak. A több mint kétszázezres létszámú „gyors- reagálású erők” készenlétben állnak, hogy átdobják őket az Egyesült Államok területétől több ezer kilométerre fekvő térségekbe — hangsúlyozta a szovjet flottatengernagy. Tokióban hétfőn megnyílt az atom- és hidrogénbomba elleni világkonferencia. A ta­nácskozáson a japán béke­szervezetek több ezer képvi­selője, valamint 33 ország és Az elmúlt huszonnégy órában a libanoni hazafias erők az ország több részén is sikeres akciókat hajtot­tak végre a megszálló izrae­li katonák ellen. Rasaja, Szo- far és Kíarhuk környékén, valamint Bhamdun város­ban több izraeli állást is lőt­tek. Dél-Libanonban a meg­szálló izraeli katonák Zrari- je falut támadták meg, ahol razziát tartottak és több em­bert letartóztattak. Eközben az El-Fatah pa­lesztin szervezet szembenál­ló erői között heves tüzérsé­13 nemzetközi szervezet kül­döttei a nukleáris fegyverek korlátozásával és a leszere­léssel kapcsolatos kérdéseket vitatnak meg. gi párbajra került sor. A Bekaa-völgyben fekvő Baal­bek város környékén hétfőn délelőtt súlyos harcok foly­tak. Az Egyesült Államok kó- zel-keieti katonai és diplo­máciai jelenlétének fokozó­dására utal, hogy egyidejű­leg Libanonban tartózkodik Robert McFarlane közel-ke­leti különmegbízott és he­lyettese, Richard Fairbanks, valamint John Vessey tábor­nok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának el­nöke. Arafat felhívása Közel-keleti feileméiíyek Nyári szünet a brit pariaientben Az arab államfőkhöz inté­zett felhívásában Jasszer Arafat, a PFSZ VB elnöke sürgette: mielőbb tegyenek hatékony lépéseket a meg­szállt területeken élő palesz­tin arab lakossággal szembe­ni izraeli népirtás meg­szüntetésére — jelentette a TASZSZ a WAFA palesztin hírügynökségre hivatkozva. Felhívásában Arafat leszö­gezte: a mostani véres ese­mények újabb tömegmészár­lás kezdetét jelentik. Azt mondotta: a megszállt terü­leteken végrehajtott izraeli akciók annak a tervnek a megvalósítását jelentik, amely a palesztin lakosság megfé­lemlítését és száműzését tűz­te ki célúk Arafat — nyugati hírügy­nökségek jelentése szerint — a felhívásban azzal vádolta Szíriát, hogy nehézfegyvere­ket, rakétákat és harckocsi­kat vet be a PFSZ utánpótlá­si vonalainak elvágására. Is­mét azt vetette Szíria szemé­re, hogy a PFSZ „politikai és szervezeti” felszámolását akarja. Ha nem jön közben rendkí­vüli esemény, a brit kép­viselők legközelebb csak ok­tóberben ülnek össze :smét, ugyanis a hét végén megkez­dődött a nyári szünet a West­minsterben. Londoni vélemények sze­rint a rövid, alig nyolchetes törvényhozási ülésszak ese­ményei némiképp kétségessé teszik azt a magabiztosságot, amelyet a júniusi, elsöprő arányú konzervatív győze­lem adott a kormánynak. Kü­lönösen látványos volt a ve­reség a halálbüntetés hely­reállításáról^ rendezett sza­vazáson: a visszaállítást ja­vasló törvénytervezetet a lo­ry jobbszárny kezdeményez­te, a kormányfő és a „tha- tcherista” politikát híven követő miniszterek támoga­tásával. A tervezet leszava­zása egyes megfigyelők sze­rint felfedte, hogy Margaret Thatchernek . sajáx pártján belül voltaképj>en nagyobb az" ellenzéke’, mint a tábora. Azokról a konzervatív kép­viselőkről van itt szó, akik túlzónak, szélsőségesen jobb­oldali kilengéseknek tekin­tik Thatcher és hívei erköl­csi Világképét és a piac egész­ségét a szociális béke fölé helyező elképzeléseit. Ügy tűnik, ezek a toryk olyan po­litikai fékeket igényelnek, amelyek révén őrködhetnek az ötvenes-hatvanas években a munkáspárti—konzervatív középutas együttműködés eredményeként megvalósult „jóléti állam” gyökerei és maradványai felett. A konzervatívok, ellenzéke — a munkáspárt és a liberá­lis—szociáldemokrata szövet­ség — az alsóházi törvényke­zésben nem sokat tehet, ki­sebbsége nyomasztó. De poli­tikai értelemben fellépése mégsem lebecsülendő — érez­tették ezt a közkiadások le­faragása és a kormány más szándékainak viharos alsó­házi vitái. A The Guardian című lap így búcsúztatta a törvényho­zási ülésszakot: „Bármilyen furcsa, hogy a -választások után ilyen rövid idővel a par­lament tagjai igencsak hosz- szű szabadságra vonulnak vissza, de szükségük van rá, hogy rendezzék gondolatai­kat. Nem kevésbé szüksége van erre a kormánynak. . Thatcherek eddig még nem bizonyították be, .hogy volna stratégiájuk, A kormányban van energia, de hiányzik az összefogó következetesség.” A nagyolvasztó horgászai — Pável Góncsarpv. a novolipecki üzem főichtiológusa vagyok — mutatko-' zik be a középkorú férfi fehér köpeny-' ben, kezében egy lombikot tartva. Ichtiológus? A fémek, kémények, vas­úti vagonok között? Azt gondoltam, fél­reértettem. Udvariasan visszakérdeztem. Nem — jól hallottam —. itt dolgozik a kohászatnál. — Mi dolga van itt egy ichtiolőgusnak? — Sok minden. Madarakra felügyelek, de főképpen halakat tenyésztek és ele- tck. — Halakat? Hol? — A „Hattyúk taván”. Itt van nem messze. Jóska, a hattyú, mindenki kedvence A tó valóban egy kőhajításnyira van az üzem Területén. A- nyugodt; sima víztük­röt minden oldalról* hatalmas kohók ve­szik körül. A zajos, tüzet okádó óriások között békésen, és láthatóan közömbösen hattyúk úszkálnak. Közülük Jaska — ba­rátságos viselkedése miatt — mindenki kedvence. Rövid biztatás után pózba vág­ja magát a part szélén, türelmesen áll, s csak nagyritkán fordítja meg fejét, ami­kor valamelyik kohóból' egy-egy mély só­haj szakad fel. — A „Hattyúk tavát" néhány évvel ez­előtt építettük ki — meséli Pável Gon- csarov. — Azért, hogy legyen itt az élő természetnek egy kis „zuga”. A víztáro­lót káros anyagoktól megtisztított meleg ipari vízzel töltöttük Jel, ezért nem fagy be még a legkegyetlenebb hidegben sem. Jaska és családja nem az egyedüli „lako­sok”. Nézze csak! Pável bedob egy marék eledelt a tóba, s a viz ezen a helyen szinte forrni' kezd az élelemre cdasereglett halaktól: a tóba több tízezer halivadékot telepítettek. A tóparton horgásztanyák vannak, mű­szak után lehet itt horgászni, hozzá fel­szerelést bérelni, és friss halászlét enni. A íőichtiológus legnagyobb gondja azon­ban most a nagy üzemi víztároló, amely­nek területe eléri a négy és fél hektárt. Néhány éve Asztrahányból hozattak kü­lön vagonokban sok ezer különböző fajtá­jú halivadékot ^ busát, fehér amurt, nyur­gapontyot. Goncsarov megfigyelései szerint az iva­dékok jól akklimatizálódnak, már mind­egyikük súlya eléri a másfél kilogram­mot. Karéliában szerezték be a halász­szerszámokat, sőt, kis rakterülstű hajókat is rendeltek. Most fejezik be a halfeldol- gozó építését, amelyben már a tavaly 23 tonna diétás halterméket állítottak elő. A novolipecki kohászok az idén már körül­belül 500 tonna friss halat fognak ki az üzem halastavából. Frtöoi és Tagadhatatlan nemzetközi érdeklődés kísérte Reagan I amerikai elnök közép-amerikai különmegbízottjának ■ hétvégi találkozóját Ruben Zamorával, a Salvador! Hazafias Erők képviselőjével. Ez volt az első alkalom, hogy a hivatalos Washington képviselője közvetlenül tárgyalt a salvadori ellenállókkal. Korai lenne a legcsekélyebb felté­telezést is megkockáztatni az eredményekkel kapcsolatban, hisz’ maga a párbeszéd jövője is módfelett bizonytalan. Mégis, a találkozó létrejötte figyelemre méltó tény. Egyfe­lől azt jelzi, hogy a Fehér Ház nem tud többé elsiklani az amerikaiak növekvő nyugtalansága felett, hogy a szélső­jobboldali salvadori juntának nyújtott feltétel nélküli tá­mogatás a kis közép-amerikai országot Washington „máso­dik Vietnamjává” változtathatja. A megbeszélés másrészt tükrözi a salvadori