Észak-Magyarország, 1983. április (39. évfolyam, 77-101. szám)

1983-04-01 / 77. szám

ÉSZAK-MAGYÄRORS2AG 2 1983. április 1., péntek Ülést tartott a Minisztertanács Jelentés a mezőgazdaság 113. évi feíiészüléséről Mm kozIsoÉy Fel» Meist, a JSZSZK Eikséie elnökének mmmM iftásnl Ä kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszter­tanács csütörtöki ülésén tá­jékoztatást kapott a lakás- gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok végrehajtását, valamint a lakbérreru'ezés előkészítését szolgáló mun­kálatok menetéről és a to­vábbi tennivalókról. _ Ennek keretében elfogadta ’ azokat az irányelveket, melyek ala­pul szolgálnak a lakásépítés és -fenntartás helyi támoga­tási rendszerének véglegesí­téséhez. A kormány elfogadta a mezőgazdasági és élelmezés­ügyi miniszter jelentését, amelyben számot adott az 1983. évi feladatokra való felkészülésről. Rlegállapítot- ta, hogy az időben és jó mi­nőségben elvégzett őszi és ta­vaszi munkák, valamint a rendelkezésre álló anyagi­műszaki eszközök — átlagos időjárással számolva — meg­felelő induló feltételeket biz­tosítanak a termelési elő­irányzatok teljesítéséhez. A kormány felhívta az irányító szerveket, hogy a mezőgaz­Hazánfc felszabadulásának 38. évfordulója alkalmából újságírókat tüntettek ki csü­törtökön a Parlament Va­dász-termében. Kimagasló újságfrói mun­kája elismeréseként Rózsa Ferenc-díjat kapott: Bánkúti Gábor, a Magyar Rádió fő- munkatársa; Bernáth László, az Esti Hírlap rovatvezetője; Gömöri Endre, a Magyaror­szág rovatvezetője; Iglói Zol­tán, a Magyar Távirati Iro­da pécsi szerkesztőségének vezetője; Máriássy Judit, az Élet és Irodalom rovatveze­tője; Nemes János, a Buda- pester Rundschau főszer­kesztője; Sági Ágnes, a Pest megyei Hírlap főszerkesztő­je; Szabó L. István, a Nép­A Magyar Szocialista Mun­káspárt Edelényi járási Bi­zottsága tegnap, csütörtökön ülést tartott, melyen részt vett és felszólalt Újhelyi Ti­bor, a megyei pártbizottság titkára. A testület személyi kérdé­sekben határozott. Józsa im­ádatok végrehajtásához ad­ják meg a szükséges támo­gatást. A Minisztertanács megtár­gyalta az Országos Anyag- és Árhivatal elnökének je­lentését a termelői és a fo­gyasztói árak ellenőrzésének 1982. évi tapasztalatairól. Megállapította, hogy az elő­ző évekhez viszonyítva a helyzet javult, de tovább kell erősíteni az árak ellen­őrzését, és nagyobb szigor­ral kell fellépni a szabályok megszegőivel szemben. A ta­pasztalatokat az árrendszer továbbfejlesztésében is hasz­nosítani kell. A kormány megerősítette az Állami Tervbizottság ál­lásfoglalását, amely felada­tul tűzi ki, hogy a számítás- technikai központi fejleszté­si program végrehajtásának menetében az eddiginél na­gyobb hangsúlyt kell helyez­ni a számítástechnika al­kalmazását. különösen a mikí-oszámítógépek tömeges elterjedését segítő társadal­mi. műszaki és gazdasági feltételek összehangolt fej­szabadság rovatvezető-he­lyettese. Ugyancsak a sajtóban vég­zett eredményes tevékenysé­gükért huszonnyolcán a Munka Érdemrend arany, ezüst, illetve bronz fokozatát, huszonketten pedig a Kiváló Munkáéxt kitüntetést vették át. A kitüntetéseket Németh Jenő, a Minisztertanács Tá­jékoztatási Hivatalának el­nökhelyettese adta át. Az ünnepségen jelen volt Övári Miklós, az MSZMP KB tit­kára, Sarlós István, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese, a Politikai Bizottság tagjai, valamint Lakatos Ernő, a Központi Bizottság osztály- vezetője. rét, á járási pártbizottság első titkárát, érdemei elismerése mellett felmentette végrehaj­tó bizottsági és pártbizottsági tagságából és első titkári