Észak-Magyarország, 1982. november (38. évfolyam, 257-281. szám)

1982-11-09 / 263. szám

VTLÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! LÖTTBETONOS VAGATBIZTOSfTAS LYUKÓBÁNYAN (3. o.) A KÉPERNYŐ ELŐTT (4. o.' DONTOH A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG (5. o.) November 7-én Díszszemle és fopiíás Moszkvában Moszkvában a hagyományos katonai díszszemlével ünnepelték meg a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulóját, Képünkön: korszerű rakétaegységek felvonulása a Vörös téren. Nagyszabású katonai dísz­szemlével, a moszkvaiak ün­nepi felvonulásával köszön­tötte a szovjet főváros a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 65. évfordulóját. A Szovjetunió valamennyi városában, községében ünne­pi felvonulással emlékeztek meg az évfordulóról. A dísz­be öltözött Moszkvában a reggeli órákban megindult a Mától Vasárnap és hétfőn „dip­lomáciai csúcsforgalmat” bo­nyolított le a spanyol fővá­ros repülőtere. Sorra érkez­tek a küldöttségek az eu­rópai biztonság és együtt­működés kérdéseivel foglal­kozó madridi találkozó ked­den nyíló űjabb szakaszára Nyolchónapos szünet után újítja fel munkáját a kon­ferencia. amelyen 33 európai ország, valamint az Egyesült Államok és Kanada képvise­LONDON. Peler Walker angol földmű ,'giési minisztei vasárnap azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy nem szövetségesként csele­kedett akkor., amikor az ENSZ-ben megszavazta azt a határozati javaslatot, amely felszólítja Angliát és Argen­tínát, hogy újítsa fel a tár­gyalásokat a Falkland (Mal­vin'-szigetek szuverenitása ró| PEKING. Kína .se nem üdvözli sfí vem ellenzi e japún—amerikai „biztonsági sszerződést” amelynek értel­mében amerikai szárazföldi, lépi és tengeri erők állomá­sozhatnak Japánban, és ' az Egyesült Államok katonai iá nwszpontokal tarthat fenn r szipetorszán körül. BUDAPEST. Az MSZItll1 Központi Bizottságának meg­hívására november 1—7. kö­zött látogatást tett hazánk­ban a Svájci Munkapárt felvonulók menete a város központja, a Vörös tér felé. Röviddel 10 óra előtt fog­lalták el helyüket a Lenin- mauzóleum mellvédjén az SZKP és a szovjet állam ve­zetői, élükön Leonyid Brezs- nyewel, az SZKP KB főtit­kárával, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnökével. A katonai díszszemle kezde­tén Dmitrij Usz.tyinov mar­sall, az SZKP KB Politikai lői vesznek részt. A kong­resszusi palotában, minden készen áll az 1980 őszén kezdődött találkozó 6. ülés­szakának megnyitására. A spanyol lapok kommen­tárjai különösen azt érzékel­tetik. hogy a találkozóra ak­kor kerül sor, amikor a két világrendszer között növek­szik a feszültség. A szocialista országok kül­döttségeinek köreiből szár­mazó értesülések sz.erint a (SIV’P' párt munkás-küldőt l- ségc Pierre Karlennek, az SMP Központi Bizottsága tagjának vezetésével. A kül­döttség az MSZMP gazda­ság- és társadalompolitikáját tanulmányozta. BETŰI T. Vasárnap újabb összecsapások zajlottak le Bejruttól keletre az izraeli megszállás alatt levő Sui hegyvidéki körzetben ke­resztény és drúz fegyveresei- között annak ellenére. hogv űíemajel államfő kezdetné nyezésére a szemben álló fe lek a hét végén ..béketár­gyalásokat” kezdtek és ve gyes járőröket alakítottak t arcosok lefegyverzésére. KAIRÓ Egyiptom nem hajlandó komprcmisszumri zz Izraellel zajló határvitá­ban, s területéből egy arasz­nyit sem enged — jelentette ki Fiiad Mohieddin minisz­terelnök a kormány prog­Bizottsagának tagja, a Szov­jetunió honvédelmi miniszte­re fogadta a jelentést, majd gépkocsiról egymás után üd­vözölte a felsorakozott egy­ségeket. A honvédelmi mi­niszter ezt követően a mau­zóleum mellvédjéről beszédet mondott, A Szovjetunió kormánya