Észak-Magyarország, 1982. augusztus (38. évfolyam, 179-203. szám)

1982-08-01 / 179. szám

ESZAK-MAGYARORSZAG 2 1982. augusztus 1., vasárnap Eseményekről rövides A békemenet résztvevői Kijevben iHSMs A Stockholmból indult, im­már 15 napja szovjet földön tartózkodó békemeset részt­vevői szombaton Kijevbe ér­keztek. Ukrajna 4,5 millió embert veszített a második világhá­borúban, népe tehát ugyan­csak ismeri a béke értékét — mondotta a menet résztvevőit Gazdasási intézkedések Jugoszláviában Minden szinten hat hónap­ra befagyasztották az árakat, megszigorították a kölcsön- folyósítási hiteleket, és a fo­gyasztás korlátozását, a vág­tató infláció megfékezését szolgáló további intézkedése­ket hoztak Belgrádban. A hat hónapig érvényben levő árrögzítésről Anton Po- lajner, a szövetségi árügy’ közösség (árhivatal) elnöke sajtóértekezletén kijelentet­te: a határozatot nem szabad rövid távú, intervenciós in­tézkedésnek tekinteni, mert a kormány a fél év elteltével sem szándékozik kiengedni a kezéből az árak alakulásának szilárd ellenőrzését. A fogyasztás állandó növe­kedéséved szemben az ipar- termelés stagnál: ax első fél évben mindössze 1,3 százalé­kos növekedést ért el, július­ban pedig 1,1 százalékkal ala­csonyabb voit, mint tavaly ilyenkor. A személyi fogyasztás kor­látozását célozza a vásárlási kölcsönök feltételeinek meg­szigorítása. A rendelet értei­mében minden 1000 dinárnál értékesebb árucikk kölcsönre csak 80 százalékos előtörlesz­téssel vásárolható. üdvözlő beszédében Olesz Goncsar író, az Ukrán Béke­bizottság elnöke. A menet végigvonult a fenn­állásának 1500. évfordulóját ez évben ünneplő ukrán fővá­ros utcáin, a leszerelést szám­talan nyelven sürgető transz­parensekkel. A felvonulókhoz több ezer helyi lakos csatla­kozott, s a Kijevben üdülők Az osztrák kivitelező vál­lalat képviselője szombaton átadta a jelképes kulcsot Far­kas Balázs igazgatónak, s ez­zel ünnepélyesen megnyílt Budapest új, 399 szobás szál­lodája, a Buda Penta Hotel. A megnyitón részt vett Mar­jai József, a Minisztertanács elnökhelyettese, jelen volt Johann Josef Dengler, Auszt­ria budapesti nagyikövete is. százai — köztük egy, Ameri­kából érkezett turistacsoport is. A békemenet útja Budapes­ten keresztül Pozsonyba, majd Becsbe vezet, ahol augusztus 6-án nemzetközi nagygyűlést tartanak, tiltakozásul a világ békéjét fenyegető atomhábo­rús veszély ellen. Andríkó Miklós belkeres­kedelmi államtitkár mondott megnyitó beszédet, majd ki­tüntetéseket és jutalmakat adott át a szálló tervezésé­ben, építésébe!» kiváló mun­kát végzőknek Az új buda­pesti szállodába Ausztriából és az NSZK-ból már megér­keztek az első vendégek. LOSONCZI PÄL ÜDVÖZLŐ TÁVIRATA ® Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, táviratban fe­jezte ki jókívánságait dr. Fritz Honeggemek, a Sváj­ci Államszövetség elnökének, hazája nemzeti ünnepe alkal­mából, ' AZ MSZMP KB ÜDVÖZLŐ TÁVIRATA © Az MSZMP Központi Bi­zottsága táviratban üdvözölte a Guyanái Népi Haladó Párt XXI. kongresszusát. LENGYEL TERMELÉKENYSÉG © A lengyel gazdaságban a termelékenység növelése a legfontosabb feladat. Mielőb­bi megoldásra van szükség, mert 1982 immár a harmadik esztendő, amelyben, ha las­sabban is, de csökken az egy főre jutó .termelés értéke. A lengyel közgazdászok a leg­több reményt a gazdasági re­form részeként bevezetendő új jövedelemszabályozáshoz fűzik. Ennek Jényege, hogy csak az előállított többlet­értékért, azaz a több és jobb munkáért lehet majd na­gyobb fizetést hazavinni. CHEYSSON—HUANG HTJA MEGBESZÉLÉS % Claude Cheysson francia külügyminiszter szerint „egy erős és virágzó Kína elenged­hetetlen a világ egyensúlya szempontjából”. A francia diplomácia vezetője azon a díszvacsorán jelentette ezt ki, amelyet pénteken este kínai kollégája, Huang Hua adott tiszteletéra Cheysson pohár­köszöntőjében jelezte, hogy Francois Mitterrand elnök né­hány hónapon belül Kínába látogat KÍNOS PERCEK © Ä hét elején emlék-isten­tiszteletet rendeztek a londo­ni Szent Pál székesegyház­ban, a dél-atlanti