Észak-Magyarország, 1983. január (39. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-22 / 18. szám

A keresztvázas síksziták segítségével választják szét minőség és faj­tánként a búzaőrleményeket a Cabonaíorgalmi és Malomipari Vál­lalat őrlőüzemében. Fojtán László felv. A hosszú ideig tartott eny­heség előbbre hozta a hóvi­rágok megjelenését. Szeged peremkerületében — Alsóvá­roson-. Újszegeden. Baktóban ( — a kikelet első hírnökei ko­rábban bontották ki szirmai­kat, mint más esztendőkben. A házak körül, az időjárás viszontagságainak kevésbé kitelt helyeken szakszerűen termesztett hóvirágok fürtjei nagyobbak, dúsabbak, mint vadon termő erdei rokonai­ké. A hóvijrágok idei megjele­nésének külön érdekessége, hogy bókoló fürtjei ez alka­lommal a hónak hírét-ham- vát- sem „láthatták”. Ma este a képernyőn Á második utca foglyai Melvin Frank rendezte a ma este az első műsorban 20 óra 5-kor kezdődő, A második utca foglyai című, 1975-ben készült amerikai filmet, amelynek ere­deti, szinpadi változatát Buda­pesten is nagy sikerrel játszot­ták a színházban. írója Neíl Simon, főszereplői Jack Lem­mon. Anne Bancroft, Gene Saks és Elizabeth Wilson. A történet egy átlagos New York-i családról szól, amely tele van nagyvárosi ártalmak­kal. A tragikomikus szinezetü történet e család életének tük­rében mutatja be napjaink nem egy jellemző vonását. Ké­pünkön: a film egyik kockája. Elfogták a benzínkút-betörőt Férjezett asszonyokat támadott meg f A Kereskedelmi Minőség­ellenőrző Intézet a vásárlók panasza miatt ellenőrizte a nagyatádi Haladás Mgtsz ta­padókorongos — csúszásgát- í ló — gumi fürdőkádszőnyegé- nek minőségét. Megállapítot- : ták, hogy a termék minősége ' eltér a forgalmazás előtt vizsgált és jóváhagyott min­tától, balesetveszélyes, nem | tapad, használat közben csú- j.'sziki A KERMI a balesetve­szélyes fürdőkádszőnyegek további árusítását megtiltot­ta. A KERMI felszólítja a for­galmazó kereskedelmi szer­veket, hogy a balesetveszé­lyes termék árusítását ha­ladéktalanul szüntessék meg, s reklamáció esetén a vásár­lókat a termék minőségének ismételt vizsgáltatása nélkül kártalanítsák. ,Ezt írja meg!** A Rádió Kabarészínházának pályázata Az országosan közzétett felhívás eredményeként a rendőrség a lakosság segít­ségével január 20-án el­fogta és őrizetbe vette Sza­bó Péter András harminckét éves, budapesti lakost,- Sza­bó Péter Andrást a Pest me­gyei Rendőr-főkapitányság a dabasi ÁFOR-kút sérelmére elkövetett betöréses lopás alapos gyanúja miatt körözte. A Budapest Stúdió tervei Hat játékfilmet forgatnak 1083-ban a tervek szerint a Budapest Stúdióban. A stú­dió idei fiimkészítési prog­ramja, elveit tekintve évti­zedes hagyományokat követ. Idén is- lehetőséget adnak fia­tal, tehetséges művészeknek, első filmjeik elkészítésére: évek során 30 első filmest in­dított útjára a Budapest Stú­dió. A tervek szerint 1983-ban elkészül Kardos Ferenc ren­dező Mennyei seregek című filmje, amely a barokk kor magyar világát kívánja be­mutatni. Délibábok országa címmel forgatja legújabb filmjét Mészáros Márta. Két vígjáték szerepel az idei gyár­tási programban: az egyik mai témájú, szatirikus hang­vételű darab, címe: Hanyatt- homlok, rendezője Révész György. A MOKEP-pel kö­zösen készül Mészáros Gyula filmje, a Házasság szabadnap­pal. Pisztrángkeltetés Megkezdődött a pisztrán­gok szaporítása a Mátrai Er­dő- és Fafeldolgozó Gazdaság kezelésében működő hegyvi­déki pisztrángtenyészétben. A telep dolgozói a mestersé­ges eljárással — az úgyneve­zett fejőssel — kripott ikrá­kat összekeverik a hímek te­jével. Az így megterméke­nyített ikrákbólí negVven nap múlva, körülbelül. egymillió sebes és szivárványos