funkciójából. Józsa Imre fon­tos gazdasági beosztásba ke­rült. Losonczi Pálnak, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének meghívá­sára Pét ar Sztambolics, a Jugoszláv Szocialista Szövet­ségi Köztársaság Elnökségé­nek elnöke március 29. és 31. között hivatalos, baráti látogatást tett Magyarorszá­gon. A látogatás során Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága első titkára fogad­ta Petar Sztambolicsot és szívélyes, baráti légkörben megbeszélést folytatott vele a két országot kölcsönösen érdeklő kérdésekről. Losonczi Pál és Petar Sztambolics a tárgyalásokon áttekintette a Magyar Nép- köztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köz­társaság sokoldalú kapcsola­tainak helyzetét, az együtt­működés fejlesztésének le­hetőségeit és véleményt cse­rélt a nemzetközi helyzet'' időszerű kérdéseiről. A két elnök tájékoztatta egymást országaik szocialista építő­munkájának eredményeiről, társadalmi-gazdasági fejlő­déséről. A két elnök tárgyalásain részt vett: magyar részről Púja Frigyes külügyminisz­ter, Hetényi István pénzügy- miniszter, a magyar—jugo­szláv gazdasági együttműkö­dési bizottság magyar tago­zatának elnöke, Simon Pál, Magyarország belgrádi nagy­követe; jugoszláv részről La­zar Mojszov külügyminisz­ter, Nedeljko Mandics, -a Szövetségi Végrehajtó Tanács tagja, a magyar—jugoszláv gazdasági együttműködési bi­zottság jugoszláv tagozatá­nak elnöke és Milan Veres, Jugoszlávia budapesti nagy­követe. . A két elnök megélégedés- sel állapította meg, hogy a közös erőfeszítések eredmé­nyeként a két baráti szocia­lista ország jószomszédi vi­szonya. politikai, gazdasági, kulturális együttműködése gyümölcsözően fejlődik. A felek újból megerősítet­ték, hogy a magyar—jugo­szláv kapcsolatok a szuvere­nitás, a területi integritás, a Az európai nukleáris fegy­verzetek korlátozására vonat­kozó legújabb amerikai ja­vaslat figyelmen kívül hagy­ja a felek egyenlő biztonsá­gának elvét, mivel — az úgynevezett nullaváltozathoz hasonlóan —, kizárólag a szárazföldi telepítésű raké­tákról szól — állapítja meg a Reagan-elnök által előter­jesztett közbülső megoldás­sal foglalkozó első szovjet állásfoglalás, a moszkvai rá­dió angol nyelvű adásának kommentárja. Az amerikai javaslat em­lítést sem tesz a tengeri és légi indítású közép-hatótá­volságú fegyverekről, s vál­tozatlanul nem veszi tekin­tetbe, az angol és francia nukleáris fegyvereket, ame­lyek képesek elérni a Szov­jetunió területét. A kommentár hangsúlyoz­za: a Szovjetunió előítéletek függetlenség, az egyenjogú­ság, a belügyekbe való be nem avatkozás elvein, a szocializmus építésének közös céljain, a két ország beiső fejlődésében és nemzetközi helyzetében meglevő különb­ségek kölcsönös figyelembe­vételén alapulnak. Ezek az elvek — amelyeket Kádár János és Joszip Broz Tito találkozóin dolgoztak ki és erősítettek meg — megbíz­ható alapul szolgálnak a magyar—jugoszláv együtt­működés kölcsönösen elő­nyös, sokoldalú fejlődéséhez, a barátság és a bizalom erő­sítéséhez a két ország né­pei között. Megerősítették szilárd el­határozásukat, hogy 'ezeken a tartós alapokon folytatják a kapcsolatok erősítését Ma­gyarország és Jugoszlávia között, és újabb erőfeszíté­seket tesznek a kölcsönösen előnyös kétoldalú együttmű­ködés fejlesztésére. Megelégedéssel állapítot­ták meg, hogy egyre gazda­godik a közvetlen együttmű­ködés a Magyar Népköztár­saság és Jugoszlávia szocia­lista köztársaságai, tartomá­nyai, valamint a két ország határmenti területei és test­vérvárosai között. Hangsú­lyozták a két ország lakos­sága közvetlen kapcsolatai­nak fontosságát is. A felek