a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 65. évfordulója tiszteletére vasárnap Moszk­vában fogadást adott a Kreml Kongresszusi palotá­jában. A fogadáson megje­lentek az SZKP és a szovjet állam vezetői, élükön Leo­nyid Brezsnyewel. Jelen voltak a szovjet kormány tagjai, a szocialista verseny­ben kiemelkedő eredménye­ket elért dolgozók képvise­lői, az újonnan kitüntetett állami díjasok, a szovjet tu­domány és kultúra vezető képviselői, a társadalmi szer­vezetek vezetői, a szovjet hadsereg magas rangú pa­rancsnokai, az űrhajósok képviselői, a Nagy Honvédő Háború veteránjai. Részt vet­tek a fogadáson a Moszkvá­ban akkreditált diplomáciai képviseletek vezetői. A vendégeket Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB fő­titkára, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Elnökségé­nek elnöke köszöntötte. Varsói Szerződés tagálla­mainak álláspontja egyértel­mű és világos: meddő viták helyett érdemi együttműkö­dés, amelynek célja, hogy a madridi találkozó tartalmas és kiegyensúlyozott záródo­kumentum elfogadásával ér­jen véget. * A magyar küldöttség. Var­ga István nagykövettel az élén, megérkezett a spanyol fővárosba. hírei vamjának parlament elé ter­jesztésekor. Beszédének má­sik kiemelt pontja annak hangoztatása volt, hogy Egyiptom változatlanul . kész „kitárni karjait az arab vi­lág jelé”. NYUGAT-BERLIN. Vasár­nap a kora délutáni órákban Irmgard Adam -Sch \va et zc r asszonynak, az FDP új főtit­kárának és Wolfgang Misch- íicknek. a párt alelnökinek záróbeszédével véget ért a szabaddemokraták három tapos kongresszusa. A bal tltlali küldöttek kirekeszté­sével a kongresszus szentr­ől ette az október elején Bonnban bekövetkezett kor­mányváltást, az FDP pálfor- tlulását és szövetkezését Jobboldali CDU—CSU-val. PÁRIZS. Pierre Éllé l'rudeau, kanadai miniszter- elnök hétfőn délelőtt Lilié­be érkezett, ahol Pierre folytatódik a madridi találkozó A nagyvilág Hogyan halad a felmérés? A eél a korszerűbb lakásgamdálkodás Az úi lakásügyi rendeletek megjelenése óta megélénkült a lakáselosztással, a lakás- gazdálkodással. a felújítások ügyével kapcsolatos szerte­ágazó tevékenység. A törek­vés célja nyilvánvaló: le­gyen minél igazságosabb a lakáshoz juttatás rendszere, a lakbérek legyenek arányosak az otthonok komfortfokozatá­val, nagyságával, műszaki ál­lagával és használhatóságával stb. A meglevő lakásállo­mány értékének megőrzésé­re, javítására is újabb és újatb ösztönzők jelentek meg, új tanácsi rendeietek születtek. Mindezek a törek­vések összhangban vannak az Építésügyi és Városfejleszté­si Minisztérium központi irányelveivel; várhatóan a gyakorlatban a lehető leg­jobban szolgálják a megfo­galmazott célokat. Néhány hézagpótló rendel­kezést is magukba foglalnak ezek a tanácsi rendeletek, többek közt rögzítik a név­jegyzék előkészítésének köve­telményeit, a legminimáli­sabbra igyekeznek csökken­teni az elosztásnál a szub­jektivizmust stb. A lakásel­osztás elvei közt konkrétan megjelölték a fizikai dolgo­zók, a fiatal házaeok és a nagycsaládosok igényeinek kielégítését, azok kötelező arányait Többek között er­ről volt szó a lakásépítés, és -fenntartás, a lakásgazdálko­dás és -elosztás fejlesztésére alakult megyéi munkabi­zottság legutóbbi ülésén, ahol az imént leírtakat dr. Rohács Gyula, a Borsod- Abaúj-Zemplén megyei Ta­nács V. B. igazgatási osztá­lyának vezetője ismertette. Miskolcon már a hónap el-' ső napjaiban hozzáláttak a felméréshez és összesen har­mincezer bérleményt járnák majd végig az összeírók. Az első napok, az első hét ta­pasztalatai azt mutatták: az egyelőre kisebb mennyiség­Mairroy francia miniszterel­nök fogadta őt. Trudeau ked­den Párizsba utazik, ahol Mauroy