Észak-Magyarország, 1980. július (36. évfolyam, 152-178. szám)

1980-07-01 / 152. szám

1980. július 1., kecír* £S?A*C-.MAGYARORSZÁG 2 Dallal, tánccal; lendülettel . . . miskolci, ózdi néptáncosok, gyer­mekszínjátszók léptek fel. (Folytatás az 1. oldalról.) Dt. Havasi Béla, a megyei pártbizottság titkára ünnepi beszédet mondott. A békéért, a nyugodt álmú gyarapodá­sért, hogy lehessenek ilyen ünnepeink, az életüket áldoz­ták a diósgyőri, ózdi, bor- sodnádasdi vasasok. Mun­kánkkal bizonyítsuk, hogy méltók vagyunk hozzájuk — mondotta. Baráti beszélgetések: nála­tok hogyan van, miként le­hetne pontosabban, jobban? 30 vállalat vasasai osztották meg egymással örömeiket, gondjaikat. Vas, fém, villa­mos energia mindennapi munkájukban. És lendület az ünnepben is. Drótgyáriak az ózdi hengerhuzal minőségére koccintanak a kohászokkal; az lehetetlen, hogy ne csa­poljanak november 7-é,n a kombinált acélműből, s csak természetes, hogy megkóstol­jál: a jövő nemzedékét adó szá krriun kásk épző fűs zeres pörköltjét. Sseghö István te­rületi szervező, Baranyai Gé­za, a vasasszakszervezet tit­kára, Tóth Józse], az SZMT vezető titkára ismerősök, ré­gi munkatársak, munkások és vezetők gyűrűjében, barátiam Lendületes ünnep volt. Tudnak egymásról év közben is, hiszen múltjuk, jelenük összekapcsolódik. Vasasok. De immár hetedik éve talál­koznak egy' évben egyszer, hogy a hasonló szárítású ke­zek érezzék egymást; közö­sek a dalaik, táncaik, min­dennapi kenyerük, boldo­gulásuk. Nem törődtek Me- dárd szeszélyeivel, ünnepel­tek. Nem „gondoltak a gond­dal'’, dolgoztak. Az első fél évben maradéktalanul telje­sítették feladataikat. „ (karosi—sólymos) Koosztaülyin Katosev Badaoeslsn Hétfőn ' szovjet küldöttség érkezett hazánkba a ma­gyar—szovjet gazdasági és műszak i -1udomány os egy ütt- működési kormányközi bi­zottság 25. ülésszakára. A delegációt Konsztantyin Ka- tusev, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának elnökhelyette­se, a kormányközi bizottság szovjet tagozatának elnöke vezeti. Tájékoztató a festékek fogyasztói árának változásáról A Belkereskedelmi Mi­nisztérium tájékoztatása sze­rint a festékipari vállalatok az alap- és csomagolóanya­gok árának emelkedése miatt június elején felemelték a festékek termelői árát. Az árváltozást a kereskedelmi vállalatok egy hónappail ké­sőbb érvényesítik a fogyasz­tói árakban. Ennek megfelelően július Írtől a festékek fogyasztói ára átlagosan 16 százalékkal emelkedik, Ezep belül mér­sékeltebben növekszik az olajfestékek, a müanyág fal­festékek, a nitrólakkok és a tapaszok ára, míg az átlagos­nál nagyobb a parkettlakkok és a hígítók fogyasztói ára­ljaik emelkedése. szovjet csapatok Afganisz­tánból történő kivonásának kérdése is. Schmidt kancellár a meg­beszélések során kifejtette, hogy az NSZK kormánya elejéi szeretné venni a nem­zetközi feszültség kiszélese­désének. s annak, hogy ez a feszültség újabb térségekre terjedjen ki. Hangsúlyozta, hogy az NSZK kormánya to­vábbra is fontos céljának te­kinti az envhülési politika folytatását, és síkraszállt a Nyugat és Kelet közötti együttműködés kereteit ki­szélesítő kapcsolatok megőr­zéséért. ,a párbeszéd folyta­tásáért. Schmidt hangot adott kor­mánya azon szándékának, hogy elősegítse az előrehala­dási a leszerelési folyamat­ban. Az NSZK — mondotta —■ érdekelt a SALT—II. szerződés ratifikálásában, valamin: a bécsi tárgyalások sikerének biz.tosításában. A felek kifejtették elkép­zeléseiket a világ különböző térségeiben kialakult hely­zettel kapcsolatban. Mindkét részről megerősí­tették. hogy folytatni kíván­ják a különböző területeken m egkezd ett egy ü 11 m ű köd ést. hűek. kívánnak maradni az 1970-ben aláirt moszkvai szerződéshez, az 1978-ban aláírt közös nyilatkozatuk­hoz. gazdasági megállapodá­saikhoz és más területekre vonatkozó szerződéseikhez. A szovjet—ny ugatn éro et tárgyalások kedden folyta­tódnak. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége es a Szovjetunió Minisztertanácsa hétfőn este a Kremlben va­csorái adott Helmut Schmidt nyugatnémet szövetségi kancellár es kísérete tiszte­letére. A vacsorán Leonyid Brezs- nyey és Helmut Schmidt po- hárk őszömtől mondott. Brezsnyev pohárköszöntö’e Tisztelt szövetségi kancel­lár úr! Tisztelt szövetségi minisz­ter úr! Elvtársak! Ez az újabb találkozónk, kancellár úr, nagyon idő­szerű volt. Elég sok olyan kérdés gyülemlett fel, ame­lyet, meg kell önnel vitat­nunk. Ma megkezdtük ezt a m unkát. Minden bizonnyal senkit nem lep meg. hogy önnel együtt figyelmünket nagy­mértékben a .nemzetközi kér­désekre fordítjuk. A világ­ban bonyolult a helyzet. Nyugtalanság jelei érkez­nek a világ hol egyik, hol másik térségéből. Igaz. a szé­les körű konfliktusok veszé­lyét sikerült elhárítani, de a robbanóanyag , továbbra is megmarad, sőt egyes helye­ken mennyisége tovább nö- vékszik. Természetesen nem ájul­hatjuk. hogy nézeteink min­den kérdésben megegyeznek. A legfontosabb dologban azon ban egységesek va­gyunk,' nevezetesen abban: nem engedhetjük meg, hogy az enyhülési politikát kár érje. Az utóbbi tíz év bén fontos tapasztalatokra tettünk szert a konfliktushelyaetek rende­zésében. a viták és nézetel­térések kiküszöbölésében. Si­került jelentős mértékben túljutnunk a nemzetközi kapcsolatokban a hideghá­ború miatt bekövetkezett ki­sikláson. Ezen .az úton emlé­kezetes szakaszt jelentett a Helsinkiben megtartott euró­pai biztonsági értekezlet. A világ és különösen Európa lakosai szabadabban kezdtek lélegezni. Ügy érezték, hogy házaik küszöbén már nem leselkedik a háború réme. És. mégis vannak olyan befolyásos erők. amelyeknek nincs ínyére az események ilyen irányú fejlődése, ame­lyeknek nem felel meg az enyhülés. Ezeknek az erők­nek a válságok szításához, a' fegyverkezési hajszához fű­ződik érdeke. Nágv erő áll azonban velük szemben: a népek béketörekvese. Ez a törekvés állandó, és min­denkinek számolnia kell vele. Tekintettel a . fegyverkezé­si hajsza szítására irányuló újabb es újabb kísérletekre, azzal a határozott felhívás­sal fordulunk a Nyugathoz, hogy állítsa le. legye félre a különböző jellegű ..pótfegy­verkezési” programokat, mondjon le az újabb fegy­ver táj iák és fegyverrendsze­rek — legyenek azok raké­ta-. neutron-, vegyi-, vagy bái‘milyen más fegyverek — előállításáról. A megoldásra váró kérdé­sek közé tartozik a közép­hatótávolságú fegyverek kér­dése is. Ezekről holnap fo­gunk tárgyalni. Szeretném ki­fejezni reményemet. hogy párbeszéd ünk eredmény es lesz. A realista politikában nem i fordulhat elő kiúttalan helyzet, kivéve persze, ha mesterségesen hozzák azt ' létre. Szövetségi kancellár úr! A Szovjetunió es a Német Szövetségi Köztársaság kap­csolatai már hosszú ideje ki­emelkedő szerepet .játszana!-: j a nemzetközi életben. A ; múltban közöttünk fennálló feszültség érezhetően kiha­lót! az európai légkörre. Ugyanígy, amikor tíz. évvel ezelőtt aláírásra került a moszkvai szerződés, ezt az eseményt méltán értékelték úgy, mint egy új történelmi időszak, a kontinensen meg­valósuló sokoldalú konstruk­tív együttműködés nyitányát. Azt hiszem, joggal mondha­tom, hogy az elmúlt évtized­ben. nem vesztegettük hiába az időt. A korábbi nehéz évek elő­ítéletein az egymásról alko­tót! új elképzelések törtek i át. Ezek a vélemények a má- j sik fél törvényes érdekeinek megértésén és azon a nyil­vánvaló tényen alapulnak, hogy a Szovjetunió