kedvezően érté­kelték a gazdasági együtt­működés eredményeit, a ki­egyensúlyozott árucsere-for­galom növekedését. Elisme­rően szóltak azokról az erő­feszítésekről, amelyeket a két ország kormánya, a ma­gyar—jugoszláv gazdasági együttműködési bizottság és más gazdasági intézmények tettek ezért. Rámutattak ar­ra, hogy további erőfeszíté­seket kell tenni a gazdasá­gi együttműködés új és fej­lettebb formáinak, a terme­lési kooperáció újabb lehe­tőségeinek feltárásáért, az országaik szomszédságából fakadó előnyök jobb kihasz­nálásáért, a határmenti gaz­dasági együttműködés és árucsere fejlesztéséért. A két fél egyetértett ab­ban, hogy a magyar—jugo­nélkül fogad minden új fegy­verzetkorlátozási javaslatot, .— ezeknek azonban az egyen­lőség és egyenlő biztonság elveiből kell kiindulniuk. Ez­zel kapcsolatban idézi a kommentár Jurij Andropov- nak, az SZKP KB főtitkárá­nak kijelentését, hogy a szo­cialista országoknak joguk van ugyanolyan biztonságra, mint amilyenre a nyugati államok igényt tartanak. Hiábavaló az Egyesült Álla­moknak a katonai fölény megszerzésére vonatkozó tö­rekvése, mert a Szovjetunió soha nem fogja ezt megen­gedni. Végezetül a kommentár megállapítja: a rakéták csök­kentésével egyidőben megál­lapodást kell elérni az egyéb közepes hatótávolságú nuk­leáris hordozóeszközök azo­nos szinten történő csökken­téséről. szláv kulturális, tudomá­nyos. oktatási együttműkö­dés eredményesen fejlődik és jól szolgálja a két or­szág népeinek közös érde­keit. Készségüket fejezték ki, hogy e területeken előmoz­dítják és bővítik az együtt­működést. Hangsúlyozták, hogy a kulturális együttmű­ködési vegyes bizottság fon­tos szerepet tölt be az együttműködés megvalósítá­sában. Mindkét elnök hangsú­lyozta. hogy fontosnak tart­ja' a Magyar Népköztársa­ságban élő szerb, horvát, szlovén, illetve a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köz­társaságban élő magyar nemzetiség kiegyensúlyozott helyzetét é.s sokoldalú fej­lődése valamennyi társadal­mi-gazdasági, kulturális-mű­velődési és más feltételének biztosítását. Kedvezőnek ér­tékelték, hogy a két ország jószomszédi kapcsolatának fejlesztésében a nemzetisé­gek a híd szerepét töltik be. Aláhúzták, hogy országaik elvi álláspontja a nemzeti­ségi kérdésben a két ország népei barátsága erősítésének fontos eleme. A felek ebben a szellemben tovább mun­kálkodnak a nemzetiségek sokoldalú igényeinek minél teljesebb kielégítéséért. Losonczi Pál és Petar Sztambolics beható véle­ménycserét folytatott az idő­szerű nemzetközi kérdések­ről, különös figyelmet for­dítva a nemzetközi feszült­ség enyhítését, a békét és a nemzetközi biztonságot, az államok egyenjogú, kölcsö­nösen előnyös együttműkö­désének fejlesztését szolgáló erőfeszítésekre. A két fél aggodalmát fe­jezte ki a mostani bonyo­lult nemzetközi helyzet mi­att. amely feszültségekkel terhes. Rámutattak arra, hogy a fegyverkezési hajsza a legsúlyosabb veszély a vi­lág békéjére és biztonságá­ra, az országoknak a békés egymás mellett élés «ivén alapuló együttműködésére. A meglévő válsággócok kiter­jednek és újabbak keletkez­nek. A népeknek a világ kü­lönböző részein még mindig harcolniok kell a gyarmato­sítás, az újragyarmatosítás, a fajgyűlölet és apartheid különböző formái ellen, a felszabadulásért és a függet­lenségért. Kifejezték meggyőződésü­ket. hogy minden erőfeszí­tést meg kell tenni a fegy­verkezési verseny gyors meg­fékezéséért. a tényleges le­szerelésre irányuló intézke­dések kidolgozásáért és vég­rehajtásáért Szükségesnek tartják, hogy előrehaladást A Miskolc városi Pártbi­zottság tegnap kibővített ülést tartott, amelyen