Észak-Magyarország, 1983. január (39. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-22 / 18. szám

1983. Január 22., szombat ESZAK-MAGYARORSZAG 11 SPORT SPORT WES5M SPORT. Vereség ' Egyiptom—Magyar váloga­tott keret 1-0 (0-0). Magyar válogatott keret: lvatzirz — Sallai, Kerekes A., Garaba, Varga — Hannich, Póczik, Burcsa (Nyilasi 69. p.)— Bo- clonyi (Kiss L. 69. p.), Szen­tes. Pölöskei. Napos, kissé szeles időben, TI fokos melegben, tapoga- túdzó játékot láthatott a kö­zönség az első negyedórában, s ekkor még úgy tűnt, hogy a magyar csapat magabizto­sabb. Már a 6. percben szög­letet értek el a magyarok, de a beadást Pölöskei mellé fe­jelte. Az 5. porcben Khatib, az egyiptomi válogatott és egyben a kontinens legjobb­ja kitört, szögletet harcolt ki, majd a magyar ellentáma­dást az egyiptomiak könnyen hárították. A 27. percben Bur- csát lti méternyire az egyip­tomi kaputól szabálytalanul szerelték. A megítélt szabad­rúgást Hannich végezte el és csavart labdája csak centi­méterekkel kerülte el a ka­put. A 34. perc meghozhatta volna a kis magyar kolónia által várva várt! gólt. Egy be­adás nyomán Póczik a háló­ba fejelt, de a gólt a játék­vezető lesre hivatkozva ér­vénytelenítette. Az 54. percben alighanem eldőlt a mérkőzés sorsa, ami­kor Pölöskei Varga beadását 3 méterről, ordító gólhelyzet­ben fölé fejelte. Ezután is­mét feljöttek az egyiptomiak, Katzirznak több esetben min­den tudására szüksége volt, hogy megmentse kapuját a góltól. A 71, percben esett a mérkőzés egyetlen gólja. Ke­rekes röviden szabadított fel, a kipattanó labdát Tank Jahja rálőtte, az ismét ki­pattant, és a gólvonaltól 7 méterre álló egyiptomi klasszisjátékos, Ibrahim Ju- szef, nem hibázott, a tehetet­len Katzirz mellett a hálóba talált. Az utolsó, negyedórá­ban Khatib kétszer is zavar­ba hozta a magyar védőket. A mérkőzés egyiptomi táma­dásokkal fejeződött be. „Csali" játszani és győzni szereti Beszélgetés Winter Ilonával Érkezésünkkor már csend hónolt a miskolci városi sportcsarnokban. A DVTK NB 1-es női kosárlabdacsa­pata éppen befejezte napi edzését. Baumann Gáspár, az ' együttes mestere eligazítást tartott, a soron levő felada­tokat ismertette. — Winter Ilonát keresem. — Róla nyugodtan írhat — válaszolta az edző, majd hoz­zátette: — Hálás téma lesz... Néhány perccel később a válogatott sportoló már „me­sélt”. A moszkvai olimpia óta eltelt évekről készített számvetést. — 1981-ben a bajnoki meccseken hoztam magam, bokatörésém miatt azonban kimaradtam a válogatottból, így az EB-n sem vettem részt. Tavaly viszont minden tervem, elképzelésem valóra vált. A legjobbak között vég­leg gyökeret vertem, pályá­ra léptem a nagyszabású Hepp-emléktornán, aztán ré­szese voltam néhány csodá­latosan szép túrának! És a szerencse'sem pártolt el mel­lőlem ... — Mire céloz? — A sors úgy hozta, hogy végre sorozatban bizonyíthat­tam. Mert korábban hiába játszottam jól a bajnoki meccseken, mindig azt mond­ták: „Ica, íbizocnyítson!” Nos, a nemzeti színekben is meg­tettem, Killik László szövet­ségi kapitány is láthatta, hogy rám mindig számíthat. — Az utóbbi esztendőkben gyakran volt sérült... — Pedig nem vagyok haj­lamos a különböző „betegsé­gekre”. Sérü(éseket is rend­re akkor szenvedtem el, ami­kor fizikai fáradtság, túlter­heltség „kínozott”. , — A szövetségi kapitány értékelte már teljesítményét? — „Menet közben” igen, és gyakran dicsért. A végső személybe szóló bizony ít- • vényt még nem osztotta ki. — Mi viszqnt egyértelmű­en megállapítottuk, hogy a DVTK bajnoki meccsein egyre-másra remekelt! — Azért ne túlozzon. In­kább írja azt, hogy „Winter biztos pont volt”. — Hogyan képes a félvo­nalról a kosárba találni? Olykor egyszerűen nem tud hibázni... — Gyakorlás és