és a Né­met Szövetségi Köztársaság jó kapcsolatai -nemcsak mindkét ország népeinek, hanem egész Európának a javát szolgálják. (Folytatás az 1. oldalról) megőrzésére . irányuló szov­jet külpolitika következetes­ségére. Síkraszállt az euró­pai biztonsági és együttmű­ködési értekezlettel megkez­dődött folyamat töretlen folytatásáért, valamint -a konteren c ia zá ródoku men t u - mát aláíró államok közötti bizalom é.s kölcsönös megér­tés erősítését szolgáló továb­bi lépésekért. Szólt a kato­nai enyhüléssé! é.s leszerelés-, Sei kapcsolatos konferencia összehívásának kérdéseiről, •megállapítva. hogy egy ilyen tanácskozás fontos Szakasz kezdetét jelenthetné az európai béke messzi 1 á rdí- tásában. A közép-európai fegyveres erők é.s fegyverzetek kölcsö­nös csökkentéséről folyó bé­csi tárgyalásokról szólva megerősítette, hogy a' Szov­jetunió szilárdan törekszik eg.v oivan rendezés megvaló­sítására. amely megfelel mindkét fél biztonsága tisz­teiéiben tartása elvének. A szovjet fel kifejezte azt a készségét, -hogy mindem tőle telhetőt megtesz a bécsi tár­gyalások aktívabbá és konst­ruktívabbá tétele érdekében. Leonvid Brezsnyev hang­súlyozta, hogy a bizonyos nyugati körökben az afga­nisztáni eseményekről kiala­kult; kép nem a tényeken, hanem-a tényekkel kapcsola­tos előítéleteken alapul. A körülmények úgy alakultak, hogy a Szovjetunió nem mondhatott, le a szomszédos baráti ország megsegítéséről egy olyan pillanatban, ami­kor annak függetlensége ve­szélybe 'került. Brezsnyev síkraszállt azért, hogy az Afganisztánnal kap­csolatos problémákat, az af­ganisztáni kormány erre vo­natkozó javaslataival össz­hangban. politikai úton ren­dezzék. E politikai rendezés keretében megoldódhat a Az ön mostani látogatása során aláírásra kerül orszá­gaink gazdasági és ipari együttműködése főbb irá­nyainak hosszú távú prog­ramja. A bizonytalan világ­konjunktúra . körülményei közepette ez nemcsak köl­csönös gazdasági kapcsola­tainkat szilárdítja meg je­lentős mértékben. hanem hozzájárul a nemzetközi gaz­dasági élet stabilizálásá­hoz is. Távol áll tőlünk, hogy a •szovjet—ny u g a t.n ém et kap­csolatok minden legutóbbi vonatkozását mintegy esz­mén vinek tüntessük fel. es meg kell mondani, hogy nem a mi hibánkból voltak bizo­nyos megtorpanások. Ennek ellenére szeretném megismé­telni azt, amiről ma már be­széltem önnek. Társadalmi rendszereink különbözősége és annak ellenére, hogy kü- 1 ön bűző szövetségrendszerek - hez tartozunk, országaink A héttő esti díszvacsorán. Leonyid Berzsr.vev szavaira válaszolva. Helmut Schmidt kancellár poh árkőszön tűjében az egész küldöttség nevében köszönetét mondott a meg­hívásért és a szíves vendég­látásért. majd többek közt kijelentette: Ezúttal ötödször látogat­tam Moszkvába. Látogatá­somnak a jelenlegi .súlyos nemzetközi helyzetbein nagy jelentőséget tulajdonítok . .. A kancellár a továbbiakban hangsúlyozta, hogy az NSZK betartja a szobán forgó meg­egyezéseket, tartja magát mindazokhoz' ' a többoldalú megállapodásokhoz, amelyek kötelezik ezt az országot. Utalt az európai biztonsági értekezlet záróokmányára, és hangoztatta, hogy , kormánya szövetségesénél együtt ké­szül a novemberre tervezett madridi találkozóra. Fontos­nak mondotta, hogy Mad­ridban az'egész európai kon­tinens számára katonailag .jelentős és mindenkire néz­ve kötelező bizalomépítő in­tézkedéseket dolgozzanak ki. A nemzetközi helyzet ala­kulását áttekintve Schmidt kancellár a továbbiakban úgy fogalmazott, hogy ..az afganisztáni válság szeles ár­nyékot vet Európában a ke­let—nyugati kapcsolatokra, s, különösen a harmadik világ­ban1, az e! nem kötelezett és mindenekelőtt az Iszlám or­szágokban okoz