első napi­rendként megvitatták a me­gyeszékhely közoktatásának helyzetét és javaslatot fogad­tak el a további feladatokra. A testület tájékozódott a vá­ros pártszerveinek elmúlt évi gazdálkodásáról, megvitatták és elfogadták a miskolci kise­érjenek el minden leszere­lési tárgyaláson. Támogatna« valamennyi olyan konkrét javaslatot és kezdeménye­zést, amely a tényleges le­szerelési tárgyalásokhoz ve­zet. Az európai helyzetről foly­tatott eszmecsere során a fe­lek nagy jelentőséget tulaj­donítottak az európai biz­tonság és együttműködés el­mélyítésének, a helsinki zá­róokmánynak, melynek kö­vetkezetes és maradéktalan érvényesítése v megkülönböz­tetett fontosságú valamennyi európai ország és nép lét­érdeke szempontjából. A két fél azt, várja, hogy a madridi találkozón tartal­mas, kiegyensúlyozott záró- dokumentumot fogadnak eL amely magában foglalja az 0 európai bizalommal, bizton- ságerősítő intézkedésekkel és a leszereléssel foglalkozó konferencia összehívásáról szóló határozatot is. Hangoz­tatták. hogy országaik min­den tőlük telhetőt megtesz­nek a madridi találkozó mi­előbbi sikeres befejezése ér­dekében. A 'két elrfök hangsúlyozta, hogy a világ különböző pontjain levő válsággócok súlyosan fenyegetik a világ- békét. és azokat tárgyalások útján, az ENSZ alapokmá­nyának elvei tűapján kell megoldani. A felek kifejezték teljes szolidaritásukat a nemzeti és társadalmi felszabadulá-' sért küzdő mozgalmakkal. Megállapították, hogy az el nem kötelezett mozgalom> jelentős tényezője a nemzet­közi életnek, és nagyban hozzájárul a békéért, a biz­tonságért, a feszültség eny­hítéséért, a gyarmatosító es újragyarmatosító elnyomás ellen vívott küzdelcmiiéi.^ valamint az egyenjogú nem­zetközi kapcsolatok megtelj' remtéséhez. A mozgalom kö-” ■/elmúltban, Üj-Delhibem tar­tott VII. csúcskonferenciája a nemzetközi élet fontos ese­ménye volt A két elnök megelégedés­sel állapította meg, hogy tárgyalásaik eredményei hoz­zájárultál?; a Magyar Nép- köztársaság és a Jugoszláv,, Szocialista Szövetségi Köz­társaság együttműködésének és jószomszédi viszonyának elmélyítéséhez, a béke és,; biztonság erősítéséhez. Petar Sztambolics. a Ju­goszláv Szocialista Szövetsé­gi Köztársaság Elnökségének elnöke jugoszláviai hivatalos, baráti látogatásra hívta meg Losonczi Pált a Magyar - Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnökét, aki a meg­hívást köszönettel elfogad­gítő és kiegészítő gazdaságok! továbbfejlesztéséről szóló ha­tározat végrehajtásáról készí­tett jelentést. A Miskolc vá­rosi Pártbizottság ülése vége­zetül meghallgatta a végre­hajtó bizottságnak a legutób­bi pártbizottsági ülés óta vég­zett munkájáról szóló tájé­koztatót. daság előtt álló további fel- lesztésére. |sí írók kitOntetése a Parlgmentben Hozónk felszabadulásának 38. évfordulója alkalmából újságírókat tüntettek ki. A képen: a kitüntetettek egy csoportja. Üiést tartott az Edelényi járási Pártbizottság Szovjet vélemény a Reagan-javaslatró! Vállalatunk kölcsönbérletbe felajánlja közületek és magánépítkezők részére a kővetkező építőipari 200 és 600 kg-os gyorsfelvonók EVL—250-es drótköteles emelők ícsőrlők) 200 kg-os ablakdaruk Klf. szállítószalagok 5—10 m-ig Vakoiógépek Habarcsszivattyúk Betonkeverők 70—250 liter űrtartalommal Görgős habarcskeverők GH—200 típusú GF—251* és GF—500-as gőzfejlesztők 10 000-50 000 Keal/ó hőlégfúvók ZL—6 típusú 6 m-es függőállvány Igénybejelentés: személyesen vagy írásban MISKOLCI ÉPÍTŐIPARI VALLALAT GÉPÉSZETI OSZTÁLY Miskolc, József Attila u. 40. Kibővített ülés! tartott a Miskolc városi Pártbizottság

Next

/
Oldalképek
Tartalom