háború be­fejezése alkalmából. Robert Runcie, Canterbury érseke azonban kínos perceket oko­zott a jelenlevő Thatcher mi­niszterelnök számára: nem a győzelmet dicsőítette, hanem arról szólt hogy — idézzük — „a háború az emberi gyen­geség jele”. fiiuerikai—francia nézeteltérések Az Egyesült Államok és Franciaország érdekrendsze­rében kevés a közös; annál több okot találunk a nézetel­térésekre — írja a The New York Times-ban André Fon­taine, a Dárizsi Le Monde fő­szerkesztője. Elegendő azzal az alapvető nézetkülönbséggel kezdeni, hogy az Egyesült Államok hosszú évek óta kardoskodik kommunista miniszterek bár­mely nyugati kormányban való részvétele ellen. Ami a külpolitika területét illeti: Washington, ahol csak lehet, . a konfrontációt keresi a Szov­jetunióval. „Jó vezetésnek” minősít és fenntartások nél­kül támogat minden kommu­nistaellenes rendszert, füg­getlenül az emberi jogokhoz való viszonyától. Mitterrand abból indul M, hogy a világon az emberek korántsem a „szovjet propa­ganda” hatására válnak kom­munistákká. Ennek tudható be az a szakadék, ami Fran­daország és az Egyesült Ál­lamok elnökét elválasztja a latin-amerikai fejlemények értékelése terén. A nyugati világot sújtó gazdasági válság körülmé­nyei között Franciaország legfőbb gondja piacainak, va­lamint a francia frank pozí­ciójának védelme. A hallat­lanul magas amerikai kamat­lábak fokozzák azokat a gon­dokat, amelyekkel a francia gazdaság amúgy is nehezén birkózik meg. Így nincs mit csodálkozni azon, hogy a vé­leménykülönbségek a súlyos konfrontáció méreteit öltik. ■ Nehéz megérteni, hogyan feltételezhette az Egyesült Ál­lamok, hogy Franciaország enged az amerikai nyomás­nak, és eláll a szibériai föld­gáz-ügylettől, amely pedig fényes lehetőségeket kínál a francia ipar számára. Wa­shingtonban hozzá kellene szokni a gondolathoz, hogy az európai kormányok nem ra­jonganak a tengeren túlról érkező utasításokért 1 Megnyílt a Buda Penta Betel o Nyugat-Bej rútban életbe lépett a nyolcadik tűzszünet folyik a mentés, túlélők után kutatnak a romok között, te­metik az áldozatokat. S pró­bálnak ivóvizet, kenyeret gyógyszert szerezni. Az ost­romgyűrűben több mint fél­millió ember éhezik. A meg­újuló katonai összecsapások­kal párhuzamosan „nagy­üzem” van a diplomáciában. Szeretnék az izraeli blokádot feloldani. Habib folytatta in-’ gázását. Jasszer Arafat ame­rikai képviselők előtt írásos nyilatkozatban ismerte el a palesztin kérdésre vonatkozó összes ENSZ-határozat érvé­nyességét. Természetesen azt a szándékot is kinyilvánítot­ta, hogy az ENSZ-döntések- nek megfelelően biztosítsák a palesztin önrendelkezést, füg­getlen Palesztina alakulhas­son Izrael mellett. Olyan hí­rek is napvilágot láttak, hogy kivonják a PFSZ fegyveres erőit Nyugat-Bejrútból. A tá­vozókat Szíria, Irak, Jordánia és Egyiptom fogadná be. A mostani tárgyalásoknak azon­ban elsődleges feladata a li­banoni háború megfékezése. © Amikor az amerikai elnök a héten sajtóértekezletet tar­tott, az első kérdés egy csúcs- találkozó lehetőségére vonat­kozott. Moszkva októberre megfelelően előkészített szov­VILAGHIRADO jet—amerikai csúcsértekezle­tet indítványozott. Most vi­szont Reagan elzárkózott minden időponttól. Homályo­san említette a csúcs céljait, és minden alapot nélkülözően arról szólt, hogy a Szovjetunió állítólag nem lenne érdekelt a tárgyalásokban. Az elnök te­hát nemigen kíván csúcsta­lálkozót, viszont szeretné el­hárítani magáról a felelőssé­get. Taktikázásában azok á gondok is közrejátszanak, amelyek a nyugati szövetség­ben jelentkeznek a gázcső­ügylet kapcsán. Az NSZK minden amerikai fenyegetés ellenére teljesíti szerződéses kötelezettségeit. Ügy tűnik, erősödik egy nyugat—nyugati csúcs szükségessége, hogy kö­zelíthessék a nézeteket. (Egyébként egy tervezett szo­cialista csúcstalálkozó tervé­ről is szó esett a héten a Brezsnyev—Husák találkozó­ról kiadott közleményben. A szocialista országok vezetői­nek értekezletén a gazdasági együttműködés kérdései ke­rülnének előtérbe.) A Reagan- sajtóértekezlet azt tanúsítot­ta, hogy nem várható válto­zás az amerikai politika fő vonósaiban. Ez — ismerve politikájának fö vonásait — nem tartozik a kedvező hí­rek, előrejelzések közé. A hét derekán a líbiai fő­városban kellene megkezdőd­nie az Afrikai Egységszerve­zet értekezletének. Egyelőre azonban minden bizonytalan­nak tűnik. A külügyminiszte­rek öt sikertelen nekifutással próbálkoztak, hogy előkészít­sék az összejövetelt. A viszály közvetlen oka a Szaharai Arab Demokratikus Köztár­saság AESZ-tagságának kér­dése. A Polisario Front által életre hívott szaharai államot eddig 27-en ismerték el, az 50 afrikai ország közül. Afri­kában más törésvonalak is jelentkeznek. Csádban ' pol­gárháborús állapotok vannak. Szomáliában nagy méreteket öltött a belső elégedetlenség. Az AESZ tehát nehéz idősza­kot él át. A héten tovább folytatódtak a diplomáciai próbálkozások a libanoni válság megoldására. Képünkön: Philip Habib, Reagan elnök külön- megbízottja Kairóban, Mubarak egyiptomi el­nök társaságában. Jasszer Arafat, a Palesztin Felszabaditási Szer- vezet vezetője amerikai képviselők társaságá­ban. A találkozó után bejelentették: a PFSZ hajlandó elfogadni az ENSZ összes, paleszti­nokra vonatkozó határozatát. 1 isél eseményei képekben Az osztrák fővárosban folytatta munkáját az öregedés és az idős korúak problémáival foglalkozó ENSZ-tanácskozás. Képünkön: az értekezlet néhány résztvevője: jobb szélen Szentágothai János pro­fesszor, az MTA elnöke. mint 200 halálos áldozatot követeltek a Japán déli és «ja. gáti területein pusztító esőzések, áradások és földcsuszamlások. Képünkön: összeomlott házak Nagaszakiban. nemzetközi haematológiai tanácskozás Á haematológia és vér- transzfúzió világhírű szakér­tői tartanak szakmai tovább­képző tanfolyamokat Buda­pesten, a Nemzetközi Haema- tológiai Társaság 19. és a Nemzetközi Vértranszfúziós Társaság 17. kongresszusának megnyitása előtti másfél na­pon. A szombaton kezdődött előadássorozatokon, konzultá­ciókon, gyakorlati bemutató­kon ismertetik a világ 74 országából érkezett szakem­berekkel a haematológiai be­tegségek felismerésének és gyógykezelésének klinikai ta. pasztalatait, legújabb gyógy­módjait, a vértranszfúziós szolgáltatók automatizálásá- naik lehetőségeit. A Budapest Sportcsarnok^ ban — a vasárnap délután kezdődő kongresszus színhe­lyén — a többi közt megvi­tatják a laboratóriumi vér- vizsgálatok és vérkészítmé­nyek előállításának állandó­sítását, amely elengedhetet­lenül szükséges ahhoz, hogy az országok összes laborató­riumaikban egységes eljárás szerint végezzék a vizsgála­tokat, azok eredményei pon­tosak, megbízhatóak, minden országban hasznosíthatók le­gyenek. A különböző enzim­hiányok megállapítására szol­gáló szűrővizsgálatokról is tanácskoznak a szakemberek. A Miskolci Pamutfonodá­nak a Textilipari Műszaki Tudományos Egyesület gyári csoportja kétnapos tapaszta­latcsere-látogatáson vett részt Kaposváron. Megtekintették a fonodát, amely szintén a Pamutfonóipari Vállalathoz tartozik, s annak a legna­gyobb gyára. A vállalati ter­melés 50 százalékát adja, or­szágos szinten 20 százalékos a részarány. A többszintű üzemben korszerű gépekkel készítik a fonalat.. A gyár szomszédságában működik a gyermekintézmény, ahol a szülők el tudják helyezni ap­róságaikat. Megtudtuk, hogy a kaposvári fonoda az I. fél* éves tervét sikeresen túltel­jesítette, annak ellenére, hogy munkaerőhiánnyal küzdenek. A miskolci fonodái kollek­tíva, a kétnapos üt során megtekintette a Pamutfon A- ipari Vállalat balatonszemesl üdülőjét, és hazafelé jö­vet érintették Dunaföldvárat, Kecskemétet, Nagykőröst, Ceglédet, Jászberényt, Szol­nokot. Sajnos, az idő rövid­sége miatt csak futtában vé­telezhették szemre ezeknek a városoknak nevezetességeit, szerencsére jó szakmai is­mertetést adott Bodnár Ist­ván, a Volántourist idegenve­zetője. A miskolci fonodások mű­szaki csoportja és fonónői ezekhez hasonlóan, a tapasz­talatcsere-látogatásokat. min. den évben megszervezik. B. L

Next

/
Oldalképek
Tartalom