miniszterelnökkel tárgyal. Fogadja őt Francois Mitterrand köztársasági el­nök. Áttekintik a nemzetkö­zi helyzet fontosabb kérdé­seit, s megvitatják, hogy mi­ként lehetne előmozdítani a gazdasági együttműködést a két ország között. ANTANANARIVO. A va­sárnapi madagaszkári elnök- választás részletes eredmé­nyei alapján Didier Ratsira- ka, jelenlegi államfő kapta i szavazatok több mint 70 százalékát és ezzel biztosí- ottnak látszik újraválasztó- so a Madagaszkári Demokra- ' ikus Köztársaság elnökének lisztébe. VALENCIA. A spanyolor­szági látogatáson tartózkodó i ti. János Pál pápa hétfőn íz ország délkeleti, áradások sújtotta részét kereste fel. A katolikus egyházfőt Valenciá­ján — Spanyolország har­madik legnagyobb városában — több mint egymillió em­ber köszöntötte. ben érkezett adatlapok birto­kában hiányzik a várt gyor­saság. Más vélemények sze­rint a hétvégektől lehet majd többet várni, mármint több felmérést Hogyan támogát- juk, tűrjük, segítjük, mi la­kók a felmérők munkáját? — hangzott a kérdés, és íme a válasz: a lakók többsége is­meri a felmérés célját, en­nek megfelelően készségesen hozzá járul az összeírás sike­réhez. Derűt váltott ki az égjük kevésbé készséges tér­lő kérése, aki a tv mellől állt fel: „Egy óra múlva szí­vesebben látnám magukat, amikorra véget ér a mérkőzés közvetítése”. Nyiri István, a Miskolci In­gatlankezelő Vállalat igazga­tója szerint a felkészítés jól sikerült, nincs semmi akadá­lya annak, hogy a felmérők a rájuk bízott munkát jól el­lássák, és a tervezett határ­időié be is fejezzék. Erre le­het következtetni az eddig beérkezett adatlapokból. Ózdon nem kevesebb, mint ötezer lakást kell végigjár­niuk a felmérőknek, Sátoral­jaújhelyen ennek a felét A városgazöálkedás; vállalatok vezetői szerint csupán az adatlapok beszerzési lehető­ségein múlik, hogy december közepére befejezik-e az ösz- szeírást Leninvárosban tíz felmérési körzetben kezdték meg az adatok gyűjtését és jóllehet több, mint négyezer lakásba kell bekopogtatni, a munka nem jelent túlzott feladatot a tanácsi dolgozók­nak. Nagy körzetnek számít • Kazincbarcikához tartozó te­rület Putnokkal. Rudabányá- val. Rudolfteleppel. ahol 8300 lakás adatait kell összeírni. A távolságok is meglehető­sen nagyok, igaz ugyan, hogy a felmérő munka nagyobb részét a helyi. tanácsi dolgo­zók vállalták és végzik el. Mezőkövesden előreláthatóan már december 10-re befeje­zik a felmérést. A munkabizottság ülésén szó volt még áz ingatlanke­zelés színvonalának javításá­ról: arról, hogy esetleges, vagy szükséges szervezeti változtatások miként járul­hatnának hozzá a gyors javí­tások, a kulturáltabb ügyin­tézés korszerűsítéséhez. Min* ahogy a napirenden a felújí­tásokat végző önálló kisvál­lalatok, leányvállalatok, vál­lalkozások születése, létreho­zása kérdése is szerepelt A vélemények összegzése: to­vábbra is vizsgálni kell, hogy az önálló egységként működő házkezelőségek mi­ként láthatnák el jobban fel­adataikat. Ami pedig a fel­újítók önállóságát illeti. Mis­kolcon például a nagy erő­feszítések árán létrehozott építőipari részleg jelenleg jól szolgálja a MIK lakásfelúji- tási feladatait Így legfel-' jebb a továbbfejlesztés lehe­tőségeinek mérlegelése vár az illetékesekre, míg másutt ke­resik a felújítási munkák el­látására leginkább alkalmas szervezeti fonnák kialakításá­nak módjait. ■i1 ■ Vagontisztítás A Borsodi Szénbónyák Vállalat üzemeiből kötélpályán és tehervagonokban érkezik a bereniei osztályomba naponta a szén. Az ürítésnél azonban nagy mennyiségű szén tapad vagy odafagy a vagonokba, amelyet bosszú rúddal lazítanak fel. Képünk ezt a műveletet ábrázolja vagonbuktatás közben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom