Észak-Magyarország, 1980. július (36. évfolyam, 152-178. szám)

1980-07-01 / 152. szám

í i í V, V “Vl 0^>^vá- . vYG^Ll A/ világ proletárjai, egyesöueteki , AZ MSZMP BORSOD-ABAŰJ-ZFMPLÉN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Hí ózdi kohászok eise fél éve XXXVI. évfolyam, 132. szám Arii: 1,20 forint Kccld. 1980. július 1. M egkezdődön a nyári nagyvakáció. Az idén valamicskét kur­títottak belőle, de azért így is kerek két hónap pihenést jeleni a diákok, nevelőik és szüleik ‘számára is. Ismét le­futott egy év, belelt egy oldal a bizonyítványban. Üj gondok je­lentkeznek azoknál a családoknál, ahol felsőbb iskolába lép, pályát választ, vagy hamarosan katonai behívóját várja a gyerek. Az új gondok jelentkezése elölt mégiscsak itt ez a két hónap, amikor táborozni, nyaralni vagy nyári munkára mennek a fiata­lok. Mcgcsendeseclik a ház, lazíthat a család. Jól megérdemelt pihenőjüket élvezhetik a pedagógusok is, bár többségük nyáron újabb kötelezettséget vállal a napközikben, táborokban, a Sport­es kulturális rendezvényeken. Ök a nemzet mindenesei, munká­jukat, szakértelmüket, lelkesedésüket nyáron, a szünidőben sem nélkülözheti társadalmunk. A diákok viszont zavartalanul élvezhetik a szünidei szabad­ságot. Szeptember elsejéig lényegében csak az a dolguk, hogy pihenjenek, erőt gyűjtsenek. Persze nem kötelező a semmittevés számukra sem. Szép és kedves feladatok várnak rájuk például otthon, a családi környezetben. A diáklányok sokat segíthetnek a nyaralásra való felkészülésben édesanyjuknak. A fiúk a ház- körüli apróbb munkákhoz adhatják kölcsön fizikai erejüket, ügyes­ségüket. Szinte természetes, hogy minden vakációzó diák átveszi ilyenkor a háztartás, a bevásárlás, a kisebb testvérek foglalkoz­tatásának gondját. Anyut, aput a nyári nagy meleg jobban meg­viseli, mint gyerekeik fiatal szervezetét, pedig számukra is fontos, ‘hogy szabadságuk alatt jól kipihenhessék , magukat, kellő ener­giát akkumulálhassanak a hosszú őszi, téli napokra. Az otthoni besegítés mellett bőségesen jut idő strandolásra, mozira, tévénézésre, . sportra, táborozásra, bel- és külföldi turista- utakra. Van, aki megfelezi a vakáció két hónapját. Most gyorsan állást ke rés magánok. Egy hónapig ,,ráver", augusztusban aztán pénz­zel és minden más szükségessel felszerelve egy teljes hónapot csak a pihenésnek, sportolásnak, szórakozásnak szentel. A diák­munkásokat nagyon várják az üzemekben, az állami gazdaságok­ban, termelőszövetkezetekben, sőt a háztáji gazdaságokban is. A KISZ építőtáboraiban országos hasznú, nagyberuházások épí­tőivé válhatnak a munkát vállaló diákok. Ma már nem formális, kipipálandó feladat egyetlen üzem, politikai, vagy társadalmi szerv számára sem a diákok nyári foglalkoztatása, ■ Borsod me­gyéből közel 6000 ckak vesz részt az ország különböző építőtá­boraiban. Az egyéni vakóciós programok természetesen sokkalta gazda­gabbak. Ismerek’ középiskolás diákot, aki az olvasásnak szenteli a nyári hónapokat. Mások szociológiai, néprajzi, helytörténeti kutatásokkal kívánnak foglalkozni a nyár folyamán. Szerény, de hasznos célja nagyon sok kisdiáknak, hogy a következő hetekben megtanulj011 kerékpározni vagy úszni, elsajátítsa a közúti közle­kedés, a KRESZ szabályait. Mások különböző szaktáborokban gyarápítják ismereteiket. Ez így is van rendjén, hisz csupán „sem­mit tenni ’ olcsó és gyorsan megunható időtöltés. Valami prog- ramféle nyálon is jó, különben gyorsan unalmassá válik a szün­idő. A táborozás, az utazások, a füidés, csónokázás, egyáltalán a nyári közlekedés elég sok veszélyt jelent valamennyiünk, de külö­nösen az általános iskolások, a tinédzserek számára. Hiába figyel­meztetik őket já előre szüleik, nevelőik, az úszómesterek, a strandfelüg.yelők, a közlekedési rendőrök, vasúti kalauzok, mégis minden nyáron szomorú baleseti, halálozási adatokkal kell zárni a vakóciós mérleget. Nyáron történik a legtöbb közlekedési és vízi baleset, ilyenkor szedi áldozaton ° VIZi a gépkocsi és a vonot. Tanács, szabály, utasítás — tudom, hogy nem szívesen hallgatnak ezekre a serdüfökorúak, de ha viharos a Balaton, tényleg nem szabad beúszni a bolyokon túl. Bármily zsúfoltak a vonalok, nem lehet „slopolni” az autópályákon. Jéghideg üdítő- és fagylalfogyasztás valóban betegséget okozhat. Pénz, szállás, cél nélkül valóban veszélyes kóborolni a nyári országutakon, balatoni, velencei-tavi üdülőhelyekén. Az elhamarkodott és fele­lőtlen ismeretségkötés sajnos gyakran a rendőrségre juttat becsü­letes, jo szándékú fiúkat és lányokat is. A szabadság szabados értelmezése súlyos erkölcsi és anyagi károkat okozhat. Nem fest­jük természetesen falra az ördögöt. Csupán arról van szó, hogy nyáron, a vakáció adta, lazább formák az egyénre nagyobb fele­lősséget hárítanak, mint egyébként. Könnyebb a tanév tervszerű keretei között kikerülni a veszély­zónákat, mint nyáron, távol a családtól, szülőktől, barátoktól. a vakáció sok-sok öröm, kellemes óra lehetőségét rejti tai- solyóban. Azt viszont, hogy ki, hogyan él ezekkel a lehető­ségekkel mindenki maga dönti el. Reméljük, hogy a diák­fiatalok többsége számára sok szép emlék forrása lesz az idei nyár. Végtére is ezek az évek jelentik életük legboldogabb, leg­érdekesebb időszakát. Üjubb arab-—izraeli Háború eshetőségére figy címezte lett Jasszer Arafat egy London­ban megjelenő arab nyelvű folyóiratnak adott nyilatko­zatában. A vasárnap éjszaka a Li­lául folyótól északra végre­hajtott izraeli támadással kapcsolatban a PFSZ veze­tője megjegyezte: tudomása szerint Izrael hosszabb táv­ra szóló terveiben nem mon­dott le arról, hogy megka­parintsa a dél-libanoni Lila- 3ii folyó vízkészletét. Ezen a háború kitörésének reális veszélye fenyeget, ha a dél­kbanohi helyzet' lóVább rom­lik — állapította meg Ara­fat. — Ebben az esetben azonban a háború nem I/.ra- e! és Libanon, illetve a Pa­lesztináiul között fog dúlni, hanem újabb arab—izraeli konfliktussá terebélyesedik — vélte Jasszer Arafat. Hozzá­tette. hogy az arab orszá­goknak az igazságos közel- keleti rendezés érdekében falba kell vetniük diplomá­ciájukat, a gazdasági erejü­ket és az olaj fegyvert is, mert. sohasem lehet tudni, hogy mikor pattan ki konf­liktust