piszt­ráng kel. A telepen egyébként aggo­dalommal szemlélik az idei tél csapadékszegériységét. A környéken feleannyi csapa­dék hullott, mint az átlagos években, és emiatt nagyon gyér a természetes vízmozgás. A pisztrángos tavak nem lcapnak elegendő friss vizet a hegyi patakokból. XX. SZÁZADI KALÓZOK T Ezt írja meg, ez tiszta ka­baré! — e felszólítás sok­szor hallható bosszús, néha fölháborodott hangsúllyal, fő­leg, ha valaki újságírói fel­dolgozásra érdemes közéleti témára bukkan. Ezúttal két­szeresen is érdemes tollat fogni: március 1-ig minden­ki megírhatja a Magyar Rá­dió Kabarészínhjízának mind­azt. ami „a bögyében van”. A szerkesztők elsősorban tár­sadalmi jelentőségű észrevé­teleknek örülnének. Azt vár­ják a pályázóktól, hogy szá­moljanak be a lakóhelyükön tapasztalható visszásságokról, fonákságokról, szervezési ügyetlenségekről, az állam- polgári közérzetet károsan befolyásoló bosszúságokról. Nem humorizáló írásokat kérnek — a téma „megvic- ceiését” főfoglalkozású hu­moristákra bíznák —, hanem azt szeretnék megtudni hol. mit csinálnak rosszul, min kellene változtatni, javítani, milyen helyi ügy foglalkoz­tatja leginkább a lakosságot. Nemcsak egyének pályázhat­nak. hanem intézmények, hi­vatalok, szervezetek, taná­csok. .brigádok, szövetkeze­tek. társulások is. A Kába- .. részínház nyári műsorainak' nyilvános felvételét azokon, a településeken rendezik, ahon­nét a legtöbb,, legjobb té­mát kapják. Meg is lehet hívni a kabaré társulatát: a legönkritikusabb helységekbe a -tavasz folyamán látogat­nak el. •Az adásba kerülő pálya- , művekért, pontosabban a be­lőlük készülő kabarészámok alapötleteiért a szokásos tiszteletdíjon felül ötezer, , háromezer és kétezer forint ­jutalmat fizetnek. Aki a legjobb, legelképesztőbb his­tóriával örvendezteti meg a humorkedvelőket, akár ma­ga is elmondhatja művét a mikrofon és a közönség előtt. A pályázatok beküldési ha­tárideje március 1., a borí­ték címzése pedig: „Ezt ír­ja meg!”. Magyar Rádió, Ka­barészínház, Budapest, 1800. GÉPELTÉRÍTÉS Egy ismeretlen férfi csü­törtökön hatalmába kerítet­te az amerikai Northwest Airlines repülőtársaság egyik Boeing—727 típusú utasszállító gépét. A gép a Washington á 11 am bei i Seattle-ben szállt fel. fedél­zetén 35 utassal és 6 főnyi személyzettel. A géprabló az Oregon állambeli Portland- ban való leszállásra kény­szerítette a pilótát, ázzál fe­nyegetőzve, hogy ha nem teljesítik követelését, fel­robbantja a repülőgépet. Portlandban a hatóságok képviselői tárgyalásokat kezdtek a férfival. Eközben a. Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) Írét emberének sike­rült észrevétlenül feljutnia a gépbe, és egyikük egyet­len lövéssé] leterítette a gép­rablót. aki a helyszínen meghalt. Az utasok és a sze­mélyzet tagjai közül senki sem sérült meg. „Feltámadtak” és ismét riadalomban tartják a ten­geren közlekedő hajókat a köpnyü zsákmányszerzésre specializálódott kalózok. Szingapúr partjai mentén tavaly csaknem 40 rablótá­madást hajtottak végre kül­földi hajók ellen — közölte a ..Singapore Monitor” című {ap. A kalózok nemcsak-ki­sebb halászhajókra vadász­nak, hanepi nagyobb fe­hérhajókat, sőt, .10 ezer tonnás és még nagyobb tar­tályhajókat is megtámad­nak és kirabolnak. OLASZORSZÁGI LETARTÓZTATÁSOK Csaknem 500 személyt tar­tóztattak le Dél-Olaszor- szágban 24 óra ..leforgása alatt. A rendőrség nagysza­bású terroristaellenes akció­ja során fegyvereket és lö­szért is lefoglalt. A hatósá­gok további 2000 ember el­len folytatnak vizsgálatot. Milánóban az elmúlt napok­ban a Vörös Brigádok öt feltételezett tagját tartóz­ta tták le. HAJÓ­SZERENCSÉTLENSÉG A spanyol partok közelé­ben csütörtökön bekövetke­zett