Észak-Magyarország, 1982. május (38. évfolyam, 101-125. szám)

1982-05-01 / 101. szám

VILÁG PROLETÁRJA!. EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BORSOO-ABAÜ.T-ZFMPILßN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXVIII évfolyam, 101. szám Ára: 1,80 Ft Szombat, 1983. május 1. Május íinepáft Kádár János íálogatása Angyalföldön i I O i emberiség történelmében vannak olyan ünnepek, ame­lyek fontos határkövet jelképeznek a társadalmi haló­dás útján. Május elseje 1889 óta ünnepe és harci se­regszemléje öt kontinens minden népének. A májusok története vérrel kezdődött. Kilencvenhat esz­tendővel ezelőtt az elnyomott, kizsákmányolt, jogaitól meg­fosztott és semmibe vett munkásosztály kibontotta az ébre­dés, a felemelkedés zászlaját. A múlt század munkásmozgal mának egyik fő célja a 14—18 órás munkaidő helyett a híres három 8-as bevezetése volt, vagyis 8 órai munka, 8 óra szó­rakozás, 8 óra pihenés. Az I. internacionálé már 1866-ban határozatot hozott a 8 órás munkaidő kivívásáért, 1884-ben az amerikai szakszervezetek kongresszusa is követelte, hogy 1886. május 1-ig csökkentsék a munkaidőt, ellenkező eset­ben országos sztrájkot kezdenek. Mivel a követelést nem teljesítették, a sztrájk valóban kirobbant, s 1886. május 1-én a Michigan-tó partján — először a munkásmozgalom törté­netében — a tüntetők közé lőttek. Két nappal később Chica­góban rendőrök sortüze dörrent: hat halott és félszáz sebe­sült vére folyt. A munkásság sztrájkja ekkor ugyan még si­kertelen maradt, de megmutatta, hogy a munkásosztály egy­re inkább megelégeli az emberi méltóság megalázását, az emberi jogok lábbal tiprását. Éppen ezért döntött úgy a II. Internacionálé első kongresszusa — amely 1889-ben Párizs­ban, a Bastille lerombolásának 100. évfordulóján ült össze —, hogy nagy nemzetközi tüntetésen kell követelni a közhata­lomtól a nyolcórás munkaidőt, mégpedig valamennyi ország­ban és városban azonos napon, 1890. május elsején. így lett 1890. május 1. a világ proletariátusának első nagy horci se­regszemléje. Az azóta megtett át sem volt könnyű e világ munkásai­nak. Az évenkénti felvonulások, tüntetések szinte minden esz­tendőben hol itt, hol ott emberáldozatokat követeltek. Az utcán hömpölygő munkástömegek azonban megértették az egységükben rejlő erőt, mind elszántabbak, bátrabbak let. tek és megtanulták gyűlölni az osztályellenséget. A magyar munkásság is megértette a nemzetközi demonst­ráció jelentőségét. Első alkalommal 60 000 munkás vett részt a budapesti nagygyűlésen, miközben a forradalomtól rémül­döző burzsoázia eltorlaszolta lakásai ajtaját, lehúzta ablakai redőnyét. Pedig Szapáry belügyminiszter mindent megtett a védelmükre. Katonaságot, csendőrséget vonultatott fel, sót ' még két vidéki ezredét is Budapestre rendelt, hogy vérbe- fojtsák a nép esetleges felkelését. A szocialista világmozgalomnok, erz <rtső marxista m«n- káspártnak, a proletariátus internacionalista öntudatának a gyümölcse a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzel­me, a Szovjetunió létrejötte volt. Az 1917-es Októberi Forra­dalommal megkezdődött a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet korszaka. Mi, magyarok elsők között léptünk erre az útra. 1918. május 1-én a magyar munkásság már forradalmi külsőséggel ünnepelhetett a proletár internacio­nalizmus nagy ünnepén, és 1919-ben a proletárdiktatúra dicsfényénél vonult fel a munkásság májusi ünnepére. Saj- ■ nos azonban az örömet és boldogságot — amely ekkor a magyar népet betöltötte — hamar felváltotta az ellenforra­dalom sötét korszaka. 1920-tól 1945-ig nemegyszer hangzott fel a jelszó, a kiáltás: ez a május — véres május, jövő május — vörös május! így fogalmazott ezekben az években a mun­kásság, mert élt benne a Tanácsköztársaság reménye, s bí­zott benne, hogy eljön az idő, amikor a véres május elsejé­ket felváltja a derűs, szabad májusi ünnep. És amikorra ez j bekövetkezett, nálunk 1945-ben, ez egyben azt is jelentette: ! egy sor ország kiszakadt a tőkés rendszerből, s elkezdődött ! a szocialista világrendszer kibontakozása. A Nagy Októberi Forradalom győzelme és a Szovjetunió létrejötte óta a munkások, a dolgozók különböző osztagai­nak május elsejei seregszemléjét egyre kevésbé lehet elszi­getelni. Az imperialistaellenes harc bármely frontján fellépő erők - május elsején éppúgy, mint az év bármely napján — nemzetközi támogatást élveznek. Az erős és viiágzó Szovjet­uniótól és a mellette álló szocialista országoktól kértek és kaptak segítséget a már felszabadult vagy függetlenségü­kért harcoló gyarmatok és félgyarmatok. S számíthatnak erre a táborra, segítségre a kapitalista országok dolgozói is, akik napiól napra tiltakoznak a kizsákmányolás, az elnyomás, a munkanélküliség, a rettegés ellen. így terebélyesedik ki a munkásság összefogásának májusi eszméje és tölti be lendeltetését a mai kor követelményeinek színvonalán, mint ahogyan Rosa Luxemburg mondta annak idején: „A nyolc­órás munkanap elérése után sem szűnik meg a májusi ün­nep. Mindig, amíg tart a munkásság harca a burzsoázia és kormányai ellen, amíg nem teljesítik minden követelését, .minden esztendőben a májusi ünnep lesz ennek kifejezője." ; Hadd tegyük hozzá Rosa Luxemburg szavaihoz, hogy a felszabadult népek május 1-én összegezik a megtett utat, ' felmérik, honnan indultak, s hová jutottak. Mi, magyarok büszkén gondolhatunk arra e májusi ünnepen, hogy pártunk vezetésével az elmúlt évtizedekben maradandót alkottunk, j nagy tetteket hajtottunk végre. Mindnyájunk keze nyomón í gyökeresen megváltozott hazánk, átalakult társadalmunk rendje, az emberek élete, gondolkodása, magatartása. O lyan alkalom tehát ez az idei május 1-e, amikor vidá­man, felszabadultan örülhetünk eddigi eredményeink­nek, munkasikereinknek, ünnepeljünk jókedvvel, a jól , végzett munka örömével! FODOR LÁSZLÓ Kádár János, mint sok esztendeje minden május elseje előtt, most is elláto­gatott Angyalföldre. A Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkárát pénteken délelőtt a XIII. kerületi Pártbizottsá­gon — ahol programja kez­dődött — Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Budapesti Párt- zotlság első titkára, Deák ábor, a XIII. kerületi Párt- iSizottság első titkára és Bo- zsik József, a városrész ta­nácselnöke fogadta. Deák Gábor számolt be röviden mindarról, ami An­gyalföldön az elmúlt évben — Kádár János legutóbbi ottjárta óta — történt. A tá­jékoztatón részt vettek a XIII. kerületi párt-végre­hajtóbizottság tagjai,' vala­mint Kádár János angyal­földi választókerületének kör­zeti párt- és népfronttitká­rai. — Erezzük a fefelőssegün­ket. abban — hangsúlyozta Deák Gábor —, hogy poli­tikai tőkénket, amelyet pár­tunk évtizedek nehéz mun­kájával halmozott fel, a fel­adatok következetes végre­hajtásával megőrizzük, a tet­tek és szavak erejével gya­rapítsák. Tudjuk, látjuk, hogy ma a politikai mun­kának is fokozott segítséget kell adnia a gazdaságnak. Az elmúlt gazdasági év leg­főbb tapasztalata, hogy ke­rületünkben felerősödtek az egyensúly irányába ható té­nyezők. Számunkra különösen fontos, hogy nagyvállalataink termelése és gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, fejlő­désük folytatódott, jövőjük továbbra is biztosított. Ami Angyalföldet közvetlenebbül illeti: tavaly 1392 lakás épült fel, az idén — úgy tervezik — vagy két és fél ezer új otthont hoznak tető alá. Az elmúlt esztendőben újabb bölcsőde és óvoda enyhített a szülők gondjain, két to­vábbi bölcsődét várhatóan az idén is megnyitnak. Elmond­ható: a közhangulat nyu­godt, kiegyensúlyozott, a párt, a vezetés iránti bizalom — a reális napi gondok ellené­re — töretlen, nőtt a köz­ügyek iránti érdeklődés. Kádár János elismeréssel szólt a hallottakról, gratulált az eredményekhez, s további munkasikereket kívánt An­gyalföld dolgozóinak. A pártbizottság épületében nemreg nyílt meg az-angyal­földi fiatal képző- és ipar­művészek kollektív kiállítá- sa — a Központi Bizottság első titkára ennek megtekin­tésére is szakított időt szo­rosra szabott programjából. Csavlek András festőművész és Gyurcsek Ferenc szob­rászművész kisérte végig a tárlaton. A látogatás a Magyar Hajó- és Darugyár Daru- és Kazángyárában folytatódott, ahol Szép János vezér- igazgató és Steiner Arnold. a partbizottság titkára fo­gadta. a vendéget. A for­gácsoló gépműhelyben már várták a munkások a Köz­ponti Bizottság első titkárát, aki meg-megálH egy-egy WC-esztergánál, hogy kezet szorítson a nagy teljesítmé­nyű masináknál dolgozókkal. (Folytatás a 2. oldalon) Vállalati, szövetkezeti kitüntetések Északmagyarországi Vegyiművek Az elmúlt esztendőben végzett kiemelkedő munka, az eredményes gazdálkodás alapján az ipari miniszter e.s a Vegyipari Dolgozók SzakszeryezeténeK elnökségé Kiváló Vállalat címmel tün­tette ki az Észak magyaror­szági Vegyiműveket. Ebből az alkalomból tegnap délután ünnepséget rendeztek a gyár kultúrtermében, ahol a mun­kában élenjáró dolgozókat, a meghívott vendégeket, kö­zöttük Körtvélyes István ipari miniszterhelyettest., dr. Havasi. Bélát, az MSZMP Borsod megyei Bizottságának titkárát, a VDSZ elnöksége képviseletében megjelent dr. Kiss Mihályt. dr. Balogh Andrást, az SZMT, titkárát Dimény Tivadar, az ÉMV szakszervezeti bizottságának titkára köszöntötte. majd Szőke Béla igazgató mondott ünnepi beszédet. Elmondotta, hogy a több éve folyó következetes mun­ka az 1981-es gazdasági év­ben realizálódott. Korábban rangsoroltál: termékeiket, majd ezt követően kidolgoz­ták a vállalat hosszú távra szóló feladattervéi. Kiemelt feladatként határozták meg a gyártmányszerkezet kor­szerűsítését'; amelyet fegyel­mezett munkával valósított meg a kollektíva. Ma, az EMV a 2,8 milliárd forintos termelési értékével nagyság­rendjében a magyar vegy­ipar középvállalata, ám a népgazdaság egyes területeit vizsgálva a 2800 dolgozót számláló kollektíva munkája meghatározó. - Á mezőgazda­ság kemizálásában, a hazai növény védőszer-ellátásban igen jelentős a gyár szerepe. A termelési feladatokat a tervezett szinten teljesítet­ték. s mintegy 11 százalékos bruttó termelési értéknöve­kedést értek el. Ez a növeke­dés az elmúlt évben meg­haladta a vegyipari átlagot, s jelentőségét csak növeli, hogy igén' kedvező, gazdasá­gos termékszerkezet kialakí­tásával jött létre. A belföldi igényeket maradéktalanul teljesítve, fontos feladatként határozták meg az export növelését. A külkereskedelmi (Folytatás a 3. oldalon) L éi. jen májú s e! ÍSfj je 1 K LACZŰ JÓZSEF FOTÓMONTAZSA

Next

/
Oldalképek
Tartalom