gömbér­zék kérdése az egész. A „titkot” is elmesélem, má­sok is követhetnek. Sokáig erősítettem a csuklómat, és egyre távolabbról céloztam. Több ezerszer elpróbáltam már, és valóban, százalékos arányom nem rossz. — Fel sem ugrik ... — Igen, dobásaimat • sza- bálytálan tempónak is ne­vezhetnénk. Viszont az ered­ményességen van a hang­súly. Mikor eldobom a lab­dát. már látom, jó ívben száll-e? — Játék közben mennyire tud parancsolni önmagának? — Nagyon szorítok a csa­patért és magamért is. Ezt egészséges drukknak nevez­ném. Ha első dobásaim si­kerülnek, akkor lehiggadok. — Csapattársairól mi a vé­leménye? — Lelkesek, engem gyak­ran dicsérnek, viszont oly­kor némelyikük hajlamos a lazításra. Aztán többször észrevettem, hogy a -rang­adók előtt csak berniem bíz­nak, tőlem várják: nyerjem meg a mérkőzést! A bajnok­ság előtt „háztáji” közvéle­mény-kutatást rendeztünk. Jómagam tíz, egyik társam 12 DVTK-győzölmet tippelt. Megkérdeztem tőle, mire ala­pozza optimizmusát? Azt vá­laszolta: „Nekünk van egy Winterünk ...” Láthatja, ilyen körülmények között nincs könnyű dolgom. , — A pályán kivel érti meg,magát a legjobban? — Áronnéval. Ha Kati ké­ri a labdát, akkor már tu­dom, az akcióból kihozunk valamit. A válogatottban Gél lémével ugyanígy vagyok. — Sok helyre hívták már, az ajánlatokat azonban sor­ra visszautasította... — Diósgyőrből jutottam ej az olimpiára, jártam már vi­lág- és Európa-bajnokságon is. A sporttól tehát mindent megkaptam, ha úgy tetszik, megtérült a befektetett mun­kám. Jól érzem magam a DVTK-nál. Egyébként sokan nem hitték el, hogy itt ma­radok. Amikor a kiesés el­len küzdöttünk, mondták is: „Winter úgyis elmegy”. i— A közelmúltban már edzéseket is vezetett! — Csak beugrottam a hi­vatalosan távollevő Bau­mann Gáspár helyett. — Milyen tapasztalatokat szerzett? , — Bizony nem volt köny- nyű a „kispadon ülni”! A játékosok becsülettel dolgoz­tak, néhányan pedig arra koncentráltak, hogy engem legyőzzenek. Edzője mondta: „Winter- től példamutatóbb tanítvá­nyom még nem volt!”. Ö csak tudja. Kolodzey Tamás i i i i A sporthivatalban beszéltünk meg | találkozót, ö ajánlotta, de olyan ha- i tározottan, hogy eszembe sem jutott [ más színhely. i Papp Gazsi■ Imre már várt. Látszó- 1 lag semmi nem változott, és mégis , mennyire más'lett itt minden. » Előzőleg körbejárta a szobákat, J mindenkihez volt egy szava, s látha­i tóan nelu is jólesett a szívélyes fo­j gadtalás. De lehet-e egyáltalán más­i képpen köszönteni azt az emberi, aki | egy emberöltőnyi időt töltött a megye i sportéletének epicentrumában?! Megbízatása december 31-én járt le. ! Mostanság a felmondási időt tölti (ej, i de hivatalosan hangzik), februárban J átlépi hatvanadik életévét, s április i 1-től hivatalosan a nyugdíjasok gond­[ tálán (?) életét éli. — Még csak barátkozom az új élet- i formával — gyújtotta meg sokadik i pigarettáját. — Később, kelek, komó­J tosabban készülődök, egyszóval min­i denre több időm jut. Kavargattuk a feketét, s közben i életútja pergett előttem. Mert nagy | utat telt meg az egykori bányászfiú. i Farkaslyukon lakatosként szállt le | nap nap után a föld gyomrába. Mun­i ka előtt és után hat-hat kilométeres J gyaloglás várta. Az agilis fiatalember i korán bekapcsolódott a mozgalomba. J aktív-játékosként pedig a labdarúgás­i sál próbálkozott. 1948 májusában lett J Borsod megye sportfelügyelője, akkor i még ez az elnevezés járta. A pqzíció­[ ba kerüléssel megkezdődött számára i a tanulás időszaka. Éjjel-nappal búj­* ta a könyveket, mert „szálkát” jelen­i tett a szakemberek szemében. 1958- ban elvégezte a Testnevelési Főisko­lát, később sikeresen vette a szako- . sító állította akadályt. Hihető, hogy nem volt könnyű dolog összeegyeztet­ni a munkát a tanulással, de neki si­került. A 34, hivatalban töltött esz­tendő alatt négy átszervezést élt meg, s mint mondja, nem biztos, hogy va­lamennyi esetben a sportmozgalom járt jól. Jól tudom, ő sem titkolja, ellenfelei (mert voltak szép számmal) nem egy esetben indítottak frontális támadást vele szemben. Az egykori vetélytársakra ma már senki nem emlékszik. Papp Gazsi Imre kitünte­téseit nehéz lenne felsorolni. A leg­kedvesebb természetesen a legutolsó, az, amelyet nyugállományba vonulá­sa alkalmából a megyei tanács ülésén vett át: a Munka Érdemrend arany fokozata szépen csillog a vitrinben. Természetesen a központi helyen. Életút? Ennyi lenné? Inkább csak iöredékszemcsék egy roppant gazdag pályafutásból. — Ki lehet jó sportvezető? — kér­dezett vissza, majd rövid tűnődés után jött a válasz: — Nem hiszek abban, hogy elsősorban szakmailag kell fel­vértezni magát annak, aki ezt a pá­lyát választja. Természetesen nagyon fontos a hozzáértés, de az ilyen jel­legű kérdések eldöntésére ott vannak a szakemberek, A sportot nagyon kell szerelni. Tudom, közhely, de az élet­nek ez az a területe, ahol nem sza­bad soha az órára pillantani, letelt-e már a munkaidő. Aztán a •szervezés. Érzék szükségeltetik hozzá, csak könyvekből ezt megtanulni nem le­het, Hírlik, hogy Papp Gazsi Imrét, mint főnököt, szerették a beosztottai. Igaz, nem tartotta a sokat emlegetett három .lépést, mindig igyekezett em­berileg közel kerülni munkatársai­hoz. Ajtaja rendre nyitva állt, s nem kevés azoknak az aktíváknak a szá­ma, akik mosolygó arccal léptek ki rajta. Nem. nem orvosolta ő azonnal mindenki ügyes-bajos 'dolgát, de ön­zetlenségével biztatást és bátorítást adott. Arra különösen büszke, hogy önérzetében soha nem sértett meg senkit. Aki többé-kevésbé járatos a sportélet kusza berkeiben, az értékel­heti ezt igazán. A régmúlt és a jelen között botor­ság lenne párhuzamot vonni. — Tudja, régebben könnyebb volt az embereket mozgósítani — magya­rázta. — Óriási lelkesedéssel és aka­rással sportoltak, mart akkoriban az élversenyzők világot láthattak. Aki teheti, az manapság oda utazik, aho­vá kedve tartja. Csökkent a sport vonzása, kevesebben jelentkeznek n toborzókon, a fokozódó követelmé­nyek mintha riasztólag hatnának. Pe­dig nem ez a megoldás! — csattant fel. A létesítmények Leninvárostól Öz- dig és Miskolctól Kazincbarcikáig jel­zik a megye gyarapodását, amelyek­hez azért egy kis köze az elnöknek is van. Tudatosan készült a pihenőre. A kétségkívül idegőrlő évek utón nyu­godtságra vágyik, de a sporttól nem akar elszakadni. Harmincnégy év az elnöki székben. Alighanem párját ritkító dolog. Doros László Naptár _________ 1983 január 22., szombat A nap kelte: 7.22;'nyugta: 16.30 órakor A hold kelte: 11.17; nyugta: — órakor. Névnap: Vince Évforduló_________ H etvenöt évvel ezelőtt, 1908. január 22-én születeti Nyíregyházán, és 61 éves korában, 1969-ben halt meg Budapesten Szegő István író,'költő, műfordító. Időjárás. Előrejelzés az ország területére ma estig: eleinte eröseti felhős időre kell számítani, később lassan csökken a felhő­zet. Többfelé várható havazás, havas eső, majd ónos eső is lehet. A nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül, elsősorban a Dunántúlon helyenként megerősödik. A leg­magasabb nappali hőmérséklet szombaton 0-5 fok között valószínű. A lottó nyerőszámai__________ A Sportfogadási és Lottó Igazgatóség közlése szerint a Buda­pesten megtartott 3. heti lottósorsoláson a következő számokat húzták ki: 39 47 55 76 90 4 — Konecsni György kétsze­res Kossuth-díjas festőmű­vész .születésének 75. évfor­dulója alkalmából koszorú- zási ünnepséget tartottak pénteken a Farkasréti teme­tőben. A Magyar Képző- éá Iparművészek Szövetségének nevében Tímár Árpád alel- nök mondott beszédet, majd a Művelődési Minisztérium, a Művészeti Alap, a Magyar Nemzeti Galéria, a Képző­művészeti Főiskola képvise-( lói elhelyezték a síron az emlékezés virágait. — Két célcsoportos lakás, postahivatal és OTP-kiren- deltség építését kezdik meg az év elején Mezőnynrádon. Ugyancsak megkezdődnek az előkészületek egy új,, három­csoportos. óvoda építésére is a községben, amely négy és fél millió forintba kerül. — Javult a termelékenységi mutató az elmúlt esztendő­ben a Borsodi Sörgyárban. A 100 forint bérre jutó terme­lési érték 1634 forintról 1642 forintra növekedett. — Szlovák vacsoracstet ren­deznek ma Sátoraljaújhe­lyen, a Hotel Zemplénben. A közeli, nemzetiségele lakta községekből. Vágáshutából, Kovácsvágásról és Bányács- káról mintegy száz vendé- » get várnak a szálló éttermé­be, ahol az ízletes tájjellegű menü mellé köcsögdudás, ci- terás, táncos folklórműsort is „felszolgálnak”. — Csaknem 19 ezer tonna papírhulladékot sikerült be- gyűjteniük a miskolci MÉH dolgozóinak az elmúlt évben. Ez a mennyiség 6 százalék­kal több a tervezettnél. — A különleges zöldség­félék termesztéséről tart elő­adást Miskolcon, a Rónai Sándor megyei Művelődési Központ kertészeti szakkö- * rében Gergely Ilona szakta­nár. Az előadás ideje: ja­nuár 24-e, hétfő, 17 óra. Min­den érdeklődőt szeretettel 4 várnak. ELADÓ 1 db ROBUR LO 3000 20+1 fős AUTÓBUSZ 1983. decemberig érvényes vizsgával, megegyezés alapján. Érdeklődni: MEZÖPANEL 38-759/38 ra. — Az Elnöki Tanács Bassa. Endrének, a Kossuth Könyv-, kiadó főszerkesztőjénél«, nyugállományba vonulása alkalmából, több évtizedes eredményes tevékenysége el­ismeréseként, a Szocialistái Magyarországért Érdemren­det adományozta. A kitün­tetést pénteken Lakatos Er-> nő, az MSZMP KB osztály­vezetője adta át. — A baranyai munkásmoz­galom kiemelkedő alakjairól nevezték el Pécs új utcáit.1 A városi tanács végrehajtó bizottságának határozata alapján ezentúl II ku Pál ne­vét viseli Lvov-Kertváros egyik fő útvonala. A tíz éve elhunyd politikus, aki 1961 és 1973 között művelődési miniszter volt, a felszabadu­lás után megszervezte, majd vezette a pécsi pártiskolát; és éveken át a Magyar Kom­munista Párt pécsi titkára volt. — Sikeres a tabi sátor gaz­dásági társaság, amely a Budaflax Lenfonó- és Szö­vőipari Vállalat kezdemé-J nyezésére, nagy légterű csar­noksátrak létrehozására ala­kult meg. Első vállalkozásuk öt, óriás méretű, ponyva- borítású raktársátor építése yolt. A kezdeti nehézségek után a sátortelepítések üte­mét meggyorsították, és így határidőre elkészült mind, a Csepel Autógyárban, a Hun­gária Műanyagipari VállaJ latnál, a Videoton sárbogár­di és ajkai gyáregységében. Közlemény „HURKA. ITT A CIRKUSZA címmel a Magyar Cirkusz és Va­rieté látványos, új gyermekmű­sorral jelentkezik. Bohócok, ar­tisták, mesefigurák, vidám vé­tóikét! ók, sok-sok nyereménnyel a játékban részt vevő gyereket részére. A műsort ajánljuk az ország egész területére, művelő­dési, úttörő-, ifjúsági házakba, ezenkívül Intézményeknél és sza­badtéri színpadokon Is tartunk előadást. Felvilágosítás és a mű­sor lekötése: n MACIVA szerve­zési és propngandaosztályán. Bu­dapest 1062, Népköztársaság ártja 61. Telefon: 227-227. 420-349, 225- 643, regeel-esto 200-90T>. Kérje: a „HURRA. ITT A CIRKUSZ!" gyermekműsorunkat. r Állatorvosi ügyel©* Miskolc megyei város területén 1983. január 21-én (pénteken) 15.30-t61. 1983. január 24-én (hét­főn) reggel 7.30-ig ügyeletes: dr. Gönczi Károly körzeti orvos. I-»- kása: Miskolc. Szebeni u. 8. Te­lefon nincs. Betegbejelentés: 8—9 és 13—14 óra között, a Miskolc.' Csaba vezér u. 53. sz. alatt lev® állat orvost rendelőben. Teieéont 84-1*5,

Next

/
Oldalképek
Tartalom