hajószerencsétlenség halálos áldozatainak száma 19-re emelkedett — jelen­tette pénteken reggel Mad­ridból a varsói rádió tudó­sítója. Mint hírt adtunk róla, a Kudowa Zdroj nevű len­gyel teherhajó, amely Spa­nyolországból Líbiába tar­tott. Ibiza ^szigetének köze­lében heves viharba került. A rakomány félrecsúszott, a hajó elvesztette egyensúlyát, és percek alatt elsüllyedt. A személyzet 28 tagja közül nyolcat sikerült megmente­ni, egy ember eltűnt. Woj- cjech Jaruzelski hadsereg- tábornok. miniszterelnök táviratban fejezte ki részvé­tét az áldozatok hozzátarto­zóinak. Számtalanszor leírtuk már: a bűncselekmények elköve­tésében leggyakrabban az al­kohol játssza a „főszerepét”. Az alábbi büntetőügy fia­talkorú vádlottja Hi. szüle­tésnapját a tököli fiatalko­rúak fogházában „ünhepli” majd meg. Mindezt egyetlen délutánnak köszönheti, ami­kor megkóstolta az italt, s az alkohol szinte teljesen ki­vetkőztél te önmagából. Esete minden hasonló korú fia­talnak megszívlelendő tanul­ság lehet... Az események az elmúlt október 2-án zajlottak le, egy Szerencs közeli község­ben. Zs. L. ezen a napon — bár korábban ez nem for­dult elő nála — barátainak társaságában — nagyobb mennyiségű szeszes italt fo­gyasztott el. A Miskolci Já­rásbíróság ítélete megálla­pítja: a fiút ettől súlyos fokú alkoholos befolyásolt­ság alá került, azaz teljesen lerészegedett. Csak ezzel magyarázható — korábban ugyanis maga­tartására nem lehetett pa­nasz —, hogy az esti órák­ban férjezett asszon3'okkal kezdett erőszakoskodni. Elő­szeszes ilai? ­szőr a község főutcáján pró­bálta megakadályozni a’zt, hogy egy asszony lakásába haladva bezárja maga mö­gött a ház kapuját. Sőt. nemcsak megakadályozta az asszonyt, hanem fojtogatni is kezdte. A sikoltozástól ré­mülten futott el a helyszín­ről, de a vasútállomás kör­nyékén újabb hölgybe kötött bele. Este 10 óra körül követtel el a legsúlyosabb cselekmé­nyét. Ismét egy otthonába tartó asszonyt támadott meg házának udvarán. A meg­rémült áldozatot a földre lökte, majd nadrágszíját an­nak nyakára esatoíta. Ezen a módon „kérte” arra, ‘ hogy legyen az övé, mert nem bír magával. Szerencsére meg­ijedt egy arra haladó férfi lépteinek zajától, s elmene­kült. A bíróság Zs. L.-t erősza­kos közösülés kísérlete, foly­tatólagosan elkövetett ga­rázdaság, és könnyű testi sértés vétesége miatt 1 évi es 8 hónapi szabadságvesztesre ítélte. Az ítélet jogerős. ‘ <u) Kidmsnök és bekecsek A tiszakeszi iskolai és helytörténeti gyűjteményt — a falusiak aján. deka — három „sok időt látott" ködmön, bunda is gazdagítja. Doj- csákné Lazányi Katalin igazgatóhelyettes mutatja, milyen szép hím­zéssel díszítették egykori tulajdonosaik. Fotó; Laczó József ÉSZAK-MAGYAROUSZÁG. — Az MSZMP Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bizottságának lapja. Főszerkesztő: WIRTH LAJOS. Szerkesztőség: Miskolc, Bajcsy-Zs. út 15. — 3527. Postacím: Miskolc. Pf. 351. Telefonok: központ: 38-941, titkárság: 16-886, ipari rovat: 16-035, belpolitikai rovat- 16-450. kultúrrovat: 16-067. sportrővaí: 16-049, levelezési rovat, pa­naszügyek: 16-046. Kiadja: a Borsod megyei Lapkiadó Vállalat. Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15. — 3527 Postacím: Miskolc. Pf 178 Felelős kiadó: VERES MIHÁLY Telefon: 36-131 Hirdetésfelvétel: Miskolc, Széchenyi úf 15—17. — 3525. Telefon: 16-213. Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizethető: a postahivataloknál és a hirlapkézbesftőknél Az előfize­tés dija egy hónapra: 34 Ft, negyedévre: 102 Ft, egy évre: 400 Ft, Index: 25 655. ISSN 0133-0357. Készült a Borsod megyei Nyomdaipari Vállalatnál. Felelős vezető: KILIÁN BÉLA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom