Észak-Magyarország, 1982. november (38. évfolyam, 257-281. szám)

1982-11-02 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Gépsorok a fonodában XXXVIII. évfolyam, 257. szám Ara: 1.40 Ft Kedd. 1082. november 2. A Miskolci Pamutfonoda korszerű "'»emeiben korszerű gépek dolgoznak. Képünkön a kártoló gépsor látható, ahol a fonás kezdődik. A szervizben Budapestre érkezett irisa Fiüpev Pohárköszöntők a díszvacsorán LoseuczI Fái kuvaiti látogatása Megkezdődtek Budapesten a magyar-bolgár kormányfői tárgya­lások. A kép bal oldalán a Lázár Gyöigy vezette magyar, jobbol­dalt a Grisa Filipov vezette bolgár küldöttség. Grisa Filipov. a Bolgár Népköztársaság Miniszterta­nácsának elnöke. Lázár György miniszterelnök meg­hívására hétfőn hivatalos ba­ráti látogatásra hazánkba érkezett. A bolgár miniszter- elnököt és kíséretét a Feri­hegyi repülőtéren Lázár György, Marjai József mi­niszterelnök-helyettes, Ve­ress Péter külkereskedelmi miniszter. Roska István kül­ügyminiszter-helyettes fo­gadta. Jelen volt Sebestyén Jenő, a Magyar Népköztár­saság szófiai és Boncso Mi­iét), a Bolgár Népköztársaság budapesti nagykövete. A bolgár miniszterelnök délelőtt a Hősök terén meg­koszorúzta a Magyar Hősök Emlékművét. Ezt. követően a Parlament delegációs termében meg­kezdődtek a hivatalos bol­gár—magyar tárgyalások. A magyar tárgyaló csoportot Lázár György miniszterelnök, a bolgárt Grisa Filipov ve­zette. A tárgyalásokon a felek kölcsönösen tájékoztatták egymást a két ország hely­zetéről, a jelenlegi tervidő­szak feladatairól, valamint a Magyar Szocialista Munkás­párt és a Bolgár Kommu­nista Párt XII. kongresszu­sán elfogadott határozatok végrehajtásáról. Áttekintették a bolgár—magyar kapcsola­tokat. különös figyelmet for­dítva a gazdasági együttmű­ködés jelenlegi helyzetére és időszerű feladataira. Megvi­tatták az árucsere-forgalom továbbfejlesztésének lehető­ségeit, a gyártásszakosítás és a termelési kooperációk kér­déseit. Megvizsgálták a ma­gyar—bolgár gazdasági, mű­szaki és tudományos együtt­működés aktuális teendőit, valamint az 1986—90-ig ter­jedő tervidőszak tervegyez­tetési tárgyalásainak előké­szítését. Megbeszéléseket folytattak a szocialista gazdasági integ­ráción belüli magyar—bolgár kapcsolatokról és a szocialis­ta gazdasági együttműködés további feladatairól. (Folytatás a 2. oldalon) Kuvait állam emírjének, Dzsábir el-Ahmed el-Dzsá- bir esz-Szabah sejknek a meghívására vasárnap dél­után háromnapos hivatalos látogatásra az Arab-öböl menti országba érkezett Lo- sonczi Pál, az Finöld Tanács elnöke és kísérete. Az ünnepélyes fogadtatás után a kuvaiti uralkodó a kormányváróban rövid be­szélgetést folytatott vendé­gével. majd szállására, az elegáns Szalam-palotába kí­sérte. Itt ismét rövid megbe­szélésre került sor. majd az emir elbúcsúzott az Elnöki Tanács elnökétől. Losonczi Pál vasárnap délután már meg is kezdte tárgyalásait: a Szalnm-palo­tában fogadta Szabah al- Ahmed al-Szabah seik, mi­niszterelnök-helyettest, kül­ügyminisztert, aki jelenleg a tájékoztatási miniszteri tiszt­séget is betölti. A találkozón mindkét fél megelégedéssel szólt a két ország kapcsolatainak fejlő­déséről. amihez fontos hoz­zájárulást jelentett a kuvaiti emír tavalyi budapesti láto­gatása. Ebben a folyamatban újabb állomás Losonczi Pál mostani kuvaiti útja. A nemzetközi kérdésekről szólva különös hangsúlyt helyeztek az arab egység fon­tosságára. Értékelték a közel- kelet.i térségben a két felet érdeklő folyamatokat. Este az Elnöki Tanács el­nöke hazánk kuvaiti nagy- követségén a kuvaiti ma­gyar kolónia tagjaival talál­kozott. Ahmadiba, az ország olaj­központjába látogatott hét­főn délelőtt — kuvaiti tar­tózkodásának második nap­ján — Losonczi Pál. A magyar államfő délelőtt, politikai látogatása keretében fogadta Szaad el-Abdullah el-Szalem esz-Szabah trón­örökös, miniszterelnököt a Szalam-palolátan. Ezután Tanácsi vb-ülés Miskolcon fi lakásgazdálkodás új elvei Mennyi lesz a lakásigénylési letét összege? Tegnap Miskolcon ülést tartott a városi tanács vég­rehajtó bizottsága. A testü­let tagjai megtárgyalták és elfogadták azt a javaslatot, amely a tanácsi rendelke­zésű lakások elosztásáról, a lakásokkal való gazdálko­dásról és a lakásigénylések társadalmi elbírálásáról szólt. Ebben a témában e na­pokban minden városi tanács vb megtartja ülését. A la­kásgazdálkodás új elveit tar­talmazó beszámolók, cikkek korábban már megjelentek az újságokban, és a televízió, a rádió is több alkalommal foglalkozott, már ezzel. Mint ismeretes, az MSZMP Központi Bizottsága és a Minisztertanács által jóvá­hagyott elvek szerint 1983. január 1-től kezdődően a tanácsokon bevezetik a la­kásigénylési letétek rendsze­rét. Miskolc város Tanácsá­nak Végrehajtó Bizottsága tegnap úgy határozott, hogy az igénylési letét összege, a nem szociális alapon történő tanácsi bérlakás igénylése esetén 15 ezer forint. A szo­ciális alapon igényelt taná­csi bérlakások esetén az igénylési letét a szobák szá­mától és a komfortfokozat­tól függően, 4000—6000 fo­rintig terjedhet. Tanácsi ér- tékesítésű és OTP-társashá- zi lakás iránti kérelem be­nyújtása esetén az igénylő­nek, ugyancsak a szobák számától függően. 10 000-től 14 000 forintig terjedő leté­tet kell elhelyezni. Állami telek tartós használatba vé­telének igénylése esetén a letét összege 10 000 forint. Az igénylési letétet a ren­delet szerint csökkenteni le­het.. ha az igénylő gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy pedig három vagy több gyer­mek eltartásáról saját ház­tartási1 ban gondoskodik, il­letve. ha a fiatal házasok garzonházában kér lakást. A tanácsi bérlakásra szo­ciális jelleggel az egyéb elő­feltételek fennállása esetén az az igénylő jogosult, aki­nek családjában az egy tőre jutó havi átlagjövedelem a 2800 forintot nem haladja meg. Vagyoni helyzete alap­ján. az egy főre jutó átlag­jövedelemtől függetlenül, nem jogosult szociális jelleg­gel tanácsi bérlakásra az. a személy, akinek, illetőleg a vele közös háztartásban élő családtagjának családi háza, tanácsi értékesítésű lakása, OTP-lakása, vagy beépíthető építési telke van. Ugyancsak nem kaphat tanácsi bérla­kást az, akinek üdülője, vagy 800 négyszögölnél nagyobb területű szőlője, gyümölcsö­se, illetve egy katasztrális holdnál nagyobb területű mezőgazdasági ingatlanja van. A Magyar Közlönyben megjelent a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter és a pénzügyminiszter együttes rendelete a földvédelmi alap­ról. A jogszabály nemzet­közileg is új megoldást tesz lehetővé arra, hogy a mező­gazdasági művelésből kivont területek után iáró térítés meghatározott része, továbbá a művelési kötelezettség el­mulasztásáért kirótt bírsá­gokból befolyt összeg — ki­egészülve az állami támoga­tással — egyetlen kézben le­gyenek, s a földek ismételt felhasználását, termőképessé­gének fokozását, általában a gazdaságos termelést szolgál­ja úgy, hogy központi elosz­tással oda kerüljön vissza, ahonnan elszármazott: a me­zőgazdasági termelésbe. Az alapból az állami tulajdon­ban levő földek használói, továbbá a termelőszövetkeze­tek és a szakszövetkezetek részesülhetnek vissza nem térítendő támogatásban, illet­ve később térítendő hozzájá­rulásban. A felhasználási le­hetőségek széleskörűek; hat­féle célra folyósítanak támo­gatást. illetve hozzájárulást A támogatás részben a parlagterületek szántómüve. lésbe való vonását szolgálja Ez a beavatkozás eléggé költ­séges, így gyakran megha­ladja a gazdaságok anyagi erejét. A művelésből koráb­Tanácsi értékesítésű laí kasra az az igénylő jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi átlagjövede* lem a 4000. forintot nem ha« ladja meg. OTP-lakásokat azok kaphatnak, akiknek családjában az átlagjövede­lem az 5500 forintot nem ha­ladja meg. A lakásgazdálkodással kap­csolatos új rendeletet részle­teiben nem tudjuk ismertet­ni. Akik kíváncsiak e jog­szabályokra. megtekinthetik azokat Miskolc város Taná­csán, a vb-titkárságon. ban kivont földek ismételt használatba vételének kiadá­sait részben szintén az alap­ból fedezhetik a gazdálko­dók, és például a földek kö­zé ékelődött, úgynevezett zárványterületeket is az alapból felvett összegekből foghatják be. A hozzájárulás egyfajta előleg arra, hogy a termelők gazdaságosabban hasznosít­hassák területeiket. A föld­cserék — amikor a gazda­ságok például a jobb terü­leti elrendezés érdekében át­engedik egymásnak földré­szeiket — korábban eléggé elhúzódtak azért, mert a föl­dek gyakran értékes létesít­ményeket is magukkal „visz­nek” a másik üzembe, ame­lyik viszont egyik napról a másikra nem képes előte­remteni a megváltás össze­gét. Az alap 1983. január 1-t® szolgálja a földek gazdasá­gosabb felhasználását A MÉM szakértői szerint éven­te 10—15 ezer hektár műve­lésbe vételét, hasznosítását, illetve korszerűsítését teszi majd lehetővé a központilag kezelt forrás A nagyüzemek az idén november 30-ig a megyei földhivatalokhoz fo­lyamodhatnak támogatásért, illetve hozzájárulásért a döntés — a felterjesztés alap­ján — később a MÉM-et il­leti meg. Lélrehozták a földvédelmi alapot ha itatott a mintegy 25 kilo-' méterre levő, a fővárossal szinte egybeépült kőolajköz­pontba.. Ahmadi 1946 és 1949 között nőtt ki a sivatagból, ahogy felfutott a közeli kőolajmező termelése, s Ahmad sejkről, az akkori uralkodóról nevez­ték el. Azóta terjeszkedik a kuvaiti urbánus térség a fő­várostól dél felé. A kuvaitiak az ország egyik legvonzóbb helyeként tartják számon Ahmadit, amely már tudatos fejlesz­tési elképzelések alapján (Folytatás a 2. oldalon) Simkovits Ödön Zsiguli-motor ART szerencsi szervizében. beszabályozását végzi aa AV MS7MP Roneon- AR AC I -7FMPI.PW

Next

/
Oldalképek
Tartalom