mélységes aggodalmat és nyugtalansá­got”. Utalt arra. hogy a sző- ■ vetségi kormány, partnerei­vel egyetértésben, támogat­ja az ENSZ-közgyűlés 1980. január 1 -1-1. határozatát, csakúgy. mint az iszlám konferencia legutóbbi két természetes partnerei lehet­nek egymásnak azon nagy,és bonyolult feladatok megol­dásában, amelyeket az elet vet lel a nemzetközi közös­ség számára. A hetvenes évek azzal a hitte] gyarapítottuk és gaz­dagítottak bennünket, hogy az enyhülésnek nagy jövője van, hogv a népek békés jö­vőjét szilárd alapokra lehet állítani. A szovjet nép e cé­lok elérése szolgálatába állít­ja tevékenységét. Készek va­gyunk a már kipróbált uta­kat kibővíteni és újabb uta­kat nyitni az egyetértés es az egviittmüködés felé a Né­met Szövetségi Köztársaság­gal, valamint más államok­kal, amelyek szinten kíván­jak ezt. Emelem poharam a szövet­ségi kancellár úr egészségé­re. a szövetségi külügymi­niszter ur egészségére, az európai békére és enyhü­lésre. ülésén elfogadott álláspon­tot, amelynek lényege — a kancellár szerint — elérni „a független, tömbön kívüli Al­gán isztán visszaállítását”. Ugyanakkor a kancellár semmit sem szólt arról, hogy meg kell szüntetni az Afga­nisztán' elleni agresszió min­den formáját, amely — mint, ismeretes -r szükségessé tet­te. hogy az afgán kormány katonai segítségért forduljon a Szovjetunióhoz. Schmidt kancellár pohár- köszöntője további részében leszögezte, hogy kormánya a SALT—Ii. szerződés gyors ratifikálásában reményke­dik. hangoztatva, hogy a két nagyhatalom különösen nagy felelősségei visel a beke megőrzéséért A kancellár felszólított a középhatótávolságú nukleá­ris rakétalegyverekről 1 szóló 1 árgya lások meg kezdésére. Megismételte a nyugati or­szágok ezzel kapcsolatos, is­mert álláspontját. Ugyanak­kor nem szólt arról, hogy a nyugati hatalmak, köztük az NSZK különféle előfeltéte­leket támasztanak, azt java­solják. hogy úgy folytassák e tárgyalásokat, hogy közben megvalósítják a közepes ha­tótávolságú nukleáris rakté- ták nyugat-európai telepíté­séről hozott NATO-dönlést. Yégítí Schmidt kifejezte reményét, hogy a mostani lá­togatás a kétoldalú együtt­működés elmélyítésén kívül hozzájárul a feleket nyugta­lanító problémák megoldásá­hoz is. Schmidt kancellár Leonyid Brezsnyevre, a szov­jet vezetésre, a két ország közötti jó .kapcsolatokra ürí­tette poharát. Szovjet vezeti üdvözlő távirata Leonyid Brezsnyev. az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke táviratot intézett Losonczi Pállwz abból az alkalomból, hogy újraválasztották az Elnöki Tanács elnökévé. Alekszej Koszigin, a Szovjetunió Minisztertanáesárlak elnöke szintén táviratban fejezte ki jó­kívánságait Lázár Györgynek, a Minisztertanács elnökévé történt újbóli megválasztása alkalmából. Nyereményilétek sorsolása Az Országos Takarék- pénztár hétfőn Hajdúszobosz. lón rendezte a nyeremény- betétkönyvek második ne­gyedéin. sorrendben 116. sor_ sólásal. A húzáson a június 28-ig váltott é.s a sorsolás napján forgalomban levő nyereménybetétkönyvek vet­tek részt. Mindazok a betét­könyvek. amelyek sorszámú- nak utolsó három számjegye (számvégződése) n tegegyezi k az alább felsorolt számokká1 az. 1980. második negyedév átlagbeté1 Kiknek a számol mellett feltüntetett, száza'’ kát nyerték. Szál pv. Nyer. száz. Számv. Nyer. száz. 04ti 50 446 25 055 25 475 25 064 100 603 50 096 / 50 627 50 103 25 66T 25 142 250 687 25 238 25 702 25 247 50 806 100 380 25 84: 25 4 •» 7 25 935 25 A nyereményösszeget a be, elkönyvel kiállító OTP-fióf. postahivatal, vagy takarék- szövetkezet július 18-tól fi­zeti ki. , A vasasjunióüs délutáni főutcája ... Helmut Schmidt pohárköszöntewe

Next

/
Oldalképek
Tartalom