kirobbantó szikra. Szovjet vezetők kitüntetése Hanoiban nyilvánosságra hozott közlemény szerint a Vietnami Szocialista Köztár­saság nemzetgyűlésének ál­landó bizottsága és a VSZK kormánya az Arany Csillag Érdemrendet adományozva Le on yid B-ressnyevnek, az SZKP KB főtitkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnöksége elnökének. A legmagasabb vietnami kitüntetésben részesült AleU- szej Koszigin. az SZKP KB PB tagja, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnöke és Mihail Szuszlov, az SZKP KB PB tagja, a KB titka­in is. A szovjet vezetőket — hangzik a közlemény —azért tüntették ki. mert kimagasló módon járultak huzzá a Szov­jetunió és a Vietnami Szo­ciálisul -Köztársaság közötti testvéri barátság, harci szo­lidaritás. a sokoldalú együtt­működés erősödéséhez és fej­lődéséhez. Kéíezerháromszázan dolgoznak az Ózdi Kohászati Üzemek kohászati gyáregységében, amelyhez a nagyolvasztó, az acélmű és a folyamatos öntőmű tartozik. Az idén a nehe­zebb körülmények és a magasabb követelmények ellenére is jó fél évet zárnak a kohászok; minden termékükből túl­teljesítés várható. Képünkön a folyamatos acélmű egy rész­lete látható. (Beszámolónk a 3. oldalon.) A mefiszokotlság íáiránvai (3. oldal) Szeres munka (3. oldal) Honi szó (4. oldal) o tánc ólján (4. oldal) ICplülM sión (5. oldal) Egészségünk véttisn (5, oldal) Megkezdődtek a szovjet-nyugatnémet tárgyalások A szovjet kormány >w-.; hívására hétfőn délben Moszkvába érkezett Helmut Schmidt, a Nemet Szövetségi Köztársaság kancellárja/ va­lamint Hans-Dietrich. Gen­scher alkancellár, külügymi­niszter. A Vnukov ói repülő­téren a vendégeket Leánytd Brezsnyev. az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöke, Alekszej Koszigin miniszter- elnök, Andrej Gromilco kül­ügyminiszter és más hivata­los személyiségek fogadták. Moszkvában hétfőn meg­kezdődtek a szovjet—nyugat­német tárgyalások. A meg­beszéléseken szovjet részről Lronyid Hrezsnyev es Alek- szej Koszig! p .vesz részt. A nyugatnémet felet Helmut Schmidt és Hans-Dietrich Genscher képviseli. A tárgyalásokon nyílt és elmélyült eszmecserét, foly­tattak a jelenlegi nemzetkö­zi 1 helyzet kulcsfontosságú kérdéseiről, valamint a Szov­jetunió és az NSZK kétolda­lú kapcsolatéiról. Leány id Brezsnyev a tár­gyalások .során felhívta a fi­gyelmei a nemzetközi béke és biztonság szavatolására, az enyhülésnek. mint a nyolcvanas évtized .nemzet­közi élete tő tendenciájának ' (Folytatás a 2. oldalon.) Ember—munka — társadalom Megnyílt a miskolci nyári ei Dr. Czfbere Tibor. a Tudo­mányos Ismeretterjesztő Tár­sulat Borsod megyei Szerve­zetének elnöke köszöntötte tegnap, június 30-án. délután az ötödik miskolci nyári egyetem hallgatóit és vendé­geit, köztük Borsod megye és Miskolc város párt-, álla­mi és tömegszervezeteinek, a TIT országos központjának képviselőit. Köszöntőjében szólt arról, hogy ezekben a napokban az ország 18 váro­sában, 18 nyári egyetem nyitja meg kapuit, amelye­ken mai életünk fontos tár­sadalmi kérdéseiről, a tudo­Megállt a bográcsban a fa­kanál, döbbenetében nyik- kant egyet a vonó, mikor megjelent az égen három re­pülőgép. Pilótalátó magasban, kötelékben tiszleletkürözlek a csanyiki Majális-park fölött, köszöntötték az ünneplő se­reget, Borsod megye vasasa­it. A körhinta ..üt'hajóíjelölt” gyerkőcei forogva kapkodtak ».repülőgépek után; zászlók lengtek, alant tenyérereszes arcok, meg nevetősek, luft- ballonok emelkedtek. Vasárnap délelőtt még dur­ess Medárdunk szeszélyei is élcsi túliak, olyannyira lenyű­Baróti beszélgetések az ÓKÜ és az ÉMÁSZ munkásai közt. gózte a színes forgatag, a vá­sári es a vendéglátós sátrak kiálló-felelgetö népe. a gaz­dag kulturális és sportren­dezvények látványa. Csak délutánra fáradt el kissé, mert időnként elpityereden, mint egy kisgyerek. Foglal­kozzanak vele a szülei: a szél ‘ meg a felhő — legyin­tettek a miskolci, meg az óz­di táncosok, színjátszók, bá­bosok. ..bohócok".- Sokan szurkoltak a női focistáknak, szerencsére elkerülte ..jól irányzott” lövésük a gyü- möilcsöski, rakatot, a mézeska- lácsosokat. az ízléses kerá­miákat. mívesen faragott székeket, festett kelmékét. A Miskolci Nemzeti Színház művészei, a Spirituálé együt­tes és még sokan mások hir­dették dallal, lendülettel a munkásember, a közösség erejét. Délelőtt 10 órakor a Mun­kásmozgalmi emlékműnél az elődökre emlékeztek. A vál­lalatok képviselői lerótták kegyeletüket, koszorúkat he­lyeztek el a forradalmi múlt mártírjainak emlékművénél. (Folytatás a 2. oldalon) Hiányok és a művészetek egyes területeitek eredmé­nyeiről hallhatnak, tájékozód­hatnak az érdeklődő résztve­vők. Miskolcon — mondotta — immár ötödik esztendeje adja a nyári egyetem témá­ját a szocialista életmód vizsgálata, s a Nehézipari Műszaki Egyetem mindig örömmel ad helyet e rangos fórumnak. Teszi ezt azért is, mert a szocialista életmód vizsgálata és kiteljesítése igen jelentős társadalmi fel­adat, amit jól bizonyít az a tény is, hogy a ICL párt- kongresszus óta — s a XIX. pártkongresszus határozata is kiemelten foglalkozik e té­mával! — egyre több fóru­mon foglalkoznak az életmód, vizsgalatokkal. Ebben az esztendőben a hagyományos ..Ember— munka—társadalom” cím­mel meghirdetett nyári egye­temen a társadalmi rétegző­dés és a szocialista életmód összefüggései kerülnek elő­térbe. S amint köszöntőjében a TIT megyei elnöke el­mondta: a megyei es a Mis­kolc városi Tanács, a Haza­fias Népfront Borsod megyei Bizottsága T.-, SZMT. illetve a TIT országos központjának Umvoga tár svai sikerült meg­teremteni a tanulságos elő­adások. :t termékeny viták teltételeit. 1 orjioláb Albert, a Borsod megyei Pártbizottság osztály, vezetője nyitotta meg tegnap, dé’után fél i-kor az V. mis- kolc nyári egyeteme* Meg­nyitó előadásában szólt ar­ról. hogy ...4 szocialista élet­mód Kérdéseivel való sokol­dalú foglalkozást — a tudo­mányos kutatásban, a politi­kai miiikú'cnn. sőt bátran mond hatjuk: a megye közvé­leményének érdeklődésében is — az elmúlt évek egyik je­lentős fejleményének tekint­jük.'' A párt XI. kongresszu­sát követően fordult a figye­lem a szocialista életmód vizsgálata felé, s az elmúlt (Folytatás a 4. oldalon) . a

Next

/
Oldalképek
Tartalom