erőviszonyokban végbement változáso­kat is, nevezetesen azt, hogy az eseményei? szabad folyása mellett a diszkreditálódott Amerika-barát rezsim előbb- utóbb vereségei szenvedne. A lassan választásokra készülő amerikai vezetés úgy tű­nik, mára elfogadta, hogy e szamukra veszélyes dilemma csak a tárgyalások révén oldható fel. A salvadori belső változásokkal ugyanis egyfajta lépéskényszerbe került, márpedig Washington láthatóan semmi módon nem akar kimaradni a nagyon bonyolult salvadori megoldás kimun­kálásának folyamatából. Így ejteni kellett a hazafiakkal való közvetlen kapcsolatfelvétel merev tagadásának poli­tikáját is. Mi sem lenne azonban nagyobb tévedés, mint rögtön Washington Közép-Amerikával kapcsolatos politikájának radikális felülvizsgálatára következtetni. Hiszen amíg a salvadori hazafiakkal megindulni látszanak a tárgyalások, addig növelik a nyomást Nicaraguára. Valószínűleg e két egyidejű tény átgondolt politikai törekvést, esetleg a tér­ség haladó erőinek megosztását is célozza, vagyis változat­lanul párhuzamosan alkalmazzák a „furkósbot és mézes­madzag” politikát. A végül is összefüggő közép-amerikai válság valódi rendezésére ugyanis Washington eddig vaj­mi kevés hajlandóságot mutatott. fi NATO-faeács ülése A hadászati fegyverzet kor­látozásáról es csökkentéséről folyó genfi szovjet—amerikai tárgyalások menetéről tájé­koztatta a NATO-tagállamok nagyköveteit hétfőn Brüsz- szelben Edward Rowny, az amerikai küldöttség vezető­je. Az ülésről kiadott szűksza­vú közleményből kiderül, hogy a NATO-országok, tár mogatva az Egyesült Államok álláspontját, továbbra is egy­oldalúan a Szovjetuniótól várnak engedményeket. hivatalos deviza Árfolyamok ÉRVÉNYBEN: 1983. AUGUSZTUS 2-TÖL Devizanem Vételi Közép Eladás) árfolyam 100 egységre Ft-ban Angol font «758,14 6764,90 6771, 66 Ausztrál dollár 390«, 36 3910,27 3914,18 Belga frank 84,31 84,39 84,47 Dán korona 469,28 469,75 470,22 Finn márka 787,59 788,38 789,17 Francia frank 562,67 563,23 563,79 Hollandi forint 1515,78 1517,30 1518,82 Japán yen (100C 183,90 184,08 184.26 Kanadai dollár 3597,53 3601,13 5604,73 Kuvaiti dinár 15027,01 15042,08 15057,12 Norvég korona 601,20 601,80 602,40 NSZK márka 1691,34 1693,03 1694,72 Olasz lira (loot)) 28,59 28,62 28,65 Osztrák schilling 210.79 241,03 241,27 Portugál escudo 37.08 37,12 37,16 Spanyol peseta 29.82 29,85 29,88 Svájci frank 2081.90 2083,98 2086,06 Svéd korona 575,84 576,42 577,00 Tr. és cl. rubel 2597,40 2600,00 2602,60 USA dollár 4432,15 4436,59 444MB Az államközi megá!!;;podásokon alapuló hivatalos árfolya­mok változatlanul az 1982. szeptember 21-i közlésnek megfe­lelően vannak érvényben. VALUTA- (BANKJEGY- ÉS CSEKK-) ÁRFOLYAMOK ÉRVÉNYBEN: 1983. AUGUSZTUS 2-TÖL ' Vételi Eladási árfolyam 100 egységre Ft-ban Ango1. font 6561,95 «967,85 Ausztrál dollár 3792,96 4027,58 Belga frank 81,86 86,92 Dán korona 455,66 483,84 Finn márka a' 764,73 812,03 Francia frank 546,33 580,13 Görög drachma b) 48,99 52,02 Hollandi forint 1471,78 1562,82 Japan yen (iöOö) 178.5« 189,60 Jugoszláv dinár a) 47,50 50,44 Kanadai dollár 3- 03,1.» .3709,16 Kuvaiti dinár 14590.62 15493,34 Norvég korona 582,75 619,83 NSZK márka 1642,24 1743,62 Olt*:*:; líra (íooo) 27.7« 29,48 Osztrák schilling 233,80 248,26 PoriMgil escudo 35,.'. 38,23 Spanyol peseta 28>. 30,75 Svájci frank 2146.50 Svéd korona a) 559,13 593,71 USA dollár •1303,49 4569,69 a) vásárolható legmagasabb bankjegy-címlet: 10U-as bj vásárolható legmagasabb bankjegy-címlet: 500-as Augusztus 5-én, 9 órakor a Palotás étteremben cukrászati termékbemutatóval és kóstolóval egybekötött , I tombolasorsolásffariunk A sorsoláson azon tombolák vesznek részt, melyet ÁBC-áruházainkban 1983. március 1-től július 30-ig kaptak vásárlóink.

Next

/
Oldalképek
Tartalom